15 sentyabr 2014 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra “memarliq konstruksiyalari və abidəLƏrin bərpasi”Yüklə 76,83 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü76,83 Kb.


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ 

Təsdiq edirəm:

Kafedra müdiri ___________

prof.T.Ə.Abdullayev

15 sentyabr 2014 il 

Fənn proqramı (sillabusu)

Kafedra “MEMARLIQ KONSTRUKSIYALARI VƏ ABIDƏLƏRIN BƏRPASI”

Fənnin adı “ABİDƏLƏRİN TİPOLOGİYASI”

1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu – ________

Tədris ili - 2014-15 semestr - I

Fakültə MEMARLIQ TM 19.00.04

Qrup – 113R, 133R

Tədris yükü: mühazirə - 90 saat , seminar (məşğələ) ___ saat,

Laboratoriya____saat. Cəmi – 90 saat

Kredit:  _____

Auditoriya: №  _____

Saat:


2. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi: Rayihə Bərxudar qızı Əmənzadə

Kafedranın ünvanı:  AzMİU, II korpus, 6 mərtəbə

Məsləhət saatları:

E-mail ünvanı: Rayiha@mail.ru

İş telefonu:3. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

  1. М.А.Усейнов, Л.С.Бретаницкий, А.В.Саламзаде –

История архитектуры Азербайджана. Баку, 1963.

2. Д.А.Ахундов. - Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана.

Баку, 1986.

3. И.А.Бабаев - Города Кавказской Албании. Баку, 1990.

4. Вилаят Керимов - Оборонительные сооружения Азербайджана. Баку, 1998.

5. К.М.Мяммядзадя - Азярбайъанда иншаат сяняти. Бакы, 1977.

6. Ш.С.Фатуллаев – Градостроительство и архитектура Азербайджана XIX – начала XX века. Ленинград, 1986.

7. Г.Г.Мамедова – Зодчество Кавказской Албании. Баку, 2004.

8. Cəfər Qiyasi. Nizami dövrü memarlıq abidələri, Bakı, 1991.

9. S.İ.Allahverdiyeva, A.T.Səlimova, Ə.A.Həsənov. «Mülki tikililərin memarlığı». Nurlar, Bakı, 2006.


4. Fənnin təsviri və məqsədi:
(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla əlaqəli fənlər, fənnin tədrisinin məqsədi yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir.) 

Abidələrin tipologiyası kursu 3 bölmədən ibarətdir:

1.Müdafiə qurğularının memarlığı

2. Dini memarlıq

3.Mülki tikililərin memarlığıKursun məqsədiI bölmədə - Azərbaycan ərazisində mövcud olan müdafiə qurğularının yaranma səbəblərini və tarixini, memarlıq kompozisiya - həllini, konstruksiya və inşaat materialları açıqlanır.

II bölmədə - Azərbaycanın memarlıq irsinin böyük bir hissəsini təşkil edən monumental dini tikililər - memarlıq və inşaat sənətinin inkişafını əks etdirən ən dəyərli abidələr tədris edilir. Dini memarlıq abidələrində həmçinin Azərbaycan dekorativ tətbiqi sənətinin ən qiymətli nümunələri yer tapmışdır.


Azərbaycanın dini memarlığının xüsusiyyətlərinin araşdırılması, regionun memarlıq prosesində onun rolunun müəyyənləşdirilməsi, islam və ondan əvvəl mövcud olmuş mazdaizm, mitraizm, zoroastrizm və xristianlıq dini memarlığında olan əlaqələrin tədqiqi böyük əhəmiyət kəsb edir.

Azərbaycan memarlığının səciyyəvi və özünəməxsus əlamətlərini aşkarlamağa imkan yaradan məscidlərin, mədrəsələrin, atəşgahların, tağbənd zallı, çoxnefli bazilikaların, dairəvi, mərkəzi- günbəzli məbədlərin, monastır komplekslərinin memarlıq – kompozisiya, konstruktiv həllinin və inşaat texnikası üsullarının öyrənilməsi xüsusi dəyərə malikdir.II bölmədə - Azərbaycan ərazisində mövcud olan mülki tikililərin: karvansaraylar, hamamlar, körpülər və s. memarlıq - kompozisiya həlli, konstruksiya və inşaat materialları, onların regional xüsusiyyətləri və s. açıqlanır.

5. Fənnin təqvim planı:

5.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və qısa icmalları


Həftə

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4
Введение в тему «Типология памятников архитектуры»

4

19.09.14
«Типология памятников архитектуры – культовые, мемориальные, гражданские, торговые

4

26.09.14
Культовые сооружения – мечети зальные, фронтальные, б купольные, колонные, центрально купольные (согласно композиции)

4

03.10.14.
Культовые сооружения – медресе и минареты (типология)

4

10.10.14
Мемориальные сооружения мавзолеи

4

17.10.14
Гражданские сооружения – дворцы, обсерватории, хамами , госпитали

4

24.10.14
(Продолжение темы) Гражданские сооружения

4

31.10.14
Торговые сооружения

4

07.11.14
Жилые дома средневекового Азербайджана (регион ы)

4

14.11.14
Оборонительные сооружения ( древ и ее и раннее среди)

4

21.11.14
Оборонительные сооружения, города - крепости

4

28.11.14
Зодчество Кавказской Албании Типология культовых строений

4Монастырские комплексы их темы

4Церкви и их типология

4(Продолжение темы) Церкви и их темы

4
6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.
7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal; referata görə ─ 10 bal; məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:


51 baldan aşağı           –     “qeyri-kafi”       – F

51 - 60 bal                   –     “qənaətbəxş     – E

61 - 70 bal                   –     “kafi”               – D

71 - 80 bal                   –     “yaxşı              – C

81 - 90                         –     “çox yaxşı”       – B

91 - 100                       –     “əla”                – A


8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.
9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Müəllim: Rayihə Bərxudar qızı Əmənzadə ( )

______”__________________________20__il.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə