Yusif səFƏrov naxçivan aşiqlariYüklə 0,92 Mb.

səhifə25/25
tarix13.11.2017
ölçüsü0,92 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

QARA GUN
Ağardı başımın tükü, 
Ağarmadı günüm,  Allah. 
Qoynumda qaldı qəm yükü, 
Çatsm kimə ünüm, Allah.
Qış ömrümə yaz olmadı, 
Qara yazım pozulmadı, 
Yenə ağ gün yazılmadı, 
Kimə tərəf dönüm, Allah.
Fətəlioğlu  həsrəti,
Qoydu boynuna minnəti, 
Hara yazdın bu zilləti,
Bu zülmümü mənim, Allah.


QEYDLƏR
1. 
Ayaza  qarşı  (təcnis).  “Azərbaycan  aşıqları  və  el 
şairləri”  kitabının  I  -cildində  (s.  210.  Bakı,  Elm,  1983)  çap 
edilib.
2. 
Ayaza  qarşı  (variant).  M.  Təhmasibin  “Azərbaycan 
xalq  dastanları  (orta  əsrlər)”  kitabında  (s.  305.  Bakı,  Elm, 
1972) şeirin 2 bəndi çap edilib.
3. 
Yeddi  (qıfılbənd).  Şeir  Y.  Səfərovun  “Naxçıvan  aşıq 
ədəbi  mühiti”  monoqrafiyasında  da  (s.  44,  45.  Naxçıvan, 
Əcəmi, 2009) çap və izah olunub.
4. 
Göründü  (qoşma).  M.  Təhmasibin  “Azərbaycan  xalq 
dastanları  (orta  əsrlər)”  kitabında  (s.  305.  Bakı,  Elm,  1972) 
şeirin iki bəndi verilib.
5.0rdubadlı Kərimlə bağlı  rəvayət “Naxçıvan” jurnalında 
(s.  90-92.  2010, №22) çap edilib.  Təqdim edəni  Y.  Səfərov.
ö.Kosacanlı  Ağ  Aşıq  Allahverdinin  kitaba  daxil  edilmiş 
tərcümeyi-halı  ilə  bağlı  bəzi  məlumatlar,  şeir  və  deyişmələr 
“Ustad  aşıqlar”  kitabından  (s.  54-68.  Bakı,  Gənclik,  1983) 
götürülüb.
7.Aşıq  Məmmədcəfərlə  Səhnə  xanımın  deyişməsi  1988- 
ci  ildə  Feyzulla  Hüseynovdan  Y.  Səfərov  tərəfindən  yazıya 
alınıb.  Bu  nəşrdən  əvvəl  deyişmənin  iki  variantı  “Azərbaycan 
folkloru  antologiyası,  Naxçıvan  folkloru”  kitablarında  (s.  311, 
312.  Bakı,  Sabah,  1994;  s.  432-434.  Əcəmi,  Naxçıvan,  2010) 
verilib.  Deyişmənin  birinci  variantını  f.  e.  n.  C.  Cəlilov,  ikinci 
variantını f. e.  d.  Ə.  Qədimov təqdim edib.
5. 
Çobankərəli  Cəfərin şeirlərinin bir neçəsi  bundan  əvvəl 
“Azərbaycan  folkloru  antologiyası,  Naxçıvan  folkloru”(s.  314- 
316.  Bakı,  Sabah,  1994)  kitabında verilib.  Təqdim edəni  f.  e.  n. 
C.  Cəlilov.
9.Aşıq  Abbas  Dəhrinin  haqqında  məlumat  və  şeirləri 
“Naxçıvan  aşıq  ədəbi  mühiti”  (Bakı,  Elm,  2009)  kitabından 
götürülüb.  Abbas  Dəhrinin  “Gültəndi”  və  “istərəm”  şeirləri 
“Naxçıvan  folkloru”  antologiyasında  (s.  415,  416.  Əcəmi,
141


Naxçıvan,  2010)  da  nəşr  edilib.  Şeirləri  f.  e.  d.  Ə.  Qədimov 
təqdim edib.
10.Aşıq  Nabatın  “Gözəllər”,  “Yaxşıdı”,  “Bəxtim”  qoş­
maları  “Azərbaycan  folkloru  antologiyası,  Naxçıvan  folkloru” 
kitabından  (s.  321,  322.  Bakı,  Sabah,  1994.  Tərtibçiləri  f.  e.  n. 
T.Fərzəliyev,  prof.  M.  Qasımlı),  digər  şeirləri,  deyişmə  və 
bayatıları  “Aşıq  Nabat”  kitabçasından  (s.  11-25.  Bakı,  2001, 
tərtibçiləri prof.  M.  Cəfərli və şair B. Budaqov) götürülüb.
ll.Sədərəkli  Aşıq  Yusif  bayatılarını  və  “Naxçıvanım”' 
qoşmasını  1985-ci  ildə bu sətrlərin müəllifinə təqdim edib.  Aşı­
ğın  “Ha  diizə-düzə”  təcnisi,  “Danışaq”,  “Zülflərin”  gəraylıları 
isə  “Azərbaycan  folkloru  antologiyası,  Naxçıvan  folkloru”  (s. 
325,  326.  Bakı,  Sabah,  1994)  kitabından  götürülüb.”Ha  diizə- 
düzə”  təcnisi  “Naxçıvan  folkloru”  antologiyasında  da  (s.  451. 
Əcəmi, Naxçıvan, 2010) verilib.
12. 
Aşıq  islamla  bağlı  məlumat  və  şeirlər  prof.  S. 
Vəliyevin  “Azərbaycanın  Şahbuz  bölgəsində  aşıq  sənəti”  (s. 
279-281,  V.  Millətlərarası  türk xalq kültürü konqresi  xalq  ədə­
biyyatı  seksiya  bildiriləri,  I  c.,  Ankara,  1997)  məqaləsindən  və 
Y.  Səfərovun  “Naxçıvan  aşıq  ədəbi  mühiti”  (s.  37,  38. 
Naxçıvan,  Əcəmi, 2009) monoqrafiyasından götürülüb.
13. 
Aşıq Əsədulla haqqında məlumat və şeir Y.  Səfərovun 
“Naxçıvan  aşıq  ədəbi  mühiti”  monoqrafiyasından  (s.  27,  28) 
əldə edilib.
14.Aşıq  Hidayətin  “Dağlar”,  “Dedim”,  Aşıq  Fərruğun 
“Deyərlər”  şeirləri  Y.  Səfərovun  “Naxçıvan  aşıq  ədəbi  mühi- 
ti”(s.  38-40.  Naxçıvan,  Əcəmi,  2009)  kitabından,  Aşıq  Fərru­
ğun  “Naxçıvana  gün  doğubdur”  şeiri  ’’Naxçıvan”  jurnalından 
(s.  59.  2010, № 22) götürülüb.
15.Aşıq  Aydının  şeirləri  Y.  Səfərovun  “Naxçıvan  aşıq 
ədəbi  mühiti”  kitabından  (s.  42,  43)  və  “Zorbulağın zümzümə­
si” kitabından seçilmişdir.
lö.Şəmkirli Aşıq Hüseynin “Naxçıvan səfəri” rəvayəti və 
“Cahan  qarı 
ilə 
deyişməsi” 
“Azərbaycan  aşıqları  və  el
142


şairləri”  I  cild  kitabından  (  s.  315,  316,  318,  319.  Bakı,  Elm, 
1983) götürülüb.
17. 
Aşıq  Ələsgərin  “Naxçıvan  səfəri”  rəvayəti  “Aşıq 
Ələsgər” kitabından ( s.  422-443. Bakı,  1963)  bııra daxil edilib.
18. 
Aşıq  Həsənalı  ilə  bağlı  rəvayət  “Azərbaycan  folkloru 
antologiyası, Naxçıvan  folkloru”  I  cild  kitabından  (s.  418-421. 
Naxçıvan,  Əcəmi,  2010)  götürülüb.  Təqdim  edəni  f.  e.  d.  Ə. 
Qədimov.
19. Aşıq 
Əsədlə 
Feyzullanm 
deyişməsi 
ilk 
dəfə 
“Naxçıvan”  jurnalında  çap  edilib(  s.  95-97,  2010,  №22). 
Təqdim edəni Y.  Səfərov.
20. 
Ululu  Kərimin  şeirləri  1987-ci  ildə  Y.  Səfərov 
tərəfindən yazıya alınıb.  (Söyləyicilər:  Şahbuz rayonu,  Daylaq- 
lı  kənd sakini Musa Nəcəfov və  Yuxarı  Qışlaq kənd sakini Fey- 
zulla  Hüseynov).  El  şairinin  “Yaylağında”,  “Getdi”adlı  şeirləri 
də  “Azərbaycan  folkloru  antologiyası,  Naxçıvan  folkloru”(s. 
417,  418.  Əcəmi,  Naxçıvan,  2010)  kitabında  verilib.  Təqdim 
edəni f.  e.  d.  Ə.  Qədimov.
21. 
Ululu  Kərimlə  bağlı  rəvayət  ilk  dəfə  “Naxçıvan” 
jurnalında  nəşr  olunub  (s.  94.  2010,  №22).  Təqdim  edəni  Y. 
Səfərov.
22. 
Qönçəbəyimin  qoşmaları  “Azərbaycanın  aşıq  və  şair 
qadınları” kitabıııdan(s.  53,  54. Bakı,  Gənclik,  1974)  götürülüb. 
Tərtibçi, prof.  Ə.  Cəfərzadə.
23. 
Kalba  Molla  İsmayılın  şeirlərini  1987-ci  ildə  Şahbuz 
rayonu,  Daylaqlı  kənd  sakini  Musa  Nəcəfovdan  Y.  Səfərov 
yazıya alıb.
24. 
Şair  Surxayın  “Qəri  gülərmiş”  şeiri  Y.  Səfərov 
tərəfindən  1987-ci  ildə  yazıya  almıb.  “Mən”,  “Qocaldım”  şeir­
ləri “Zorbulağm zümzüməsi” kitabından  bura daxil edilib.
25. 
Yamin  İsmayıl.  “Baxım”,  “Əriyər”,  “Yar  tərəfə” 
şeirləri  “Azərbaycan  folkloru  antologiyası,  Naxçıvan  folkloru” 
kitabından  (s.  326,  327.  Bakı,  Sabah,  1994),  “Mənəm”,  “Dən 
üyüdür”,  “Gördüm”,  “Qurbanıyam”  şeirləri  isə  “Naxçıvan
143


folkloru”  antologiyasının  I  cildindən  (s.  451-454.  Əcəmi, 
Naxçıvan, 2010)  götürülüb.
26.M.Məmmədovun  (Xan  Tivili) 
1988-ci  ildə  Y. 
Səfərova təqdim  etdiyi  “Kimi”,  “Bizə  nə  var”  şeirləri  haqqında 
ilk  dəfə  “Naxçıvan  aşıq  ədəbi  mühiti”  kitabında  (s.  51,  52. 
Naxçıvan, Əcəmi, 2009) məlumat verilib.
27.Sərraf  Qasımın  “Beşlik”,  “Yeddilik”  şeirləri  “Azər­
baycan folkloru antologiyası, Naxçıvan folkloru” kitabmdan( s. 
323, 324.  Bakı,  Sabah,  1994) götürülüb.
28.M.Əmrahoğlunun  “Olmasa”,  “Bir  gün”  qoşmaları  və 
bayatıları  (s.  80,  83,  86),  eləcə  də  Ç.  Fətəlioğlunun  “Sorarsan 
məni”, “Qara gün” şeirləri “Zorbulağm zümzüməsi” kitabından 
(Bakı, Nurlan, 2003) bura daxil edilib.
144


i s t i f a d ə
 
o l u n m u ş
 
ə d ə b i y y a t
9
1. 
Abbasov  I.  Müqəddimə,  Azərbaycan  aşıqları  və  el 
şairləri, I c., Bakı,  1983
2. Allahmanlı M.  Aşıq Valehin sənət dünyası, Bakı,  1991
3. 
Araslı  H.  XVII-XVIII  əsr Azərbaycan ədəbiyyatı  tarixi, 
Bakı,  1956
4. Aşıq Ələsgər.  Bakı,  1963
5. Aşıq Nabat.  Bakı, 2001
6. Azərbaycan aşıqları və el şairləri,  I c., Bakı,  1983
7. Azərbaycan aşıq və şair qadınları, Bakı,  1974
8. 
Azərbaycan  folkloru  antologiyası.  Naxçıvan  folkloru, 
Bakı,  1994
9. 
Azərbaycan  folkloru  antologiyası,  Naxçıvan  folkloru, 
Naxçıvan, I c., 2010
10. Azərbaycan xalq dastanları, I c., Bakı,  1961
11 .Qasımlı M.  Ozan aşıq sənəti, Bakı, 2003
12.Səfərov Y. Naxçıvan aşıq ədəbi mühiti, Bakı, 2009
13.Səfərov  Y.  Naxçıvanla  bağlı  saz  havaları,  AMEA  NB 
xəbərləri, Naxçıvan,  2010, №1
14.Səfərov  Y.  Naxçıvan  aşıq  mühiti,  “Naxçıvan”  jurn.,
2010

№ 22
15.Sultanov M. Naxçıvanın orta əsr alim və şairləri, “Elm 
və həyat” jurn.,  1976,  №2
16. 
Təhmasib  M.  Azərbaycan  məhəbbət  dastanları  (orta 
əsrlər), Bakı,  1972
17. Ustad aşıqlar, Bakı,  1983
18. Vəliyev V.  Qaynar söz keşməsi, Bakı,  1981
19. 
V.Millətlərarası  Türk  Xalq  kültürii  konqresi.  Xalq 
ədəbiyyatı, I c.,  Ankara,  1997
20. Zor bulağın zümzüməsi,  Bakı, 2003
145


MÜNDƏRİCAT
Ön  söz....................................................... 
 
8
A şıqlar
Ordubadlı K ə rim ................................................................... 20
Təcnis
Ayaza qarşı................................................................................ 20
Ayaza qarşı(variant).................................................................. 20
Qıfılbənd
Yeddi......................................................................................... 21
Göründü.................................................................................... 21
Ordubadlı Kərimlə bağlı rəvayət..............................................22
Kosacanlı Ağ Aşıq Allahverdi.................... 
 
24
Bayatılar.................................................................................... 24
Gəraylılar
Sənin......................................................................................... 26
Getdi.......................................................................................... 27
Qoşmalar
Çatmadım.................................................................................. 27
Düşdü........................................................................................ 28
Məni.......................................................................................... 28
Səni........................................................... v............................. 29
Qırdım qol................................................................................. 29
Bilmirəm................................................................................... 30
Deyə-deyə................................................................................. 30
Ustadnamələr
Nə bilər...................................................................................... 31
Çətindi....................................................................................... 31
Təcnis
Ayə məndədir........................................................................... .32
-  Deyişmələr
Aşıq Alı  ilə deyişmə,  Dal-dala................................................ 33
Keşişoğlu ilə deyişmə...............................................................34
Dəvəçi Heydər............................. 
 
36
Açılır......................................................................................... 36


Əli Xanxanımoğlu.................................................................. 37
Qoşmalar
Xoş gəldin................................................................................. 37
Nə sinə bağlar........................................................................... 37
Yüz dərdə.................................................................................. 38
Gözəlin...................................................................................... 39
Gülalı Məmməd........................................  
40
Qoşma
Qurban olduğum.......................................................................40
Aşıq Nəcəfalı............................................................................ 41
Qoşma
Bir gün...................................................................................... 41
Aşıq Məmmədcəfər.................................................................42
Qoşma
Əli Koxa.................................................................................... 42
Aşıq Məmmədcəfərlə  Səhnə xanımın deyişməsi.....................43
Aşıq Abbas  Dəhri....................................................................45
Qoşmalar
Olmaz........................................................................................ 45
*
istərəm....................................................................................... 45
Xoyrad-qoşma-bayatı
Oğul........................................................................................... 46
Gəraylı
Gültəndi..................................................................................... 47
Bayatı........................................................................................ 48
Xoyradlar.................................................................................. 48
Çobankərəli Aşıq Cəfər..........................................................49
Qoşmalar
Kimi.........................  
 
49
Olarmı....................................................................................... 50
Səhnə xanım.............................................................................. 50
Gözəllər..................................................................................... 51
Müxəmməs-gözəlləmə
Gözəl......................................................................................... 51


Aşıq Fətulla
53
İstər könlüm.... 
Dodaq-dodağa.
Zülflərin.........
Yan barı..........
Daşdaşa..........
Meydanı.........
Bənzər............
Allı qız...........
Gözəl..............
Gözəllər üstə...
Dağ-dağa........
Gəlin...............
Aşıq N abat....
Mənim............
Yetərmi qardaş
Gözəllər..........
Baxtımı...........
Mən oldum.....
Yevlağın.........
Həkimə...........
Dəymə............
Qoşmalar
Çığalı  təcnis
Goraylı
Qoşmalar
Gəraylılar
Yaxşıdır.................................................
Neyləyibdir............................................
Bu dünyada...........................................
Dindiribdi.........................'.....................
Bayatılar.............................................. .
Aşıq Hüseynlə Aşıq Nabatın deyişməsi 
Sədərəkli Aşıq Yusif............................
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
59
60 
61
61
62
62
63
63
64
64
65
66 
66 
67
67
68
69
70


Bayatılar.................. 1................................................................ 70
Qoşma
Naxçıvanım............................................................................... 72
Təcnis
Ha düzə-dtizə............................................................................73
Gəraylılar
Daııışaq......................................................................................73
Zülflərin.................................................................................... 74
Aşıq islam ................................................................................ 75
Gəraylı
Eylədi.........................................................................................75
Aşıq Vəli................................................................................... 76
Qoşma
Gəlmişəm.................................................................................. 76
Gəraylı
Könül dönmür..... ......................................................................77
Aşıq Əsədulla........................................................................... 78
Qoşma
Qurban gəlmişəm...................................................................... 78
Aşıq Hidayət............................................................................ 79
Gəraylı
Dedim.................. 
 
79
Aşıq F ərrux.............................................................................. 80
Qoşma
Deyərlər......................................................................................80
Gəraylı
Naxçıvana gün doğubdur.......................................................... 80
Aşıq Aydın Nərimanoğlu........................................................ 82
Qoşmalar
Şahbuzum...................................................................................82
Deyirəm......................................................................................82
Gəraylılar
Vətən......................................................................................... 83

*


Dağlar......................................................................................... 83
Könlüm...................................................................................... 84
Yavaş-yavaş...............................................................................84
Aşıq rəvayətləri və deyişmələri
Şəmkirli Aşıq Hüseynin Naxçıvan səfəri................................. 85
Naxçıvanda Cahan qarı  ilə Şəmkirli
Aşıq Hüseynin deyişməsi......................................................... 87
Naxçıvanda Reyhan xanımla
Şəmkirli Aşıq Hüseynin deyişməsi...........................................89
Aşıq  Ələsgərin Naxçıvan  səfəri................................................90
Aşıq Həsənalı  ilə bağlı  rəvayət............................................... 107
Aşıq  Əsədlə Feyzullanın deyişməsi........................................111
El şairləri
Ululu  K ərim ............................................................................ 114
Gəraylı
Yaylağında............................................................................... 114
Qoşmalar
Benamaz................................................................................... 115
Dağlar....................................................................................... 115
Ustadnamələr
Olmaz....................................................................................... 116
Yaxşıdır.................................................................................... 117
Getdi......................................................................................... 117
Təcnis
Təkatək..................................................................................... 118
Qıfılbəndlər
Darayı bağlar............................................................................ 119
Kim idi..................................................................................... 119
Ululu Kərimlə bağlı rəvayət.................................................... 120
Qönçəbəyim............................................................................121
Qoşmalar
De gəlsin.................................................................................. 121
Elər........................................................................................... 122
Kalba Molla İsm ayıl............................................................. 124


Qoşmalar
Qaldı......................................................................................... 124
Üçünə....................................................................................... 124
Şair Surxay............................................................................. 126
Şair qocalanda qəri  gülərmiş................................................... 126
M ən ......................................................................................... 127
Qocaldım.................................................................................. 127
Yamin İsmayıl........................................................................ 128
Baxım....................................................................................... 128
Əriyər....................................................................................... 128
Yar tərəfə................................................................................. 129
Mənəm..................................................................................... 129
Dən üyüdür............................................................................... 130
Gördüm.................................................................................... 130
Qurbanıyam.............................................................................. 131
Məmmədxan Məmmədov  (Xan Tivili)................................132
Kimi.................. :.................................................................... 132
Bizə nə var............................................................................... 132
Sərraf Qasım...........................................................................134
Beşlik....................................................................................... 134
Yeddilik.................................................................................... 135
Məmməd Əmrahoğlu............................................................ 137
Olmasa..................................................................................... 137
Bir gün..................................................................................... 137
: front -> files -> libraries -> 2474 -> books
books -> İlham Məmmədov, Aydın Əhmədov Nəcməddin Məmmədov
books -> I c I l d VII-XII əsrlər azərbaycan şERİ
books -> KəXRİ valehoğlu qarapapaqlar
books -> A L l a h V e r d I emi nov mir cəlalin
books -> Azərbaycan xalq cümhurġYYƏTĠ VƏ qafqaz ġslam ordusu


Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə