* BÜlent eceviT ÜNİversitesiYüklə 101,29 Kb.
tarix11.04.2018
ölçüsü101,29 Kb.
#37500


* BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DİPLOMA ÇALIŞMASI YÖNERGESİ


1. TANIM ve AMAÇ


  1. Tanım: Diploma çalışması, Maden Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca almış oldukları ders gruplarından herhangi birinde yapacakları kuramsal veya uygulamalı bir araştırma, inceleme ya da proje çalışmasıdır.
  1. Amaç: Diploma çalışmasının amacı öğrencinin bilgi toplama, araştırma yapma, proje hazırlama ve teknik rapor düzenleme yeteneği kazanmasına yöneliktir.


2. DİPLOMA ÇALIŞMASI ALABİLME KOŞULLARI


  1. MAD 412 Diploma Çalışması dersini almak için diğer derslerde olduğu gibi, öğrencinin kredi durumunun uygun olması ve bu dersi ders alma formunda kodlanmış olması gerekmektedir.

MAD 499 Diploma Çalışması dersi, MAD 412 kodlu dersle eşdeğer olup, ancak 9. ve daha üst yarıyıllardaki öğrenciler tarafından kodlanabilir.


2.2 Diploma çalışması dersini alan her öğrenci, o yarı yıl başında ilk iki hafta içinde istediği konulardan üçünü tercih sırasına göre yazarak bir dilekçe ile Bölüm Başkanlığı’na başvurur. Öğretim elemanları kontenjanlarını aşmamak koşuluyla öğrencilere önceden diploma çalışması konusu verebilirler. Bu durumda öğrencinin dilekçesinde ilgili öğretim elemanının onayı aranır. Başvuruyu izleyen hafta içinde, öğrencinin tercih sıralarına ve öğretim elemanlarının kontenjanlarına göre diploma çalışması konuları Bölüm Başkanlığı’nca dağıtılır.
2.3 Diploma çalışması konuları öğretim elemanı kapasitesi dikkate alınarak Bölüm Başkanlığınca ilan edilir. Beş yıl geçmeden aynı diploma çalışması tekrar verilemez.
2.4 Diploma çalışmasını yürütecek öğretim elemanı en geç yarıyılın 4. haftası sonuna kadar her öğrenci için ayrı bir “Çalışma Programı” hazırlar. Bu program ve bu yönergenin bir kopyası Bölüm Başkanlığı kanalıyla öğrenciye verilir. Bölüm Başkanlığı o dönemde verilen diploma çalışması konularını içeren listeyi öğretim elemanlarına duyurulur.
3. DİPLOMA ÇALIŞMASININ HAZIRLANMASI


  1. Diploma çalışması dersini alan öğrenci danışmanının denetiminde kendisine verilen program çerçevesinde çalışmak ile yükümlüdür.  1. Öğrenci çalışmalarını tamamladıktan sonra danışmanının oluruyla, Maden Mühendisliği Bölümü Diploma Çalışması Yazım Kılavuzundaki kurallara uygun bir diploma çalışması hazırlayıp, çoğaltmakla yükümlüdür. Diploma çalışmasının üç kopyası ciltlenmemiş olarak sınav gününden en az bir hafta önce Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilir. Aksi taktirde öğrenci sınava giremez.

4. DİPLOMA ÇALIŞMASI SINAVI
4.1 Diploma Çalışması sınavı genel ve bütünleme sınavları ile birlikte Bölüm Başkanlığı’nca dönem başında ilan edilir ve sözlü olarak yapılır.

  1. Sınav, ikisi öğretim üyesi olmak üzere danışmanın önereceği en az üç kişilik bir jüri önünde yapılır. Sınavlar bölüm öğretim elemanlarına açıktır.Danışman, diploma çalışmasının kopyalarını sınav gününden en az üç gün önce jüri üyelerine iletmekle yükümlüdür. Değerlendirme adayın sınavda kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplar, konuyu sunuş tarzı, konuya hakimiyet, hazırlanan çalışmanın içeriği ve düzeni dikkate alınarak yapılır. Sınav sonucu ekteki değerlendirme formu, tezin düzeltilmiş ve yazım kılavuzunda belirtilen şekilde ciltlenmiş kopyaları ile en geç üç gün içinde Bölüm Başkanlığı’na iletilir.

  2. Sınava giremeyen veya girip de başarısız olan öğrenci, danışmanının oluruyla aynı konuda yeniden diploma çalışması hazırlayabilir.


* BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DİPLOMA ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRME FORMU

Tarih: ...../...../200.


Öğrencinin Adı ve Soyadı : ..........................................................
Fakülte No : ..........................................................
Diploma Çalışmasının Konusu : ..........................................................
............................................................
Anabilim Dalı : ..........................................................
Danışmanı : ..........................................................

DEĞERLENDİRME KATEGORİSİ Zayıf Orta İyi Çok iyi
1. Diploma Çalışmasının Hazırlanışı ( ) ( ) ( ) ( )

2. Diploma Çalışmasının Sunuluşu ( ) ( ) ( ) ( )

3. Soruları Yanıtlama Yeteneği ( ) ( ) ( ) ( )

4. Diploma Çalışmasının Bilimsel Katkısı ( ) ( ) ( ) ( )

Genel / Bütünleme Sınavı Notu : ........................X...........=....................

Ara Sınav Notu : ........................X...........=....................

Başarı Notu : .........................

Diploma Çalışmasında Görülen Eksiklikler : ............................................................

..............................................................
JÜRİ ÜYESİ JÜRİ ÜYESİ JÜRİ BAŞKANI(DANIŞMAN)

Not: Form iki nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası sınav bitiminde düzeltilmiş diploma çalışması kopyaları ile birlikte Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilir.

06.07.1994 tarih 1994/6-3 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

* 05.10.2012 tarih ve 2012/22-21 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile kabul edilmiştir.* BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DİPLOMA ÇALIŞMA YÖNERGESİ

1. TANIM ve AMAÇ


  1. Diploma çalışması, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü son yarıyıl öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca almış oldukları mesleki ders gruplarından herhangi biri üzerine yapacakları kuramsal veya uygulamalı bir araştırma, inceleme ya da proje çalışmasıdır.  1. Amaç: Diploma çalışması öğrencinin mesleki bilgi ve deneyimini artırmasının yanısıra proje planlama, araştırma ve teknik rapor düzenleme yeteneği kazanmasına yöneliktir.2. DİPLOMA ÇALIŞMASI ALABİLME KOŞULLARI


  1. JDF 414 Diploma Çalışmasını alabilmek için öğrencinin 8. yarıyılda mezun olabilecek durumda olması ve o yarıyıldaki toplam kredisinin bu dersi almasına uygun olması gerekir.

Güz döneminde açılan JDF 499 Diploma Çalışmasını, 8. yarıyılda mezun olmamış öğrencilerden, bir sonraki öğretim yılının güz döneminde mezun olabilecek ve toplam kredisi uygun durumda bulunanlar alabilirler.2.2 Diploma çalışması dersini alan her öğrenci, o yarı yılın ders alma süresi içinde ilan edilen diploma çalışması konularından üç tercih yaparak diploma çalışmasoı istek formuyla Bölüm Başkanlığı’na başvurur. Ancak öğrencinin Diploma Çalışması yapmak istediği konuları ilgilendiren ders veya derslerden, önceki yarıyıllar itibarıyla başarılı olması gerekir.
3. DİPLOMA ÇALIŞMASININ ÖNERİLMESİ VE DAĞITIMI
3.1 Bölüm öğretim üye ve görevlileri yürütmek istedikleri Diploma Çalışması konularını, bu amaçla düzenlenmiş formu doldurarak, ilgili yarıyılın başlamasından en geç 1 hafta önce Bölüm Başkanlığına verirler.
3.2 Bölüm Başkanlığı, önerilen konuları o yarıyılın ders alma gününden önce öğrencilere ilan yoluyla duyurur. Bölüm öğretim üyeleri ve görevlileri önerilen konular, öğrencilerin istekleri göz önünde bulundurularak ve danışman yardımcıları da belirlenerek, ilgili yarıyılın 2. haftası içinde öğrencilere dağıtır ve dağıtım listesi ilan edilir.
Zorunlu hallerde öğrencilere tercihleri dışında bir başka konuda Diploma Çalışması da verilebilir.
3.3 Diploma çalışmasını yürütmekle görevli öğretim elemanları ve yardımcıları gerekli çalışma programını öğrencilere ayrıca verirler.
4. DİPLOMA ÇALIŞMASININ HAZIRLANMASI
4.1 Öğrenciler Diploma Çalışmalarını, danışmanlarının ve yardımcılarının denetiminde ve onların yönlendirmesi doğrultusunda yürütürler.
4.2 Öğrenciler Diploma Çalışması süresince danışmanlarının onayı ve Bölüm Başkanlığı’nın izniyle Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü’nün laboratuvarlarından ve donanımlarından yararlanabilirler. Çalışma süresince kullanılan donanımın sorumluluğu öğrenciye aittir.

4.3 Diploma Çalışmasının yazımında “Mühendislik Fakültesi Diploma Çalışması Yazım Klavuzu”na uyulmalıdır.
4.4 Diploma Çalışmasını ve yazımını tamamlayan öğrenci çalışmasını danışmanına onaylattıktan sonra 3 adet ciltlenmemiş kopyasını, sınav gününden en az 1 hafta önce Bölüm Başkanlığı’na teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde öğrenci bu dersin sınavına giremez.
5. DİPLOMA ÇALIŞMASI SINAVI
5.1 Diploma Çalışması sınav tarihi genel ve bütünleme sınavları ile birlikte Bölüm Başkanlığı’nca ilan edilir ve sözlü olarak yapılır.
5.2 Sınav, biri öğrencinin danışmanı diğer ikisi Bölüm Başkanlığı’nca belirlenecek iki bölüm öğretim elemanından oluşan üç kişilik jüri tarafından gerçekleştirilir.
5.3 Diploma çalışmasının birer örneği sınavdan en az üç gün önce jüri üyelerine Bölüm Başkanlığı’nca teslim edilir.
5.4 Sınav sonucu, sınav değerlendirme formuyla iki gün içinde Bölüm Başkanlığına iletilir. Sınav sonucu, diploma çalışmasının düzeltilmiş kopyasının sınavdan üç gün sonra teslim edilmesiyle geçerlik kazanır.

  1. Sınava girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenci, danışmanının oluruyla aynı konuda yeniden diploma çalışması hazırlayabilir.


* BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DİPLOMA ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRME FORMU

Tarih: ...../...../199

Öğrencinin Adı ve Soyadı : ..........................................................
Fakülte No : ..........................................................
Diploma Çalışmasının Konusu : ..........................................................
............................................................
Anabilim Dalı : ..........................................................
Danışmanı : ..........................................................

DEĞERLENDİRME KATEGORİSİ Zayıf Orta İyi Çok iyi
1. Diploma Çalışmasının Hazırlanışı ( ) ( ) ( ) ( )

2. Diploma Çalışmasının Sunuluşu ( ) ( ) ( ) ( )

3. Soruları Yanıtlama Yeteneği ( ) ( ) ( ) ( )

4. Diploma Çalışmasının Bilimsel Katkısı ( ) ( ) ( ) ( )


Genel / Bütünleme Sınav Notu : ........................X...........=....................

Ara Sınav Notu : ........................X...........=....................

Başarı Notu : ........................X...........=....................

Diploma Çalışmasında Görülen Eksiklikler : ............................................................

..............................................................JÜRİ ÜYESİ JÜRİ ÜYESİ JÜRİ BAŞKANI(DANIŞMAN)

* BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DİPLOMA ÇALIŞMASI PROGRAMI


Çalışmanın Adı :
İlgili ders/dersler :
Öğrenci sayısı :
Çalışmanın kapsamı :

Uygulanacak yöntem :

Yararlanılacak araç gereç :

Ve kaynaklar
Danışman ve imzası :
Danışman yardımcısı :
Öğrencinin/öğrencilerin :

Numarası
Öğrencinin/öğrencilerin :

Adı-soyadı ve imzası
Çalışmanın verildiği dönem :

....../..../199

Bölüm Başkanı

* BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DİPLOMA ÇALIŞMASI İSTEK FORMUJEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

199.../199... Güz/Bahar döneminde almış olduğum Diploma Çalışması dersimi, aşağıda tercih sırasını belirtmiş olduğum konuların birinde yapmak istiyorum.


Gereğini saygılarımla arz ederim. ..../.../199

İmza


Öğrencinin :

Adı soyadı :

Numarası :Tercih sırası

Tercih Edilen Diploma Çalışmasının Konusu

1
2
3Yukarıda adı geçen öğrenciye ................. numarada tercih ettiği.............................................................................

konulu diploma çalışması verilmiştir.

..../..../199

Bölüm Başkanı
14.01.1998 tarih 1998/1-4 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

* 05.10.2012 tarih ve 2012/22-22 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile kabul edilmiştir.
* BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DİPLOMA ÇALIŞMASI YÖNERGESİ

1. TANITIM ve AMAÇ
1.1 Tanım: Diploma çalışması, İnşaat Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca almış oldukları ders gruplarından herhangi birinde yapacakları kuramsal veya uygulamalı bir araştırma, inceleme ya da proje çalışmasıdır.

1.2 Amaç: Diploma çalışmasının amacı öğrencinin bilgi toplama, araştırma yapma, proje hazırlama ve teknik rapor düzenleme yeteneği kazanmasına yöneliktir.


2. DİPLOMA ÇALIŞMASI ALABİLME KOŞULLARI
2.1 İNŞ 408 Diploma Çalışması dersini almak için diğer derslerde olduğu gibi, öğrencinin kredi durumunun uygun olması ve bu dersi ders alma formunda kodlanmış olması gerekmektedir.

İNŞ 499 Diploma Çalışması dersi İNŞ 408 kodlu dersle eşdeğer olup ancak 9. ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler tarafından kodlanabilir.


2.2 Diploma çalışması dersini alan her öğrenci, o yarı yıl başında ilk iki hafta içinde istediği konulardan üçünü tercih sırasına göre yazarak bir dilekçe ile Bölüm Başkanlığı’na başvurur.Öğretim elemanları kontenjanlarını aşmamak koşuluyla öğrencilere önceden diploma çalışması konusu verebilirler. Bu durumda öğrencilerin dilekçesinde ilgili öğretim elemanının onayı aranır.Başvuruyu izleyen hafta içinde, öğrencinin tercih sıralarına ve öğretim elemanlarının kontenjanlarına göre diploma çalışması konuları Bölüm Başkanlığı’nca dağıtılır.
2.3 Diploma çalışması konuları, eğitim öğretim planındaki 2.,3. ve 4. yıllardaki İNŞ kodlu derslerden oluşur.Dört yıl geçmeden aynı konuda diploma çalışması verilemez.
2.4 Diploma çalışmasını yürütecek öğretim elemanı en geç yarıyılın 4. haftası sonuna kadar her öğrenci için ayrı bir “Çalışma Programı” hazırlar.Bu program ve bu yönergenin bir kopyası Bölüm Başkanlığı kanalıyla öğrenciye verilir.Bölüm Başkanlığı o dönemde verilen diploma çalışması konularını içeren listeyi öğretim elemanlarına duyurulur.

3. DİPLOMA ÇALIŞMASININ HAZIRLANMASI
3.1 Diploma çalışması dersini alan öğrenci danışmanının denetiminde kendisine verilen program çerçevesinde çalışmak ile yükümlüdür.
3.2 Öğrenci çalışmalarını tamamladıktan sonra danışmanının oluruyla, İnşaat Mühendisliği Bölümü Diploma Çalışması Yazım Kılavuzundaki kurallara uygun bir diploma çalışması hazırlayıp, çoğaltmakla yükümlüdür.Diploma çalışmasının dört kopyası ciltlenmemiş olarak sınav gününden en az bir hafta önce Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilir.Aksi taktirde öğrenci sınava giremez.

4. DİPLOMA ÇALIŞMASI SINAVI
4.1 Diploma Çalışması sınavı genel ve bütünleme sınavları ile birlikte Bölüm Başkanlığı’nca dönem başında ilan edilir ve sözlü olarak yapılır.
4.2 Sınav, biri öğretim üyesi olmak üzere danışmanın önereceği en az üç kişilik bir jüri önünde yapılır.Danışman, diploma çalışmasının kopyalarını sınav gününden en az üç gün önce jüri üyelerine iletmekle yükümlüdür.değerlendirme adayın sınavda kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplar, konuyu sunuş tarzı, konuya hakimiyet, hazırlanan çalışmanın içeriği ve düzeni dikkate alınarak yapılır.Sınav sonucu ekteki değerlendirme formu ve tezin düzeltilmiş kopyaları ile birlikte en geç üç gün içinde Bölüm Başkanlığı’na iletilir.

4.3 Sınava giremeyen veya girip de başarısız olan öğrenci, danışmanının oluruyla aynı konuda yeniden diploma çalışması hazırlayabilir.

* BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DİPLOMA ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRME FORMU

Tarih: ...../...../200.

Öğrencinin Adı ve Soyadı : ..........................................................
Fakülte No : ..........................................................
Diploma Çalışmasının Konusu : ..........................................................
............................................................
Anabilim Dalı : ..........................................................
Danışmanı : ..........................................................

DEĞERLENDİRME KATEGORİSİ Zayıf Orta İyi Çok iyi
1. Diploma Çalışmasının Hazırlanışı ( ) ( ) ( ) ( )

2. Diploma Çalışmasının Sunuluşu ( ) ( ) ( ) ( )

3. Soruları Yanıtlama Yeteneği ( ) ( ) ( ) ( )

4. Diploma Çalışmasının Bilimsel Katkısı ( ) ( ) ( ) ( )

Genel / Bütünleme Sınavı Notu : ........................X...........=....................

Ara Sınav Notu : ........................X...........=....................

Başarı Notu : .........................

Diploma Çalışmasında Görülen Eksiklikler : ............................................................

..............................................................
JÜRİ ÜYESİ JÜRİ ÜYESİ JÜRİ BAŞKANI(DANIŞMAN)

Not: Form iki nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası sınav bitiminde düzeltilmiş diploma çalışması kopyaları ile birlikte Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilir.


13.09.2000 tarih 2000/7-12 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

* 05.10.2012 tarih ve 2012/22-23 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile kabul edilmiştir.BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DİPLOMA ÇALIŞMASI YÖNERGESİ
1. AMAÇ VE KAPSAM

* Bu yönerge, B.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde, öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimini artırması için yapılan diploma çalışmasında uyulması gereken ilkeleri belirler. Bu yönergedeki;


* Bölüm Başkanlığı: B.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanlığını,
Öğrenci: Diploma Çalışması dersini kodlayan Çevre Mühendisliği Bölümü

öğrencisini belirtir.2. TANIM

Diploma Çalışması, öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca görmüş oldukların derslerin herhangi birinde yapılacak olan teorik veya uygulamalı bir çalışma veya öğrencilerin mesleklerini ilgilendiren bir alanda yapılacak olan bir sosyal sorumluluk projesidir.3. DİPLOMA ÇALIŞMASININ ALINMASI3.1 Diploma çalışması dersinde danışmanlık yapacak öğretim elemanlarının veya öğretim elemanı gruplarının listesi dönemin ilk haftasında Bölüm Başkanlığı tarafından açıklanır.

3.2 Diploma Çalışması kodlayan öğrencilerin öğretim elemanlarına veya öğretim elamanı gruplarına paylaştırılmaları yine Bölüm Başkanlığı tarafından en geç bir hafta içinde belirlenir.

3.3 Öğrencilerin diploma çalışması konuları, dönemin ikinci haftası içinde danışman öğretim elemanları ile öğrencilerin görüşmesi sonucunda belirlenir ve konular bölüm başkanlığına bildirilir.

3.4 Diploma çalışması, tek bir öğrenciye verilebileceği gibi, grup çalışması şeklinde de düzenlenebilir.

4. DİPLOMA ÇALIŞMALARININ SÜRESİ, YÜRÜTÜLMESİ VE TESLİMİ4.1 Diploma çalışmaları, danışman öğretim elemanı tarafından programlanır ve yürütülür.

4.2 Öğrenciler Diploma Çalışması süresince danışmanlarının onayı ve Bölüm Başkanlığı’nın izniyle Çevre Mühendisliği Bölümü’nün laboratuarlarından yararlanabilirler. Çalışma süresince kullanılan donanımın sorumluluğu öğrenciye aittir.

4.3 Diploma çalışmaları “Çevre Mühendisliği Bölümü Diploma Çalışması Yazım Kılavuzu” esaslarına uygun olarak hazırlanır, düzenlenir ve görsel iletişim araçlarından yararlanarak jüri önünde sunulur. Grup çalışanları ortak rapor hazırlar.

4.4 Diploma çalışmasının süresi bir yarıyıldır.

4.5 Tamamlanan çalışmalar, danışmanın onayı alınarak yarıyıl sonunda jüri üyelerine iletilmek üzere Bölüm tarafından hazırlanmış yazım kılavuzuna uygun olarak basılı 3 nüsha (ciltlenmemiş halde) sınav gününden en az 1 hafta önce Bölüm Başkanlığına teslim edilir. Aksi takdirde öğrenci bu dersin sınavına giremez.

4.6 Sunum sonrasında jüri tarafından istenen değişiklikler yapıldıktan ve kabul sayfası imzalatıldıktan sonra diploma çalışmasının ciltlenmiş 2 nüsha ve 1 adet elektronik ortamdaki CD’ye kayıtlı eki ile en geç bir hafta içerisinde Bölüm Başkanlığına teslim edilir.

5. DİPLOMA ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ5.1 Diploma çalışması dersine ait ara sınav notu, öğrencinin çalışma performansının danışmanı tarafından değerlendirilmesiyle, dönem sonunda açıklanır.

5.2 Dönem sonunda, önceden ilan edilen gün ve saatte, bölüm başkanlığı tarafından belirlenen 3 kişilik jüri önünde öğrenci diploma çalışmasının sunumunu yapar.

5.3 Jüri tarafından her bir öğrenci için “Diploma Çalışması Sınav Sonuç Tutanağı” hazırlanır ve imzalanır. Diploma çalışması dersinin genel sınavı notu (veya bütünleme notu – öğrencinin tabii olduğu not sistemine göre) öğrencinin performansına göre jüri tarafından verilir.

5.4 Sınav sonuçları Bölüm Başkanlığı tarafından topluca ilan edilir.

6. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

* 6.1 Bu yönergede olmayan hükümler ve tereddüde düşülen haller için “BEÜ Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir.* 6.2 Bu yönergeyi B.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı yürütür.

26.01.2011 tarih ve 2011/01-10 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

* 05.10.2012 tarih ve 2012/22-54 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

* BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DİPLOMA ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRME FORMU


Tarih: ...../...../20....

Öğrencinin Adı ve Soyadı : …………………………………….

Fakülte No : …………………………………….

Diploma Çalışmasının Konusu : …………………………………….

............................................................

Anabilim Dalı : …………………………………….

Danışmanı : …………………………………….

DEĞERLENDİRME KATEGORİSİ Zayıf Orta İyi Çok iyi

1. Diploma Çalışmasının Hazırlanışı ( ) ( ) ( ) ( )

2. Diploma Çalışmasının Sunuluşu ( ) ( ) ( ) ( )

3. Soruları Yanıtlama Yeteneği ( ) ( ) ( ) ( )

4. Diploma Çalışmasının Bilimsel Katkısı ( ) ( ) ( ) ( )

Diploma Çalışmasında Görülen Eksiklikler : …………………………………….

Final Sınavı Notu : …………………………………….

JÜRİ ÜYESİ JÜRİ ÜYESİ JÜRİ BAŞKANI (DANIŞMAN)26.01.2011 tarih ve 2011/01-10 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

* 05.10.2012 tarih ve 2012/22-54 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

Yüklə 101,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə