0514 ­ Beynәlxalq münasibәtlәrinYüklə 497,22 Kb.

səhifə1/22
tarix14.12.2017
ölçüsü497,22 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


B

AXIŞ


Testlәr

/0514#01#Y15#01/Baxış

T

EST


: 0514#01#Y15#01

Test


0514#01#Y15#01

Fәnn


0514 ­ Beynәlxalq münasibәtlәrin

nәzәriyyәsi

Tәsviri

[Tәsviri]Müәllif

Aslanova G.

Testlәrin vaxtı

80 dәqiqә

Suala vaxt

0 Saniyә


Növ

İmtahan


Maksimal faiz

500


Keçid balı

170 (34 %)

Suallardan

500


Bölmәlәr

28

Bölmәlәri qarışdırmaqKöçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

B

ÖLMӘ: 01 01

Ad

01 01Suallardan

13

Maksimal faiz13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: BMN müstәqil bir fәnn kimi nә vaxt meydana gәlmişdir? (Çәki: 1)

Birinci dünya müharibәsindәn sonra

İkinci dünya müharibәsindәn sonra

Orta әsrlәrdә

“Soyuq müharibә”dәn sonra

Cavabın xeç biri duz deyil

Sual: Beynәlxalq Münasibәlәr nәzәriyyәsinin inkişafının ikinci mәrhәlәsi әhatә edir:

(Çәki: 1)

XX әsrin 30­cu illәriniI Dünya müharibәsindәn sonranı

I Dünya müharibәsinә qәdәrki dövrü

II Dünya müharibәsindәn sonrakı dövrü

XX әsrin 60­cı illәrini

Sual: ”Dövlәtlәr arasında münaqişәdә әsas arqument ancaq gücdür”­ bu ideya kimә

mәxsusdur? (Çәki: 1)

Fukidid

Homer


II Ramzes

Herodot


Hedli Bull

Sual: ”Leviafan” әsәrinin müәllifi kimdir? (Çәki: 1)

Tomas Hobbs

Zimmern


Noel Beyker

David Yum

Huqo Qrosiy

Sual: BMN fәnnin yaranması hansı universesitetlә bağlıdır? (Çәki: 1)

Uels

Oxford


Toronto

Lund


MDU

Sual: BMN –nin “birinci mәktәbi” aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)

idealizm vә ya liberalizm

realizm


sosializm

pozitivizm

gizli diplomatiya

Sual: “Beynәlxalq münasibәtlәr sintetik bir fәndir.O, sosial kosmologiyanın tәrkib

hissәsidir” – bu fikrin müәllifi kimdir? (Çәki: 1)

Manninq


Kvunsi Vrayt

Tomson


Homer

Kaporazo


Sual: Sıqankova görә, BMN –nin predmeti bağlıdır: (Çәki: 1)

siyasi fәaliyyәtlә

vәtәndaş cәmiyyәti ilәmәdәni inkişafla

әrazi quruluşu ilә

yeni dünya nizamı ilә

Sual: ”Dövlәtlәrarası münasibәtlәr simvolik personaj olan diplomat vә әsgәrin

özünәmәxsus fdavranışlarında әks olunur” – bu kimin beynәlxalq münasibәtlәrә

yanaşmasıdır? (Çәki: 1)

Raymon Aron

udro Vilson

Zimmern

Sıqankov


Fukidid

Sual: BMN fәnnin obyekti nәdir? (Çәki: 1)

beynәlxalq dövlәtlәrarası mühit

monopoliya

siyasi rijam

TMK­lar


dövlәt hüququ

Sual: Kennet Tomsona görә,beynәlxalq siyasәt fәnninin öyrәnilmәsi neçә mәrhәlә

keçmişdir? (Çәki: 1)

4

23

5

7Sual: “Gizli diplomatiya” “kollektiv tәhlükәsizliklә ” әvәz olunmalıdır ­ ideyası hansı hadisә

ilә formalaşdı? (Çәki: 1)

Birinci Dünya Müharibәsinin sona çatması

sosializmin yaranması

Vestfal sülhü

realizmin aparıcı faktora çevrilmәsi

ABŞ­ın yaranması

Sual: D.Kaporazonun fikrincә beynәlxalq münasibәtlәrin simvolik subyektlәri kimi ... vә ...

çıxış edir. (Çәki: 1)

turist vә terrorçu

diplomat vә әsgәr

terrorçu vә diplomat

turist vә әsgәr

әsgәr vә terrorçu.

B

ÖLMӘ


: 01 02


Ad

01 02


Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Kennes Tomson beynәlxalq siyasәt fәnninin öyrәnilmәsini neçә mәrhәlәyә bölür?

(Çәki: 1)

2

4

68

10

Sual: Normativ metodun әsaını nә tәşkil edir? (Çәki: 1)etnik dәyәr vә normalar

siyasi dәyәr vә normalar

fәrdi xüsusiyyәtlәr

cәmiyyәtin daxili inkişafı

Cavabın xeç biri duz deyil

Sual: Beynәlxalq münasibәtlәrin ümumi xüsusiyyәtlәri hansı cavabda doğru göstәrilib?

(Çәki: 1)

Beynәlxalq münasibәtlәr sosial münasibәtlәrdәn ibarәtdir; beynәlxalq sistemin әsas

elementlәri sosial icmalar, qruplar vә individlәr tәrәfindәn tәmsil edilir; beynәlxalq

münasibәtlәrdә ali hakimiyyәtin olmaması;

Daxili vә xarici mәrkәzlәşmәnin aşağı sәviyyәsi; suverenliklәrin plüralizmi;

beynәlxalq münasibәtlәrin sosial münasibәtlәrdәn ibarәt olması;

Beynәlxalq münasibәtlәrin әsasını siyası münasibәtlәrin tәşkil etmәsi; beynәlxalq

münasibәtlәrin sosial münasibәtlәrdәn ibarәt olması; beynәlxalq sistemin әsas

elementlәrinin sosial icmalar, qruplar vә individlәr tәrәfindәn tәmsil edilmәsi

Daxili vә xarici mәrkәzlәşmәnin aşağı sәviyyәsi;beynәlxalq münasibәtlәrin sosial

münasibәtlәrdәn ibarәt olması; suverenliklәrin plüralizmi;

Beynәlxalq münasibәtlәrin әsasını siyası münasibәtlәrin tәşkil etmәsi; Daxili vә

xarici mәrkәzlәşmәnin aşağı sәviyyәsi

Sual: Beynәlxalq münaqişәnin öyrәnilmәsinә münasibәtdә struktur yanaşmanın müәllifi

kimdir? (Çәki: 1)

H.Morgentau

K.Uolts

R.Aron


Y.Qaltunq

M.KaplanSual: Beynәlxalq münasibәtlәrin qanunauyğunluqları hansı bәnddә düzgün göstәrilib? 1.

Beynәlxalq münasibәtlәrin başlıca iştirakçısı dövlәtdir. 2. Dövlәt siyasәti iki formada

mövcuddur­ daxili vә xarici. 3. Dövlәtin beynәlxalq fәaliyyәtinin әsasını milli maraq tәşkil

edir. 4. Dövlәtlәr arasında gücün bölgüsündәn asılı olaraq qüvvә balansı müxtәlif

konfiqurasiya ala bilәr: bipolyar, çoxqütblü, tәkqütblü. 5. Münaqişәlәr beynәlxalq

münasibәtlәrin әsas mövcud olma formasıdır. (Çәki: 1)

1, 2, 3, 5

1, 2, 3, 4

1, 3, 4, 5

2, 3, 4, 5

1, 2, 4, 5

B

ÖLMӘ: 02 01

Ad

02 01Suallardan

29

Maksimal faiz29

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Aşağıdakılardan hansılar BMN fәnninin әsas­aparıcı metodlarıdır? (Çәki: 1)

empirik vә koqnitiv

ümumi vә tәdbiqi

müşahidә vә modellәşdirmә

ekspriment vә delfi

Cavabın xeç biri duz deyil

Sual: Kulturoloji metodu daha nece adlandırırlar? (Çәki: 1)

sosioloji

sivilizasion

mәdәni


tarixi

Cavabın xeç biri duz deyil

Sual: Sistem metodu ilk dәfә әsaslı şәkildә kimlәr tәrәfindәn irәli sürülmüşdü? (Çәki: 1)

K.Marks


N.Makiavelli, T.Hobs

T.Parsons

T.Parsons, D.İston

Cavabın xeç biri duz deyil

Sual: Aşağıdakılardan biri tәtbiqi metoddur: (Çәki: 1)

antropoloji metod


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə