Yıl abd’de 200 / 100. 000/ yıl abd’deYüklə 445 b.
tarix05.10.2017
ölçüsü445 b.
#3157200 / 100.000/ yıl ABD’de

 • 200 / 100.000/ yıl ABD’de

 • Yılda 500.000 olgu (?)

 • Minör (hafif şiddette) Kafa Travması (KT) tam olarak bildirilmiyor

 • 1.9 milyon olgu / yıl

 • 15-24 yaş erkek

 • > 65 yaşMortalite 14-30/100.000 kişi / yıl

 • Mortalite 14-30/100.000 kişi / yıl

 • Son 30 yılda mortalitede belirgin azalma

 • BT yaygın-efektif kullanımı

 • Nöroşirürjiyen sayısındaki artma

 • Periferde erken müdahele şansı

 • Yoğun bakımların özelleşmesi

 • Algoritmlere uygun tedaviTürkiye’de

 • Türkiye’de

 • Pediatrik Travma

 • Okulların kapanması

 • Yaz ayları

 • Önlem eksikliğiMekanizmaya göre:

 • Mekanizmaya göre:

 • Künt:

 • -Yüksek ivmeli (trafik kazası)

 • -Düşük ivmeli (düşme, bayılma)

 • Penetran: -Ateşli silah yaralanması

 • -Diğer penetran yaralanmalarŞiddetine göre:

 • Şiddetine göre:

 • Hafif KT GCS : 15 - 14

 • Orta KT GCS: 9-13

 • Ağır KT GCS < 8Minimal…GCS 15 + amnezi ve şuur kaybı yok

 • Minimal…GCS 15 + amnezi ve şuur kaybı yok

 • Hafif ..GCS 14 veya GCS 15 + kısa süreli (< 5 dak.) şuur kaybı veya amnezi

 • Orta….GCS 9-13 veya > 5 dak. Şuur kaybı veya fokal nörolojik defisit

 • Ağır……GCS 5-8

 • Kritik......GCS 3-4 • Hafif şiddete kafa travması BASİT kafa travması anlamına gelmez.Geçici şuur kaybı olabilir ( < 5 dak.)

 • Geçici şuur kaybı olabilir ( < 5 dak.)

 • Retrograd veya anterograd amnezi

 • Travmadan hemen sonra oluşmuş olan somnolans, konfüzyon veya dezorientasyon

 • Başlangıç GCS 14 veya 15

 • Fokal nörolojik defisit olmaması

 • Posttravmatik amnezi 24 saatten uzun olmamalı.Kranial BT endikasyonu

 • Kranial BT endikasyonu

 • GCS 14 olan her olguya

 • GCS 15 ve geçici şuur kaybı, amnezi, fraktür olan olgular

 • BT’de Kontüzyon, hematoma veya fraktür olan olgular yüksek riskli hafif KT grubu

 • İyi klinik takip ve tedavi ile mortalite < %1 • BT çekileme imkanın olmaması

 • Anormal BT bulgusu

 • Bilincini yitirme hikayesi

 • Bozulan bilinç durumu

 • Orta /ağır başağrısı

 • Belirgin alkolik/ ilaç intoksikasyonu

 • Kranial fraktür

 • Likör fistülü

 • Eşlik eden ciddi yaralanmalar

 • Evde gözleyebilecek kimsenin olmaması

 • AmneziEve gönderirken bilgilendirme ve basılı form verebilme

 • Eve gönderirken bilgilendirme ve basılı form verebilme

 • Evde muhakkak güvenilecek birinin olması

 • Hastayı hastaya emanet etmeme

 • Bir hafta sonra kontrole çağır

 • MRG ile ortaya konabilen aksonal hasar belirlenmiş: Kognitif sekellerGCS……. 9-13 veya > 5 dak şuur kaybı

 • GCS……. 9-13 veya > 5 dak şuur kaybı

 • Tüm hastalara kranial BT çekilmeli

 • Gözlem için hastaneye yatırılmalı

 • Şuurları kapalı olamayıp genellikle konfüzedir ve basit emirlere uyarlar

 • % 40 olguda fraktür veya intrakranial lezyon (+) • % 8 olguda nöroşirürjikal girişim gerekir

 • % 10- 20 olguda klinik tablo kötüleşir

 • Dikkatli bir şekilde klinik takip ve

 • kontrol BT

 • Kognitif sekel ve post-travmatik epilepsi

 • Mortalite < % 5GCS < 8 olan tüm olgular

 • GCS < 8 olan tüm olgular

 • GCS 5-8 olan grupta prognoz daha iyi

 • Mortalite % 20 - 30

 • Ağır Kafa Travması tedavisi olay yerinde başlarAcil servise başvuru sırasında

 • Acil servise başvuru sırasında

  • % 30 olguda hipoksi ( PO2 < 65 mmHg)
  • % 13 hipotansiyon ( sistolik KB < 95 mmHg)
  • % 12 anemi ( Htc < % 30)


Hipotansiyon (+) Mortalite % 60

 • Hipotansiyon (+) Mortalite % 60

 • Hipotansiyon (-) Mortalite % 27Hipotansiyon ve Hipoksi

 • Hipotansiyon ve Hipoksi

 • Mortalite % 75İlk değerlendirme: ABC (D)

 • İlk değerlendirme: ABC (D)

  • Hava yolu
  • Solunum
  • Dolaşım
  • GCS
  • Pupiller ve IR


Acil Entübasyon:

 • Acil Entübasyon:

 • GCS < 8

 • Maksillofasyal travma ve üst solunum yolu obstrüksiyonu olan olgular

 • Yeterli sedasyon ve analjezi (Komada bile olsa kafa içi basıncı artabilir)

 • Kan gazı belirlenene kadar % 100 O2 ile ventile edilmeli

 • PaCO2 yaklaşık 35 mmHg olmalıİzotonik sıvı replasmanı ile hedef:

 • İzotonik sıvı replasmanı ile hedef:

  • Sistolik kan basıncı > 90 mmHg
  • Ortalama kan basıncı > 70 mmHg
  • Hipotansiyon kan kaybı dışında medulla spinalis yaralanması, kardiyak tamponad, tansiyon pnömotoraks nedeni ile de olabilir
Aksi ispatlanamdığı sürece ağır kafa travmalı tüm olguların spinal travması olduğu kabul edilir

 • Aksi ispatlanamdığı sürece ağır kafa travmalı tüm olguların spinal travması olduğu kabul edilir

 • Spinal immolizasyonTransport sırasında kafaiçi basınç artışı bulgusu varsa (tek taraflı pupillanın dilatasyonu)

 • Transport sırasında kafaiçi basınç artışı bulgusu varsa (tek taraflı pupillanın dilatasyonu)

 • Hiperventilasyon …PaCO2 30-35 mmHg

 • Normovolemik ve normotansif ise

  • % 20 Mannitol 0.25 - 1 g/kg


 • Serebral vazokostrüksiyon

 • Serebral kan akımının azalması

 • İatrojenik iskemik hasarPrimer Beyin Hasarı:

 • Primer Beyin Hasarı:

 • Hiperakut (Travma sırasında)

 • İrreversibl

 • Mekanik hücre hasarı

 • Sekonder Beyin Hasarı:

 • Saatler veya günler sonra

 • Reversibl olabilirSekonder Beyin Hasarının sistemik nedenleri:

 • Sekonder Beyin Hasarının sistemik nedenleri:

 • - Hipoksi, hiperkarbi

 • - Hipotansiyon

 • - Elektrolit dengesizliği

 • - Anemi

 • - Hipertermi

 • - Hiperkalsemi, hipermagnesemi

 • - Hipoglisemi, hiperglisemiSekonder beyin hasarının intrakranial nedenleri:

 • Sekonder beyin hasarının intrakranial nedenleri:

 • - KİBAS

 • - Geç intraserebral hematom

 • - Beyin ödemi

 • - Hiperemi

 • - Epileptik nöbet

 • - VazospazmMultitravma değerlendirmesi

 • Multitravma değerlendirmesi

 • Yaşamsal önceliği olan travmanın belirlenmesi

 • Hızlı ve doğru karar verme

 • Travma ekibinin yönlendirilmesi ve görev paylaşımı

 • Transport sırasında eksik kalmış olan işlemlerin tamamlanmasıIntravenöz, santral venöz, arteriyel kateter

 • Intravenöz, santral venöz, arteriyel kateter

 • Rutin Lab. + Kan Grubu + Arter kan gazı

 • İdrar sondası

 • Diagnostik peritoneal lavaj, Ultrason

 • Toraks, lateral servikal ve pelvik grafiler

 • Gerekli görülen BT’ler

 • Hemorajik şok tablosunda ACİL OPERASYONAnamnez

 • Anamnez

  • Transportu yapan ekip
  • Kazayı-olayı görenler
  • Olay yerinde müdahale edenler
  • Hasta yakınları


Anamnez

 • Anamnez

  • Geçirmiş olduğu veya geçirmekte olduğu hastalıklar ve kullandığı ilaçlar
  • Antikoagülan kullanımı ,kanama diyatezi,
  • Uzun süreli steroid kullanımı …..
  • Travma öncesi şuur kaybı olup olmadığı:
   • Subaraknoid kanama
   • Epilepsi
   • Senkop…


Pediatrik olgularda anamnez daha da önemli

 • Pediatrik olgularda anamnez daha da önemli

 • Travma sonrası çocuğun ağlayıp ağlamadığı

 • Anneden alınacak bilgiler

 • Çocuk Koma Skalası: Çevre ile ilgilenmesi,obje takibi, ağlaması,inlemesi, huzursuzluğuSaçlı deri inspeksiyonu

 • Saçlı deri inspeksiyonu

 • Tedavi edilmemiş veya fark edilmemiş skalp kesileri hemorajik şoka neden olabilir

 • Pediatrik grupta skalp hematomları hipovolemi nedeni olabilir

 • Kesinin palpasyonu ….Fraktür, BOS, glial doku

 • Penetran travmalar…yabancı cisimlerKafa tabanı kırığı indirekt bulgusu

 • Kafa tabanı kırığı indirekt bulgusu

  • Bilateral periorbital ekimoz (rakun gözleri)
  • Postauriküler ekimoz (battle bulgusu)
  • Otore, rinore, otoraji, rinoraji
  • Hemotimpanium
  • Fasyal asimetri
  • Hipoakuzi


Anterior fossada kafa tabanı fraktürü olan olgularda nazogastrik sonda takılmamalı

 • Anterior fossada kafa tabanı fraktürü olan olgularda nazogastrik sonda takılmamalı

 • Mandibula ve Le Fort kırıkları entübasyon öncesi değerlendirilmeli

 • Periorbital hematom-ödem olan olgularda erken nöro-oftalmolojik muayeneServikal bölge oskültasyonu

 • Servikal bölge oskültasyonu

 • - Üfürüm (+)…….Karotis disseksiyonu

 • Göz Oskültasyonu

 • - Üfürüm (+)…… Karotiko-kavernöz fistül

 • Masif ve tekrarlayan epistaksis ve kafa tabanı kırığı

 • - PsödoanevrizmaŞuuru açık – koopere olabilen hastada tüm nörolojik muayeneyi yapmak gerekir

 • Şuuru açık – koopere olabilen hastada tüm nörolojik muayeneyi yapmak gerekir

 • Omurga üzerine perküsyon…ağrı..fraktür

 • Şuuru kapalı hastada spinal immobilizasyon

  • Kafa travmalarının % 6’sına spinal travma eşlik eder
Olay yerinde değerlendirilmesi

 • Olay yerinde değerlendirilmesi

 • Takipte kullanımı

 • Çocuklarda kullanımı (< 4 yaş verbal cevap farklı)

 • Kardiyopulmoner resüstitasyon

 • Hemorajik şok

 • Sedatif-hipnotik, kas gevşetici kullanımı

 • Periorbital ödemBeyin sapı refleksleri mutlaka değerlendirilmeli

 • Beyin sapı refleksleri mutlaka değerlendirilmeli

  • Kornea refleksi,
  • Okülosefalik refleks (servikal travma yoksa)
  • Okülovestibüler refleks
  • Bilateral labirent difonksiyonu ve ilaç etkileşimlerinde de alınamayabilir


Morfolojik yapıya göre

 • Morfolojik yapıya göre

 • Kranial Fraktürler: Konveksite: - Linear/ parçalı

 • - Deprese /nondeprese

 • - Açık/kapalı

 • Kafa tabanı: - Likör fistülü var /yok

  • - Yedinci sinir hasarı var/ yok
 • İntrakranial lezyonlar: Fokal: - Epidural

 • - Subdural

 • - İntraserebral

 • Yaygın: - Konküzyon

 • - Diffüz aksonal hasarDuranın periosteal tabakasının kafatasının iç tabulasından disseke olması sonucu

 • Duranın periosteal tabakasının kafatasının iç tabulasından disseke olması sonucu

 • Meningeal arter, ven veya venöz sinüsleri çaprazlayan fraktürler

 • > 60 yaş ve < 2 yaş nadir görülür : Duranın periosteal tabakası sıkı bir şekilde yapışık

 • Linear, çökme ve diastatik fraktürler

 • Fraktür olmadan da EDH olabilirTemporal veya Temporoparietal

 • Temporal veya Temporoparietal

  • En sık görülenler
  • Klasik olarak: A. Meningica Media’nın kesilmesi
  • Bu bölgede kemik incedir …For. Spinosum
  • Hızlı unkal herniasyon, progresif şuur etklenmesi, kontralateral hemipleji ve N. Occulomotorius parezisi
  • Karşı pedinküle bası:ipsilateral hemiparezi (Kernohan bulgusu)


Şuuru hep açık

 • Şuuru hep açık

 • Şuuru hep kapalı

 • Başlangıçta şuuru açık daha sonra kapalı

 • Başlangıçta şuuru kapalı ve daha sonra lucid interval

 • Başlangıçta şuur kapalı ve takiben lucid interval ve tekrar şuuru kapalı

 • Lucid interval........% 10-30…..non-spesifikBT sonrası dönemde mortalite ve morbidite belirgin olarak gerilemiştir

 • BT sonrası dönemde mortalite ve morbidite belirgin olarak gerilemiştir

 • Tüm olgularda mortalite

  • 1940…….. % 50
  • 1950-60…..% 25
  • 1980………% 10
 • Tüm Kafa Travmalarının % 2-6Travma sonrası parenkim laserasyonu

 • Travma sonrası parenkim laserasyonu

 • Yüzeyel veya asıcı venlerin kopması

 • BT’de konkav görüntü

 • Başvuru sırasında nörolojik tablo EDH’a göre daha kötü

 • Mortalite çok daha yüksek % 50-60’lara kadar çıkabilirİpsilateral Okulomotor sinir paralizisi

 • İpsilateral Okulomotor sinir paralizisi

 • IR zayıflaması

 • Pupilla dilatasyonu

 • Şuur etkilenmesi

 • Kontralateral hemiparezi

 • İpsilateral hemiparezi (Kernohan bulgusu)Bilatateral üst ekstremitede dizestezi

 • Bilatateral üst ekstremitede dizestezi

 • (Lhermitte bulgusu)

 • Uyuklama hali

 • Solunum etkilenmesi

 • Ani solunum durması ve ölümKranial BT’de cerrahi olarak tedavi edilmesi endikasyonu olan lezyonlarda cerrahi tedavi

 • Kranial BT’de cerrahi olarak tedavi edilmesi endikasyonu olan lezyonlarda cerrahi tedavi

 • Intrakranial basıncın monitörizasyonu

 • Yoğun bakım ünitesinde takip

 • Sekonder beyin hasarından korumakSekonder Beyin Hasarının sistemik nedenleri:

 • Sekonder Beyin Hasarının sistemik nedenleri:

 • - Hipoksi, hiperkarbi

 • - Hipotansiyon

 • - Elektrolit dengesizliği

 • - Anemi

 • - Hipertermi

 • - Hiperkalsemi, hipermagnesemi

 • - Hipoglisemi, hiperglisemiSekonder beyin hasarının intrakranial nedenleri:

 • Sekonder beyin hasarının intrakranial nedenleri:

 • - KİBAS

 • - Geç intraserebral hematom

 • - Beyin ödemi

 • - Hiperemi

 • - Epileptik nöbet

 • - VazospazmSPB = OAB – KİB

    • SPB = OAB – KİB
    • SPB > 60 - 80 mmHg olmalı
    • SPB=Serebral perfüzyon basıncı
    • OAB=Ortalama arter basıncı
    • KİB=Kafaiçi basıncıYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə