Zmluva o dielo čYüklə 31,74 Kb.
tarix01.09.2018
ölçüsü31,74 Kb.
#66455

Zmluva o dielo
Číslo objednávateľa: Číslo zhotoviteľa:
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ:
Košický samosprávny kraj
sídlo: Námestie Maratónu mieru 1

IČO: 355 41 016

zastúpený: JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda

číslo účtu: SK 52 8180 0000 0070 0018 6505

osoba oprávnená vo veciach

obchodných: Ing. Toni Eftimov

technických: Ing. Rudolf Balla
(ďalej len ,,Objednávateľ“)

Zhotoviteľ
obchodné meno: .................................

sídlo: .................................

IČO: .................................

konajúci: .................................

IČ DPH: .................................

DIČ: .................................

číslo účtu: .................................

osoba oprávnená vo veciach

obchodných: .................................

technických: .................................


(ďalej len ,,Zhotoviteľ“)


Preambula
Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil dňa 28.06.2016 nasledovnú výzvu na predkladanie ponúk v rámci postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.

Druh postupu: zákazka s nízkou hodnotou.

Názov zákazky: Renovácia parkiet v budove Úradu KSK v priebehu roku 2016

Druh zákazky: služby

Na základe výsledkov verejného obstarávania sa Objednávateľ ako verejný obstarávateľ

a  Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač dohodli na uzatvorení tejto zmluvy.
Článok I

Predmet zmluvy


  1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre Objednávateľa Dielo vymedzené v tejto Zmluve o dielo (ďalej aj „Zmluva“) v rozsahu a za podmienok podľa dokumentácie v zmysle bodu 1.2 Zmluvy a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade so Zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v Zmluve.
  1. Priorita dokumentov, ktoré tvoria túto Zmluvu: 1. Zmluva o dielo,

 2. prípadné vysvetlenia v rámci verejného obstarávania na predmet Zmluvy, ktoré menia alebo dopĺňajú Výzvu a jej prílohy,

 3. Výzva na predloženie ponuky zo dňa 18.06.2016 vrátane jej príloh,

 4. Obchodné podmienky elektronického trhoviska – Všeobecné zmluvné podmienky verzia 3.0, účinná od 18.04.2016,

Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri akomkoľvek výklade tejto Zmluvy. Skutočnosť, že akýkoľvek z podkladov tejto Zmluvy podľa tohto bodu nie je fyzicky pripojený k Zmluve, ale na túto Zmluvu len odkazuje, nemá vplyv na to, že je súčasťou Zmluvy.
  1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie Renovácia parkiet
  1. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou Diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že pri predložení svojej ponuky:
   1. prevzal od Objednávateľa podklady v rozsahu podľa bodu 1.2 a dôkladne ich pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady neobsahujú žiadne prekážky vykonania Diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti;

   2. zahrnul všetky technické, dodacie podmienky, ako aj akékoľvek ďalšie náklady súvisiace so zhotovením Diela do kalkulácie Ceny za Dielo;

   3. neexistujú akékoľvek iné požiadavky Zhotoviteľa okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve a  ktoré Zhotoviteľ uplatnil v procese vysvetľovania súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania.
  1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
  1. Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a  zmeny, ktoré neboli Zhotoviteľom uplatnené podľa bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na vlastné nebezpečenstvo a vlastné náklady bez akéhokoľvek dopadu na zmenu ceny za Dielo podľa tejto zmluvy.


Článok II

Miesto a čas plnenia 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo v sídle Objednávateľa (Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice).
 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo podľa tejto Zmluvy najneskôr do 20.12.2016Článok III

Cena Diela


 1. Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonanie Diela zaplatí Zhotoviteľovi cenu za Dielo. Právo Zhotoviteľa na zaplatenie ceny Diela vzniká na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného v šiestich vyhotoveniach v súlade s postupom podľa Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje cenu Diela uvedeným spôsobom Zhotoviteľovi zaplatiť v zmysle platobných podmienok podľa Zmluvy.
 1. Celková cena za zhotovenie Diela je pevná a nemenná. 1. Na základe ponuky Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je cena Diela v súlade s výsledkom verejného obstarávania vo výške:

Cena Diela bez DPH: ................... EUR (slovom:..........................)

DPH 20%: ................... EUR

Celková cena Diela: ................... EUR (slovom: ........................)


 1. Celková cena Diela je vypočítaná ako súčet všetkých nákladov Zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti so zhotovením Diela.Článok IV

Osobitné dojednania


 1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre úpravu ďalších práv a povinností v tejto Zmluve neupravených, týkajúcich sa najmä prevzatia diela, zodpovednosti za vady a záruky za akosť, platobných podmienok, odstúpenia od zmluvy, rozhodného práva pri riešení sporov, udelenia licencie etc., sa použijú príslušné ustanovenia 2. časti „Obchodných podmienok elektronického trhoviska – Všeobecné zmluvné podmienky“ verzia 3.0, ktoré sú dostupné na webovej stránke https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail (ďalej len „OPET“). V prípade, ak OPET v jednotlivých ustanoveniach ohľadne úpravy práv a povinností odkazujú na subjekt s označením „Dodávateľ“, má sa za to, že sa jedná o Zhotoviteľa.
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré upravujú ich vzájomné práva a povinnosti odlišne ako sú tieto upravené v OPET, majú prednosť pred úpravou obsiahnutou v OPET.


Článok V

Záverečné ustanovenia  1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

  2. Zmluvné strany berú na vedomie, že meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

  3. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti, prípadne stratia platnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. V prípade neplatných ustanovení zmluvy sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy.

  4. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom tri rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

Objednávateľ: Zhotoviteľ:
V Košiciach, dňa ............. 2016 V .................., dňa ............. 2016

Košický samosprávny kraj

.............................................. ........................................

JUDr. Zdenko TrebuľapredsedaYüklə 31,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə