1506 ­ İnformasiya iqtisadiyyatıYüklə 10,66 Kb.

səhifə1/29
tarix14.05.2018
ölçüsü10,66 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


B
AXIŞ
Testlәr
/1506#01#Y15#01/Baxış
T
EST
: 1506#01#Y15#01
Test
1506#01#Y15#01
Fәnn
1506 ­ İnformasiya iqtisadiyyatı
Tәsviri
[Tәsviri]
Müәllif
Administrator P.V.
Testlәrin vaxtı
80 dәqiqә
Suala vaxt
0 Saniyә
Növ
İmtahan
Maksimal faiz
500
Keçid balı
170 (34 %)
Suallardan
500
Bölmәlәr
37
Bölmәlәri qarışdırmaq
Köçürmәyә qadağa
Ancaq irәli
Son variant
B
ÖLMӘ
: #1506#01#01#03
Ad
#1506#01#01#03
Suallardan
10
Maksimal faiz
10
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
2 %
Sual: XVII­XIX әsrlәrdә üstün mövqedә olan iqtisadi mәktәblәri göstәrin (Çәki: 1)
Klassik mәktәb, marksizm, fiziokratiya, avstriya mәktәbi, keynsçilik
Fiziokratiya, merkantilizm, klassik mәktәb, neoklassik mәktәb, iqtisadi imperializm
Fiziokratiya, klassik mәktәb, marksizm, avstritya mәktәbi, neoklassik mәktәb,
institusonalizm
Keynsçilik, fiziokratiya, merkantilizm, iqtisadi imperializm, klassik mәktәb, marksizm,
avstriya mәktәbi
Merkantilizm, fiziokratiya, keynsçilik, marksizm, informasiya iqtisadiyyatı, klassik
mәktәb
Sual: Sәnaye iqtisadiyyatının xarakterik cәhәtlәrini göstәrin (Çәki: 1)


maddi, sadә, fiziki, daxili, tәk, çox, vacib, әmәk mәsrәflәri, zahiri
xarici, fiziki, maddi, sadә, әmәk mәsrәflәri, çox, iqtisadi, mәqsәd, әmtәә
әmtәә, mәqsәd, çox, әmәk mәsrәflәri, sadә, vasitә, daxili, fiziki, zahiri
iqtisadi, sadә, әmtәә, zahiri, insani, maddi, tәk, kreativ, әmәk
insani, fiziki, sadә, әmtәә, zahiri, kreativ, dәyәr, әmәk, tәk
Sual: Baza müddәaları ümumi olan iki әsas istiqamәt hansılardır? (Çәki: 1)
klassiklәr vә sosialistlәr
neoklassiklәr vә institusionalistlәr
keynsçilәr vә monetaristlәr
liberal vә sosial­institusional
fiziokratiya vә klassik siyasi iqtisad
Sual: Sosial­institusional istiqamәtә hansı iqtisadi mәktәblәr aiddir? (Çәki: 1)
fiziokratiya, klassik siyasi iqtisad
tarixi mәktәb, institusionalizm, marksizm, iqtisadi imperializm
marksizm, maltusçuluq, klassik, monetarizm
utopik sosializm, marksizm, tarixi mәktәb, institusionalizm
utopik sosializm, fiziokratiya, institusionalizm, monetarizm
Sual: İnformasiya iqtisadiyyatında rifahın dәyәri nә ilә müәyyәn olunur? (Çәki: 1)
insanin maddi sәrvәtini artırmaq qabiliyyәti ilә
insanın ali fәaliyyәtinin davamlılığını artırmaq qabiliyyәti ilә
insanın maddi vә qeyri­maddi tәlәbatlarını tәmin etmәk qabiliyyәti ilә
sadalananların hamısı doğrudur
insanın fiziki әmәk fәaliyyәtinin davamlılığını artırmaq qabiliyyәti ilә
Sual: 1907ci ildә nәşr olunan “Yaradıcı tәkamül “ kitabının müәllifi,Nobel mükafatçısı
(Çәki: 1)
A.Berqson
S.Aristotel
E.Fromm
V.Vernadskiy
A.Marşall
Sual: İnformasiya iqtisadiyyatının әsas baza prinsiplәri hansılardır? (Çәki: 1)
Iqtisadi azadlığın yüksәk indeksi
Elektron hökumәt
İntellektual mülkiyyәt
Kreativ rifah
Ictimai rifahın geniş tәtbiqi
Sual: İnformasiya iqtisadiyyatının әsas baza prinsiplәri aşağıdakı deyil? (Çәki: 1)
Iqtisadi azadlığın yüksәk indeksi


Elektron hökumәt
Tәhsil sәviyyәsi
Informasiyalara tәlәbat
Ictimai rifahın geniş tәtbiqi
Sual: Makrosәviyyәdә informasiya iqtidadiyyatının yerinә yetirdiyi funksiyaya aid misal
göstәrin. (Çәki: 1)
Kreativ rifahın yaradılması
Elektron reqionların yaranması
Monetar rifahın yaradılması
Informasiya sistemlәrinin yaradılması
Ictimai rifaın yaradılması
Sual: İnformasiya cәmiyyәti sosial faktora görә : (Çәki: 1)
Informasiya iqtisadiyyatında resurs, xidmәt mәhsul kimi әsas faktor rolunda çıxış
edir.
Informasiya hәyat şәraitini dәyişәn әsas stimulyator kimi çıxış edir
İnformasiya mәdәni dәyәrinin qiymәtlәnmәsi kimi çıxış edir
Istehsalatda, müәssisәlәrdә geniş tәtbiq olunan informasiya texnologiyaları
Düzgün variant yoxdur
B
ÖLMӘ
: #1506#01#02#02
Ad
#1506#01#02#02
Suallardan
19
Maksimal faiz
19
Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk
2 %
Sual: Informasiya iqtisadiyyatının әsas metodoloji prinsiplәri hansılardır? (Çәki: 1)
Qrup yanaşması, universal yanaşma, obyektiv yanaşma, subyektiv yanaşma,
iqtisadi imperializm, lokal yanaşma, fәnlәrarası yanaşma
Şәxsi yanaşma, qrup yanaşması, psixoloji yanaşma, empirik yanaşma, lokal
yanaşma, sosiometrik yanaşma, fәnlәrarası yanaşma
Universal yanaşma, şәxsi yanaşma, fizioloji yanaşma, induktiv yanaşma, qarışıq
yanaşma, deduktiv yanaşma, psixoloji yanaşma
Obyektiv yanaşma, subyektiv yanaşma, qrup yanaşması, fәrdi yanaşma, fәlsәfi
yanaşma, iqtisadi imperializm, fәnlәrarası yanaşma
Deduktiv yanaşma, induktiv yanaşma, empirik yanaşma, psixoloji yanaşma, lokal
yanaşma, universal yanaşma, şәxsi yanaşma
Sual: Bәzi aspektlәrә görә sәnaye iqtisadiyyatında istifadә olunan metodları göstәrmәli
(Çәki: 1)
Üstün metod – mexanika, iqtisadi obyekt – şәxsi, cәmiyyәt – müxtәlif, insanın tәbiәti


– fiziologiya, ilkin müddәa­postulatlar
Üstün metod – sosiologiya, iqtisadi obyekt – simasızlaşmış, cәmiyyәt – yekcins,
insanın tәbiәti – fiziologiya, ilkin müddәa – tәcrübә
Üstün metod – mexanika, iqtisadi obyekt – simasızlaşmış, cәmiyyәt – yekcins,
insanın tәbiәti – fiziologiya, ilkin müddәalar – postulatlar
Üstün metod – mexanika, iqtisadi obyekt – şәxsi, cәmiyyәt – yekcins, insanın tәbiәti
– psixologiya, ilkin müddәalar – postulatlar
Üstün metod – mexanika, iqtisadi obyekt – şәxsi, cәmiyyәt – yekcins, insanın tәbiәti
– fiziologiya, ilkin müddәa – tәcrübә
Sual: Bәzi aspektlәrә görә sәnaye iqtisadiyyatında hansı metodlardan istifadә olunur?
(Çәki: 1)
Mühakimәlәrin xarakteri – induksiya, qanunlar – lokal, göstәricilәr – obyektiv,
predmetlәrarasıәlaqә – iqtisadi imperializm
Mühakimәlәrin xarakteri – deduksiya, qanunlar – universal, göstәricilәr – obyektiv,
predmetlәrarasıәlaqә – iqtisadi imperializm
Mühakimәlәrin xarakteri – induksiya, qanunlar – lokal, göstәricilәr – obyektiv,
predmetlәrarası әlaqә – fәnlәrarası
Mühakimәlәrin xarakteri – deduksiya, qanunlar – lokal, göstәricilәr – subyektiv,
predmetlәrarasıәlaqә – iqtisadi imperializm
Mühakimәlәrin xarakteri – induksiya, qanunlar – universal, göstәricilәr – subyektiv,
predmetlәrarası әlaqә – iqtisadi imperializm
Sual: Informasiya cәmiyyәtinin iqtisadi meyarı nәzәri cәhәtdәn kimin tәrәfindәn
әsaslandırılmışdır? (Çәki: 1)
Manuel Kastels
Mark Parat
Herbert Şiller
Yozef Şumpeter
Con Helbreyt
Sual: Informasiya cәmiyyәtinin әmәk meyarı nәzәri әsasını kimin әsәrlәrindә tapmışdır?
(Çәki: 1)
Yozef Şumpeter
Manuel Kastels
Con Helbreyt
Daniel Bell
Harri Bekker
Sual: Informasiya cәmiyyәtinin istehlak meyarının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
Maddi nemәtlәrin mәnimsәnilmәsi vә istifadәsi
Rifah istehlakının informasiya fәaliyyәti vasitәsilә ifadә olunması
Insanın maddi vә mәnәvi tәlәbatının ödәnilmәsi
Tәlәbatın bazarlar vasitәsilә ödәnilmәsi
Mәhsulların insanların tәlәb vә ehtiyaclarına uyğun hәcmdә vә keyfiyyәtdә istehsalı
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə