1. demografia da demografiuli TeoriebiYüklə 2,8 Kb.

səhifə1/94
tarix14.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94


დემოგრაფიის 
საფუძვლები
სახელმძღვანელო
შემდგენლები
გიორგი წულაძე
ავთანდილ სულაბერიძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი
თბილისი 2015


დემოგრაფიის საფუძვლები
სახელმძღვანელო
შემდგენლები:  გიორგი წულაძე, ავთანდილ სულაბერიძე
სახელმძღვანელოში  განხილულია  დემოგრაფიის  როგორც  თანამედ-
როვე მეცნიერების ძირითადი დებულებები და ცნებები. 
წიგნში  ასახულია  დემოგრაფიის  თეორიული  და  მეთოდოლოგიური 
საფუძვლები. მოცემულია ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლების 
გაანგარიშების მეთოდები, მაგალითები და სხვა.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია როგორც უმაღლესი სასწავლებლე-
ბის სტუდენტებისათვის, ისე დემოგრაფიის პრობლემებით დაინტერე-
სებული ყველა პირისათვის.
რედაქტორი: 
ვლადიმერ სულაბერიძე
კომპიუტერული
უზრუნველყოფა:  მარინა ხაჩატუროვა
© 2015 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ISBN 978-9941-18-222-8
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 
ქაქუცა ჩოლოყაშვილის 3/5, თბილისი, 0162, საქართველო
ILIA STATE UNIVERSITY PRESS 
3/5 Cholokashvili Ave, Tbilisi, 0162, Georgia


Sinaarsi 
winasityvaoba ............................................................................................................ 6
 
1. demografia da demografiuli Teoriebi ................................ 9
 
1.1. demografia rogorc mecniereba ................................................... 9
 
1.2. demografiis specializacia............................................................. 17
 
1.3. demografiuli SemTxveva, procesi, movlena  da 
mdgomareoba....................................................................................................... 22
 
1.4. mosaxleobis aRwarmoeba da mosaxleobis  
aRwarmoebis tipi.......................................................................................... 26
 
1.5. demografiuli istoriidan ............................................................... 29
 
1.6. demografiuli gadasvlis Teoria ............................................. 32
 
1.7. Sobadobis Teoriebi ................................................................................ 39
 
1.8. epidemiologiuri da janmrTelobis gadasvlis 
Teoria .................................................................................................................... 53
 
1.9. gare migraciis Teoriebi..................................................................... 65
 
1.10. stacionaruli da stabiluri mosaxleobis 
modelebi .............................................................................................................. 75
 
2. informaciis wyaroebi mosaxleobis Sesaxeb ...................... 78
 
2.1. mosaxleobis aRwera ................................................................................. 78
 
2.2. demografiul SemTxvevaTa mimdinare aRricxva ........... 98
 
2.3. mosaxleobis registri .......................................................................... 105
 
2.4. specialuri SerCeviTi gamokvlevebi ....................................... 109
 
3. mosaxleobis raodenoba da struqtura .................................. 115
 
3.1. mosaxleobis raodenoba ....................................................................... 115
 
3.2. mosaxleobis Semadgenloba (struqtura) ............................ 117
 
3.3. mosaxleobis Semadgenlobis saxeobebi ................................ 118
 
3.4. mosaxleobis asakobriv-sqesobrivi piramida .................. 121
 
3.5. sqesTa raodenobrivi Tanafardoba ........................................... 123
 
3.6. asaki ......................................................................................................................... 126
 
3.7. demografiuli dabereba ....................................................................... 134
 
3.8. Taoba ....................................................................................................................... 137
 
4. demografiuli analizis meTodebi .............................................. 141
 


4.1. demografiuli kvlevis meTodebi ............................................... 141
 
4.2. demografiuli bade .................................................................................. 151
 
4.3. demografiuli erTobliobebi ....................................................... 153
 
4.4. hipoTezuri Taobis analizi ........................................................... 156
 
4.5. realuri Taobis analizi................................................................... 157
 
5. Sobadoba da reproduqciuli qceva ............................................ 160
 
5.1. Sobadoba .............................................................................................................. 160
 
5.2. Sobadobis faqtorebi ............................................................................. 162
 
5.2. Sobadobis koeficientebi ................................................................... 165
 
5.3. Sobadobis indeqsebi ................................................................................ 172
 
5.4. reproduqciuli qceva ............................................................................ 180
 
5.5. reproduqciuli qcevis indikatorebi .................................... 187
 
6. mokvdaoba da sicocxlis xangrZlivoba ................................ 197
 
6.1. mokvdaobasTan dakavSirebuli cnebebi .................................. 199
 
6.2. mokvdaobisa da sicocxlis xangrZlivobis 
evolucia .............................................................................................................. 202
 
6.3. mokvdaobis donis maCveneblebi .................................................... 209
 
6.4. mokvdaobis cxrilebi ............................................................................. 217
 
6.5. mokvdaobis modeluri cxrilebi ................................................ 222
 
6.6. mokvdaoba sikvdilis mizezebis mixedviT.......................... 224
 
6.7. TviTSenaxviTi qceva ................................................................................. 227
 
7. mosaxleobis aRwarmoeba ........................................................................ 233
 
7.1. mosaxleobis aRwarmoebis maCveneblebi ................................ 233
 
7.2. mosaxleobis aRwarmoebis reJimi ............................................... 237
 
7.3.  mosaxleobis aRwarmoebis zogadi tendenciebi 
1950-2050 wlebSi ............................................................................................. 241
 
8. qorwineba, ojaxi da qorwinebis Sewyveta ............................. 243
 
8.1. qorwineba ............................................................................................................. 243
 
8.2. qorwinebasTan dakavSirebuli cnebebi .................................. 245
 
8.3. qorwinebis maCveneblebi ....................................................................... 253
 
8.4. ojaxi ...................................................................................................................... 256
 
8.5. ojaxTan dakavSirebuli cnebebi ................................................. 259
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə