“ysm” kafedrasında tədris olunan “İstehlak mallarının estetikası”Yüklə 467,47 Kb.
səhifə1/2
tarix11.01.2018
ölçüsü467,47 Kb.
  1   2

YSM” kafedrasında tədris olunan “İstehlak mallarının estetikası”

fənnindən keçirılıəcək test intahan sualları.

Qrup: 2125a

Düzgün cavab: A) variantında

b/m Hümbətova M.H.
1.Estetika nədir?

A) hiss, duyğudur.

B) bədii yaradıcılığın ümumi prinsipidir.

C) zovqdür, gözəlliyi öyrənir.

D) ədəbiyyat, musiqi və incəsənəti öyrənir.

E) heykəltaraşlıq, ədəbiyyat, teatr əsərlərinin yaradılması.


2. İlk dəfə estetika harada meydana gəlmişdir?

A) qədim Misirdə, Hindistanda, Kitayda.

B) Avropada

C) Rusiyada

D) İngiltərədə,Almaniyada

E) Amerikada


3. Bir elm kimi estetika hansı ölkədə inkişaf etmişdir?

A) Yünanıstanda

B) İngiltərədə, Rusiyada

C) Avropa ölkələrində

D) Hindistanda

E) İtalıyada


4. Estetika elminin bir qolu olan malların estetikası nəyi öyrənir?

A) malın gözəlliyini, onun keyfiyyətinə olan esteik tələbatı.

B) gözəlliyin inkişaf xüsuyyətlərini.

C) malın gözəlliyinin məğzini

D) gözəlliyin formalaşma qanunlarını.

E) mala olan estetik tələbatı.


5. Malların estetikasının inkişafı hansı elmlərin qarışığından keçir?

A) dizayn, əmtəəşünaslıq, standartlaşma, ekologiya, erqonomika.

B) əmtəəşünaslıq və ekologiya

C) dizayn əmtəəşünaslıq

D) erqonomika dizayn

E) standartlaşdırma

6. Malların estetikası elmnin məqsədi nədir?

A) insanın əşya dünyasının formalasma qanunauyğunluqlarını açmaq,

məmulatın estetik qiymətini tədqiq etmək

B) forma əmələgətirmə faktorlarını öyrənmək

C) insanın əşya dünyasının formalaşmasını açmaq.

D) məmulatın keyfiyyətini öyrənmək və qiymətləndirmək.

E) insan xarakterinə uyğun məmulatı öyrənmək.
7. Malın estetik qiyməti nədir?

A) malın hiss olunan əlamətləri ilə ifadə olunan qiyməti və mənasıdır.

B) malın əlamət formalarıdır.

C) malın çeşidinin estetik göstəricisidir.

D) malların estetik xassəsidir.

E) malın görünüşünü təyin edən əlamətdir.


8. Malların estetikası nəyi əhatə edirr?

A) paltar, ayaqqabı, mədəni-məişət və təsərrüfat təyinatlı malları.

B) malların bədii gözəlliyini.

C) bütün əşya dünyasının gözəlliyini.

D) məişət elektrik cihazlarını.

E) bütün növ mebelləri.


9. Dizayn nədir?

A) yaradıcılıq qəbilliyyəti olub əşya mühitinin hormonik formalaşması

insanın təlabatının tam ödənilməsidir.

B) rəssamım yaratdığı əsərlərdir.

C) insanın yaradıcılıq qabuliyyətidir.

D) sənaye istehsal mühitini düzgün qurmaqdır

E) malın xarici ğörünüşünün strukturunu verməkdir.
10. Texniki estetika nədir?

A) texnika elm incəsənətdir.

B) incəsənətdir

C) elm və texnikadır.

D) dizaynın formalaşmasıdır

E) estetik mənalılıqdır.


11. Bədii konstruksiyalaşma nədir?

A) kütləvi istehsalatda ədədi, estetik, bədii məzmun və formadır.

B) texniki konstruksiyanın bir növüdür.

C) mühəndis dizayındır.

D) nəzəri metoddur.

E) dizaynın nəzəri effektləridir.


12. Mənfəətlilik prinsipi adı altında nələr birləşir?

A) istifadə rahatlığı, funksiyalılıq, texnolojilik, qənaətlilik.

B) texnolojilik.

C) funksiyalılıq və mənalılıq.

D) qənaətlilik.

E) istifadə rahatlığı.


13. Estetik prinsip adı altında hansı keyfiyyətlər birləşir?

A) cəlbedicilik, gözəllik, obrazlılıq, mənalılıq.

B) mənalılıq və obrazlılıq.

C) gözəllik və cəlbedicilik

D) estetik xassələr.

E) xarici görünüş.


14. Sistemli dizayn nədir?

A) forma və estetik yaradıcılıq proqramı və struktur əlamətlərdir.

B) idarəedici momentlərdir.

C) struktur əlamətlərdir.

D) bədii yaradıcılıqdır.

E) obraz yaratmaqdır.


15. Dizayn harada meydana gəlmişdir?

A) XIX əsrin əvvələrində Böyük Britaniyada.

B) Avsraliyada.

C) Rusiyada.

D) Fransada

E) İtaliyada.


16. “BAUXAUZ” məktəbi ilk dəfə harada və neçənci ildə yaradılmışdır?

A) 1920-ci ildə Almaniyada.

B) 1917-ci ildə Fransada.

C) 1915-ci ildə İtaliyada.

D) 1918-ci ildə Avstriyada.

E) 1919-ci ildə Yaponiyada.


17. Dizayn müstəqil bir peşə kimi nə vaxt fəaliyyət göstərməyə başladı?

A) 1920-1930-cu illərdə Amerikada.

B) 1915-1918-ci illərdə Çində.

C) 1950-1960 - cı illərdə Fransada

D) 1918-1919 - cu illərdə İtaliyada

E) 1900 cu ildə Yaponiyada


18. Dizayında forma nədir?

A) məmulatın quruluşu.

B) obraz, forma.

C) növ, quruluş.

D) struktura

E) obrazlı ifadə.


19. Klassik formanın bizə gəlib çatan növü hansılardır?

A) kostyum və ayaqqabı.

B) mebel, elektrik cihazları.

C) məişət əşyaları.

D) təsərrüfat təyinatlı əşyalar

E) radioqəbuledici və soyuducu.


20. Funksiya nəyi təyin edir?

A) formanı

B) obrazı.

C) əşyanı.

D) konstruksiyanı

E) tamlığı


21. Məmulatın formasının təyin edici faktoru nədir?

A) konstruksiya – yəni geyimin elementlərinin yerləşməsi, bir-birinə birləşməsi.

B) məmulatın hissələrinin yerləşməsi.

C) məmulatın hissələri.

D) məmulatın təkmilləşməsi

E) funksionallığı.


22. Məmulatın forması ən çox nədən asılıdır?

A) hazırlandığı materialdan.

B) mənalılığından

C) səmərəliliyindən.

D) harmonikliyindən

E) tamlığından.


23. Formanın kütləsi nəyi göstərir?

A) əşya və onun elementlərinə sərf olunan materialın miqdarını.

B) uzunluğunu.

C) məmulatın ölçüşünü

D) məmulatın enini.

E) əşyanın boyunu.


24. Faktura nədir?

A) formanın görünən səthinin quruluşudur.

B) kələ-kötür səthdir.

C) hamar səthdir.

D) tutqun səthdir.

E) cilalanmış səthdir.


25. Tekstura nədir?

A) materialın görünən səthində daxili struktur əlamətləridir.

B) parçanın üst tərəfidir.

C) materialın səthidir.

D) materialın quruluşudur.

E) parça növüdür.


26. Rəng nədir?

A) bu və ya digər seyricinin spektral tərkibdə gördüyü əks olunan,buraxılan, şüa saçan işıqdır.

B) materialın fizioloji xassəsidir.

C) şüa saçan işıqdır

D) işigın hər hansı səth üzərində yayılmaşıdır.

E) əks olunan süadır.


27. Kompozisiya sözünün mənası nədir?

A) yerləşdirmə, tərtib etmək, birləşdirməkdir

B) bölüşdürmədir.

C) yerləşdirmədir.

D) bədii əsərin ideyasının obrazlı ifadəsidir.

E) birləşdirməkdir.


28. Formanın ölçüsü hansılardır?

A) forma və onun elementlərinin eni uzunu və hündürlüyü.

B) formanın kütləsi.

C) formanın çəkisi

D) formanın uzunluğu.

E) formanın həcmi


29. Geyimin modelləşməsində nisbət nəyi ğöstərir?

A) səthi ölçülərini. eyni xassəli iki kəmiyyətin müqayisəsinin nəticəsini

B) xətti ölçülərini.

C) geyimin modelləşməsini

D) səthi ölçülərini.

E) geyimin hissələrinin səthi sahəsini


30. Proporsiya nədir?

A) iki nısbətin bərabərliyidir

B) geyimin hissələrinin uyğunluğudur.

C) hissələrin nisbətidir.

D) qanunauyğun nisbətlərdir.

E) nisbətlərin qeyri-bərabərliyidir.


31. Kompozisiyanın elementləri hansılardır?

A) forma,rəng, faktura və kütlə

B) geyimin rəngi

C) məmulatın hissələri

D) geyimin məzmunu

E) geyimin forması

32. Formanın xassələrindən biri olan tektonika nəyi anladır?

A) formanın düzülüş funksiyasını

B) formanın elementlərini

C) maddi xassələrini

D) formanın tarixi funksiyasını

E) formanın qurulmasını


33. Harmoniya nədir və nəyi müəyyən edir?

A) vahid bir tamın hissələrinin ciddi uyğunluğunu,elementlərin daxili

qanunauyğunluqlarını

B) kompozisiya qanunlarıdır

C) forma və məzmunun birliyidir

D) stilin cizgiləridir

E) ideal insan obrazıdır və onlar haqqda təsəvvürü
34. İncəsənət nədir?

A) gerçəkliyi əks etdirən ictimai təfəkkür formasıdır

B) xalqln zövqünün ifadəsidir

C) sənət əsəridir

D) təsviri incəsənətdir

E) dekorativ-tətbiqi sənətdir


35. Azərbaycanda xalçaçılığın inkişafı hansı dövrə təsadüf edir?

A) tunc dövrünə

B) I - III əsrə

C) III- VII əsrə

D) e.ə. I minilliyin sonu

E) e.ə. II minilliyin əvvəli


36. Şərti olaraq Azərbaycanda neçə xalçaçılıq məktəbi vardır?

A) 7


B) 3

C) 8


D) 5

E) 6
37. Rənglər hansı xassələrinə görə fərqlənirlər?

A) fiziki, fizioloji, emosional psixoloji

B) rəng tonuna görə

C) parlaqlığına görə

D) dolğunluğuna görə

E) işıqlılığına görə
38. Bütün rənglər neçə yerə bölünür?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6
39. Rəngin fizioloji xassələri necə təyin olunur?

A) insan orqanizminə təsiri ilə

B) dolğunluğu ilə

C) parlaqlığı ilə

D) işıqlığı ilə

E) tezliyi ilə
40. Aşağıda verilənlərdən hansılar isti rənglərdir?

A) qırmızı, narıncı, sarı, sarımtıl, yaşıl

B) qırmızı, göy, ağ

C) narıncı, mavi, ağ

D) sarı, göy, boz

E) yaşıl, mavi bənövşəyi


41. İşıq – kölgə nəyi xarakterizə edir?

A) işıq şüalarının təsiri ilə əşyanın səthində yaranan işıq və kölgənin

paylanmasını

B) hər hansı küncdən düşən işıq şüasının parlaqlığını

C) hər hansı küncdən düşən işıq şüasının dolğunluğunu

D) işıq şüalarını, paylanma tezliyini

E) hər hansı küncdən düşən işıq şüalarının yayılmasını

42. Dekor nədir?

A) şəkil və naxış növüdür

B) bəzəkdir

C) naxışdır

D) forma elementidir

E) rəsmdir
43. Estetik zövq nədir?

A) gözəlliyi çirkinlikdən, yaxşını pisdən ayırmaq qabiliyyətidir

B) gözəlliyi görməkdir

C) gözəlliyi duymaqdır

D) gözəlliyi qiymətləndirməkdir

E) bədii əsərlərdə gözəlliyi görməkdir


44. Gözəllik nədir?

A) gerçəkliyin, incəsənətdəki hadisələrin müəyyən edilməsi və

qiymətləndirilməsidir

B) estetikanın kateqoriyalarından biridir

C) içtimai həyatdakı insan fəaliyyətidir

D) gerçəkliyidir

E) incəsənətin bir növüdür
45. Ritm nədir?

A) elementlərin bir-birinin növbə ilə əvəz etməsidir

B) forma elementləridir

C) fakturadır

D) rəngdir

E) rəsmdir


46. Bədiilik dedikdə nə başa düşülür?

A) insanı qrup yaratmağa, faydalı işlər görməyə ruhlandırır nəcibləşdirir

B) insanın qrup yaratmağ qabiliyyətini formalaşdırır

C) insanlara gözəlliyi duydurur

D) əsil gözəlliyi saxta gözəlliyikdən fərqləndirir

E) insanları nəcibləşdirir


47. Kompozisiya nədir?

A) yerləşdirmə, tərtib etmək, birləşdirmək

B) forma elementidir

C) hər hansı əsərin ideyasıdır

D) məmulatın harmoniyasıdır

E) forma elementlərinin birləşməsidir


48. Kompozisiya neçə yerə ayrılır?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6
49. Səthi kompozisiyaya hansı məmulatlar aiddir?

A) xalça, oboy, skalerlər, dəsmallar və s. ədədi məmulatlar

B) üst geyim məmulatları

C) ayaqqabı məmulatları

D) trikotaj məmulatları

E) baş geyimləri
50. “Ornament” sözünün mənası nədir?

A) bəzəmək

B) birləşdirmək

C) forma və onun hissələri

D) forma elementləri

E) geyimin ölçüləri


51. Ornamentin neçə cür dekorativ motivi olur?

A) iki cür

B) üç cür

C) beş cür

D) dörd cür

E) altı cür


52. Geyimin modelləşməsində neçə növ ornamentləşmədən istifadə olunur?

A) iki növ

B) dörd növ

C) üç növ

D) beş növ

E) altı növ


53. “Gözəllik” nəyi ifadə edir?

A) ətraf mühitdəki hadisələrin qiymətləndirilməsini

B) gözəllik – estetikanın kateqoriyasını

C) incəsənətdəki hadisələrini müəyyən edilməsini

D) ətraf mühitin dərk edilməsini

E) formanın inkişafını


54. Harmoniya nədir?

A) vahid bir tamın hissələrinin ciddi uyğunluğudur

B) bədii birlikdir

C) elementlərin daxili əlaqəsidir

D) formanın inkişafıdır

E) birliyin məzmunudur


55. Estetika nəyi ifadə edir?

A) ətraf aləmdə gözəlliyi duymaq, qiymətləndirmək baçarığını

B) gözəlliyi görməkdir

C) yaxşını pisdən ayırmaqdır

D) gözəlliyi - çirkinlikdən fərqləndirməkdir

E) incəsənəti duymaqdır


56. Gözəlliyin sirri nədədir?

A) mütənasib vəhdətdədir

B) konkretlikdədir

C) həyatın sirridir

D) xoşbəxtlikdədir

E) sağlamlıqdadır


57. Gözəlliyin neçə modeli var?

A) 4


B) 2

C) 3


D) 5

E) 6
58. Kontrast (ziddiyət) nədir?

A) bir-birinə əks olan iki formanın müxtəlif başlanğıcının mübarizəsidir

B) təsir edici vasitədir

C) oxşarlıqdır

D) formanın dərk edilməsidir

E) elementlərin təkrarlanmasıdır
59. Dizayn nədir?

A) memarıqdır, yaradıcılıq qabiliyyətidir

B) rəssamlıqdır

C) memarıqdır

D) heykəltaraşlıqdır

E) harmonik formalaşmadır


60. Mühəndis dizaynı nə ilə xarakterikdir?

A) texniki konstruksiyanın harmonal nəticəsi ilə

B) konstruksiyanın estetik mənalılığı ilə

C) riyazi hesablama üsulu ilə

D) nəzəri aspektləri ilə

E) sənaye istehsal mühiti ilə


61. Bədii konstruksiyalaşma adı altında nələr işlənilir?

A) ədədi məmulatın estetik və bədii məzmunun formalaşması

B) forma əmələgətirmə

C) nəzəri metodlar

D) funksionallıq

E) estetiklik


62. Stilləşmə (staylinq) nədir?

A) verilmiş əşyanın səmada xarici formasıdır

B) formalaşmadır

C) əşya sisteminin görünüşüdür

D) proqramlaşmadır

E) konstruksiyalaşmadır


63. Sistemli dizaynda hansı idarəedici momentlər işlənilir?

A) obyektin forma və obrazının yaradıcılıq proqramı ilə işlənməsi

B) ədədi məlumatın estetik formalaşması

C) məmulatın struktur quruluşu

D) yaradıcılıq

E) forma əmələgətiricidir


64. Dizayn nə vaxt və harada meydana gəlmişdir?

A) XIX əsrin əvvəlində Böyük Britaniyada

B) 1800-cü ildə İngiltərədə, Fransada

C) 1879-cu ildə Almaniyada

D) 1927-ci ildə ABŞ-da

E) 1962-ci ildə Rusiyada


65. Fakturanın dərk edilməsi nədən asılıdır?

A) baxılan səthə qədər olan məsafədən

B) məsafənin artıb – azalmasından

C) səthin hamarlığından

D) düşən işığın parlaqlığından

E) səthin böyük kiçikliyindən


66. Materialın səthinin quruluşunu xarakterizə edən faktor hansıdır?

A) faktura

B) materialın səthinin ölçüsü

C) səthin sıxlığı

D) geyimin müstəqil elementləri

E) səthin ayrı – ayrı elementləri


67. Qadın üst geyimlərinə aiddir:

A) kostyum, kofta, kurtkalar, palto, yarımpalto, jaket, plaşlar

B) dəyişəklər, yüngül donlar, xalatlar

C) gecə köynəkləri, dəyişəklər

D) pejamalar, kolqotkilər

E) yüngül paltarlar, pijamalar


68. Estetik xassə göstəriciləri hansılardır?

A) informasiya səlstliyi, forma rasionallığı, xarici görünüşün stabilliyi

B) quruluş forması, proporsiya

C) estetiklik, bədii obraz

D) fiziki-mexaniki xassələr

E) texnoloji xassələr


69. Gösrəricinin növünə görə keyfiyyət qiyməti neçə növ olur?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 6

E) 5
70. “Texnoromantik” obraz yaratmaq üçün hansı parçalardan istifadə olunur?

A) sintetik parçalar

B) yun parçalar

C) ipək parçalar

D) pambıq parçalar

E) kətan parçalar
71. Tikiş məmulatlarının keyfiyyəti qiymətlədirilərkən hansı bədii estetik göstəricilər nəzərə alınır ?

A) model, konstruksiya, material, hazırlanma texnologiyası

B) yalnız hazırlanma texnologiyası

C) modellərin eskizləri

D) material

E) konstruksiya


72. Etnik aksessuarlar dövrü hansı ilə təsadüf edir?

A) 1970-ci il

B) 1980-ci il

C) 1965-ci il

D) 1990-cı il

E) 2000-ci il


73. İdman ayaqqabılarından nə üçün istifadə edilir?

A) bədən tərbiyəsi və idman üçün

B) rahatlıq üçün

C) gəzintilər üçün

D) istrahət üçün

E) alpinistlər üçün


74. Formanın həndəsi görünüşü dedikdə nə başa düşülür?

A) forma elementləri və onun hissələrinin üç koopdinat üzrə görünüşü

B) fornmanın müxtəlif elementləri

C) fornmanın müxtəlif ölçüləri

D) formanın görünən elementləri

E) formanın strukturu


75. Məmulatın formasının əsas təyinedici faktoru hansıdır?

A) konstruksiya

B) geyimin ayrı-ayrı hissələri

C) məmulatın funksionallığı

D) məmulatın harmonikliyi

E) məmulatın səmərəliliyi


76. Verilmiş əşyanın səmada estetik forması necə adlanır?

A) stilləşmə

B) konstruksiyalaşma

C) dizayn

D) həndəsi forma

E) əşyanın quruluşu


77. Texniki konstruksiya istənilən modeli nə ilə təmin edir?

A) komfortluğu, yəni rahatlığını, hərəkətin sərbəstliyini

B) modelin müasirliyini

C) modelin istənilən təlabatı ödəməsini

D) modelin həyat qabiliyyətini

E) modelin aktuallığını


78. Dizayn yeni forma qurarkən ona neçə aspektdən yanaşır?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 6

E) 1
79. Formanın gözəlliyi nədən asılıdır?

A) materialın hazırlanma texnologiyasından

B) formanın yaradılmasından

C) konstruksiyasından

D) məmulatın stilindən

E) modadan
80. Estetik xassənin formalaşmasında nə əsas rol oynayır?

A) stil və moda

B) konstruksiya

C) model

D) material

E) bədiilik


81. Estetik xassənin çəkisi nədən asılıdır?

A) estetik təlabatın növündən və malın təyinatından

B) mal üçün seçilən materialdan

C) estetik göstəricilərdən

D) malın gözəlliyindən

E) estetik prinsiplərdən


82. Estetik tərbiyənin mahiyyəti nədir?

A) insan tərbiyəsini tamamlayan bir sahədir

B) ümumi tərbiyədir

C) düzgün həyat yolu seçməkdir

D) bədii mədəniyyət tarixidir

E) estetik duyğu mədəniyyətidir


83. Formanın düzülüş funksiyası necə adlanır?

A) formanın tektonikası

B) formanın quruluş elementləri

C) formanın konstruksiyası

D) formanın xassələri

E) formanın əlamətləri


84. Ritmik qayda neçə sxemlə göstərilir?

A) 4


B) 5

C) 2


D) 6

E) 1
85. Qapalı struktur ən azı neçə elemntdən ibarət olmalıdır?

A) 2 ən azı 3

B) 4


C) 5

D) 2


E) 1
86. Yaradıcılıq qabilliyəti nədir?

A) dizayn

B) harmonik formalaşma

C) memarlıq

D) rəssamlıq

E) heykəltaraşlıq


87. Verilmiş əşyanın səmada xarici estetik forması nə adlanır?

A) stilləşmə

B) formalaşma

C) əşya sisteminin görünüşü

D) proqramlaşma

E) konstruksiyalaşma


88. Şəkil və naxış növü necə adlanır?

A) bəzəmək dekor

B) yaratmaq

C) qurmaq

D) rəsm

E) naxış
89. Forma elementlərinin bir-birini növbə ilə əvəz etməsi necə adlanır?

A) ritm

B) forma elementiC) faktura

D) rəsm


E) dekor
90. İşıq şualarının təsirilə əşyanın səthində yaranan işıq və kölgənin paylanması nəyi xarakterizə edir?

A) işıq – kölgə

B) kölgə

C) işıq


D) işıq süasının yayılması

E) işıq süasının paylanması


91. Forma, rəng, faktura və kütlə nəyin elemntləridir?

A) kompozisiyanın elementləridir

B) məmulatın elementləridir

C) geyimin elementləridir

D) formanın elementləridir

E) düzülüşün elementləridir


92. Gerçəkliyi əks etdirən içtimai təfəkkür forması nədir?

A) incəsənətdir

B) xalqın zövqüdür

C) sənət əsərləridir

D) təsviri incəsənətdir

E) dekorativ tətbiqi sənətdir


93. Texnika, elm və incəsənət hansı estetika növünə aiddir?

A) texniki estetikaya

B) elm və texnikaya

C) dizayna

D) estetikaya

E) incəsənətə


94. Məmulatın quruluşu dedikdə nə anlayırsınız?

A) dizaynda forma

B) növ

C) obrazD) struktur

E) quruluş


95. Formanı nə təyin edir?

A) funksiya

B) əşya

C) konstruksiya

D) tamlıq

E) obraz
96. Formanın görünən səthinin quruluşu necə adlanır?

A) faktura

B) hamar səth

C) kələ-kötür səth

D) tutqun səth

E) cilalanmış səth
97. Materialın görünən səthində daxili struktur əlamətləri necə adlanır?

A) tekstura

B) materialın səthi

C) parçanın üz tərəfi

D) faktura

E) struktura


98. Forma və onun elementlərinin eni, uzunu və hündürlüyü necə adlanır?

A) formanın ölçüləri

B) formanın çəkisi

C) formanın kütləsi

D) formanın həcmi

E) formanın səthi


99. İki nisbətin bərabərliyi necə adlanır?

A) proporsiya

B) hissələrin nisbəti

C) geyimin hissələrinin uyğunluğu

D) qanunauyğunluq

E) bərabərlik


100. Malın gözəlliyini, onun keyfiyyətinə olan estetik təlabatı hansı elm öyrənir?

A) estetika elminin bir qolu olan malların estetikası

B) konstruksiya

C) texnologiya

D) estetika

E) texniki estetika


101.Malların estetikası nədir?

A) malın gözəlliyi, məğzi

B) malın bəzəyi

C) malın keyfiyyəti

D) malın fakturası

E) malın tektonikası


102. Estetik xassə göstəricilərini göstərin:

A) informasiya səlistliyi,forma rasionallığı,xarici görünüş

B) malın rəngi

C) malın hazırlandığı material

D) xarici görünüşün stabilliyi

E) malın xarici görünüşü


103. İnformasiya səlistliyi göstəricilərinə aiddir:

A) bədii obraz səlistliyi,orjinallıq.stil və moda

B) bədiilik.səlistlik

C) orijinallıq

D) stil

E) moda
104. Göstəricinin növünə görə keyfiyyət qiyməti hansı növlərə bölünür?

A) diferensil, kompleks,qarışıq

B) kompleks

C) qarışıq

D) metrik qiymət

E) bal qiymət
105.” Bolşoy stil” neçə il əvvəl meydana gəlib?

A) 50 il


B) 30 il

C) 40 il

D) 55 il

E) 45 il


106. Etnik aksesuarlar dövrü hansı illəri əhatə edir?

A) 1970-ci illəri

B) 1960-cı illəri

C) 1980-ci illəri

D) 1990-ci illəri

E) 1915- ci illər


107. Sintetik parçalardan hansı obrazı yaratmaq üçün istifadə olunur?

A) “Texnoromantik” obraz

B) insan obrazı

C) geyim nümunəsi

D) maniken

E) əşya nümunəsi


108. Çox obrazlı, sərhədsiz xətlər neçə emosional qrupa bölünür?

A) 3


B) 5

C) 2


D) 4

E) 6
109. Düz xətlər və qövslər nəyi ifadə edir?

A) bərabər ölçülü, sakit hərəkəti

B) istiqamətin dəyişməsini

C) hərəkətin simmetrik olmasını

D) sürətli hərəkəti

E) qeyri-bərabər hərəkəti
110. Forma neçə cür olur?

A) 2


B) 3

C) 4: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
  1   2


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə