1MavzuVatanimizni madh etamiz 2Darsning maqsadiYüklə 69 Kb.
tarix24.01.2023
ölçüsü69 Kb.
#99165
2 sinf musiqa


2sinf 1dars
1MavzuVatanimizni madh etamiz
2Darsning maqsadi

  • o'quvchilarni Vatan haqidagi taassuratlarini Vatanga bo'lgan mehir muhabatini shaklantirish.

  • Estetik did milliy g'urur tarbiyasini amalga ashirish.

  • 1 sinfda algan bilimlarini umumlashtirish.

Darsning meto'di aralash
Darisning jihozi;
Davlat ramzlari bastakor va shayir portreti texnik vasitalar 2 sinf darsligi
Darsning borishi
O'quvchilar musiqa sadalari ostida sinfga kirishadi taskiliy qism.O'zbekiston respublikasi davlat madhiyasi kuylash foal qatnashgan o'quvchilarni baholash
Darsning borishi
O'quvchilar sinfga musiqa sadolari ostida kirishadi Tashkiliy qisim Uyga vazifani tekshirib o'quvchilarni baholash
5Mavzu ;Vatanimizni madh etamiz. Ona-Vatan,Mustaqilik,Davlat ramzlari haqida o'quvchilar bi9lan suhbat o'tkazish.
-1Sentyabr biz qanday bayramni nishanlaymiz?
-Ona vatan, mustahqillik deganda nimani tushunamiz?
-Davlat bayrag'imizda nimalar ifadolangan.
-Davlat gerbimizda nimalar ifodalangan?
O'zbekistan Respublikasining Davlat Madhiyasi"ning muallifi kimlar?Ovoz sozlash mashig'ini otkazish.O'kekistan Respublikasi Davlat Madhiyasi"ifodali ijro etiladi.
6Jamoa bolib kuylash; D Omonullayevaning "Vatanjonim-Vatanim"qo'shig'i organiladi. Qo'shiq yaratuvchilari haqida tushuncha beriladi va o'quvchilar o'qituvchi ijrosida qo'shiqni tinglab, uning mazmunini,xarakterini,suratini,ifado vasitalarini tahlil qiladilar. Qo'shiq jumlalab o'rganiladi.
7 Musiqa tinglash.M Mirzayevning "Jonon" kuyini tinglanadi.M Mirzayevning ijodi haqida tushuncha beriladi.O'quvchilar tinglangan kuyni tahlil qiladilar.
8 Ijodiy faoliyat."Jonon" kuyi musiqasiga o'quvchilar raqs harakatlarini bajaradilar.
9Musiqa savodi.1 sinf davomida o'tilgan mavzular boyicha savol javob otkaziladi
10 Darsni yakunlash. O'qituvchi dars davomida o'tilganlarni mustahkamlab foal qatnashgan o'quvchilarni baholaydi
11 Uyga vazifa. o'tilganlarni takrarlab kelish mavzu bo'yicha rasim chizib kelish.

2 dars 2 sinf


1 mavzu Musiqa bizning hayatimizda
2Darsning maqsadi
O'quvchilarning musiqaga bo'lgan qizig'ini shaklantirish
O'quvchilar kuy va qo'shqlar tinglash kuylash arqali musiqani sevishga o'rgatish
O'quvchilarga raqs haqida tushuncha berish
Musiqa tinglash madaniyatini rivajlantirish
3Darsning meto'di aralash
4Darsni jihozlash 2sinf darsligi rubab texnik vasitalar ko'rgazmali qurallar
Darsning barishi
O'quvchilar musiqa sadalari ostida sinfga kirishadi.Tashkiliy qism uyga berilgan vazifani baholash
5Yangi mavzu F NAZAROVNING Maktabim ashulasini o'rganish o'qituvchi musiqasini chalib beradi keyin birgalikda jo'r bo'lishadi
Bastakar haqida tushuncha beriladi.
6 Musiqa tinglash O'zbek halq kuyi Andijan po'lka tinglanadi va raqs harakatlarini bajaradi
7Musiqa savadi
No'ta yo'li no'talarning yazilish va namlanish
yakkanavozlik bir cholgu sozida ijro etilgan kuy yakkanavozlik deyiladi
Ijadiy faliyati o'zbek halq kuyi Andijan po'lka kuyiga raqs harakatlarini bajarish
8 Darsning yakuni O'qituvchi darsda faol qatnashgan o'quvchilarni hahalaydi
uyga vazifa o'tilgan mavzularni takrarlash

3 4 dars2 sinf


1Mavzu Yakkanavozlik
2Darsning maqsadi
O'quvchilar kuy va qo'shiqlar tinglash kuylash orqalimusiqani sevishga o'rganish
o'quvchilarga raqs haqida tushuncha berish
O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini musiqa qiziqishlarini rivajlantirish.
3Darsning metodi aralash 4Darsning jihozi Ashula darsligi rubab texnik vasita ko'rgazmali qurallar
Darsning barishi
O'quvchilar musiqa sadalari astida sinfga kirishadi Tashkiliy qism
o'tilgan mavzularni baholash
5Jamoa bolib kuyiash N Narxo'jayevning musiqasi TNasimovning 'Qizola ''qsherini\ng musiqasini tinglab jor bolib kuylashadi
6Musiqa tinglash o'zbek xalq kuyi
musiqani tinglab suhbat otkazish
7notalarning bo'linish
butun nota yarim nota chorak nota nimcharak nota16 lik nota 32lik nota
8ijodkorlik kuyga mos chapakda ritmik jor bolish
9Dars yakuni darsda foal ishtirakkatnashgan o'quvchilarni baholash
10uyga vazifa o'tilganlarni takilarlash
5 6 dars 2sinf
1mavzu Jornavozlik
2Darsning maqsadi
O'quvchilarni chorak va nimchorak notalar haqida tushuncha berishO'quvchilarning musiqaga bolgan qizig'ishini rivajlantirishva qabilyatini o'stirish
Tinglash madaniyatini qoidalarhaqida bilimlarini takrorlash
3darsning metodi aralsh 4Darsning jihozi rubab texnik vasitalarkorgazmali qurollar
darsning borish
O'quvchilar musiqa sadolari astida sinfga kirishadi Tashkiliy qism uyga vazifani baholash
5jomoa bolib kuylash F NAZAROVNING Maktabimashulasini o'rganish musiqasini tinglab jomoa bolib kuylash
6musiqa tinglash o'zbek xalq kuyi qari novo musiqasini sd eshtirish va suhbat otkazish
7musiqa savodi notalarcho'ziminingsanog'ini organish
butun nota 4i 2i 1i 1 sanalishini organish.
8darsning yakuni darsda otilgan vazifalarni takrarlab darsda foal qatnashgan o'quvchlarni baholash
9 uyga vazifa notalarni organib kelish va otilganlarni takrarlash
7 8 dars 2 sinf
1darsning mavzusi Biz musiqani sevamiz
2Darsning maqsadi
O'quvchilarning musiqa haqidagi bilimlarini mustahkamlash.
kuz fasli haqida qo'shiqlarni bilish.
Musiqaning ifada vasitalari haqida tushuncha berish.
3Darsning meto'di aralash
4Darsning jihozi
2 sinf darsligi.rubab texnik vasita ko'rgazmali qurarlar.
darsning barishi
O'quvchilar sinifga musiqa sado'lari ostida kirib kelishadi.Tashkili qism uyga vazifalarni tekshirib baholash.
5 Musiqa savadi Bular kimlar SHoyir bastakor xananda sozanda.
rasimlar arqali aniqlash.
6Musiqa tinglash qo'shg'ining kirishkismini tinglab,nomini bastakorinishoyiriniaytib,keyin ifadoli giruh bolibashulani aytishadi.
7Jomo'a bo'lib kuylash
R Abdullaevning qo'zichoq qo'shig'inio'rganish.O'quvchilar qo'shiqnitinglab q'qituvch bilan qo'shiqni ijro etishadi.Ashilaning nomi bastakori surati ifada vasitalari.
8Ijodiy faoliyati musiqaga raqsga tushish
9Dars yakuni o'tilgan mavzularni mustahkamlab o'quvchilarni baholash.
10 Uyga vazifa o'tilgan mavzularni takrorlash.
9 DARS KO'NSERT
10 11 DARS 2 SINF
1 Mavzu yakkaxonlik
2 Darsning maqsadi O'o'shioq aytish qabilyatini mustakamlash.
-o'qituvchilarning musiqaga bo'lgan qizig'ishini o'stirish.-major va minor ladlari haqida umumiy tushunchaga ega bolish.
3 Darsning metodi aralash.
4Darsning jihozi 2 sinf darsligi texnik vasitalar ko'rgazmali qurollar.
darsning barishi
o'quvchilar musiqa sadolari ostida sinfga kirishadi.Tashkiliy qism o'quvchilarni so'rab baholash.
5Yangi mavzu. N Narxo'jayevning Kitobim qo'limda qo'shig'ini tinglab o'qituvch billan kuylashadi qo'shiqning nomi bastakori va shoyiri xarakteri mazmuni haqidagaprib beradilar.
6Musiqa savodi Musiqabing ifada vasitasi Vasitalar surat usul tavush jo'sqinligitavush rusi kabilar kiradi.
7Musiqa tinglash Dilxiroj o'zbek xalq kuyi o'qituvchi ijrosida eshitib .Asar xarakteri janiri ifada vasitalaripauzalarhaqida o'quvchilarning bilimini mustahkamlab suhbat o'tkazadi.
8Darsni yakunlash O'quvchiarning bilimini mustakkamlab yahshi ishtiraq qilgan o'quvchiarni baholash.
9Uyga vazifa o'tilgan mavzularni mustakkamlash.
12 13 dars 2 sinf
1 Mavzu Musiqa cholg'ulari cholg'uchilar ansambili.
2Dars maqsadi O'quvchilarni ansambil haqida umumiy tushuncha berish-o'quvchlarning estetik va badiy didini shaklantirish-o'quvchilarning musiqaga qizig'shini o'stirish-o'quvchilarning ijodiy qobilyatlarini rivajlantirish.
3 Darsning metodi Aralash .
4Darsning jihozi 2sinf darsligi rubob texnik vasitalar ko'rgazmali qurallar.
Darsning barishi
O'quvchilar musiqa sadolari ostida sinfga kirishadi.Tashkiliy qism uyga berilgan vazifani tekshirib baholash
5yangi mavzuCHalg'u ansambili Musiqa asarini birgalikda kuylash ansambili deyiladi unga rubob dutar nay g'ijjak chang tanbur doyra kabilar kiradi..
6 Jomao bolib kuylash D Zakirovning Yangi yilim -yaxshi yilim qo'shig'ning bastakori va shoyiri xarakteri mazmuni haqida gaprib beradilarsolist va xor bolib kuylashadilar
7musiqa tinglash Xarazim lazgisi qukuyni tinglab suxbat o'tkaziladi
8 Ijodiy foliyati o'quvchilar raqsga tushadilar.
9darsni yakunlash o'tilgan mavzuni mustaxkamlab o'quvchilarni baholash
10uyga vazifa o'tilganlarni mustakkamlash.
14 dars 2 sinf
1 mavzu.Bolalar ansambili
2 darsning maqsadi - o'quvchilarni ansambil haqidagi tushunchasini shaklantirish -o'quvchlarda musiqaga qizig'ishiniuyg'atish emotsional did va musiqiy xotirasini rivajlantirish -o'uvchilarning nota bilankuylash ko'nikmalarini mustahkamlash.
3Darsning metodi arolash suhbat oyin
4Darisning jihozi 2 sinf darsligi texnik vasitalar ko'rgazmali kurallar
Darsning barishi
O'quvchilar musiqa sadolari ostida sinfga kirishadilar.Tashkiliy qism uyga vazifalarni baholash
5Musiqa savodiO'tilgan mavzularga asaslanib major va minor haqida tushuncha beradi ko'rgazma qurallardan faydalanib Ladlar haqida tushunchaniertak sifatidaberish mumkin.
Bir bor ekan bir yoq ekanbir pasholikda musiqali davlatida shah yashagan ekan.U shunday bolgan ekan-o'qituvch xushchaqchaqshah rasiminikorsatib o'quvchlargasavol beradi;-bu shahning xarakteri qanday''O'quvchilar ;Xushchaqchaq quvnaq xursand '' deb javob beradilar.O'qituvchi''Bu shahning ismi major u faqat major ladida yaratilgan musiqanitinglashni yaqtiradi
2ch shah esateskarisi g'amgin yig'laki bu shahningxarakteriqanday'' O'quvchlar ''G' AMGIN YIG'LAQI DEB JAVOB BERADIO'QITUVCHI bu shahning ismi minor ufaqat minor ladida yaratiladi bulad musiqasi g'amgin ma'yus ;qayg'ulitus beradi
6Musiqa tinglash Xarazim lazgisini tinglash musiqani tinglab suhbat o'tkazadilar
7Dars yakuni mavzu boyicha algan bilimlarini baholash
8Uyga vazifa o'tilgan mavzularni mustahkamlash qish haqida rasim chzib kelish.
15 dars 2 sinf
1Mavxzu nazarat ishi
2darsning maqsadi;Chorak davamida o'tilgan mavzilar boyich bilim konikmalarini mustahkamlash
3 uyga vazifayakuniy darsga tayatlanib kelish Otilgan kuy va qo'shiqlarnitakrarlash. 9
16 dars
Dars konsert
Darsning maqsadi
Chorak davomida otilgan mavzular ,o'rganilgan kuy va qo'shiqlar bo'yicha o'quvchilarning ,bilim konikma va malakalarini mustahkamlash Ijodiy malakalarini mustahkamlash
Drasning mrtodi Aralash
Darsning jihozi Darslik texnik vasitalar rubob
Darsning barishi
O'quvchilar musiqa sadolari ostida sinfga kirishadi Tashkiliy qism yoqlama qilish Chorak davomida o'tilgan mavzular boyicha o'tilgan kuy va qo'shiqlar boyicha konsert .
17 18 Dars 2 sinf
1 Mavzu Kuy haqida . Kuyda nima ifadalanadi?
O'quvchilarga kuy haqida tushuncha berish. O'quvchilarga kuy tinghlash malakasini shakillantirish. Ijodiy qabiliyatini shakilantirish.
2Darsning metodi. Aralash.
3Darsning jihozi:Rubob ,2 sinf darsligi korgazmali qurallar ,texnik vasitalar,rasimlar.
Darsning barishi
O'quvchilar sinfga musiqa sadolari ostida sinfga kirishadilar.Tashkiliy qism.Uyga Vazifani tekshirib o'quvchilarni baholash.1 2 chorak davomida o'tilganlarni mustahkamlab,"Aqliy hujum" usulidan foydalanib, savollar beriladi:kuyni kim yaratadi? Kuyni kimlar choladi? Yakkanavozlik nima?Jornavozlik nima? Qaysi cholg'ularni bilaziz?
5 Mavzu: "Kuy" Kuy har qanday musiqaning asosidir. Kuy turli balandlikdagi va uzunlikdagi musiqiy tavushlarning yig'indisidan hosil bo'ladi.Ohangdorlik kuyning asosiy fazilatidir. Kuylar biror bir cholg'u sozida yoki ovozda ijro etiladi.
6Musiqa tinglash:Azarbayjon kino filimidan kuy esitish. Kuyni tinglab mazmuni xarakteri usuli dinamik belgisi haqida tushuncha berish.
7 Jamoa bo'lib kuylash. Sh Yormatov musiqasi O'ynadik, hech to'ymadik.Qo'shig'ini o'qituvch ijrosida tinglab birgalikda kuylashadi va qo'shiqning bastakori haqida mazmuni xarakteri surati usuli dinamik belgilari tushuncha berish.
8Musiqa savodi: Nota chiziqlaridan takt chizig'ini farqlash. Do - lya orasidagi tavushlarni nota bilan kuylash.
9 Musiqa ijodkorligi cholg'uchilik va raqsd harakatlari.ShYarmatovning" O'ynaylik ,hech toy'ymaylik "qo'shigini xor ijrosida ifodali ijro etadilar.
10 Darsni yakunlab: O'qituvchi darsni yakunlab, o'quvchilarni baholaydi.
11 Uyga vazifa: Darsda otilganlarni takrorlash qo'shiqga mas raqs harakatlarini bajarish.
19 dars 2 sinf
1 Mavzu Kuyda nimalar ifodalanadi?
2 Darsning maqsadi: O'quvchilarga musiqa tinglash malakalarini shaklantirish.Musiqa tinglash malakalarinishakillantirish.Musiqa savodi bo'yicha olgan bilimlarini mustahkamlash.. Ijodiy qobilyatini rivajlantirish.Musiqaga bolgan qiziqishini rivajlantirish.
3 Darsning metodi :Aralash
4Darsning jihozi:2 Sinf darsligi ,rubob ,texnik vasitalar korgazmali qurallar suratlar
Darsning barishi
O'quvchilar musiqa sadolari ostifda sinfga kirishadi. Tashkiliy qism. Uyga vazifalarni tekshirib o'qyvchilarni baholash.
5Yangi mavzu Kuy nimalar ifodalanadi. kuy haqida tushuncha berish
6 Musiqa tinglash "Shaxi so'zana"
kuyini tinglab mazmunini xarakteriniusulini dinamik belgisini oniqlash.
7Jamoa bolib kuylash .Sh Yarmatovning Sog'lom avlod qo'shig'i "ni qoshiqni o'qituvchi ijrosida qo'shiqni tinglab birgalikda kuylashadi bastokori haqida mazmuni xarakteri surati usuli dinamik belgisi haqida tushuncha berish.
8 Musiqa savodi . Usul tashlab notalarni sanash
9 Darsni yakunlash o'tilgan mavzularni mustahkamlab foal qatnashgan o'quvchilarni baholash. 10 Uyga vazifa o'tilganlarni mustahkamlab kelish.Qish faslari rasim chizish.
20 21 daris 2 sinf
1Mavzu ;Bastokar Sh Yarmatov ijodi
2 Darsning maqsadi .O'quvchilarga bastakor haqida tushuncha berish .O'quvchilarga basrokor ShYarmatov ijodi bilan tanishtirish.
3 Darsning metodi .Aralash
4Darsning jihozi
2 Sinf darsligi ,rubob ,texnik vasitalar korgazmali qurallar.
Darsning barishi
O'quvchilar musiqa sadolari ostida sinfga kirishadi.Tashkiliy qism Uyga vazifani tekshirib o'quvchilarni bahjolash.
5 Yangi mavzu; Bastokor ShYermatov ijodi bastokar haqida suhbat o'tkaziladi."Aqiliy hujum"usulidan foydalanib,savollar beriladi;Qo'shiqni kim yaratadi? Biz o'tgan darsda qaysi bastakor bilan tanishdik?BastokarShYarmatov qayerda to'g'ilgan?Bastakor ShYarmatov qanday asarlar yaratgan?Biz bastokarning qaysi qo'shiqlarini bilamiz?
6 musiqa savodi;musiqali rebus
7 Musiqa tinglash; "Sag'lam avlad qo'shigi" qo'shiqni tinglab bastokari mazmuni xarakteri usuli haqida tushuncha berish.
8 Jomoa bolib kuylash; F Nazarovning "Uxlab turdim "qo'shig'ini o'qituvchi ijrosida tinglab bastokori mazmuni xarakteri usuli dinamik belgilari haqida tushuncha berish.
9Ijodiy foaliyati o'tilgan qo'shiqni ifodali qilib kuylab berish
10 Darsni yakunlash uyga vazifani mustahkamlab o'quvchilarmni baholash.
11Uyga vazifani takrarlash rasim chizib kelish
23 24 Dars 2 sinf
1 Mavzu "Musiqaliy o'yinlar va raqslar"
2 Darsning maqsadi;O'quvchilarning musiqa, kuy va ohang orqali gozallikni sevish his- tuyg'ularini shakilantirish.O'quvchilarning raqs haqidagi bilimlarini mustahkamlash. O'quvchilarning ijodiy qabilyatini, musiqa qizig'ishlarini rivojlantirish.
3Darsning metodi Aralash
4Darsning jihozi; 2 sinf darsligi ,rubob texnik vasita ,korgazmali qurallar ,rasimlar.
Darsning barishi
O'quvchilar musiqa sadolari ostida sinfga kirishadi. Tashkiliy qism. Y oqlama qilish .Uyga vazifani tekshirib o'quvchilarni baholanadu.
5 Darsning mavzusi bo'yisha raqs san'ati haqida o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash uchun o'quvchi "fikirlar hujumi" usulidan joydalanib savollar beradi:
Raqs bu nima?Raqsdlar qanday bo'ladi? Raqs kuyi tinglovchilarni nimaga chorlaydi?Siz qanday raqslarni bilasiz?Yana qanday raqs kuylarini eshitgansiz?
6 Musiqa tinglash . O'zbek xalq kuyi "Andijon polkasi"ni tinglab, nomini aytadilar,keyintinglangan musiqaga mos harakatlarini bajaradilar.
7 Musiqa savodi.Ozingiz toping.Daskaga notalar yaziladi,o'quvchilar yozilgan notalarni o'qishadi.
8 Jo'moa bolib kuylash; Archa bayrami Ik Akbarov musiqasi qo'shiqni o'qituvchi ijrosida tinglab.Qo'shiqning mazmunini xarakterini suratini usulini dinamik belgisini o'rganishadi.
9 Ijodiy foliyati; o'quvchilar musiqa ni tinglab kuyga raqsga tushadilar.
10 Darsni yakunlash;O'tilgan mavzuni mustahkamlab o'quvchilarni baholash.
11 Uyga vazifa o'tilganlarni takirarlab kelish qish fasillari haqida rasim chizib kelish.
24 25 Dars 2 sinf
1 Mavzu Qaytariq belgisi haqida tushuncha( notani farqlash)
2 Darsning maqsadi
Musiqa asarining qaytariq belgisi "Repriza" va musiqa asarining o'zgaruvchan qaytarilishi haqida tushuncha berish. O'quvchilarda musiqaga bnolgan qizig'ish qabilyatlarini rivajlantirish.
3Darsning metodi Aralash
4Darsning jihozi. 2 Sinf darsligi, rubob, texnik vasitalari korgazmali qurallar rasimlar.
Darsning barishi
O'quvchilar sinfga musiqa sadolari bilan sinfga kirishadi.Tashkiliy qism. yoqlama qilish.Uyga vazifani tekshirib o'quvchilarni sorab baholash.
5Yangi mavzuMusiqa savodi. O'quvchilarga musiqa asariningo'zgarmas belgisi"Repriza"va musiqa asarining o'zgaruvchan qaytarilishi haqida" lolacha" o'zbek xalq kuyi va Nayrez" tajik xalq kuyiga musiqa namunalari asasida tushuncha berish. O'quvchilarning nota o'qish bilimlarini mustahkamlash.
6 Jamoa bolib kuylash. Uxlab turdim F Nazarov musiqasi qo'shiqni tinglab qo'shiq bastokori mazmuni usuli surati dinomik belgis haqida tushunchaga erishish.
7 Musiqa ijodkarligi Yarim nota uzunligida kichik mashiqlar kuylash
8Darsni yakunlash o'tilgan mavzularni mustahkamlab o'quvchilarni baholash.
9 Uyga vazifa o'tilganlarni takrarlab rasim chizib kelish.
26 Dars 2 sinf
Dars konsert
Darsning maqsadi
Chorak davomida o'tilgan mavzular, o'rganilgan kuy va qo'shiqlar bo'yicha o'quvchilarning bilim konikma va malakalarini mustahkamlash
Ijodiy malakalarini mustahkamlashj.3Darsning metodi Aralash
4darsning jihozi 2 sinf darsligi rubob, texnik vasitalar
Darsning barishi
O'quvchilar sinfga musiqa sadolari ostida kirishadi Tashkiliy qism. Yo'qlama qilish uyga vazifani baholash.
27 28 Dars 2 sinf
1Mavzu Musiqaning ifoda vasitalari
2 Darsning maqsadi.O'quvchilarning pauza haqidagi bilimlarini mustahkamlash.Kuz fasillari haqidagi qo'shiqlarni bilish.Musiqaning ifoda vasitalarihaqida o'quvchilar bilimini mustahkamlash.
3 Darsning metodi Aralash
4 Darsning jihozi. 2 sinf darsligi ,rubob ,texnik vasitalar ,korgazmali qurallar ,rasimlar.
Darsning barishi
O'quvchilar sinfga musiqa sadolari ostida kirishadi. Tashkiliy qism. yoqlama qilish ,uyga vazifani tekshirish foal qatnashgan o'quvchilarni baholash.
5 Musiqa savodi Cholg'u ansambili Musiqa asarini birgalikda bir xil qilib ijro etadigan cholg'ular guruhiga "Cholg'u ansambili"deyiladi.Cholg'uchilar ansambili turli cholg'ulardan tuzuladi.Unda rubob dutar, nay, g'ijjak,chang, tanbur, doyra kabi cholg'u sozlari bolishi mumkin.
Shuningdek, ansambil bir xil cholg'ulardan ham tuzuladi. Masalan: rubobchilar ansambili, dutarchilar ansambili, chongchilar ansambili, doyrachilar ansambi;li va shu kabilar.
6 musiqa tinglash."Laylak keldi" o'zbek xalq qo'shig'ini tinglash ,qo'shiq mazmuni xarakteri usuli surati haqida tushuncha berish.
7Jamoa bolib kuylash Ik AkbarovningArcha bayrami qo'shig'ini o'rganish.O'quvchilar o'qituvchi ijrosida tinglab birgalikda kuylashadi keyin o'quvchilar Qo'shiqning bastokari mavzusi xarakteri surati usuli dinamik belgilari haqida suhbatlashadi.
8Ijodiy faoliyati Musiqaga raqs harakatlarini bajarib o'rganish.
9 Darsni yakunlash .O'qituvchi darsni yakunlab, darsda foal qatnashgan o'quvchilarni baholash.
10Uyga vazifa o'tilgan mavzularni takrarlash qish fasli rasimlar chizib kelish.
29 30 Dars 2 sinf
1Mavzu "Bastokar Nadim Narxo'jayev ijodi
2Darsning maqsadi.O'quvchilarningbilim konikmalarini shakillantirish.Bastokorlar ijodi bilan tanishtirish. Musiqa tinglash madaniyatini shakilantirish.
3 Darsningmetodi Aralash savol javoblar
4Darsning jihozi Ashula darsligi ,tehnik vasitalar,korgazmali qurallar, suratlar.
Darsning barishi
O'quvchilar sinfga musiqa sadolari ostida kirishadi. Tashkiliy qism.Yoqlama qilish, tazalikni tekshirish, uyga vazifani tekshirib o'quvchilarni baholash.
5Yangi mavzu. Musiqa tinglash..Bastokor yazgan asarlardan tinglash.N Narxo'jayevning "Kitobim qo'limda "qo'shig'ini tinglab, bastokori mavzusi xarakteri usuli surati haqida tahlil qilish.
6 Jamoa bo'lib kuylash. N Narxo'jayevning "Hakkalar qo'shig'ini organish o'qituvchi ijrosida qo'shiqni tinglab birgalikda kuylash .Bastakori mazmuni xarakteri surati usuli dinamik belgilari haqida suhbatlashish.
7 Musiqa savodi. Major va minor tushunchasi.Odatda qo'shiqlar ham, kuylar ham ikki xil jaranglaydi. Biri quvnoq, sho'x jaranglasa, boshqasi ma'yus va mungli eshitiladi.Quvnoq jaranglagan kuylar Major tizilmasida bo'ladi
Minorli eshitilgan kuylar esa Minor tizilmasida bo'ladi
Major tizmidagi kuyni tinglang.Endi shu tizilmadagi uchtovushlikni kuylang:re fa ( diez) lya
Minor tizilmasidagi kuy parchasini tinglang: Endi shu tizilmadagi uchtovushlikni kuylang. RE FA LYA.
8Musiqa ijodkorligi .Qoshiqqa mas raqs harakatlarini bajorish.
9Darsni yakunlash o'qituvchi otilgan mavzularni mustahkamlab o'quvchilarni baholash.
10 Uyga vazifa o'tilganlarni takrarlab kelish mavzuga mas rasim chizib kelish.
31 dars 2 sinf
1 Mavzu Bastokor Dilarom Omonullayeva ijodi.
2 Darsning maqsadi O'quvchilarga bastokor ijodi bilan tanishtirish. Musiqa tinhlash madaniyatini shakillantirish. Musiqa ga bolgan qizig'ishini sakilantirish.
3Darsning metodi Aralash
4Darsni jihozlash 2 Sinf darsligi texnik vasitalar ,korgazmali qurallar rasimlar
Darsning barishi
O'quvchilar sinfga musiqa sadolari ostida kirishadi Tashkili qism. Yoqlama qilish uyga vazifani sorab baholash.
5Yangi mavzu Bastokor Dilorom Omonullayeva ijodi bilan tanishtirish
6 Musiqsa tinglash D Omonullayeva musiqasi Vatanjonom- Vatanim ashulasini tinglash ,tinglangan qo'shiqning bastokori mavzusi xarakteri usuli dinomik belgisi haqida tushuncha berish.
7 Jamoa bolib kuylash. Bolalik qoshigini o'qituvchi ijrosida tinglab birgalikda kuylash bastokoro haqida tushuncha berish qoshiq mavzusi xarakteri usuli dinamik belgisi surati suhbat otkazish.
8 Cholg'u sozlari bilan tashish.O'zbek milliy sozlari bilan tanishish. KICHIK NAY, QO'SH NAY, karnay, surnay nay. mezrabli urma tarli asboblar,chang dutor qashqar rubobi prima rubobi prima dutari kontrabas doyra qayraq shaqildaq nag'ara barabon safalavg'an rubobi.
9 Darsni yakunlash uyga vazifani mustahkamlab fol qatnashgan o'quvchilarni baholash.
10Uyga vazifa o'tilganlarni takrarladsh .
32 Dars 2 sinf
1MavzuBastokor Avaz Mansuirov ijodi
2Darsning maqsadi bastokor ijodi bilan tanishtirish. musiqaga bolgan qizig'ishini shaklantirish. bastokorlar hayati bilan tanishtirish ovoz sozlash
3Darsning metodi Aralash
4 Darsning jihozi 2 Sinf darisligi ,texnik vasitalar ,korgazmali qurallar, surat.
Darsning barishi
O'quvchilar musiqa sadolari ostida sinfga kirishadilar .Tashkiliy qism. yoqlama qilish uyga vazifani tekshirib o'quvchilarni baholash.
5 yangi mavzu.bastokar Avaz Mansurov ijodi.yazgan asarlari bilan tanishtirish.
6 Musiqa tinglash. Olmacha anor, o'zbek xalq kuyi kuyning mazmuni xarakteri usuli surati haqida tushunchaga ega bolish.
7 Jamoa bolib kuylash A Mansurovning "Muzqaymoq" qo'shig'ini o'rganish bastokari mazmuni xarakteri usuli haqida tushunchaga ega bolish.
8 Musiqa savodi Dirijorlik notaga qarab dirijorlik qilish.
9Musiqaga chapakda jo'r nbolish
10 Darsni yakuni .O'qituvchi darsni yakunlab, o'quvchilarni baholaydi
11Uyga vazifa. O'tilganlarni takrarlab.Darslikdagi chorak yakuni bo'yicha berilgan savollarni o'rganib kelish va NAZORAT ISHI ga tayyorlanish.
33 Dars 2 sinf
1Mavzu. NAZORAT ISHI
2Darsning maqsadi.O'quvchilarning chorak davomida o'lgan bilim, konikma va malakolarini aniqlash va baholash.
Darsning barishi:
Chorak davomida o'tiolgan mavzular bo'yicha NAZORAT ISHI o'tkazish.
34 dars 2 sinf
Dars konsert
Darsning maqsadi O'quvchilarning yil davomida olgan bilim konikmalarini mustahkamlash musiqaga bolgan qizig'ishini shakillantirish.
Darsning barishi
O'quvchilar sinfga musiqa sadolari ostida kirishadi. Tashkiliy qism. o'quvchilar yil davomida o'lgab bilm va qo'shiq raqslarini namoyish qilishadilar.
Yüklə 69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə