1232#02#Y15#01 ­ 500/1232#01#Y15#01 ­500/BaxışYüklə 457,13 Kb.

səhifə1/19
tarix07.04.2018
ölçüsü457,13 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


B

AXIŞ


Testlәr

/1232#02#Y15#01 ­ 500/1232#01#Y15#01 ­500/Baxış

T

EST


: 1232#01#Y15#01 ­500

Test


1232#01#Y15#01 ­500

Fәnn


1232 ­ Ümumi yerşünaslıq

Tәsviri


[Tәsviri]

Müәllif


Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı

80 dәqiqә

Suala vaxt

0 Saniyә

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı170 (34 %)

Suallardan

500

Bölmәlәr


50

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

B

ÖLMӘ: 1 1 03

Ad

1 1 03Suallardan

13

Maksimal faiz13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Yerin ekvatordan qabarıq qütblәrdәn isә batıq olmasını tәsdiq edәn nәdir? (Çәki: 1)

Yer kürәsindә su ilә quru nisbәti;

Yerin öz oxu әtrafında qәrbdәn Şәrqә doğru fırlanmsı

Yerin orbit müstәvisinә 66,5 meyilli olması;

Ekvatorial vә qütb radiusunun uzunluq fәrqi;

Ekvatorda qalxan hava axınlarının mövcud olması.

Sual: Müvafiq olaraq әn qәdim vә әn cavan geoloji eraları müәyyәn edin? (Çәki: 1)

Kaynozoy vә Mezozoy

Arxey vә Mezozoy

Paleozoy vә Kaynozoy

Arxey vә Kaynozoy

Paleozoy vә Arxey

Sual: Düzgün olan ifadәni seçin: (Çәki: 1)

Yerin dәrinliyinә dogru getdikcә temperatur vә tәzyiq azalır

Karpat, Atlas, Pamir vә And dağları Hertsin dağәmәlәgәlmәsindә yaranmışdır

Buzlaqların dağıdıcı fәaliyyәtinә abraziya deyilir

İntruziv süxurlar canlı orqanizmlәrin fәaliyyәti nәticәsindә yaranır

Litosfer tavalarının toqquşma zonalarında seysmik proseslәr aktiv olur

Sual: Müvafiq olaraq ekzarasiya, eol vә eroziya prosesi nәticәsindә yaranan relyef formaları: (Çәki: 1)

Kar, dyun, barxan

Tәknәvari dәrә, terras, dyunKar, barxan, kanyon

Tәknәvari dәrә, çay dәrәsi, dyun

Moren tirәsi, vadi, kanyon

Sual: Kaynozoy erasında baş verәn mühüm hadisәlәr: 1. Alp dağ әmәlә gәlmәsi 2. 4­cü dövr buzlaşması 3. Yer

qabığının yaranması 4. Qara, Xәzәr vә Aral dәnizlәrinin bir­birindәn ayrılması 5. Dәmir filizi vә daş kömürün әmәlә

gәlmәsi 6. İlk qırışıq­faylı dağların yaranması (Çәki: 1)

2,4,5

1,5,6


1,3,6

1,2,4


1,2,5

Sual: Şelf sahәsinin daha çox sahә tutduğu okeanlar: (Çәki: 1)

 Hind vә Şimal Buzlu

Sakit vә Hind

Şimal Buzlu vә Atlantik

Qara vә Hind

Hind vә Atlantik

Sual: Orta hündürlüklü dağları müәyyәn edin: 1. Appalaç. 2.Ural. 3.Karpat. 4.Atlas. 5.Qafqaz (Çәki: 1)

1,2

2,3


4,5

3,4


1,5

Sual: Qış gündönümü günü üçün xarakterik deyil: (Çәki: 1)

Günәş cәnub tropiki üzәrindә zenitdә olur

Cәnub yarımkürәsindә qış başlayır

Şimal qütb dairәsindә qütb gecәsi olur

Şimal yarımkürәsindә yay fәsli başlayır

Cәnub yarımkürәsindә әn uzun gündüz başlayır

Sual: Yerin fırlanma oxunun yer sәthi ilә kәsişmә nöqtәlәrinә nә deyilir: (Çәki: 1)

Maqnit qütblәri

 ekvator


 meridian

coğrafi qütblәr

paralel

Sual: Şimal mülayim iqlim qurşağının iqlim tiplәri 1.Dәniz 2.Musson 3.Aralıq dәnizi 4.Kontinental 5.İl boyu bәrabәrrütübәtli 6.Mülayim kontinental (Çәki: 1)

1,3,5,6


2,4,5,6

1,2.3,4


3,4,5,6

1,2,4,6


Sual: Müxtәlif xüsüsiyyәtli hava kütlәlәrini ayıran sәrhәd nәcә adlanır? (Çәki: 1)

 Cәbhә


 Siklon

Qurşaq


Amplitud

Antisiklon

Sual: Yerin işiqlanması hansı istinamәtdә olur: (Çәki: 1)

Şimal­Şәrqdәn cәnub­qәrbә

Şimal­Şәrqdәn qәrbәQәrbdәn Şәrqә

Cәnub­Şәrqdәn Şimal­qәrbә

Şәrqdәn qәrbә

Sual: Atmosfer cәbhәlәri nәdir: (Çәki: 1)

qonşu su kütlәlәri arasında sәrhәddir

atmosferdә qonşu tәbәqәlәrini ayıran sәrhәddir

müxtәlif xüsusiyyәtli hava kütlәlәrini ayıran sәrhәddir

işıqlanma qurşaqlarını ayıran enliklәrdir

qonşu çay hövzәlәrini ayıran xәtdir

B

ÖLMӘ: 1 1 02

Ad

1 1 02Suallardan

20

Maksimal faiz20

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Litosferi әmәlә gәtirәn tәbәqәlәr hansılardır? (Çәki: 1)

Üst mantiya, alt mantiyanın üst hissәsi;

Yer qabığı, mantiya, nüvә;

Alt mantiya, üst mantiya;

Mantiya xarici nüvә;

Yer qabığı, üst mantiyanın bәrk hissәsi.

Sual: Yerin daxili tәbәqәlәrini düzgün sıralayın: (Çәki: 1)

yer qabığı, mantiya, nüvә;

nüvә, mantiya, litosfer;

Mantiya, yer qabığı, nüvә;

Astenosfer, biosfer, nüvә;

yer qabığı, termosfer, alt nüvә.

Sual: Materik yer qabığı hansı qatlardan ibarәtdir? (Çәki: 1)

Çökmә, kvarsit, mantiya;

Çökmә, qranit, bazalt;

Mantiya, nüvә, astenosfer;

Litosfer, teknosfer, nüvә;

Qranit, bazalt, litosfer.

Sual: Materik qabığının әsas qatı necә adlanır? (Çәki: 1)

Mantiya;


Çökmә;

Litosfer;

Nüvә;

Qranit.


Sual: Yer qabığını әmәlә gәtirәn tәbәqәlәr hansılardır? 1.Bazalt. 2. Mantiya. 3. Qranit. 4. Nüvә. 5. Çökmә. (Çәki: 1)

1,2,3;


1,3,5;

1,2,4;


2,4,5;

3,4,5.


Sual: Yer qabığı hansı tәbәqәlәrdәn ibarәtdir: 1. Bazalt 2. Mantiya 3. Qranit 4. Nüvә 5. Çökmә (Çәki: 1)

1,2,3


1,2,4
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə