1. Psixika nima? Javob: Psixika -hayot rivojlanishining tabiiy qonuniyatlari natijasi,moslashuv vositasiYüklə 46,82 Kb.
səhifə1/3
tarix21.03.2023
ölçüsü46,82 Kb.
#102893
  1   2   3
психология Дурдонабону (2)
7 – amaliy ish lahim o‘tuvchi kombaynlar unumdorligini hisoblash
1.Psixika nima? Javob:Psixika -hayot rivojlanishining tabiiy qonuniyatlari natijasi,moslashuv vositasi.

2.Psixologiya tarixi fanining vazifalari va maqsadi? Javob:Shaxs psixik faoliyatining shakllanish va rivojlanish mexanizmlarini organishdan iboratdir.

3.Psixologiyaning rivojlanish tarixi necha bosqichdan iborat Javob:4-bosqichdan

4.Psixologiya fan sifatida nimani o‘rganadi? Javob:Odamning obektiv borliqni Sezgi idrok tafakkur Tuygu-hissiyot va boshqa psixik holatlar orqali aks ettirish jarayonini orgatadigan fan.

5.Psixologiya so‘zining ma’nosi nima? Javob:Yunoncha "piyuchi" Ruh "logos" Bilim.

6.Psixologiya fanining nechadan ortiq tarmog‘i mavjud? 300 dan ortiq

7.Idealizm- bu? Javob:Ongning borliqqa munosabati Masalasida materializmning qarama-qarshi ularoq ong-rux birlamchi moddiy dunyo deyiladi .

8.Materializm- bu…? Javob:Falsafadagi asosiy oqimdan biri yani idealizmga qarama-qarshi ularoq ilmiy Tarixan Rivojlangan Dunyoqarashlar .

9.XIX asrda qaysi oqim ustuvor ahamiyat kasb etdi? J: (Европа Америка худудида кенг таркалган оким (Романтика Рамоус)хосил килинли)

10.Kognitiv psixologiya nechanchi asrda paydo bo‘ldi? J: Урта аср 60-йилларда

11.Gumanistik psixologiya nechanchi asrda paydo bo‘ldi? Javob :XX-asrning 60-yillari

12.Gumanistik psixologiya mualliflari kimlar? Javob :E.Rojers,G.Ollport. E. From. A. Masloy.

13.Empirik psixologiyaning «otasi» kim? Javob :Jon Lok

14.“Ikkinchi ustoz” degan unvonga sazovor bo‘lgan mashhur mutafakkir kim? Javob:Farobiy

15.Ibn Sino temperamentni nechta turga ajratgan? J:4 turga bo’lgan –qaynoq,nam,sovuq,quruq

16.Alisher Navoiy ta’riflashicha: “kimni – ilohiy ishq kuychisi, buyuklarning ko‘z ilg‘amas cho‘qqisi”, “Ustozlar ustozi, haqiqat asrorini o‘rgatuvchi, Allohni taniganlar dengizining g‘avvosi” deya e’tirof etadi.Мавлоно Жалолиддин Румий

17.Ongning birinchi hossasi bu…? J:Anglash

18.Platonning fikricha, inson ruhini nechta asosi mavjud? Javob : 3ta

19.Orqa miyaning funksiyalari qaysi olim tomonidan ishlab chiqilgan? J:Galen

20.Vyurtsburg maktabi qayerda ochilgan? Javob: Germaniya

21.“Hamma narsa raqamdan iborat” ushbu fikr kimga tegishli? Javob : Pifagor

22.“Atomlar shakli jihatidan farq qiladi: turg'un jismlarning atomlari to'rtburchaklar, olov atomlari dumaloq, ruh va olov atomlari bir xil” ushbu fikrlar muallifi? Javob : Empelok

23.Kimning ta ’limotiga ko‘ra materiya atomlardan, ya’ni juda mayda, ko‘zga ko‘rinmaydigan zarrachalardan, moddalardan tashkil topgan? J: Demokrit

24.V.Vundt ……………psiхologiyaning asoschisi? Javob : Eksperimental.

25.1889- yilda birinchi psixologik kongress qayerda bo’lib o’tgan? J:Demokrit

26.Jonni aql, idrok, jasorat, orzu-istaklarga ajratgan olim kim? J:Al Farobiy
27.Psiхologik holatlarga:.Elmetetsiya etiqot sitrezkayfiyat furistratsiya afrekat hayratlanish ehtirosruxlanish iroda

28.XVII asrda psixologiyada qaysi oqim hukmron edi? J:Lokk va Dekart falsafa

29.Kognitiv rivojlanish nazariyasi muallifi? J:Platon

30.XVIII asrda psixologiya tarixida yuzaga kelgan yo‘nalish?J:Emperik psixologiyasi

31.Yevropada Ibn Sinoni qanday nom bilan atashadi? J:Avitsena

32.Sezgi bu? J:Obyektdagi tabiatdagi barcha moddiy narsalar bo’lib ularni mahsuloti fikrlardir

33.Determinatsiya bu …? J: Determinatsiya (lotincha: determinatia — cheklanish, aniklanish), latent ixtisoslanish — embriologiyada organ va toʻqimalarning shakllanishi oldidan rivojlanayotgan embrion qismlari oʻrtasida sifat jihatdan farq paydo boʻlishi

34.Psixoanaliz nazariyasining namoyandasi? J: Zigmund Freyd

35.Genetik psixologiyaning asosi qaysi olim qarashlari asosida ishlab chiqilgan? J: Jan Piyage

36.Eksperimental psixologiyada – refleksologiyaning asoschisi bu…?(Владимир Михайл Бехтервич)

37.Bilish jarayonlarga quyidagilar kiradi: J:  sezgilar, idrok, xotira, diqqat, tafakkur, nutq 

38.Strukturalizm oqimi qaysi olim g’oyasi asosida shakllangan? J: Ferdinand De Sossyur

39.«Bilish jarayonlarining tarixiy taraqqiyoti haqida»gi asarning muallifi ? J: Aleksandr Romanovich Luriya

40.“Oila psixologiyasi” nimani o‘rganadi? J: Oilada milliy ijtimoiy fazilatlar va ularni shakllantirishning metodik asoslarini o’rgаnish

41.Psixologiya fani qaysi fanlar bilan aloqador? J: inson omiliga aloqadorligi uning shu yo‘nalishdagi muammolarni ma’lum ma’noda o‘rganadigan barcha fanlar bilan bevosita aloqasini takozo etadi

42.Birinchi psixologik eksperimental laboratoriya qachon tashkil qilingan? J: 1879 yil

43.Dastlabki eksperimental psixologiya instituti qachon ochildi? 1912 u Maskivads

44.Dunyoda kim birinchi bо‘lib psixoterapevtik usullarni qо‘llagan? J: Abu Ali ibn Sino

45.Qaysi qatorda tashkiliy guruh metodlari koʻrsatilgan? 3 guruhga bilinadi 1.qiyoslas 2.kompliks 3.liyongidyut

46.“O‘yin psixologiyasi” asari muallifi? Elkonik Donyol Borsivich

47.Dualizm talimotining mohiyati nimadan iborat? 2mustaqil taʼlimot .ruhiy olami tana bn psixkani ikkita mustaqil olam dep hisoblaydi

48.Extiyojlar iyerarxiyasini tuzgan olim? Masloy

49.«Sharq Aristoteli» degan unvonga sazovor bo‘lgan mashhur mutafakir kim? Farobiy

50.Z. Freyd ta’limotiga ko’ra shaxs hayotining asosi nimaga qaratilgan? .jinsiy latet moyillariga

51.Psixologiya atamasi qachon paydo bolgan? 19 asr yarmida
52.Refleks tushunchasini fanga olib kirgan olim? Dekart

53.Psixologiya tarixini o‘rganishda qanday ma’lumotlar katta ahamiyat kasb etadi? otmiw pisixologlarining faylasuflarining asarlari

54.“ So‘z – libos. Ma’no shu libos ostiga yashiringan sir” bu so’zlar kimniki? J: Jaloliddin Rumiy

55.Refleks tushunchasini fanga olib kirgan olim? A. F. Goll

56.Platon falsafasida qaynday g‘oya tasdiqlanadi: Ruh tananing yordamida bilan va undan mustaqil bilan alohida supsitansiyadir

57.“Idrok nazariyasi haqida ocherklar” asari kimga tegishli? V. V. Unnt

58.Qaysi olim psixologiyaga psixofizika elementlarini kiritdi va psixometrika tushunchasini ham куллай бошлади ( Nemis olimi Fehren 1801. -1820)

59.Dastlabki psixologik tadqiqotlar laboratoriyasi qachon va kim tomonidan ochildi? Vigulm Libekis. 1879y

60.Dastlabki psixologik tadqiqot laboratoriyasi qaysi universitet qoshida tashkil qilindi? Vundet universitetida

61.Idealistik oqim nechta ko‘rinishga ega? 2 ta

62.Ob'ektiv o'lchanadigan jismoniy jarayonlar va sub'ektiv hislar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni o'rganadigan psixologiya sohasi? Siyosiy psixologiya

63.7 yoshdan 12 yoshgacha bo‘lgan bolalarda do‘stona munosabatlarni tadqiq etgan olim? A. F. Lazurskiy

64.Antik falsafaning eng yirik namoyondalari kimlar? Arestotel. Demokrit. Pilaton. Sokret.

65.Psixologiya tarixining rivojlanishi asosan necha davrga bo‘linadi? 4 davirga

66.XX asr boshlarida Germaniyada yuzaga kelgan psixologiya maktabi? Behivalizim

67.Amaliy psixolog faoliyatida asosiy yo’nalishlar nechta? J:4 ta psixologik yordam, psixologik hamkorlik, psixologik qo’llab-quvvatlash va psixologik kuzatuvlar tashkil qiladi.

68.Farobiyning fikricha inson shaxsining barkamol shakllanishi uchun nechta to’siq bor? J: 4 ta to’siq bor 1hurmatsizlik 2ahloqsizlik 3o’zgaruvchanlik 4ikkilanish

69.O’rta asrlarda pedogogik-psixologik g’oyalarni rivojlanishiga katta hissa qo’shgan olimni aniqlang? Psixologiyaning rivojiga I.M.Sechenov(psixikaning reflektor tabiati)I.Pavlov oliy nerv faoliyati talimotlariga muhim hissa qo‘shgan

70.Al.Forobiy odamni tashqi dunyo bilan bo’g’laydigan sezgining roliga to’xtalib ularni necha turga bo’ladi? J: besh xil 

71Birinchi bo’lib assotsiativ eksperiment kim tomonidan o’tkazilgan: Yan Amos Komenskiy

72.Abu Ali ibn Sino qaysi yillarda yashagan va psixologiya faniga qo‘shgan hissasi nimalardan iborat? J: 980 yil Ibn Sino o’zining ilmiy dunyoqrashi bilan butun jahonda fan taraqqiyotiga va uning rivojlanishiga ta’sir ko’rsatgan olim hisoblanadi uning asarlari jahonning hamma tillariga tarjima qilingan va o’zining hayotligi paytida Evropada Avitsina nomi bilan, uning asarlari ta’lim maskanlarida o’quv quroli sifatida foydalangan. Uning «Tabobat qonuni» asari o’sha davrdagi , keyingi davrdagi va hozirgi davrida ham tibbiyot sohasidagi olimlarning qo’llanmasi hisoblanadi Ibn Sino jahonda birinchi bor psixologiya fanida tajriba amalga oshirgan alloma hisoblanadi. U emotsional holatlar bo’yicha dastlabki tajribalarni amalga oshirgan.

73.Etnopsixologiya yo‘nalishining asoschisi sifatida ko’riladigan mutaffakkir? J: Mahmud Qoshg’ariy.

74.U.Kaykovus qaysi asarida bolalarning yosh davrlariga alohida e’tibor beradi? J: “Qobusnoma”

75.Sharq mutaffakkirlaridan “Shaxs tipologiyasi” ni kim yaratgan? J: Abdurahmon Jomiy - 1414-1492 yil

.76.Davoniyning psixologik qarashlari haqida ma’lumot bering. J: Xarakter xislatlarni salbiy tomondan o’zgartirish mumkin, degan fikrni ilgari surgan. Davoniy bolalarning psixik taraqqiyotiga muhitning roliga yuqori baho bergan. Bundan tashqari Davoniy bolalarning qalbini toza taxtaga o’xatadi, unga hohlagan narsa yozish yoki chizish mumkin. Ularning psixikasi esa toza qog’ozga o’xshaydi va bu qog’oz uning hayotida to’ldiriladi, deb ta’kidlaydi
77.Maks Veber sezuvchanlikning farqlanish qonuniyatlaridagi necha xil sezgi natijasida psixologiyada o’lchov mavjud degan fikrni ilgari surdi? J: uch xil 1. Bosim va ta’sir etish;

Yüklə 46,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə