Yusif AslanovYüklə 2,89 Kb.

səhifə1/129
tarix05.10.2017
ölçüsü2,89 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   129


Ədəbi axtarışlar və tədris 
 
 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
SUMQAYIT DÖVLƏT UNIVERSİTETİ 
 
 
 
Yusif Aslanov 
 
 
 
ЯDЯBИ AXTARIШLAR  
VЯ TЯDRИS 
 
Az
ərbaycan Respublikası  Təhsil Nazirliyinin 
07.01.2013-cü il tarixli
№1 əmri ilə dərs vəsaiti kimi 
t
əsdiq olunmuşdur. 
 
 
 
 
 
 
 
“Elm v
ə təhsil” 
Bakı – 2013


Yusif Aslanov 
 
 

 
Elmi redaktoru v
ə   
“Ön söz”ün mü
əllifi:    Nizami Cəfərov  
AMEA-
nın  müxbir  üzvü,  filologiya  üzrə  elmlər 
doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi 
R
əyçilər:                   Nizaməddin Şəmsizadə  
filologiya üzr
ə elmlər doktoru, professor, Dövlət 
Mükafatı Laureatı 
 M
əhərrəm Qasımlı 
 filologiya üzr
ə elmlər doktoru, professor, Dövlət 
Mükafatı Laureatı 
 
 
 
 Zahid X
əlil  
 filologiya üzr
ə elmlər doktoru, professor 
             Avtandil M
əmmədov 
   filologiya üzr
ə fəlsəfə doktoru, dosent  
 
 
Yusif 
Aslanov. Ədəbi axtarışlar və tədris.  
Bakı, “Elm və təhsil”, 2013, 400 səhifə 
 
D
ərs vəsaiti müxtəlif illərdə, xüsusən 2004-cü ildən sonrakı dövrdə 
yazılmış  elmi-nəzəri, metodik məqalələrin toplusudur. Oxucu burada 
ədəbiyyatşünaslıq,  folklorşünaslıq,    pedaqogika və  metodika elmlərinin 
probleml
əri  haqqında  müəllifin nəzəri fikirləri, elmi qənaətləri ilə  tanış 
olacaq, h
əm də  onun  çap  olunmuş  kitabları,  elmi  yaradıcılığı  və  pedaqoji 
f
əaliyyəti barədə alimlərin rəylərini öyrənmək imkanı əldə edəcəkdir. Dərs 
v
əsaitində toplanmış məqalələrin əsas ideyası ədəbi-nəzəri fikirlər, metodika 
elminin müasir nailiyy
ətləri,  qloballaşma  məkanına  inteqrasiya  olunmaq 
imkanlarının  araşdırılması  istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi və  tədqiqi 
üz
ərində qurulmuşdur. Buna görə də dərs vəsaiti müəllifin elmi yaradıcılığı 
bar
ədə  tam təsəvvür yaratmaqla bərabər,  ədəbiyyatşünaslıq  və  tədris 
probleml
ərini araşdıran tədqiqatçılar üçün də faydalı bir mənbədir. 
 
2013
098
4603000000

N
 
грифли няшр
 
                       © 
«Elm v
ə təhsil», 2013
 


Ədəbi axtarışlar və tədris 
 
 

 
 
 
ÖN SÖZ 
 
ƏDƏBİ-NƏZƏRİ DÜŞÜNCƏLƏR,  
METODİK AXTARIŞLAR 
 
u gün çağdaş dövrün düşüncəsindən, ədəbi-nəzəri 
fikir müst
əvisindən ədəbiyyatın araşdırılması, təd-
qiqi, milli-m
ənəvi dəyərlərin yenidən qiymətləndi-
rilm
əsi,  ədəbi-estetik  inkişaf  qanunauyğunluqları-
nın özünəməxsusluğunun üzə çıxarılması ən vacib məsələ kimi 
t
əhlil predmetinə  çevrilir.  İndi  bir  tərəfdən  milli  düşüncənin 
metodoloji probleml
əri dünya ədəbi-nəzəri fikri kontekstində 
araşdırılır,  istiqamətləri müəyyənləşdirilirsə, digər bir yönüm-
d
ən milli ədəbiyyatın  təkamül və  inkişaf  mərhələləri, özünə-
m
əxsusluğu,  poetikası  tədqiqat obyekti kimi seçilir. Deməli, 
ədəbiyyatın təkcə milli zəmində qiymətləmdirilməsi deyil, dün-
ya miqyasına çıxarılması, inteqrasiya edilməsi, əlaqəli tədqiqi, 
müqayis
əli şəkildə öyrənilməsi, Şərq və Qərb kontekstində mil-
li-m
ənəvi dəyərlərə və bəzi problemlərə aydınlıq gətirilməsi ol-
duqca 
əhəmiyyətli elmi istiqamətlərdir.  
Bu 
ədəbi-nəzəri təhlillər, problemlərin  geniş,  hərtərəfli 
araşdırılması AMEA-nın müvafiq institutlarında, ali məktəblər-
d
ə  və  digər tədris müəssisələrində  geniş  müzakirə  predmetinə 
çevrilir, elmi h
əllini  tapır.  Buna  görə  də  ədəbiyyatı  tədqiq et-
m
ək, araşdırmaqla, nəzəri konsepsiyalarla milli ədəbi təcrübələ-
rin sintezini yaratmaqla kifay
ətlənmək, monoqrafik tədqiqatlar 
aparmaqla m
əhdudlaşmaq  olmaz.  Ədəbiyyatşünas-pedaqoq 
işləyən müəllim müasir təhsil sisteminin yeniləşdirilməsini, 
milli t
əhsil sisteminin dünya məkanına  inteqrasiyasını  öyrən-
m
əlidir, yaxud əksinə, pedaqoq bədii əsəri, ədəbiyyatşünaslığı, 
ədəbi prosesin təhlil üsullarını dərindən öyrənməsə istənilən nə-Yusif Aslanov 
 
 

tic
əni  əldə  edə  bilməz.  Bu  baxımdan  ədəbiyyatşünas  pedaqoq 
v
ə  ya  əksinə  müəllim  ədəbiyyatşünas  mövqeyində  dayanmalı, 
ədəbiyyatı öyrənməyi və öyrətməyi bacarmalıdır.  
Qeyd ed
ək ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin ictimai-
siyasi h
əyatında,  iqtisadi  və  sosial  inkişafında  misilsiz  nailiy-
y
ətlər  qazanılması  ədəbi irs və  varislik məsələsi,  ədəbiyyatın 
öyr
ədilməsi istiqamətlərinin yeniləşdirilməsi, təhsilin dinamik 
in
kişafının  sürətləndirilməsi və  qloballaşan  dünya  siyasətinə 
uyğunlaşdırılması  sahəsində  də  böyük  işlərin  aparılması 
z
ərurətini ortaya qoyur. Bu gün “elm”, “təhsil”, “intellekt”, “in-
formasiya c
əmiyyəti” əsri adlandırılan XXI əsrdə müasir baxış 
mövqeyind
ən  ədəbiyyaşünaslığın  və  tədrisin problemlərinin 
araşdırılması  və  bunların  sintezi  əsasında  təhsil sisteminin 
yenid
ən  qurulması  dövrün  ən  əlverişli,  düzgün  yoludur, 
s
əmərəli iş üsullarıdır. Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
Yusif  Aslanovun  “Ədəbi  axtarışlar  və  tədris”  dərs vəsaitində 
müxt
əlif illərdə, xüsusən 2004-cü ildən sonrakı dövrdə yazılmış 
ədəbi və metodik düşüncələrin nəticəsi olan məqalələri toplan-
mışdır.  Bu  yazılar  təkcə  müəllifin  ədəbi-nəzəri və  metodik 
baxışları  haqqında  deyil,  onun  özü, mövzu dairəsi,  inkişaf 
dinamikası haqqında da aydın təsəvvür yaradır.  
“Ədəbi axtarışlar və tədris” mövzusundakı kitab ədəbiy-
yatşünaslıq və ədəbiyyatın tədrisi metodikasına verilən müasir 
t
ələblərə, prinsiplərə, qloballaşan dünya siyasətinə uyğun yazıl-
mışdır. Kitabda bu istiqamətlərdə aparılan işin nəticələri verilir, 
folklorşünaslıq, ədəbiyyatşünaslıq, estetika, pedaqogika və me-
todika elminin müasir prinsipl
əri baxımından təhlillər aparılır, 
ədəbi-nəzəri  düşüncə  və  metodik  iş  sisteminin  çağdaş  dövrü-
müzün t
ələblərinə  uyğun  dərinləşdirilməsinə,  araşdırılmasına 
ay
dınlıq gətirilir. Bu istiqamətlərdə müəllif ədəbi ənənələrlə ye-
ni elmi-t
ədqiqat ideyalarını birləşdirib ənənəvi yanaşmalardan, 
t
əhlillərdən fərqli mövqe ortaya qoymağa nail olmuşdur.  
Kitab dörd bölm
ə, təltiflər və  fotoalbomdan ibarətdir. 
“Ədəbi  düşüncələr” adlanan birinci bölmədə  Azərbaycan dra-
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   129


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə