213 olgu sunumu özetYüklə 33,68 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix20.10.2017
ölçüsü33,68 Kb.
#6039


213

OLGU SUNUMU

ÖZET

Yabancı cisim yutulması nedeniyle endişeli bir şekilde acil 

merkezlere başvuran erişkin hastaların birçoğunda yutulan 

cisim toplu iğne gibi küçük cisimler olduğu bilinmektedir. Bu 

tür yabancı cisimlerin yutulması durumunda gastrointestinal 

traktusun dışına çıkmamış, peritonitin eşlik etmediği hastalar-

da  genel  kabul  görmüş  yaklaşım  non-cerrahi  yaklaşım  ve 

takiptir. Yuttuğu yabancı cismin farkında olmayan, kendiliğin-

den gastrointestinal traktusu terk etmesinin olası olmadığı cis-

min midesine yerleştiği olgu üzerinden mide yabancı cisimleri 

irdelenmeye çalışıldı.

Anahtar kelimeler: mide; yabancı cisim

SUMMARY

A rare foreign body in the stomach: A case report

In many anxious adult patients admitted to the emergency cen-

ters because of intake of foreign bodies, small items, such as a 

needle is known to be ingested. In patients who swallowed 

foreign bodies, which are not penetrated outside of the gastro-

intestinal tract, and thus not accompanied by peritonitis, gene-

rally accepted approach is non-surgical approach and follow-

up of the patient. We tried to analyze gastric foreign bodies in 

consideration of the patient who was not aware of a swallowed 

foreign body which could not possibly pass out of the gastroin-

testinal tract spontaneously.

Key words: stomach; foreing body

Cerrahi

Göztepe Tıp Dergisi 28(4):213-215, 2013 

doi:10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.213ISSN 1300-526X

Midede ender bir yabancı cisim: Olgu sunumu

Barış GÜLTÜRK (*), Ahmet BOZDAĞ (*), Burhan Hakan KANAT (**), Mustafa GİRGİN (***), 

Umut GÜLAÇTI (****)

Geliş tarihi: 29.06.2012

Kabul tarihi: 04.06.2013

Harput Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Uzm. Dr.*; Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Uzm. Dr.**; Fırat Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr.***; Harput Devlet Hastanesi Acil Servisi, Uzm. Dr.****

Yabancı cisim yutulması ya da yutma kuşkusu daha 

çok  çocuklarda  karşılaşılan  bir  durumdur.  Daha 

az  sıklıkla  ise  erişkin  çağda;  kronik  alkoliklerde, 

epileptik veya psikiyatrik rahatsızlığı olanlarda ve 

zekâ geriliği olanlarda görülür. Ayrıca total diş pro-

tezi  kullananlarda  sert  damağın  his  kaybı  sonucu 

yabancı cismin fark edilmeden yutulması söz ko-

nusu iken, bazı obez kişilerde de olduğu gibi, ağız-

daki lokmayı fazla çiğnemeden yutma nedeniyle de 

meydana gelmektedir 

(1)


Yutulan cisimlerin yaklaşık % 95’i mideden bağır-

saklara ilerler ve hiçbir semptom oluşturmadan, vü-

cuda hiçbir zarar vermeden pasaj ile atılırlar. Geri 

kalan kısmı ise tedavi gerektirir. Tedavi şekli; ya-

bancı cisimlerin özelliklerine ve midede sebat ettiği 

süreye göre değişmektedir 

(2)


Bu makalenin amacı; karın ağrısı nedeniyle polik-

liniğe başvuran, öyküsünde özellik olmayan ancak 

yapılan  tetkiklerinde  midede  yabancı  cisim  tespit 

edilen ve gastroskopi aracılığı ile tedavi edilen bir 

olguyu literatür eşliğinde sunmaktır. OLGU SUNUMU

Yirmi dokuz yaşında erkek hasta yaklaşık iki aydır 

devam eden karın ağrısı nedeniyle polikliniğe baş-

vurdu. Öyküsünde son iki aydır epigastrik bölgede 

ağrısı olduğu ara sırada yemeklerden sonra bulan-

tısı olması dışında özellik yoktu. Hastanın muaye-

nesinde epigastrik bölgede hassasiyet mevcut olup, 

diğer  sistem  muayeneleri  normaldi.  Laboratuvar 

değerlendirmesinde  kan  sayımı  ve  biyokimyasal 

parametreler normaldi. Çektirilen ayakta direkt ka-

rın grafisinde birinci lomber vertabra hizasında lo-

kalize olan yabancı cisme ait radyoopak görünüm 

izlendi  (Resim  1).  PA  akciğer  grafisinde  ve  karın 

ultrasonografi (USG) tetkikinde özellik yoktu.
214

Göztepe Tıp Dergisi 28(4):213-215, 2013

Öyküsünde  yabancı  cisim  aspirasyonu  olmayan 

hastaya  gastroskopi  planlanarak  kliniğe  yatırıldı. 

Yapılan  gastroskopisinde  midede  preplorik  muko-

zaya penetre yabancı cisim görüldü (Resim 2). En-

doskopik olarak çıkarılan yabancı cismin; 4-5 cm 

uzunluğunda, bükülebilir, ince ve sivri uçlu bir in-

şaat teli olduğu görüldü (Resim 3). İşlem sonrası 24 

saat gözlem altında tutulan hastada ek sorun olmadı 

ve sorunsuz olarak taburcu edildi.TARTIŞMA

Yabancı cisim yutulması özellikle çocuklarda yay-

gın olarak acil servise başvuru nedenleri arasında-

dır. Erişkinlerde çocuklara göre daha az görülmekle 

birlikte daha çok mental retarde kişilerde ve psiki-

yatrik  rahatsızlıkları  olanlarda  rastlanır 

(3)

.  Ancak normal bireyler arasında da; kazara ya da farkında 

olmadan  yutulan  yabancı  cisimler  nedeniyle  acil 

servise ve polikliniklere başvuran hastaların sayısı 

azımsanacak düzeyde değildir.

Hastaların bir kısmı yanlışlıkla yuttuğunu söyleye-

rek başvurmakla beraber daha çok bizim hastamız-

daki gibi yuttuğunu bilmemektedir. Yabancı cisim-

lerin kendine özgü bir semptom ve fizik muayene 

bulgusu yoktur 

(4)


Tanıda  direkt  grafiler  çekilerek  radyoopak  olan 

yabancı  cisimlerin  sayısı,  şekli  ve  gastrointestinal 

sistemdeki yerleşimi hakkında fikir edinilebilir 

(5,6)Eğer yabancı cisim radyolüsent ise bilgisayarlı to-mografi gibi ileri tetkikler kullanılabilir 

(7)


. Bu olgu-

da radyoopak yabancı cismin direkt batın grafisinde 

mide lojuna lokalize olduğu görüldü.

Tedavide uygulanacak yöntemi belirlemede; yaban-

cı cismin türü ve gastrointestinal sistemdeki yerleşi-

Resim 1. Ayakta direkt karın grafisinde yabancı cismin görünümü.

Resim 2. Preplorik mukozaya penetre yabancı cismin gastroskop 

ile görünümü.

Resim 3. Çıkarılan yabancı cisim.215

B. Gültürk ve ark., Midede ender bir yabancı cisim: Olgu sunumu

mi en önemli kriterlerdir. Yabancı cisimlerin büyük 

çoğunluğu komplikasyona yol açmadan barsaklara 

iletilerek  vücudu  terk  ederler.  Literatürdeki  çalış-

malarda yabancı cisimlerin % 75.6’sı kendiliğinden 

çıkarken, % 19,5’inde endoskopik geri çıkartma, 

% 4.8’inde ise cerrahi girişim uygulandığı vurgu-

lanmıştır 

(3,8)

.

Uzun süre midede ya da ince bağırsaklarda kalan cisimlerin ilerleyişi çeşitli ilaçlar (magnezyum sitrat 

ya da magnezyum sülfat vb.) verilerek hızlandırıla-

bilir 

(2)


. Yabancı cismin midede olduğu kesinleşti-

rildikten sonra takip edilebileceği ancak 4 haftadan 

daha uzun süre midede sebat ederse ileri tedavi yön-

temlerine başvurulup ve çıkarılması gerektiği vur-

gulanmıştır 

(2,9)


. Biz bu görüşe tam olarak katılmıyo-

ruz. Bize göre özellikle erişkinlerde erken dönemde 

endoskopik geri çıkartma yapılmalıdır. Takipte ve 

tedavi şeklini belirlemede bir diğer kriterde yabancı 

cismin büyüklüğüdür. Literatürde erişkinler için bu 

rakam 4 cm’dir . Dört santimetreden büyük özellik-

le delici kesici cisimlerin daha tehlikeli olduğu ve 

bunlara  müdahale  edilmesi  gerektiği  bildirilmiştir 

(2)

.  Hastamızda  yabancı  cisim  delici-kesici  vasıfta ve yaklaşık 5 cm uzunluğundaydı.

Sonuç olarak, tedavide özellikle erişkin hastalarda 

genel  anestezi  gerekmeden  birçok  olguda  fleksibl 

endoskopi ile yabancı cisimler çıkarılabilmektedir 

ve gastroskopi günümüz koşullarında yabancı cis-

min çıkarılması için en güvenilir yöntem olmaya de-

vam etmektedir. Ancak, çıkarılamadığı veya yutulan 

materyalin risk oluşturduğu durumlarda laparotomi 

vazgeçilmezdir. Gastrointestinal sistemdeki özellik-

le mide ve duodenumdaki delici vasıftaki yabancı 

cisimlerin  beklemek  ve  takip  etmek  yerine  henüz 

proksimaldeyken  ve  perforasyona  neden  olmadan 

endoskopik olarak çıkarılması gerekmektedir.

KAYNAKLAR

1.  Çobanoğlu U, Yalçınkaya İ. Özefagus yabancı cisimleri: 

175  olgunun  analizi.  Turkish  J  Thorac  Cardiovasc  Surg 

2008;16(4):244-249.

2.  Güçlü M, Karakuş C, Özen O. Çocuklarda Gastrointesti-

nal Yabancı Cisimler. STED 2006;15(9):269-270.3.  Başpınar  İ,  Şahin  S,  Erdoğan  G. Yabancı  cisim  yutma 

sonucu gelişen akut mekanik bağırsak tıkanıklığı: Olgu su-

numu. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2010;16(1):92-94.

4.  Midi A, Doğusoy G, Şad O, Gür E. Kayısı Çekirdeğine 

Bağlı  Mekanik  Kalın  Barsak  Obstruksiyonu:  İntestinal 

Obstruksiyonun  Ender  Nedeni.  Olgu  Sunumu.  Marmara 

Medical Journal 2008;21(3):247-251.

5.  Neves CZ, Maluf-Filho F. Clinical and endoscopic aspects 

of  foreign  body  ingestion.  Gastroenterol  Hepatol  (NY) 

2010;6(9):584-5.

6.  Losanoff JE, Kjossev KT. Gastrointestinal “crosses”: an in-

dication for surgery. J Clin Gastroenterol 2001;33:310-4.

  http://dx.doi.org/10.1097/00004836-200110000-00011

7.  Guirgis M, Nguyen R, Pokorny C. Accidental ingestion 

of plastic from takeaway containers--food for thought. Med J Aust 2011;7:194(5):245-6.

8.  Velitchkov  NG,  Grigorov  GI,  Losanoff  JE,  Kjos-

sev  KT.  Ingested  foreign  bodies  of  the  gastrointestinal 

tract:  retrospective  analysis  of  542  cases.  World  J  Surg 

1996;20:1001-5.

  http://dx.doi.org/10.1007/s0026899001529.  Kulig K, Rumack CM, Rumack BH, et al. Disk battery 

ingestion. JAMA 1983;249:2502-2504.  http://dx.doi.org/10.1001/jama.1983.03330420048033


Yüklə 33,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə