Zəkat-zəkatın əhəmiyyətiYüklə 31,03 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix05.10.2017
ölçüsü31,03 Kb.
#3327


ZƏKAT-Zəkatın əhəmiyyəti

28.06.11 00:30

      

  Zəkat, İslamın əsaslarından və fərz əməllərindən biridir.    İbn ömər (Allah ondan razı olsun) Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı

olsun) belə dediyini rəvayət edir: "İslam be ş əsas üzərində qurulmuşdur: Allahdan başqa

ibadətə layiq haqq məbudun olmadığına və Məhəmmədin Allahın qulu və elçisi olmasına 

ş

əhadət gətirmək, namaz qılmaq, zəkat vermək, Allahın Evini həcc etmək və Ramazan ayınıoruc tutmaq"[1].

 

Qurani Kərimin səksən iki ayəsində zəkat namazla bərabər qeyd edilmiş

dir (bu isə onun hansı dərəcədə əhəmiyyətli olduğundan xəbər verir. tər.).

 

  Zəkatın verilməsinə təşviq    Allah təala buyurur: "(Ya Rəsulum!) Onların mallarından sədəqə (zəkat) al. Bununla onları

(günahlarından) təmizləmi

ş, pak etmiş (mallarına bərəkət vermiş,əməllərinin savabını artırmı

ş

) olarsan. Onlardan ötrü dua et, çünki sənin duan onlar üçün bir arxayınçılıqdır(rahatlıqdır). Allah (hər 

ş

eyi) e

ş

idəndir, biləndir."

[2]


 

Allah təala buyurur: "(Sərvətinizin) xalqın mal-dövləti hesabına artması üçün sələmlə (faizlə)

verdiyiniz malın Allah yanında heç bir bərəkəti (artımı) olmaz. Allah rizasını diləyərək verdiyiniz

sədəqə (zəkat) isə belə deyildir. Bunu edənlər (dünyada mallarının bərəkətini, axirətdə isə öz

mükafatlarını) qat-qat artıranlardır!"[3]

 

Əbu Hureyrə (Allah ondan razı olsun) Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamıolsun) belə buyurduğunu xəbər verir: "Kim öz halal qazancından bir xurma dəyərində sədəqə

verərsə, uca Allah bunu sağ əli ilə qəbul edib, sizin öz dayçanızı böyüdüb dağ boyda etdiyiniz

kimi, O da həmin malı sədəqə sahibi üçün o qədər bərəkətləndirər. Heç 

ş

übhəsiz, Allah yalnız halalı qəbul edir"[4]. 

  Zəkatdan imtina etməyin qadağan olunması  

  Allah təala buyurur: "Allah tərəfindən bəxş olunmuş mal-dövləti sərf etməyə xəsislik

edənlər heç də bunu özləri üçün xeyirli hesab etməsinlər. Xeyr, bu onlar üçün zərərlidir.

Onların xəsislik etdikləri 

şey qiyamətgünü boyunlarına dolanacaqdır. Göylərin və yerin mirası Allaha məxsusdur. Allah hər bir

əməlinizdən xəbərdardır!"

[5]


 

 1 / 5ZƏKAT-Zəkatın əhəmiyyəti

28.06.11 00:30

Əbu Hureyrə (Allah ondan razı olsun) Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı

olsun) belə buyurduğunu deyir: «Allahın mal-dövlət bəx

ş

etdiyi kəs onun zəkatını vermirsə, Qiyamət günü Allah onun mal-dövlətini, gözlərinin üstündəqara xal olan zəhərli ilana döndərəcəkdir. İlan onun boynuna sarılacaq və onun yanaqlarından

yapı


ş

ıb deyəcək: mən sənin xəzinənəm, mən sənin mal-dövlətinəm. Sonra Peyğəmbər (Ona və

ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) bu ayəni oxudu: «Allah tərəfindən bəx

ş

olunmuş

mal-dövləti sərf etməyə xəsislik edənlər heç də bunu özləri üçün xeyirli hesab etməsinlər. Xeyr,

bu onlar üçün zərərlidir. Onların xəsislik etdikləri 

ş

ey qiyamət günü boyunlarına dolanacaqdır. Göylərin və yerin mirası Allaha məxsusdur. Allahhər bir əməlinizdən xəbərdardır! [6]»[7]

 

Uca Allah baş

qa bir ayədə buyurur:«... (Ya Rəsulum!) Qızıl-gümü

ş

yığıb onu Allah yolunda xərcləməyənləri 

ş

iddətli bir əzabla müjdələ! O gün (qiyamət günü) yığdıqları qızıl-gümü

ş

cəhənnəm atə

ş

ində qızdırılıb alınlarına, böyürlərinə və kürəklərinə dağ basılacaq (və onlara): “Bu sizin

özünüz üçün yığıb saxladığınız mallardır. Yığdığınız mal-dövlətin (əzabını, acısını) dadın!”

- (deyiləcəkdir!)»

[8]


 

Əbu Hureyrə (Allah ondan razı olsun) Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı

olsun) belə dediyini rəvayət edir: «Malının zəkatını verməyən qızıl və gümü

ş

sahibi üçün qiyamət günü cəhənnəm odundan bir qapı açılacaq və yığdıqları qızıl-gümüş

cəhənnəm atə

ş

ində qızdırılıb alnına, böyürünə və kürəyinə dağ basılacaq. Hər dəfə soyuduqda yenidəntəkrarlanacaqdır. Bu əzab, müddəti əlli min il olan bir gündə bəndələr arasında haqq-hesab ba

ş

layana və özünün ya cənnətlik ya da cəhənnəmlik olduğunu bilənə qədər davam edəcəkdir. 

 2 / 5ZƏKAT-Zəkatın əhəmiyyəti

28.06.11 00:30

Orada olanlar dedilər: Ey Allahın elçisi, bəs dəvəsinin zəkatını verməyən?

 

Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) dedi: Həmçinin dəvə sahibi də,onun haqqını (zəkatını) verməsə qiyamət günü üzü üstə bir çuxura atılacaq, hər bir dəvə

ayaqları ilə onu tapdalayacaq və di

ş

ləyəcək, onun isə qaçmağa yeri olmayacaq. Birinci dəvə bunu etdikdən sonra digəri onu əvəzedəcəkdir. Bu əzab, müddəti əlli min il olan bir gündə, bəndələr arasında haqq-hesab edilənə və

özünün ya cənnətlik ya da cəhənnəmlik olduğunu bilənə qədər davam edəcəkdir»[9].

 

  Zəkatdan imtina edənin hökmü    Zəkat, İslam ümmətinin yekdilliklə qəbul etdiyi vacib əməllərdəndir. O, geniş vüsət alıb dinin

lazımlı əməllərindən və onun vacibliyini inkar edən isə İslamdan çıxmı

ş

sayılır və kafir kimi ölür. Yalnız, İslamda yeni olan insan ş

əriət hökmləri barəsində cahilliyinə görə üzrlü sayılır.

 

Zəkatın vacibliyini etiqad edib onu verməkdən imtina edərsə, buna görə günah qazanar, lakindindən çıxmaz. Belə halda rəhbər ondan, zəkatı və əlavə cəza olaraq malının yarısını məcbur

almalıdır. Bunun sübutu Bəhz ibn Həkimin rəvayətidir. O atasından, atası da babasından

rəvayət edir ki, o, Peyğəmbərin belə dediyi e

ş

itmiş

dir: «çöldən qidalanan qırx dəvəyə görə ikiya

ş

lı di


ş

i dəvə (zəkat) verilir. Hesablamada dəvələr arasında (köklüyünə və ya arıqlığına, kiçikliyinə və

ya böyüklüyünə görə) fərq qoyulmur. Kim zəkatını savab qazanmaq üçün verərsə, savabına yeti

ş

ər. Kim zəkatı verməkdən imtina edərsə, Allahın haqqlarından biri olaraq, biz ondan zəkatı vəüstəlik malının yarısını alarıq. Bu maldan, Məhəmmədin ailəsinə heç nə halal deyil»[10].

 

Zəkatın vacibliyini etiqad edib onu verməkdən imtina edənlər qüvvə ilə müqavimətgöstərərlərsə, zəkatı verənə qədər (müsəlman rəhbər tərəfindən) onlara qar

ş

ı döyüş

ülməlidir. Demək, Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) buyurur:

«İnsanlar lə iləhə illəllah Muhəmmədən rəsuləllah kəlməsinə 

ş

əhadət verməyib, namaz qılmayıb, zəkat verməyincəyə qədər onlara qarş

ı döyü


 3 / 5


ZƏKAT-Zəkatın əhəmiyyəti

28.06.11 00:30

ş

mək mənə əmr olundu. Əgər onlar bunu edərlərsə, yalnız İslamın haqqı müstəsna olmaqla,canlarını və mallarını qorumu

ş

olarlar. Onların haqq-hesabları isə Allah dərgahındadır»[11]. 

  Əbu Hureyrə (Allah ondan razı olsun) deyir ki, Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və

salamı olsun) vəfat etdikdən sonra Əbu Bəkr xəlifə olanda ərəblərin bir hissəsi kafir olmu şdula

r. (Əbu Bəkr onlara qar

ş

ı döyü


ş

ə hazırla

ş

anda) ömər dedi: "İnsanlarla hansı əsasa görə döyüş

ürsən?" Axı Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) buyurub: "İnsanlar:

Lə iləhə illəllah Məhəmmədən rəsuləllah kəlməsini - deyənə qədər onlarla vuru

ş

maq mənə əmr edilmiş

dir! Əgər bu kəlməni desələr, haqlı anlar istisna olmaqla, öz qanlarını və mallarını qorumu

ş

olarlar. Onların haqq-hesabları isə Allah dərgahındadır». 

Cavabında, Əbu Bəkr deyir: Allaha and olsun, zəkatı namazdan ayıranlara qar

ş

ı döyü


ş

əcəyəm. Zəkat malın haqqıdır. Əgər onlar Peyğəmbərə (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və

salamı olsun) ödədikləri dəvə çidarını mənə ödəməkdən imtina etsələr mən buna görə onlarla

döyü


ş

ərəm. ömər (Allah ondan razı olsun) deyir: Bundan sonra mən gördüm ki, Allah, Əbu Bəkrin

(Allah ondan razı olsun) köksünü cihad üçün geni

ş

lətmiş

dir. Nəhayət mən onun haqq olduğu dərk etdim![12].

 

 

---------------------------------------------------------- 

[1] Buxari: 1/ 49/ 8. Müslim: 1/ 45/ 20/ 16. Tirmizi: 4/ 119/ 2736. Nəsai: 8/ 107. Hədisin bu

tərtibatı Müslimə məxsusdur.

 

 4 / 5
ZƏKAT-Zəkatın əhəmiyyəti

28.06.11 00:30

[2] ət-Tövbə: 103.

 

[3] ər-Rum: 39. 

[4] Buxari: 3/ 278/ 1410. Müslim: 2/ 702/ 1014. Tirmizi: 2/ 85/ 656. Nəsai: 5/ 57.

 

[5] Ali İmran: 180. 

[6] Ali İmran: 180.

 

[7] Hədis səhihdir. Səhih Sünən Nəsai: â„– 2327. Buxari: 3/ 268/ â„– 1403. 

[8] ət-Tövbə: 34-35.

 

[9] Hədis səhihdir. Səhih Sünən İbn Macə: â„– 5729. Müslim: 2/ 680/ â„– 987. Əbu Davud: 5/75/ â„– 1642.

 

[10] Hədis həsəndir. Səhih Sünən ibn Macə: â„– 4265. Əbu Davud: 4/ 452/ â„– 1560. Nəsai: 5/25. Əhməd: 8/ 217/ 28.

 

[11] Buxari: 1/ 75/ â„– 25. Müslim: 1/53/ â„– 22. 

[12] Buxari: 3/ 626/ â„– 1399-1400. Müslim: 1/ 51/ â„– 20. Əbu Davud: 4/ 414/ â„– 1541. Nəsai:

5/ 14. Tirmizi: 4/ 117/ â„– 2734.

 

 Mənbə

 5 / 5

Yüklə 31,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə