Ўzbekiston respublikasiYüklə 1,08 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/39
tarix11.05.2023
ölçüsü1,08 Mb.
#109636
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
g‘oziyev e. umumiy psixologiya. 2-kitob
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI 
OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 
MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI 
O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI 
E.G’OZIYEV 
UMUMIY PSIXOLOGIYA 
Psixologiya mutaxassisligi uchun o’quv qo’llanma 
II -kitob 
Toshkent - "Universitet" - 2002 IKKINCHI BO’LIM 
SHAXSNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI 
 
II BOB 
TEMPERAMENT 
 
1. Temperamentning psixologik tavsifi 
Temperament to’g’risida umumiy tushuncha.Insonning ruhiy olami 
beto’xtov harakatlar majmuasidan iborat bo’lib, biri ikkinchisini bevosita taqozo 
etadi va ular uzluksiz zanjir tizimiga o’xshash tarzda hukm suradi. Xuddi shu bois 
shaxs rushiyatida tashqi atrof-mushit to’g’risidagi taassurotlar, o’tmish xotiralari, 
kelajak yuzasidan ijodiy xayollar, ezgu niyatlar, xohish istaklar, maqsad va tilaklar, 
mulohaza, fikr va muammo, hissiy kechinmalar, irodaviy sifatlar uzluksiz tarzda 
o’zaro o’rin almashtirib turishi evaziga ontogenetik dunyoga mustahkam negiz 
hozirlanadi. Ruhiy olam kechishi, uning sur'ati, mazmuni, shakli ko’lami, 
xususiyati, xislati, sifati, mexanizmi alohida, yakka hol insonda rang-barang tarzda 
namoyon bo’linish kuzatiladi. Shuning uchun bo’lsa kerak, insonlar tabiat 
hodisalariga, omillariga, ta'sir kuchlariga tez yoki sekin, yengil yoki mushkulot 
bilan javob qaytarishga moyillik ko’rsatadilar.Shuni alohida ta'kidlab o’tish 
kerakki, psixik faoliyatning dinamikasi nafaqat temperamentga, balki motivlarga, 
psixik holatlarga, his-tuyg’ularga ham bevosita bog’liqdir. Misol uchun, inson o’zi 
temperamentning qaysi tipiga taalluqli bo’lishidan qat'iy nazar, o’z faoliyatiga 
layoqatli, mayli kuchli, intilishi qat'iy, qiziquvchan bo’lsa, uni tashkillashtirishda 
va nazardan qolishda uyushqoqlik, harakat sur'ati esa tezkor amalga oshadi, unga 
loqayd munosabatni bildirsa, ish sur'ati sekin va sust kechadi.
Har qanday vaziyatga qaramasdan, shaxsning qarindosh urug’lari 
to’g’risidagi, shuningdek, jahonda kechayotgan noxush xabarlar uning a'zoyi 
badanini larzaga keltiradi, labi quriydi, rangi bo’zaradi, atrof-muhitga nisbatan 
mo’ljalini yo’qotadi. Psixologiyada temperamentga taalluqli individual dinamik 
xususiyatlar bilan motivlar va psixologik holatlar, hissiy kechinmalarning dinamik 
xususiyatlari o’rtasida muayyan darajasida tafovut mavjudligi alohida ta'kidlanadi. 
Ular orasidagi farqlarni ajratib ko’rsatish maqsadida qo’shimcha belgilar kiritiladi 
va o’ziga xos tarzda tavsiflab beriladi. Ularning ayrimlarini ajratib ko’rsatish 
maqsadga muvofiq.
1. Favqulodda temperamentning bir xil xususiyatlari, motiv, psixik holat va 
hodisalardan farqli o’laroq, aynan shu shaxsning o’zida, uning turli faoliyatlarida, 
xatti-harakatlarida, muomalasida ifodalanadi. 
2. Temperament xususiyatlari tabiiy shartlanganlik omiliga taalluqli bo’lganligi 
tufayli inson shayoti va faoliyatining (umrining) butun davomida yoki uning 
muayyan bir bo’lagida (ta'sirga beriluvchanligi sababligidan qat'i nazar) barqaror, 
o’zgarmas va mustahkamdir. 3. Yakka hol shaxsga daxldor temperamentning turli xususiyatlari o’zaro bir-
biri bilan g’ayriqonuniy ravishda birlashgan bo’lmasdan, balki ular o’zaro bir-biri 
muayyan qonuniyat asosida mujassamlashib, xuddi shu xususiyatlar uning tiplarini 
tavsiflovchi o’ziga xos tizilmani vujudga keltiradi. 
4. Psixologiya fanida temperament xususiyatlari deganda, alohida bir 
shaxsning psixik faoliyati dinamikasini belgilovchi psixikaning barqaror, 
o’zgarmas individual-tipologik xususiyatlari majmuasi tushuniladi. Mazkur 
xususiyatlar turli shakl va mazmunga ega bo’lgan motivlarda, psixik holatlarda, 
maqsadlarda, faoliyatlarda nisbatan o’zgarmovchi, temperament tipini tasvirlovchi 
tuzilmani tashkil qiladi. 
5. Psixologiya faning ijtimoiy tarixiy taraqqiyoti davrida temperamentga 
nisbatan bildirilgan mulohazalar, uning moddiy asosi to’g’risidagi talqinlar xilma-
xil bo’lib, shaxsning psixologik xususiyatlarini o’ziga xos tarzda tushuntirish 
uchun xizmat qilib kelgan.
Temperament latincha "temperamentum" degan so’zdan olingan bo’lib, 
buning ma'nosi "aralashma" degan tushunchani anglatadi. Temperament 
to’qrisidagi dastlabki ta'limotni yunon olimi Gippokrat (eramizdan oldingi 460-356 
yillarda yashagan) yaratgan bo’lib, uning tipologiyasi to shozirgi davrgacha 
qo’llanilib 
kelinmoqda. 
Temperamentning 
fiziologik 
asoslari 
to’qrisida 
tushunchaqadimgi yunon olimi Gippokrat ta'limotiga binoan, insonlarning 
temperament xususiyatlari jishatidan o’zaro bir-biridan tafovutlanishi, ularning 
tana a'zolaridagi suyuqliklarning (xiltlarning) turlicha nisbatda joylashuviga boqliq 
ekanligi tasavvur qilinadi. Gippokrat ta'biricha, inson tanasida to’rt xil suyuqlik 
(xilt) mavjud bo’lib, ular o’t yoki safro (yunoncha chole), qon (latincha sanguis 
yoki sanguinis), qora o’t (yunoncha melas "qora", chole "o’t"), balqam (yunoncha 
"pxlegma") kabilardan iboratdir.
Uning muloshasicha;
1) o’tning xususiyatni-quruqlikdir, uning vazifasi-tana a'zolarida quruqlikni 
saqlab turish yoki badanni quriq tutishdir;
2) qonning xususiyati- issiqlikdir, uning vazifasi tanani isitib turishdir;
3) qora o’tning xususiyati-namlikdir, uning vazifasi-badan namligini saqlab 
turishdir;
4) balqamning (shilimshiq moddaning) xususiyati-sovuqlikdir, uning 
vazifasi-badanni sovutib turishdan iboratdir. Ippokrat ta'limotiga muvofiq, shar bir 
insonda shu to’rt xil suyuqlik mavjud bo’lib, uning bittasi ustuvorlik kasb etadi. 
Mazkur aralashma (latincha temperamentum) lardan qaysi biri salmoqliroq bo’lsa, 
unga qarab insonlar temperament jishatdan farqlanadilar, chunonchi, xolerikda 
sariq o’t, sangvinikda qon, melanxolikda qora o’t, flegmatikda balqam (shilimshiq 
modda) ustun bo’lishi ta'kidlanadi. Gippokratning to’rt xil moddalar (suyuqliklar) 
aralashmasi, ya'ni temperament tushunchasi va uning tipologiyasi (sangvinik, 
xolerik, flegmatik, melanxolik) ramziy ma'noda shozirgi zamon psixologiyasida 
sham qo’llanilib kelinmoqda.Temperamentning ilmiy psixologik asoslari va uning 
fiziologik mexanizmlari keyingi ijtimoiy tarixiy taraqqiyotning bosqichlarida yaratiladi shamda bu borada ishlanilishlar davom ettirilmoqda. Temperamentning 
fiziologik asoslariga ulkan o’z shissini qo’shgan olimlardan biri rus fiziologi
I.P.Pavlov (18-1936) shisoblanadi. I.P.Pavlov shayvonlarning oliy nerv 
faoliyatini tadqiq qilayotganida itlarda shartli reflekslarning paydo bo’lishi, 
kechishi, davom etishi xususiyatlari insonlarnikidan farq qilish va bu shodisa 
temperamentda sham uchrashi mumkinligini kashf etadi. I.P.Pavlov temperament 
sham shartli reflektor faoliyatining individual xususiyatlarini keltirib chiqaruvchi 
omillar bilan boqliq bo’lishi mumkin, degan xulosa chiqaradi. I.P.Pavlov ta'limoti 
bo’yicha, shartli reflekslar paydo bo’lishining individual xususiyatlari ro’yobga 
chiqishining sabablari nerv tizimsi xususiyatlari moshiyatidandir. Muallif nerv 
tizimsining uchta asosiy xususiyatiga aloshida ashamiyat beradi, chunonchi,
1) qo’zqalish jarayoni va tormozlanish (to’xtalish) jarayonining kuchi;
2) qo’zqalish kuchi bilan tormozlanish kuchi o’rtasidagi muvozanatlik 
darajasi (nerv tizimsining muvozanatlashgani);
3) 
qo’zqalishning 
tormozlanishi 
bilan 
almashinishi 
tezligi 
(nerv 
jarayonlarining sharakatchanligi). Uning ko’rsatishicha, shar bir shayvonning 
temperamenti sham mazkur xususiyatlarining u yoki bunisiga aloqador bo’lmay, 
balki ularning majmuaviy tarziga, qonuniy birlashuviga boqliqdir. I.P.Pavlov 
shartli reflektor faoliyatining individual xususiyatlari bilan temperamentga 
aloqador nerv tizimsi xususiyatlarining o’zaro qo’shiluvini nerv tizimsining tipi 
deb nomlaydi va uni to’rtta tipga ajratadi: a) kuchli, muvozanatli, epchil; b) kuchli, 
muvozanatsiz, epchil; v) kuchli, muvozanatli, sust; g) kuchsiz tip. Yirik rus 
psixologlaridan biri B.M.Teplov (1896-1965) va uning shogirdlari, maslakdoshlari 
I.P.Pavlovning 
tadqiqotlarini 
davom 
ettirib, 
inson 
nerv 
jarayonlari 
xususiyatlarining o’ziga xos tomonlarini ochishga muvaffiq bo’ldilar.
Ular nerv-fiziologik jarayonlarning nozik qirralarini o’rganishda maxsus 
moslamalar yordami bilan o’zgarishlarni qayd qilish shamda olingan natijalarni 
(omillarini) mamavzutik statistika metodlari orqali shisolashni tatbiq etdilar.
B.M.Teplov ilmiy maktabi namoyandalari tomonidan olingan ma'lumotlarga 
qaraganda, insonda shosil qilinadigan shartli reflekslarning ba'zi bir individual 
xususiyatlari o’zaro uyqunlikka egadir. Ularning ta'biricha, o’zaro boqliq 
individual xususiyatlar tizimi nerv tizimsining muayyan xususiyati bilan 
tavsiflanadi. Jumladan, o’zaro boqlangan xususiyatlar, birinchidan, shartli 
qo’zqovchi mustashkamlanishi davom etishidan qat'i nazar, shartli reflekslar 
so’nishi darajasiga, ikkinchidan, qo’zqovchilarning kuchli yoki kuchsizligi bilan 
shartli reaksiyaning shajmi orasidagi tafovutlarga, Uchunchidan, asosiy qo’zqovchi 
sezgirligiga begona (notanish) qo’zqovchini ijobiy (salbiy) ta'sir o’tkazish 
darajasiga, to’rtinchidan, boshqa ko’rinishdagi yoki kuchlanishdagi qo’zqolish 
jarayonlarining kuchiga boqliqdir.
Ma'lumotlarning tashliliga binoan, tormozlanishning (to’xtalishning) kuchi 
bilan nerv jarayonlarining muvozanatlashuviga taalluqli shartli reflektor 
faoliyatining individual xususiyatlari turkumlari shunga o’xshash usul yordami 
bilan kashf qilingan. Shuningdek, B.M.Teplov ilmiy maktabining namoyondalari 
tomonidan ijobiy va tormozlovchi shartli reflekslarning shosil bo’lish tezligini tavsiflovchi individual xususiyatlar turkumi sham ta'birlab berilgandir. Ushbu 
individual xususiyatlar moshiyatida ifodalanuvchi nerv sitizimsining notanish 
xususiyati dinaminlik deb nomlangan sham tavsiflangan. Bundan tashqari, ular 
shartli reflektor faoliyatining bir gurush individual xususiyatlari qo’zqolish 
jarayonining to’xtalishining tezligi mashsuli sifatida tashmin qilingan xususiyatni 
(yangi xislatni) labillik (ya'ni latincha labialis-beqarorlik atab boshlaganlar. 
Shuning bilan birga nerv tizimsining boshqa xususiyatlari mavjudligi to’qrisida 
ilmiy tashminlar ilgari surilgan, chunonchi: senzitivlik, reaktivlik va shokazo.
B.M.Teplov ilmiy maktabi I.P.Pavlov Tadqiqotlarida aniqlangan nerv 
tizimsining xususiyatlari to’qrisidagi nazariya va tashminlar muayyan darajada 
kengaytirilgan shamda temperametning tub moshiyatini tushuntirishga qulay 
imkoniyatlar yaratilgan.
Lekin shunday chuqur izlanishlar olib borilishiga qaramay, psixologlar 
tomonidan kashf qilingan xususiyatlarning kiyoviy va fizikaviy moshiyati to 
shanuzgacha no'malum bo’lib qolmoqda. 
Xuddi shu bois, nerv tizimsining xususiyati to’qrisidagi ilmiy mushoshadalar 
faqat shartli reflektor faoliyati bilan o’zaro boqliq individual xususiyatlar 
turkumiga taalluqli umumiy sabablar bo’yicha talqin qilishni ifodalaydi, xolos.
Nerv tizimsi xususiyatlari bilan temperamentning boqliqligi aksariyat 
shollarda mana bunday omillarning moshiyatida aks etishi mumkin. Jumladan, 
negizida nerv tizimsining faraz qilingan fiziologik xususiyati yotgan shartli 
reflektor faoliyatining o’zaro boqliq individual xususiyatlarnining muayyan 
turkumi shaxsda qanchalik ko’p mujasamlashsa, temperamentning unga mutonosib 
xususiyati xuddi shu darajada namoyon yoki aks sholatda shuncha kam 
ifodalanishi kuzatiladi;
1) insonda shartli refleks shakillangan bo’lsa-da, lekin u tez so’na boshlasa;
2) tashqi qo’zqovchi shartli refleksda kuchli tormozlanishni vujudga keltirsa; 
3) shaxs kuchsiz qo’zqovchilarga kuchli qo’zqovchilar singari shiddat bilan
reaksiya qaytarsa; 
4) odam kuchsiz qo’zqalish jarayoni bilan uyqunlashgan xususiyatlarni 
aniqlasa;
5) insonda kuchli emosional qo’zqolishi shamda diqqatning chalqishi yuzaga 
keladi.
Yuqorida ta'kidlab o’tilganidek, I.P.Pavlov ta'limotida temperamentning 
psixologik ta'siri nerv sitizimsining barcha xususiyatlari bilan aloqadorligi yoki 
uning tipiga tegishli ekanligi shushuntiriladi. Xuddi shu bois, temperamentning u 
yoki bu xususiyati nerv sitizimsining birorta xistali bilan emas balki 
xususiyatlarning turkumlari bilan aloqaga kirishadi. Bning ta'sirida nerv tizimsi 
xususiyatlarining miqdoriy munosabatlarida temperament xususiyatlari sham sifat 
o’zgarishini yasaydi.
Yigirmanchi asrning 60-70 yillarida ushbu sosha bo’yicha olib borilgan 
tadqiqotlarning ko’rsatishicha, temperamentning psixologik tavsifi bilan 
I.P.Pavlovning tiplari o’rtasida aloqa shukm surishiga shech qanday shak-shubsha 
yo’qdir. Temperamentga taalluqli nerv tizimsining tiplari sham insonga, sham shayvonlarga tegishli bo’lib, ular umumiy tiplar deb nomlanadi. Binobarin, 
temperamentning fiziologik asosiy-bu nerv tizimsining umumiy tiplaridir. Biroq 
I.P.Pavlovning tiplari -bu nerv tizimsi xususiyatlarining tansho tipik birikmasi 
emasdir, chunki keyinchalik bu borada yangi birikmalar topildi. Lekin ajratilgan 
tiplarning barchasi bir teks ashamiyatga molik emasliga tufayli ularning eng 
asasiylari kuchli va kuchsiz tiplaridan tashkil topadi.

Yüklə 1,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə