1. Џsas zYlzYlYnin yaranma sYbYblYri nYdir?Yüklə 0,83 Mb.
səhifə1/6
tarix06.02.2018
ölçüsü0,83 Mb.
#25998
  1   2   3   4   5   6

1. Џsas zYlzYlYnin yaranma sYbYblYri nYdir?

A) Yerin daxilindY gedYn proseslYr

B) GьnYş sisteminin cazibYsi

C) MYlum deyil

D) Okeanların ağırlığı

E) Yer kьrYsinin fırlanması2. 1 bal intensivliyi olan zYlzYlYnin gьcь YlamYtinY gцrY necY qiymYtlYndirilir?

A) Hiss edilmir

B) Зox zYif

C) Gьclь

D) Dağıdıcı

E) FYlakYtli3. h - Ymsalı nY demYkdir?

A) RYqs forma Ymsalı

B) Dinamiklik Ymsalı

C) Seysmik Ymsalı

D) Enerji Ymsalı

E) ZYdYlYnmY Ymsalı4. Seysmoloji stansiyalarda seysmometrin rYqqasının 0,5-1 mm yerdYyişmYsi neзY ballıq zYlzYlYyY uyğun gYlir?

A) J=5


B) J=6

C) J=7


D) J=8

E) J=9


5. Yer kьrYsindY bir ildY olan zYlzYlYlYrin orta sayı nY qYdYrdir?

A) 300000

B) 300

C) 1000


D) 500

E) 300006. Mononabe nYzYriyyYsindY sistemdY yaranan bYrpaedici qьvvY hansı dьstur ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)7. Kaşkarov зYkicinin tYrkibindY olan зubuğun vY sınaqdan keзirilYn betonun ьzYrindYki nYqşlYr hansı dYqiqliklY цlзьlьr?

A)

B)

C)

D)

E)8. ZYlzYlYnin ocaqda qiymYtlYndirilmYsi dьsturu hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)9. ZYlzYlYnin yer sYthindY qiymYtlYndirilmYsi hansı dьsturla tYyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)10. Zavriyev nYzYriyyYsinY YsasYn qruntun sьrYti hansı qiymYt alır?

A) 0

B) max

C) min


D) ∞

E) 1


11. Hansı metodlar konstruksiyaların materiallarında sYsin yayılmasının xarakterinin цyrYnilmYsinY Ysaslanmışdır?

A) UltrasYs akustik metodlar

B) Qalvanik metodlar

C) İnduktiv metodlar

D) Moxonotron metodlar

E) Rentgen metodlar12. MьYyyYn edilmiş miqyasda sınaq obyektini vY ya onun hissYsini tYsvir edYn mYmulat necY adlanır?

A) Model

B) Karkas

C) Maket

D) Konstruksiya

E) Vibrostol13. DYrinfokuslu zYlzYlYnin ocağda dYrinliyi nY qYdYr olur?

A) 300 km-dYn зox

B) 200 km-dYn зox

C) 100 km-dYn зox

D) 400 km-dYn зox

E) 500 km-dYn зox14. Mononabe yer sYthinin yerdYyişmYsini hansı qanunla ifadY edib?

A)

B)

C)

D)

E)15. ZYlzYlY qurşaqları vY zYlzYlYlYrin sayına gцrY qurşağın tutumu faizlY nY qYdYrdir?

A) Sakit okean (80%); Aralıq dYnizi (15%); Atlantika-Arktika (5%)

B) Aralıq dYnizi (15%); Sakit okean (80%); Зin bцlgYsi (5%)

C) Yapon dYnizi (75%); Ağ dYnizi (20%); Aralıq dYnizi (5%)

D) Sakit okean (85%); Hind okeanı (10%); Arktika (5%)

E) Aralıq dYnizi (20%); Sakit okean (70%); Atlantika-Arktika (10%)16. ZYlzYlY qьvvYsinin Bio ьsulu ilY tYyini hansı dьsturla ifadY olunur?

A)

B)

C)

D)

E)17. AzYrbaycan Respublikasının qYrb bцlgYsindY yerlYşYn Gцy-gцl rayonunda layihYlYndirilYn binalar vY qurğular minimum neзY ballıq zYlzYlY intensivliyinY hesablanmalıdır?

A) 8


B) 9

C) 7


D) 6

E) 10


18. ZYlzYlY ocağından ayrılan enerji nY ilY qiymYtlYndirilir?

A) Maqnituda ilY

B) Coulla

C) Balla

D) ErqlY

E) Nyutonla19. ZYlzYlY zamanı qruntun vY ya qurğunun zYlzYlY rYqsinin tYcilini hansı cihaz yazır?

A) Akseleroqraf

B) Seysmoqraf

C) Ossiloqraf

D) Vibroqraf

E) Velosiqraf20. 4 bal intensivliyi olan zYlzYlYnin gьcь YlamYtinY gцrY necY qiymYtlYndirilir?

A) Mьlayim

B) ZYif

C) Зox zYif

D) Dağıdıcı

E) FYlakYtli21. ZYlzYlY yьkьnьn statiki nYzYriyyY Ysasında tYyini hansı dьsturla ifadY olunur?

A)

B)

C)

D)

E)22. UltrasYs dalğalar hansı tezliklY yayılmır?

A) 2000 Meqahers tezlikdYn yuxarı tezliklY yayılan hipersYs dalğaları

B) 1000 Meqahers tezlikdYn yuxarı tezliklY yayılan hipersYs dalğaları

C) 20 hersY qYdYr tezliklY yayılan infrasYs dalğaları

D) 20 hersdYn 20 kilohers sYrhYddindY yayılan sYs dalğaları

E) 20 kilohersdYn 1000 Meqahers qYdYr tezliklY yayılan ultrasYs dalğaları23. EninY yerlYşdirilmiş tYnzimlYyici (paylaşdırıcı) vY konstruktiv armatur ьзьn mьhafizY qatın qalınlığı hYmin armaturun diametrindYn kiзik olmamalıdır () vY 250mm?

A) b=15mm

B) b= 5mm

C) b= 10mm

D) b=20mm

E) b=25mm24. AzYrbaycan Respublikasının qYrb bцlgYsindY yerlYşYn GYdYbYy rayonunda layihYlYndirilYn binalar vY qurğular minimum neзY ballıq zYlzYlY intensivliyinY hesablanmalıdır?

A) 8


B) 9

C) 7


D) 6

E) 10


25. Normal zYlzYlYnin dYrinliyi nY qYdYr olur?

A) 70 km

B) 100 km

C) 300 km

D) 50 km

E) 200 km26. Seysmoloji stansiyalarda seysmometrin YqrYbinin 32 mm < yerdYyişmYsi neзY ballıq zYlzYlYyY uyğundur?

A) J=11-12

B) J=10

C) J=9


D) J=8

E) J=7


27. ZYlzYlY qьvvYsi fYzada hansı istiqamYtdY yayılır?

A) İxtiyari

B) Uzununa

C) EninY

D) Şaquli

E) Ьfьqi28. AzYrbaycan Respublikasının qYrb bцlgYsindY yerlYşYn Samux rayonunda layihYlYndirilYn binalar vY qurğular minimum neзY ballıq zYlzYlY intensivliyinY hesablanmalıdır?

A) 8


B) 9

C) 7


D) 6

E) 10


29. ZYlzYlYyY davamlığa gцrY hansı materialdan tikilYn binalar daha yaxşıdır?

A) Metal

B) Daş

C) DYmir-betonD) Ağac

E) KYrpic30. Hesablamalarda zYlzYlY tYsirinin YsasYn neзY komponenti nYzYrY alınır?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 1

E) 5


31. Hesablamalarda 8 bal intensivlik ьзьn qrunt tYcilinin maksimal amplitudu nY qYdYr gцtьrьlmYlidir?

A) 250 sm/san2

B) 100 sm/san2

C) 300 sm/san2

D) 400 sm/san2

E) 500 sm/san232. Ьз sYrbYstlik dYrYcYsi olan sistemin neзY rYqs forması olur?

A) 3

B) 2

C) 1


D) 4

E) 5


33. UltrasYsin praktikada tYtbiq edilmYsi ьзьn bir sıra metodlar mцvcuddur. Aşağıda qeyd edilYn hansı metodu bura aid etmYk olmaz?

A) İnduktiv metodlar

B) UltrasYs akustik metodlar

C) Rezonans metodu

D) İmpedans metodu

E) Akustik emissiya metodu34. AzYrbaycan Respublikasının aran bцlgYsindY yerlYşYn Sabirabad rayonunda layihYlYndirilYn binalar vY qurğular minimum neзY ballıq zYlzYlY intensivliyinY hesablanmalıdır?

A) 8


B) 9

C) 7


D) 6

E) 10


35. Hьndьrlьyь 35 m olan 12 mYrtYbYli binada zYlzYlY tikişinin eni nY qYdYr olmalıdır?

A) 15 sm

B) 10 sm

C) 8 sm


D) 20 sm

E) 12 sm36. Hansı halda zYlzYlY zamanı binalarda fırlanma deformasiyası yaranır?

A) Binalarda sYrtlik mYrkYzi ilY ağırlıq mYrkYzi ьst-ьstY dьşmYyYndY

B) Binalar simmetrik olanda

C) Binanın ağırlıq mYrkYzi simmetriya oxlarından birinin ьstьnY dьşdьkdY

D) Binanın konstruksiyaları bir-birilY sYrt bağlandıqda

E) Binalarda sYrtlik mYrkYzi ilY ağırlıq mYrkYzi ьst-ьstY dьşYndY37. MьtlYq mьqavimYtin tYyin edilmY dьsturu hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)38. ZYlzYlY yьkьnьn Mononabe ьsulu ilY tYyini hansı dьsturla ifadY olunur?

A)

B)

C)

D)

E)39. AzDTN 2.3-1 «Seyamik rayonlarda tikinti» normalara YsasYn k1 –bina vY qurğuların mYsuliyyYtlilik dYrYcYsini nYzYrY alan Ymsaldır vY зoxlu sayda insanların toplaşdığı qurğular (vağzallar, stadionlar, metropolitenlYr, sirklYr, teatrlar, muzeylYr, dцvlYt arxivlYri, ticarYt mYrkYzlYri, bazarlar vY s.) ьзьn qYbul olunan Ymsal?

A) 1,4


B) 3,0

C) 1,2


D) 1,5

E) 1,0


40. MYsamYli doldurucuları olan M100 vY aşağı markalı betondan hazırlanan (boşluqlu beton buraya aiddir) hьndьrlьkdYn asılı olmayaraq eninY yerlYşdirilmiş armatur ьзьn mьhafizY qatın qalınlığı nY qYdYr olmalıdır?

A) 15mm-dYn kiзik olmamalıdır

B) 5 mm - dYn kiзik olmamalıdır

C) 10mm- dYn kiзik olmamalıdır

D) 20mm- dYn kiзik olmamalıdır

E) 25mm- dYn kiзik olmamalıdır41. AzYrbaycan Respublikasının cYnub bцlgYsindY yerlYşYn LYnkYran şYhYrindY layihYlYndirilYn binalar vY qurğular minimum neзY ballıq zYlzYlY intensivliyinY hesablanmalıdır?

A) 8


B) 6

C) 7


D) 9

E) 10


42. İnşaat konstruksiyaların mьayinYsi 3 Ysas mYrhYlYdYn ibarYtdir vY ьзьncь nцvbYdY hansına YmYl etmYk lazım gYlir?

A) Qurğunun vYziyyYtinin analizi vY aşkar edilmiş qьsurlarını aradan qaldırılması ьзьn tцvsiyyYlYrin verilmYsi

B) LayihY sYnYdlYrin işзi vY icra certyojları, цzьlY aid işlYrin aktları ilY tanış olmaq

C) ObyektY vizual baxış

D) Qurğunun mьayinYsinin planını tYrtib etmYk

E) Obyektin layihYyY uyğunluğunu mьYyyYn etmYk43. ЏgYr planda sYrtlik mYrkYzi ilY kьtlY mYrkYzi ьst-ьstY dьşmYzsY, onda sYrbYstlik dYrYcYsi olan belY bir sistem ьзьn hansı tYnliklYri yaza bilYrik?

A)

B)

C)

D)

E)44. SadY bir цlзьlь boyuna dalğaların elastiki зubuqda yayılmasını nYzYrdYn keзirYrkYn bu halda milin uclarının yerdYyişmYsi hansı kYmiyyYtlY xarakterizY olunur?

A)

B)

C)

D)

E)45. Paylanmış yьkьn tYtbiq ьsulu hansıdır?

A) TYk- tYk yьklYr

B) ZYrbYlYr

C) Obyektin hYrYkYtinY qarşı olan mьqavimYtin dYf edilmYsi

D) Elektromaqnit yьk

E) Dцvri yьklYmY46. nY Ymsalıdır?

A) Seysmiklik Ymsalı

B) RYqs forma Ymsalı

C) Dinamiklik Ymsal

D) Enerji Ymsalı

E) ZYdYlYnmY Ymsalı47. BьnцvrY ьзьn nYzYrdY tutulmuş tirlYrdY vY yığma bьnцvrYlYrdY mьhafizY qatın qalınlığı nY qYdYrdir?

A) 30 mm

B) 20 mm

C) 50 mm

D) 10 mm

E) 25 mm48. Bir sYrbYstlik dYrYcYsi olan sistemin mьqavimYtsiz mьhitdY zYlzYlY rYqslYrinin diferensial tYnliyi hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)49. AzYrbaycan Respublikasının aran Qarabağ bцlgYsindY yerlYşYn CYbrayıl rayonunda layihYlYndirilYn binalar vY qurğular minimum neзY ballıq zYlzYlY intensivliyinY hesablanmalıdır?

A) 8


B) 6

C) 7


D) 9

E) 10


50. ZYlzYlY qьvvYsinin Sovet alimlYri ьsulu ilY tapılması hansı dьsturla tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)51. AzDTN 2.3-1 «Seyamik rayonlarda tikinti» normalara YsasYn k1 –bina vY qurğuların mYsuliyyYtlilik dYrYcYsini nYzYrY alan Ymsaldır vY tYyinatına gцrY mYsul binalar (bir sıra dцvlYt YhYmiyyYtli insibati binalar) ьзьn qYbul olunan Ymsal?

A) 1,5


B) 3,0

C) 1,4


D) 1,5

E) 1,0


52. AzYrbaycan Respublikasının qYrb bцlgYsindY yerlYşYn Qubadlı rayonunda layihYlYndirilYn binalar vY qurğular minimum neзY ballıq zYlzYlY intensivliyinY hesablanmalıdır?

A) 8


B) 6

C) 7


D) 9

E) 10


53. DYmir-beton konstruksiyalarda mьhafizY qatın qalınlığını, armaturların diametrini vY dьzьlьşьnь tYyin edYn cihaz?

A) İZS-10H cihazı

B) Elektrik tenzometrlYr

C) Aİ-1, Aİ-2 cihazları

D) Dinamoqraflar

E) Tenzorezistorlar54. XYtti deformasiyaları цlзmYk ьзьn istifadY edilYn cihaz hansıdır?

A) Tenzometr

B) Pyezoelektrik зevirici

C) Klinometr

D) Ossiloqraf

E) Dinamometr55. Milin uclarının yerdYyişmYsi dьsturu ilY tYyin olunur, burada z hansı dьstur ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)56. Rixter şkalası ilY maqnitudu 4,0 vY zYlzYlYnin ocağında dYrinliyi 3 km olanda MSK-64 şkalası ilY yer sYthindYki intensivliyi, neзY balla цlзьlьr?

A) 7


B) 8

C) 9

D) 5

E) 457. Betonun mцhkYmliyi hansı cihazla tYyin edilir?

A) Kaşkarovun etalon зYkicisi ilY

B) Yaylı dinamometr vasitYsilY

C) SeysmometrlY

D) AmpermetrlY

E) TenzometrlY58. İZS-10H cihazın qabarit цlзьlYri mm-lY verilir, зeviricinin цlзьlYri:

A) 2208784

B) 22010084

C) 220100220

D) 22010087

E) 1201008759. TьrkmYnistan Respublikasının paytaxtı TьrkmYnbaşı (keзmiş Aşqabad) şYhYrindY 6 oktyabr 1948-ci ildY baş verYn zYlzYlYnin horizontal tYkanı neзY saniyY davam etmişdir?

A) 10 s

B) 9 s

C) 8 s


D) 7 s

E) 6 san60. SistemY tYsir edYn ьfьqi seysmik qьvvY vY fırladıcı moment tYyin edilYndY, sistem fırlanma deformasiyasına mYruz qalır vY hansı dьstur ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)61. Kaşkarovun etalon зYkici vasitYsi ilY betonun hansı nцv deformasiyaya uğrayan mцhkYmliyi tYyin olunur?

A) Sıxılmaya

B) Dartılmaya

C) ЏyilmYyY

D) XYtti

E) Nisbi62. İşзi uzununa yerlYşdirilmiş armatur ьзьn mьhafizY qatın qalınlığı nY qYdYr olmalıdır?

A) 10 mm

B) 15,5 mm

C)

D) 5mm

E) 7mm


63. 12 bal intensivliyi olan zYlzYlYnin gьcь YlamYtinY gцrY necY qiymYtlYndirilir?

A) DYhşYtli fYlakYt

B) FYlakYtli

C) ZYif


D) Gьclь

E) Dağıdıcı64. AzDTN 2.3-1 «Seyamik rayonlarda tikinti» normalara YsasYn k1 –bina vY qurğuların mYsuliyyYtlilik dYrYcYsini nYzYrY alan Ymsaldır vY zYdYlYnmYsi Ytraf mьhitin vY Yhalinin tYhlьkYsizliyi ьзьn ağır nYticYlYr yarada bilYn xьsusi mYsul bina vY qurğular ьзьn qYbul olunan Ymsal?

A) 3,0


B) 3,2

C) 1,4


D) 1,5

E) 1,0


65. AzYrbaycan Respublikasının aran bцlgYsindY yerlYşYn Şirvan şYhYrindY layihYlYndirilYn binalar vY qurğular minimum neзY ballıq zYlzYlY intensivliyinY hesablanmalıdır?

A) 8


B) 9

C) 7


D) 6

E) 10


66. SadY bir цlзьlь boyuna dalğaların elastiki зubuqda yayılmasını nYzYrdYn keзirYrkYn, bu halda milin ucunun yerdYyişmYsinin orta sьrYti Corta hansı dьstur ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)Yüklə 0,83 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə