[]Yüklə 6,32 Mb.

səhifə1/282
tarix15.03.2018
ölçüsü6,32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   282
32622

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

REDAKS ĠYADAN 

 

Azərbaycan Xalq Cü mhuriyyəti Ensiklopediyasının işıq ü zü görməsi müstəqil A zərbaycan Respublikasının həyatında  mühü m hadisədir. 

Ensiklopediya Azə rbaycan Xalq Cü mhuriyyəti tarixin in bütün sahələrini əhatə edən ilk fundamental e lmi soraq əsəridir. 

İki  cilddən  ibarət  olan  Azərbaycan  Xalq  Cü mhuriyyəti  Ensiklopediyasının  səhifələrində  Azərbaycan  xalqının  istiqlal 

mübarizəsi  və  ictimai  fıkir  tarixin in  ən  mühü m  məqamların ı,  azad lıq   hərəkatının  görkəmli  nü mayəndələrin in  həyat  və 

fəaliyyətini,  Azərbaycan  Xa lq  Cü mhuriyyətini  doğuran  tarixi  ş ərait i,  Cü mhuriyyət  xadimlə rin in  həyat  və  mübarizəsini, 

Azərbaycan xa lqına qarşı həyata keç irilən kütləvi soyqırımlarını, Qafqaz İsla m Ordusunun xilaskarlıq ə mə liyyatların ı, böyük 

dövlətlərin  və  qonşu  ölkələrin  Azərbaycanla  bağlı  qəsbkarlıq  p lanlarını,  Cü mhuriyyət  Parlamenti  və  Höku mətinin 

fəaliyyətini,  dövlət  quruculuğu,  xarici  siyas ət,  ordu  quruculuğu  və  ölkənin  əra zi  bütövlüyü  uğrunda  mübarizəni,  ictimai-

siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni-maarif  həyatını, xa ric i dövlətlərdəki Azə rbaycan diplo matik nümayəndəliklərinin  fəa liyyətini, 

habelə  Cü mhuriyyətin  süqutundan  sonra  istiqlal  ideallarını  yaşadan  milli  hərə kat,  siyasi  mühacirət  və  s.  məsələ ləri 

işıqlandıran 1500-ə qədər termin-məqalə verilir. 

Ensiklopediyada  tarixi  varislik  prinsipinə  əmə l  olunaraq,  Azə rbaycan  Xalq  Cü mhuriyyətindən  əvvəlki  dövrdə 

dövlətçilik tarixinin  ayrı-ayrı  məsələlərinə, əhali və ərazi problemlərinə, çar  Rusiyasının  xüsusi  məqsədlə həyata keçirdiy i 

inzibati-ə ra zi  islahatları  nəticəsində  Azərbaycanın  tarixi  torpaqların ın  bölüşdürülməsinə,  o  cü mlədən  Qərb i  A zərbaycan 

torpaqlarında  ermən i  dövləti  yaratmaq  siyasətinə,  Cənubi  Qafqaz  ərazisindəki  quberniyalar  və  qəzaların   tarixinə, 

ümu miyyətlə Cü mhuriyyət tarixi  ilə bağlı bir sıra başqa məsələlərə və tarixi şəxsiyyətlərə dair  materiallara da  müəyyən yer 

verilmişdir. 

Cü mhuriyyət  tarixinin   ayrı-ayrı  məsələləri  yaxın  keçmişdə  saxtalaşdırıld ığından  və  qəsdən  təhrif  olunduğundan, 

həmç inin bu dövrün bir ço x proble mlə ri indiyədək lazımınca a raşdırılmad ığından ensiklopediyada verilən məqa lələ rin böyük 

əksəriyyəti tədqiqat xarakteri daşıyır və yeni elmi baxışı əks etdirir. 

Ensiklopediyada  Azərbaycan  Xalq  Cü mhuriyyəti  dövrünün  inzibati-əra zi  bölgüsünü  əks  etdirən  çoxsaylı  rəngli 

xəritələr,  mətnda xili ağ-qara və rəngli şəkillə r,  xəritələ r, cədvəllər, diaqra mla r, portret lər, hərbi ə məliyyat planları və başqa 

illüstrasiya materialları verilir. Bunların bir ço xu ilk dəfə A zərbaycan Xalq Cü mhuriyyəti Ensiklopediyasında işıq üzü görür. 

Tarixi varislik və dövlətçilik prinsipləri əsas götürülərək, həm də Şima li Azərbaycanda dövlət müstəqilliyin in bərpası, 

Yeni  A zərbaycanda  demokrat ik,  hüquqi  və  dünyəvi  dövlət  quruculuğu  prosesinin  ən  önəmli  məqa mlarını  ə ks  etdirmə k 

məqsədilə  ensiklopediyada Azərbaycan xa lqının  ü mu mmilli lideri Heydər Əliyev və  onun davamçısı Pre zident İlha m Əliyev 

haqqında da ayrıca məqalələr verilir. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   282


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə