1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlashYüklə 0,67 Mb.
səhifə1/10
tarix23.01.2018
ölçüsü0,67 Mb.
#22089
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1 Maxalliy suv ta'minotida JSN bosqichlari :


 1. Quduq suvlarini xlorlash*

 2. daryodagi suvlarni xlorlash

 3. ko‘l suvlarini xlorlash

 4. okean suvlarini xlorlash

 5. suv omborlari suvlarini xlorlash

2. Suv ta'minoti manbalarini sanitar tekshirish turlari: 1. chuqurlashtirilgan va davriy*

 2. joriy va oraliq

 3. oraliq va ogohlantiruvchi

 4. davriy va oraliq

 5. OSN va JSN

3. Suv ta'minoti manbalarini sanitar tekshirish usullari 1. Sanitar-topografik*

 2. Sanitar-gelmintologik

 3. Sanitar-entomologik

 4. Sanitar-texnologik

 5. Sanitapr-mexanik

4.Suvdan sinama olishda qanday shartlarga rioya qilinishi zarur? 1. sinama olish vaqti va joyi tasodifiy elementlardan xoli bo‘lishi zarur*

 2. tahlil boshlanguncha uzoq vaqt o‘tishi kerak

 3. tahlil ikki kundan so‘ng o‘tkazilishi kerak

 4. tahlil to‘rt kundan so‘ng o‘tkazilishi kerak

 5. tahlil bir haftadan so‘ng boshlanishi kerak

5.To‘liq tahlil uchun qancha suv olinishi kerak: 1. 5 l suv *

 2. 10 l suv

 3. 15 l suv

 4. 20 l suv

 5. 25 l suv

6. Qisqa tahlil uchun zarur suv miqdori: 1. 2 l suv*

 2. 3 l suv

 3. 5 l suv

 4. 8 l suv

 5. 10 l suv

7. Qanday tahlillar uchun sinama shisha idishlarga olinadi? 1. Fizik-kimyoviy tahlillar uchun*

 2. Radiologik tahlillar uchun

 3. Mexanik tahlillar uchun

 4. texnologik tahlillar uchun

 5. entomologik tahlillar uchun

8. Qoldiq xlorni biriktirib olish uchun qanday eritmadan foydalaniladi? 1. Tiosulfat natriy *

 2. Faol xlor

 3. Bog‘langan qoldiq xlor

 4. Ftor

 5. Ozon

9. Flambirlash- bu… 1. kuydirish*

 2. zararsizlantirish

 3. tozalash

 4. Utilizatsiya

 5. Ozonlash

10.Ochiq suv havzasidan qanday qurilma yordamida namuna olinadi? 1. Batometr yordamida*

 2. FEK yordamida

 3. Yutuvchi muhit yordamida

 4. Lyuksmetr yordamida

 5. Psixrometr yordamida

11. Suvning baktereologik tahlili qancha vaqtdan so‘ng boshlanishi kerak? 1. namuna olingach ikki soatdan so‘ng*

 2. namuna olingach uch soatdan so‘ng

 3. namuna olingach to‘rt soatdan so‘ng

 4. namuna olingach ikki kundan so‘ng

 5. namuna olingach bir haftadan so‘ng

12. Qanday namunalar konservalanmaydi? 1. Bakteriologik va organoleptik *

 2. Kimyoviy va fizikaviy

 3. Toksikologik va mexanik

 4. Radiologik va toksik

 5. Zaxarli va narkotik

13. Konservalashda foydalaniladigan reagentlarga nimalar kiradi? 1. Azot va sulfat kislota*

 2. Yod va ozon

 3. Kalsiy va ammiak

 4. Nitritlar va kuporos

 5. Xloroform vaozon

14. Organoleptik ko‘rsatkichlar nechta guruhga bo‘linadi? 1. 2*

 2. 3

 3. 5

 4. 8

 5. 12

15. Sezgi organlari orqali aniqlanadigan organoleptik ko‘rsatkichlarga kiradi? 1. 8*

 2. 3

 3. 2

 4. 6

 5. 12

16. Suvdagi loyqalik meyori? 1. 1,5 mg/dm2*

 2. 2,5 mg/dm2

 3. 5 mg/dm2

 4. 10 mg/dm2

 5. 15 mg/dm2

17. Suvni ximiyaviy jihatdan havfsizligini ta'minlovchi ko‘rsatkachlariga kiradi? 1. faol reaksiya*

 2. hid

 3. ta'mi

 4. rang ko‘rsatkich

 5. loyqalik

18. Suvdagi erkin qoldiq xlor miqdori: 1. 0,3-0,5 mg/l*

 2. 0,3-0,7 mg/l

 3. 0,3-1 mg/l

 4. 1,5-2 mg/l

 5. 2-2,5 mg/l

19. Suvdagi bog‘langan qoldiq xlor miqdori: 1. 0,8-1,2 mg/l*

 2. 1-2 mg/l

 3. 0,3-0,5 mg/l

 4. 4-5 mg/l

 5. 6-8 mg/l

20. Ichimlik suv tarkibidagi quruq qoldiq miqdori 1. 1000 mg/l dan ko‘p emas*

 2. 2000 mg/l dan ko‘p emas

 3. 3000 mg/l dan ko‘p emas

 4. 5000 mg/l dan ko‘p emas

 5. 7000 mg/l dan ko‘p emas

21 yer osti suv ta'minoti manbalariga kiradi: 1. bosimli va bosimsiz artezian suvlar*

 2. daryo va sizot suvlari

 3. ko‘l va grunt suvlari

 4. suv omborlari va sizot suvlari

 5. Kaptaj va daryolar

22. Suv ta'minoti manbalari necha sinfga bo‘linadi? 1. 3 sinfga*

 2. 6 sinfga

 3. 7 sinfga

 4. 5 sinfga

 5. 10 sinfga

23. Suv ta'minoti manbalari qanday guruhlarga bo‘linadi7 1. Ochiq va yopiq*

 2. yer osti va alanga osti

 3. Ochiq va yo‘nalishli

 4. yer osti va statsionar

 5. Statsionar va smenali

24. Mikrofiltrlash -bu… 1. Suvdan fito i zooplanktonlarni chetlashtirish*

 2. Suvdan muallaq moddalarni chetlashtirish

 3. Suvdan ftorni chetlashtirish

 4. Suvdan yodni chetlashtirish

 5. Suvdan xlorni chetlashtirish

25. Ichimlik suvini tozalashning asosiy usullariga kiradi? 1. Tindirish va zararsizlantirish*

 2. Ftorlash va tindirish

 3. Temirsizlantirish va tindirish

 4. Chuchuklashtirish va tindirish

 5. Zararsizlantirish va ftorsizlantirish

26. Koagulyasiya turlarini ko‘rsating: 1. Erkin xajmda ketuvchi va kontakt koagulyasiya*

 2. Erkin xajmda ketuvchi va aralash

 3. Kontakt va o‘rtacha smenali

 4. O‘rtacha yillik va o‘rtacha sutkalik

 5. Sutkalik va aralash

27. Ichimlik suvini zararsizlantirish usullarini ko‘rsating: 1. Reagentli vareagentsiz*

 2. Reagentli va mexanik

 3. Fizik va topografik

 4. Ximik va sanitar

 5. Bakteriologik va toksikologik

28. Ikki oqimli filtr turlarini ko‘rsating: 1. AKX va DDX*

 2. Tez va ko‘p marta qo‘llaniluvchi

 3. Bir marta va ko‘p marta qo‘llaniluvchi

 4. Bir bosqichli va ko‘p bosqichli

 5. Ko‘p martali va kaskadli

29.Ichimlik suvini xlorlash usullari:

 1. ikki marta va giper xlorlash*

 2. koagulyasiya va giper xlorlash

 3. 3 ozonlash va oddiy xlorlash

 4. 4 oddiy va murakkab xlorlash

 5. 5 koagulyasiya va degazatsiya

2. Ichimlik suvini xlorlash uchun qanday moddalardan foydalaniladi? 1. 1 gipoxlorid, suyuq xlor*

 2. azot ikki oksida, oltingugurt oksidi

 3. ammoniy sulfat, PAA

 4. kaliy, natriy

 5. tiosulfat, natriy, kalsiy

3.Qoldiq ozon qaerda aniqlanadi?

A. aralashish kamerasidan so‘ng*

B. tindirgichdan so‘ng

C. taqsimlovchi tarmoqda

D. magistral liniyalarda

E. aerotenlarda
4. Qaerda xlor reagenti suv bilan muloqatga kirishadi?


 1. toza suv saqlash rezervuarida*

 2. taqsimlovchi tarmoqda

 3. tindirgichlarda

 4. filtrlarda

 5. metantenlarda

5. Toza suv saqlash rezervuaridan so‘ng qoldiq xlor qaerda aniqlanadi?

1 tarmoqqa berishdan oldin*

2 sekin filtrlarda

3 tezkor filtrlarda

4 metantekda

5 tindirgichda
6. Suvdagi xlorfenolning badbo‘y hidini yo‘qotish uchun qanday xlorlash usulidan foydalaniladi?

1 preammonizatsiya*

2 dexlorlash

3 oddiy xlorlash

4 superxlorlash

5 dixlorlash


7 Suvni zararsizlantirish samaradorligi qanday ko‘rsatkichlar bo‘yicha baholanadi?

1 umumiy mikroblar soni , qoldiq xlor*

2 qoldiq PAA, alyuminiy

3 qoldiq xlor, loyqalik

4 qoldiq ftor, tiniqlik

5 qoldiq PAA, rang ko‘rsatkich


8 Xlorli ohak saqlovchi omborlarga qanday talablar qo‘yiladi?

1 quruq, qorong‘i, salqin*

2 sovuq, nam, ochiq

3 yorug‘, ochiq, nam

4 ochiq, yaxshi shamollaydigan, qorong‘i

5 germitik yopiq, yorug‘, katta

9. Ichimlik suvini superxlorlash usuli qachon qo‘llaniladi?

1 muloqat vaqti ietarli bo‘lmaganda*

2 ozonlash imkoni bo‘lmaganda

3 suv xloramin bilan zararsizlantirilganda

4 markazlashtirilmagan suv ta'minotida

5 suvni koagulyasiyalash zarur bo‘lganda

10 Suvni dexlorlash usuli qachon qo‘llaniladi?

1 Ortiqcha xlorni yo‘qotish zaruriyati bo‘lganda*

2 suvda benzin paydo bo‘lganda

3 suvda fenol paydo bo‘lganda

4 suvda ozon paydo bo‘lganda

5 mahalliy suv ta'minoti manbalarini zararsizlantirishda

11 Ortiqcha xlorni yo‘qotishda qanday reagentdan foydalaniladi?

1 tiosulfat natriy*

2 poliakrilamid

3Kraxmal


4 fosfat ammoniy

5Alyuminiy sulfat

12 1 ml tiosulfat natriy qancha miqdordagi xlorni o‘ziga biriktirib oladi?

1 0,355 mg*

2 0,5 mg

3 0,7 mg


4 0,8 mg

5 1,2 mg
13Qoldiq xlorni aniqlashda qanday usullardan foydalaniladi?

1 yodometrik va titrlash*

2 laborator hayvonlari ustida tajriba orqali

3 hisoblash va tajriba

4 sinama o‘tkazish va tajriba

5 kraxmal va qandli usul

14 Vodoprovod tarmog‘ida mikroorganizmlar rivojlanmasligi uchun qanday sharoit bo‘lishi kerak?

1 qoldiq xlorni qoldirish*

2 qoldiq ozonni qoldirish

3 qoldiq ammoniyni qoldirish

4 qoldiq natriyni qoldirish

5 qoldiq kalsiyni qoldirish

15 Ichimlik suvini havfsizligini ta'minlovchi bilvosita ko‘rsatkichlar?

1 bog‘langan va erkin qoldiq xlor*

2 ichak tayoqchalari miqdori

3 ichburug‘ tayoqchalari miqdori

4 loyqalik va rang ko‘rsatkich

5 qattiqlik va rang ko‘rsatkich

16 Suv sifatini yaxshilashning maxsus usullari

1 chuchuklashtirish va temirsizlantirish*

2 zararsizlantirish va loyqalik

3 tindirish va ftorsizlantirish

4 filtrlash va ftorlash

5 temirsizlantirish va filtrlash

17 Suvni tindirish degandai nimani tushunasiz?

1 suvdan muallaq moddalarni yo‘qotish*

2 suvdan temirni yo‘qotish

3 suvdan ftorni yo‘qotish

4 suvdan xlorli ohakni yo‘qotish

5 suvdan radiaktiv moddalarni yo‘qotish

18 Suvni rangsizlantirish deganda nimani tushunasiz?

1suvdan bo‘yovchi kolloidlarni chetlashtirish*

2suvdan muallaq moddalarni chetlashtirish

3 suvdan xlorni chetlashtirish

4 suvdan ozonni chetlashtirish

5 suvdan ftorni chetlashtirish

19Koagulyasiyaning vazifasi nimadan iborat?

1 suvni tindirish*

2 suvni zararsizlantirish

3 suvni temirsizlantirish

4 suvni chsuchuklashtirish

5 giperfiltratsiya

20Amaliyotda qanday koagulyantlardan foydalaniladi?

1 alyuminiy sulfat, temir sulfat*

2 xlorli ohak, natriy

3 biftorid natriy, kalsiy

4 kalsiy karbonat, ozon

5 gipoxlorid natriya, brom

21Koagulyasiyani samarali ketishi uchun zarur bo‘lgan sharoitga nimalar kiradi :

1 Doza, vaqt, to‘liq aralashish*

2 mikrobga to‘yinganligini aniqlash, tiniqlik

3 tiniqlik, loyqalik, cho‘kma

4 harorat, rang ko‘rsatkich, loyqalik

5 quruq qoldiq, rN, alyuminiy

22 Koagulyasiga ta'sir etuvchi tabiiy omillarga kiradi:

1 harorat, loyqalik, ishqoriylik*

2 ta'mi, hidi, koagulyant dozasi

3 harorat, rang ko‘rsatkich, dozator

4 muloqat vaqti, aralashtirigich

5 qoldiq alyuminiy, cho‘kma, quruq qoldiq

23 Koagulyantlar uchun qanday talablar qo‘yiladi?

1 yuqori samaradorlik, xavfsizlik*

2 turg‘unlik, zaharlilik

3 yuqori samaradorlik, radiaktivlik

4 arzon, ishqoriylik

5 rang ko‘rsatkich, samaradorlik

24 Koagulyasiya jarayonini tezlashtirish usullariga nimalar kiradi?

1 flokulyantlardan foydalanish*

2 oldindan tindirish

3 oldindan aeratsiyalash

4 oldindan ozonlash

5 suvni degelmintizatsiya qilish

25 Tindirgichning turlarini ko‘rsating:

1 gorizontal va vertikal*

2 aerotenklar, aerofiltrlar

3 metantenklar, aerotenklar

4 Siklonlar, multitsiklonlar

5 ikki yarusli tindirgich va radial tindirgich

26 Filtrlarning turlarini ko‘rsating:

1 sekin va tez*

2 sekin va aerotenklar

3 aerofiltr va i biofiltr

4 mikrofiltr va septik

5 septik va ikki yarusli

27 Koagulyasiya jarayonini tezlashtirish uchun qanday flokulyantlardan foydalaniladi?

1 poliakrilamid, kremniy kislota*

2 alyuminiy sulfat, xlor

3 xlor, ozon

4 ozon, temir

5 alyuminiy sulfat, PAA

28 Qoldiq poliakrilamidning yo‘l qo‘yiladigan miqdori?

1 2,0 mg/l*

2 0,2 mg/l

3 3 mg/l

4 5 mg/l


5 10 mg/l

29 Qoldiq alyuminiyning yo‘l qo‘yiladigan miqdori

1 0,5 mg/l dan ko‘p emas

2 0,3 mg/l dan ko‘p emas

3 0,5 mg/l dan kam emas

4 2,0 mg/l dan ko‘p emas

5 10 mg/l

3Qanday suvlarni koagulyasiya jarayonidan o‘tkazish shart hisoblanadi?

1 tiniqligi past, yuqori rang ko‘rsatkichga ega bo‘lgan suvlar*

2 baktereologik va virusologik ifloslangan suvlar

3 loyqaligi past va quruq qoldtq

4 yuqori tiniqlik, past rang ko‘rsatkich

5 tarkibida zaharli va radiaktiv moddalar mavjudligi

31 Koagulyasiya samaradarligi qaysi ko‘rsatkichlar bo‘yicha baholanadi?

1 rang ko‘rsatkich, loyqalik*

2 rang ko‘rsatkich, koli-indeks

3 loyqalik, umumiy mikroblar soni

4 loyqalik, viruslar soni

5 koli-indeks, umumiy mikroblar soni

32 Flokulyantlarga qo‘yiladigan gigienik talablar?

1 kam zaharlilik, suvda yaxshi eruvchanlik*

2 bakterial tarkib, suvda yaxshi erimaslik

3 bakteriotsidlik, suvda yaxshi erimaslik

4 suvni organoleptik xususiyatlarini o‘zgartiradi, suvda yaxshi eriydi

5 tiniqlik, loyqalik

33 Koagulyasiya samaradorligi nimalarga bog‘liq?

1 suvning haroratiga, muloqat vaqtiga, aralashish darajasiga*

2 mikroorganizmlar soniga, loyqalikka, haroratga

3 muloqat vaqtiga, suvning ta'miga, xloridlar miqdoriga

4 hidga, ta'mga, suvning haroratiga

5 sulfatlar, xloridlar, PAA

34 Koagulyasiya tarkibiga qanday zaharli moddalar kirishi mumkin?

1 simob, ftor*

2 xlor, kalsiy

3 xlor, ftor

4 kalsiy, stronsiy

5 kadmiy, kalsiy

35 Suvda temir elementi miqdorining ortishi uning qanday xususiyatlariga ta'sir ko‘rsatadi?

1 suvning organoleptik xususiyatlarini o‘zgartiradi*

2 suvda pag‘a hosil qiladi

3 suvning sanitar holatini o‘zgartiradi

4 suvning sanitar rejimini o‘zgartiradi

5 suvning toksikologik xususiyatini o‘zgartiradi

35 Qanday hollarda suvda koagulyasiya o‘tkazish uchun maxsus tayyorgarlik ko‘riladi?

1 suvning ishqoriyligi past bo‘lganda*

2 suvda bakteriya miqdori yuqori bo‘lganda

3 suvda maxsus hid bo‘lganda

4 koli indeks 1000 ga teng bo‘lganda

5 koli indeks 200 ga teng bo‘lganda

36 Koagulyasiya nima uchun o‘tkaziladi?

1 suvni tindirish va rangsizlantirish uchun*

2 maxsus hidni yo‘qotish uchun

3 suvni zararsizlantirish uchun

4 viruslarni yo‘qotish uchun

5 suvni dezinfeksiya qilish uchun

37 Suvni temirsizlantirish usullari

1 reagentli va aeratsiya usuli*

2 filtrli va vakuumli

3 ftorlash, xlorlash

4 tindirgiya, gradirnaya

5 septik, qum tutkich

38 Tezkor filtrlarga nimalar kiradi?

1 AKX, DDF*

2 biofiltrlar, aerofiltrlar

3 septik, metantenk

4 biofiltr, septik

5 aerofiltrlar, AKX

39 Suvdan sinama olganda qanday hujjat to‘ldiriladi?

1 kuzatuv xati*

2 sanitar bayonnoma

3 to‘liq programma

4 dalolatnoma

5 bayonnoma

40 Suvning bakteriologik tahlili qancha vaqtdan so‘ng o‘tkazilishi zarur?

1 sinama olingach 2 soatdan so‘ng*

2 sinama olingach 10 sutkadan so‘ng

3 sinama olingach 5 sutkadan so‘ng

4 sinama olingach 2 sutkadan so‘ng

5 sinama olingach 2-3 sutkadan so‘ng

41 Sinama olish qanday reja asosida o‘tkaziladi?

1 to‘liq va qisqa tahlil*

2 qisqartirilgan va to‘liq tahlil

3 maxsus va umumiy tahlil

4 umumiy va qo‘shimcha tahlil

5 qisqartirilgan va qo‘shimcha tahlil

42 Suvning ximiyaviy ko‘rsatkichlariga kiradi:

1 oksidlanish, qattiqlik, quruq qoldiq*

2 loyqalik, cho‘kma, plenka

3 tiniqlik, ishqoriylik, plenka

4 koli-indeks, umumiy mikroblar soni

5 suv jonivorlari, koli-titr

43 Suvning loyqaligiga qanday omillar ta'sir ko‘rsatadi?

1 fitoplankton*

2 suspenziya

3 temir

4 mikroorganizmlar5 viruslar

44 Suvning qattiq turlari?

1 karbonatli, doimiy, yo‘qotsa bo‘ladigan*

2 xlorli, ftorli, alyuminli

3 yumshoq, qattiq, mustahkam

4 ftorli, tuzli, yumshoq

5 doimiy, doimiy bo‘lmagan, natriyli

45 Suvning qattiqligi yuqori bo‘lganda organizmda qanday o‘xgarishlar sodir bo‘ladi?

1 buyrak tosh kasalligi*

2 yiringli yaralar paydo bo‘lishi

3 gepatit kasalligini paydo bo‘lishi

4 yurak qon tomir kasalligini paydo bo‘lishi

5 ko‘p miqdorda temir moddasini yig‘ilishi

46 Ichimlik suv tarkibidagi qattiqlikning yo‘l qo‘yiladigan miqdori:

1 7 mmol/l*

2 20 mmol/l

3 0,1 mmol/l

4 9 mmol/l

5 10 mmol/l

47 Ichimlik suvi tarkibida xloridlarning yo‘l qo‘yiladigan miqdori:

1 350 mg/l dan ko‘p emas*

2 400 mg/l dan kam emas

3 500 mg/l

4 1000 mg/l

5 2000 mg/l

48 Ichimlik suv tarkibida xloridlarning me'yordan ortiq bo‘lishi organizmda qanday o‘zgarishlarga olib keladi?

1 me'da sekretsiyasini pasaytiradi*

2 me'dada toshlar hosil qiladi

3 ichaklar peristaltikasini oshiradi

4 ovqat hazm qilishni buzadi

5 ichaklar sekretsiyasini oshiradi

49 Suvda azot ammoniy miqdorini yuqori bo‘lishi nimadan dalolat beradi?

1 suvni yangi ifloslanganligidan*

2 mineralizatsiya jarayoni ketayotganligidan

3 nitrofikatsiya jarayoni ketayotganligidan

4 suvni ancha oldin ifloslanganligidan

5 suvning tozaligidan

50Suvda nitratlarning mavjudligi nimadan dalolat beradi?

1 suvni uzoq vaqt oldin ifloslanganligidan*

2 suvda ftor moddasi mavjudligidan

3 nitrofikatsiya jarayonidan

4 suvni umumiy ifloslanganligidan

5 suvdagi ammonizatsiya jarayonidan

51 Suvda nitratlarning me'yordagi miqdori nechaga teng bo‘ladi?

1 45 mg/l*

2 55 mg/l

3 70 mg/l

4 0,5 mg/l

5 1-5 mg/l

52 Suvda ftorning me'yordagi miqdori nechaga teng bo‘ladi?

1 0,7-1,5 mg/l*

2-3 mg/l


3 5 mg/l

4 7 mg/l


5 0,1-0,5 mg/l

52 Ichimlik suvini ftorsizlantirish usullarini ko‘rsating?

1 reagentli va filtratsion*

2 reagentsiz va septik

3 tindirgich va aerofiltr

4 qumtutkich va biofiltr

5 metantenk va siklon

53 Ichimlik suvini chuchuklashtirishning eng ko‘p qo‘llaniladigan usulini ko‘rsating?

1 ionalmashinuv, elektroliz*

2 tindirish, filtratsiya

3 septik va emsher

4 metantenk, elektrodializ

5 biofiltratsiya, septik

54 Ochiq suv manbalarini temirsizlantirish usullari

1 reagentli*

2 dezinfeksiya

3 ftorlash

4 degazatsiya

5 dezaktivatsiya

55 Suvni temirsizlantirishda qo‘llaniladigan reagentlarga nimalar kiradi?

1 alyuminiy sulfat, xlor*

2 natriy bikorbonat

3 tiosulfat natriy

4 kaliy ftorid

5 xloridlar

56 Bir odam uchun zarur bo‘lgan suv miqdori nimaga bog‘liq?

1 axoli turar joylarini obodonlashtirilganlik darajasiga*

2 xonaning mikroiqlim ko‘rsatkichlariga

3 ot kolichestva naseleniya

4 aholi soniga

5 suv iste'moli miqdoriga

57 DavST 950-2011 qanday suv manbalari uchun tadbiq etiladi?

1 markazlashtirilgan suv ta'minotig manbalariga*

2 markazlashtirilmagan suv ta'minoti manbalariga

3 mahalliy suv ta'minotiga

4 texnik suv ta'minotiga

5 gigienik suv ta'minotiga

58 Suvdan sinama olish joyi kim tomonidan aniqlanadi?

1 DSENM*

2 gidrobiologlar tomonidan

3 gidrometsentr tomonidan

4 ekologlar tomonidan

5 epidemiologlar tomonidan

59 Qanday ko‘rsatkichlar bo‘yicha suv ta'minoti manbalari sinflarga bo‘linadi?

1 suvning sifati va tozalashning zaruriy darajasi bo‘yicha*

2 suvning miqdori va xajmi bo‘yicha

3suvning miqdori va sifati bo‘yicha

4 axoli soni va suvning tarkibi bo‘yicha

5 suvning holati va suv toifasi bo‘yicha

60 Suvda fitoplanktonlar bo‘lganda qanday qurilmadan foydalaniladi?

1 mikrofiltratsiya*

2 xlorlash

3 filtratsiya

4 ftorlash

5 aerofiltr

61 yer osti suvlarini ifloslantiruvchi manbalardan birini ko‘rsating?

1 tuproqqa oqava suvlarni tushishi*

2 yomg‘ir suvlari

3 qorlarning erishidan hosil bo‘lgan suvlar

4 ochiq suv manbalari

5 tozalangan chiqindi suvlar

62 Qanday qonuniy hujjat bo‘yicha suv ta'minoti manbalari tanlab olinadi?

1 DavST 951-2000*

2 SanQvaM 0172-04

3 DavST 950-2011

4 DavST 2.3.01-86

5 SanQ va M 0056-96

63 Aholi turar joylariga nisbatan ochiq suv ta'minoti manbalari qanday joylashtiriladi?

1 aholi turar joylaridan yuqorida*

2 aholi turar joylaridan quyida

3 aholi turar joylari ichida

4 jamoat markazida

5 qishloq ho‘jaligi ekinlari zonasida

64 Ochiq suv ta'minoti manbalaridan suv olish tiplari:

1 qirg‘oqli, infiltratsion*

2 maxsus, umumiy

3 nasosli, qo‘l kuchi yordamida

4 chuqurdan, markaziy

5 markazlashtirilgan, markazlashtirilmagan

65 Mahalliy suv ta'minoti manbalaridan birini ko‘rsating:

1 grunt suvlari*

2 artezian suvlari

3 sizot suvlari

4 okean


5 suv omborlari

66 Mahalliy suv ta'minotida suv olish qurilmalariga nimalar kiradi:

1 quduq va koptajlar*

2 vodoprovod va buloq

3 koptaj va quduqlar

4 burg‘uli quduq va buloqlar

5 infiltratsion va vodoprovod

67 S’HM nima uchun tashkil etiladi?

1 suv manbasini ifloslanishdan muhofaza qilish uchun*

2 turar joy dahalarini qurish maqsadida

3 suv manbalarini aniqlash maqsadidaYüklə 0,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə