13 Ekim 2000 tarihinde, Irkçılığa Karşı Avrupa Konferansı kapanış oturumunda, üye devletlerin Avrupa Konseyi Başkanları tarafından Kabul edilen Siyasi BeyannameYüklə 76 Kb.
tarix26.08.2018
ölçüsü76 Kb.
#64942

Strasburg, 11-13 Ekim 2000
13 Ekim 2000 tarihinde, Irkçılığa Karşı Avrupa Konferansı kapanış oturumunda, üye devletlerin Avrupa Konseyi Başkanları tarafından Kabul edilen Siyasi Beyanname

13 Ekim 2000
Çev: Beril Türkoğlu


Siyasi Beyanname

BİZLER, AVRUPA KONSEYİ ÜYE DEVLETLERİNİN HÜKÜMETLERİ, AVRUPANIN KATKILARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN, IRKÇILIĞA, IRK AYRIMCILIĞINA, YABANCI DÜŞMANLIĞINA VE İLİGİLİ HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI

DÜNYA KONFERANSINDA, “HERKES FARKLI HERKES EŞİT: TEORİDEN PRATİĞE” BAŞLIKLI AVRUPA KONFERANSI MÜNASEBETİYLE,

STRASBOURG, 11 – 13 OCTOBER 2000
Teyit ediyoruz ki:
Avrupa, geçmişinde, bugününde ve geleceğinde çok kültürlü, kültürel çeşitliliğin savunulduğu çoğulcu ve açık bir toplum hoşgörüsünü temin eden, değerlere dayalı bir toplumdur;
Bütün insanlar özgür, hak ve onur bakımından eşit ve toplumun iyiliğine ve gelişimine yapıcı katkı sağlama potansiyeliyle doğarlar;
Kanun önünde herkes eşittir ve kanunun eşit korunmasından yararlanma hakkına sahiptir;
Tüm insan haklarının hiçbir ayrımcılığa ve üstünlüğe maruz kalmaksızın eksiksiz ve etkili bir şekilde uygulanması, Avrupa’da ve diğer uluslararası insan hakları kurumlarında da korunduğu gibi, güvence altına alınmalıdır;
Irkçılık ve ırk ayrımcılığı günümüz çağdaş dünyasında insan haklarına ciddi bir saldırıdır ve bütün kanuni araçlarla bu saldırıyla mücadele edilmelidir;
Irkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı ve ilgili tüm hoşgörüsüzlükler demokratik toplumları ve bu toplumların temel değerlerini tehdit etmektedir;
Avrupa’ da ve dünyada barış ve istikrar ancak farklılıklara saygı ve hoşgörü ile kurulabilir;
Bütün insanların eşit haysiyetine ve kanunlara saygı duyulmalı ve fırsat eşitliği desteklenmelidir;
Marjinalleşmeye ve sosyal dışlamaya karşı savaş sürdürülmelidir;
Büyük ölçüde siyasal, sosyal ve kültürel katılımı hedefleyen tüm girişimler, özellikle savunmasız gruba ait kişiler desteklenmelidir;
Bütün devletler Avrupa’da ve dünyanın diğer bölgelerindeki ırkçılık manifestolarından ders çıkarmalıdır;
Kölelikten ötürü veya sömürgecilikten kaynaklanan acılar hatırlanmalı;
Bütün devletler, Avrupa’da ve dünyanın çeşitli bölgelerinde uygulanan etnik ve dinsel temizlemeyi ve soykırımı reddetmeli ve yeniden gerçekleşmelerini engellemek adına beraber çalışmalıdır;
Yahudi soykırımı asla unutulmamalıdır.
Bizler,
Uluslararası toplum ve ulusal devletler tarafından alınan tüm tedbirlere rağmen, , ırkçılığın, ırk ayrımcılığının, yabancı düşmanlığının, Yahudi düşmanlığının ve günümüz köleliğini de içeren ilgili tüm hoşgörüsüzlüklerin, Avrupa’da ve dünyanın çeşitli bölgelerinde sürekli ve şiddetli bir şekilde ortaya çıkmasının;
Bu gibi olayların ortaya çıkmasında, bilhassa göçmenlerin, sığınmacıların, mültecilerin, vatandaş olmayanların, yerli halkın dâhil olduğu dil, din veya ulusal veya etnik kökenle ilgili konuların ya da romanların/Çingenelerin ve yolcuların dâhil olduğu azınlık gruplarıyla alakalı konuların hedef alındığı gerçeğinin;
İlgili aşağılayıcı muamele ve ayrımcı uygulamaların;
Çoklu ayrımcılığın var olduğunun;
Saldırgan milliyetçilik ile insan hakları ihlallerine ciddi ve büyük ölçüde sebebiyet veren kendi ırkının üstünlüğüne inanışın (etnosentrizm) devamının ve artışının;
Avrupa’da ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanılan etnik ve dinsel temizliğin son örneklerinin;
Din ve inanç zemininde ortaya çıkan birçok hoşgörüsüzlüğün devam ettiğinin;
Irkçılığın bu kadar rahat dışa vurumuna karşı gösterilen umursamazlığın yarattığı tehlikenin;
Medya organlarının ve politikacıların azınlık gruplarına yönlendirdiği düşmanlığın;
Avrupa’ da ve dünyanın diğer bölgelerinde, siyasi partilere ve kurumlara verilen yabancı düşmanlığı ideolojisini yayan desteğin;
Kitle iletişim araçlarında ırkçı mesajların yayılmasını kolaylaştıran yeni teknoloji kullanımının;
farkındayız ve bunun için endişe içindeyiz.
Bizler,
Birleşmiş Milletlerin özellikle “Her Türlü Irk Ayrımının Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi” ve “İnsan Hakları Yüksek Komisyonu”nun ırkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı ve ilgili tüm hoşgörüsüzlüklerle mücadele eden faaliyetleri aracılığıyla sağladığı katkıyı;
Avrupa Konseyi’nin,

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve içtihat hukuku kadar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bunun ek Protokolleriyle;

 • Ayrımcılığın yasaklanmasını teklif eden 12. Protokol maddesinin, Bakanlar Kurulu tarafından Sözleşmeye kabulüyle;

 • Kurum’un diğer insan hakları ile eşitlik ve ayrımcılık-karşıtı olan, Ulusal Azınlıkların Korunması için bir Çerçeve Sözleşmesi içeren yasal araçlarıyla;

 • Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu’nun faaliyetiyle;

 • İnsan Hakları Komiseri’nin katkısıyla;

gösterildiği ve yüksek ölçüde siyasal olarak onaylandığı gibi, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına, Yahudi düşmanlığına ve hoşgörüsüzlüğe karşı mücadeledeki hayati rolünü;


Avrupa Birliği’nin, Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı ile Mücadele Merkezi, Avrupa Toplumunu ve diğer ilgili Avrupa Toplumu kanunlarını meydana getiren ayrımcılık karşıtı kanunlar (özellikle küresel faaliyetlere olduğu kadar ırka ve ya etniğe saygısız insanlara karşı eşit davranma ilkesini uygulayan Konsey Direktifi 2000/43’ de) yoluyla, ırkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı ve ilgili hoşgörüsüzlüklerle mücadeleye olan bağlılığını;

“Herkes Farklı Herkes Eşit” ırkçılığa karşı Avrupa Gençlik Kampanyası ile “Irkçılığa Karşı Avrupa Yılı” nın sonuçlarını;


Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)’ nın, yine kendi bünyesinde bulunan Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği, Demokrasi ve İnsan Hakları Ofisi ve Medyanın Özgürlüğü Temsilciliği’nin yaptığı çalışmaların katkısını;
Sivil Toplum Örgütlerinin ve diğer sivil toplum aktörlerinin ırkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı ve ilgili hoşgörüsüzlüklerle mücadeleye olan katkısını;
Irkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı ve ilgili hoşgörüsüzlüklerle mücadelede, özellikle kültürlerarası eğitimi de kapsayan insan hakları eğitimlerine ağırlık veren önlemler almak için ulusal ve yerel seviyede harcanan tüm çabaları;
memnuniyetle görmekteyiz.
Bu yüzden bizler,
Avrupa’da ve dünyanın diğer bölgelerinde ırksal ve dinsel temizlikle mücadele etmeye,
Sivil toplum örgütleriyle diyaloglarımızı kuvvetlendirerek, onlara sosyal partnerler ve sivil toplumdaki diğer aktörlerle destek vermeye ve ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele için hazırlanmış programları ve politikaları geliştirip uygulamaya ve daha yakından takip etmeye,
Irkçılık ve hoşgörüsüzlükle mücadelede aktif olan Avrupa organlarının, özellikle Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonunun, en iyi nasıl geliştirilebileceği üzerinde düşünmeye,
İlgili Avrupa kurumları ve uluslararası kurumlar arasında işbirliği kurmaya ve böylece ırkçılıkla mücadeledeki ayrı ayrı tüm faaliyetlerini karşılıklı olarak geliştirmeye,
Avrupa Konferansının Genel Sonuçlarından yola çıkarak, ırkçılığı, ırk ayrımcılığını, yabancı düşmanlığını ve ilgili hoşgörüsüzlükleri önlemek ve yok etmek için yol almaya ve yasal zeminde bu gibi faaliyetleri izlemeye ve geliştirmeye karar verdik.

Bu faaliyetler aşağıdaki amaçları içeren Kanuni Tedbirleri içermelidir:


 • Evrensel ve Avrupa insan hakları sözleşmelerini ulusal seviyede eksiksiz ve etkili bir şekilde uygulamak ve henüz tedbiri alınmamış bu sözleşmeleri olabildiğince çekincesiz ve her nerede olursa olsun imzalamak ve onaylamak

 • Açıkça ırkçılığa karşı çıkan ve ırk ayrımcılığını kamu hayatının her alanında yasaklayan ulusal kanunlar ve idari tedbirleri mümkün olduğunca kabul etmek ve uygulamak

 • Fırsat eşitliği sağlayarak, ırk ayrımcılığı yapmadan herkese eşitlik sağlamak

 • Irkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı ve ilgili hoşgörüsüzlük mağdurlarının tümüne ulusal, yasal, idari ve adli çözümler ve destek temin etmek

 • Irkçı faaliyetlerden ve sebep olduklarını şiddetten sorumlu olanlara, ırk ayrımcılığının ifade özgürlüğü hakkı gibi görülmesinin engellenmesini sağlayarak adalet getirmek

 • Irkçı nefretin medyada ve internet ağlarında yayılmasına engel olmak kadar, ırkçı nefreti tetikleyen her türlü ifadeyle mücadele etmek


Aşağıdaki amaçları içeren politik tedbirleri içermelidir:


 • Alanında sözü geçen özel bağımsız ulusal kurumların oluşturulması veya var olan kurumların desteklenmesi yoluyla da güçlenen ırkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı ve ilgili hoşgörüsüzlükler ile mücadele için ulusal politika ve eylem planı oluşturmak,

 • Pek çok alanda ayrımcılığa uğramış insanlara ve savunmasız gruba dâhil insanlara özellikle daha dikkatli davranmak

 • Irkçılıkla, savunmasız gruptan olan kadınları yetkilendiren bir görüşün ışığında mücadele etmek için, politikalara ve eylemlere toplumsal cinsiyet perspektifini kazandırmak

 • Her nerede varsa, ulusal azınlıklara dâhil olan kişilerin ırkını, kültürünü, dilini ve dini kimliğini koruyan ve destekleyen koşullar sağlamak

 • Eğitime, istihdama ve barınmaya eşit erişim sağlayarak, sosyal dışlanma ve marjinalleşmeyi yok etmek

 • Vatandaş olmayanlara adil davranmak ve sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik yaşama entegrasyonunu sağlamak adına, kalabalık bir topluma hitap eden ve kültürel çeşitliliği destekleyen özel tedbirlerin gelişimini sağlamak

 • Resmi merciler tarafından alıkonmuş yabancılara eşit muamele göstermeye dikkat etmek

 • Azınlık grupları da dâhil toplumun tüm fertlerine özellikle yerel seviyedeki karar alma sürecinde etkili erişim sağlamak

 • Roman/ Çingenelere ve gezginlere tam anlamıyla eşitlik sağlamak için etkili politikalar ve uygulama planı geliştirmek ve başarılı bir şekilde uygulamak


Ve aşağıdaki amaçları içeren eğitim&öğretim tedbirlerini içermelidir:


 • Toplumun tüm sektörlerinde hoşgörü, insan haklarına ve kültürel çeşitliliğe saygıyı artıran eğitim ve bilinçlendirmeyle özel olarak ilgilenmek

 • Eğitim ve bilinçlendirme programlarının kamu görevlisi, icra memurları, hâkimler, savcılar, hapishane ve silahlı kuvvetler personeli, gelenekler, öğretmeler, sağlık ve sosyal yardım servisleri çalışanları kadar göçmen bürolarının çalışanları için uygulandığını temin etmekİnsan Hakları Gündemi Derneği www.rightsagenda.org


Yüklə 76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə