6. O. KaramustafaliogluYüklə 206,72 Kb.

səhifə1/6
tarix23.09.2017
ölçüsü206,72 Kb.
  1   2   3   4   5   6


26

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 14, Say›: 1, 2004 / 

Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 14, N.: 1, 2004 - www.psikofarmakoloji.org

Psikiyatrik bozukluklarda topiramat kullan›m›

Derlemeler/

Reviews


G‹R‹fi

A

ntikonvülzan  ilaçlar,  farkl›  psiki-yatrik  bozukluklar›n  tedavisinde

giderek daha fazla kullan›m alan›

bulmaya  bafllam›flt›r.  Karbamazepin  ve

valproik  asidin  bipolar  bozukluktaki  et-

kinli¤iyle ilgili ilk yay›nlar 1960 ve 1970’li

y›llara  kadar  uzanmaktad›r.  Bindokuz-

yüzseksen  ve  1990’l›  y›llarda  kontrollü

çal›flmalarla bu ilaçlar›n bipolar bozukluk

tedavisindeki  yeri  do¤rulanm›flt›r.  Son

dönemlerde,  antikonvülzan  ilaçlar›n  bi-

polar  bozuklu¤un  yan›  s›ra  baflka  psiki-

yatrik  bozukluklarda  da  kullan›labilece-

¤ine dair yay›nlar giderek ço¤almaktad›r.

Karbamazepin ve valproik asidin yan› s›-

ra  lamotrijin,  gabapentin  ve  topiramat

gibi “yeni” antikonvülzan ilaçlar da farkl›

psikiyatrik  bozukluklar›n  tedavisinde

hem klinik hem de araflt›rma düzeyinde

olas›  etkileri  aç›s›ndan  denenmektedir.

Antiepileptik ilaçlar›n migren, a¤r›l› send-

romlar, huzursuz bacak sendromu, alkol

yoksunlu¤u,  panik  bozuklu¤u,  obsesif

kompulsif  bozukluk,  anksiyete,  sosyal

fobi, travma sonras› stres bozuklu¤u gibi

pek çok farkl› alanda etkinliklerinin ola-

bilece¤ini  düflündüren  klinik  araflt›rma-

lar bulunmaktad›r.

1979  y›l›nda  sentezlenen  ve  1995

y›l›nda  ilk  kez  ‹ngiltere’de  kullan›ma

sunulan  topiramat,  1996  y›l›nda  erifl-

kinler ve 2-16 yafl aras› çocuk hastalar-

da  k›smi  bafllang›çl›  veya  birincil  jene-

ralize  tonik-klonik  nöbetlerin  tedavi-

sinde,  Amerikan  G›da  ve  ‹laç  Dairesi

(Food and Drug Administration-FDA) ta-

raf›ndan da ruhsatland›r›lm›flt›r. Topira-Psikiyatrik Bozukluklarda Topiramat

Kullan›m›  

O¤uz Karamustafal›o¤lu

1

, Simden Demirk›ran2

1

Doç. Dr., 2

Uzman Dr.; fiiflli Etfal E¤itim ve

Araflt›rma Hastanesi, Psikiyatri Klini¤i,

‹stanbul - Turkey  

Yaz›flma Adresi / Address reprint requests to:

Dr. Simden Demirk›ran, fiiflli Etfal E¤itim ve

Araflt›rma Hastanesi, Psikiyatri Klini¤i,

‹stanbul - Turkey  

Telefon / Phone: +90-212-583-8253

Faks / Fax:+90-212-660-0313   

Elektronik posta adresi / E-mail address:

simden@anet.com.tr

Kabul tarihi / Date of acceptance:

29 Ocak 2004 / January 29, 2004 ÖZET:

Psikiyatrik bozukluklarda topiramat kullan›m› 

Topiramat, genifl spektrumlu etki mekanizmas›na sahip yeni kuflak bir

antikonvülzand›r.  De¤iflik  reseptörler  üzerindeki  etkileri  nedeniyle

farkl›  psikiyatrik  bozukluklarda  olas›  etkileri  aç›s›ndan  araflt›r›lmakta-

d›r. Bu yaz›n›n amac›, topiramat›n bipolar bozukluk, alkol/madde yok-

sunlu¤u  ve  ba¤›ml›l›¤›,  a¤r›l›  sendromlar,  dürtü  kontrol  bozukluklar›,

anksiyete bozukluklar› ve yeme bozukluklar› gibi farkl› psikiyatrik bo-

zukluklar›n tedavisinde kullan›m›yla ilgili varolan yay›nlar›n, topirama-

t›n  farmakolojik  özellikleriyle  ba¤lant›l›  olarak  gözden  geçirilmesidir.

Bu  çal›flmalarda  genel  olarak  topiramat  ek  tedavi  veya  monoterapi

olarak etkinlik aç›s›ndan olumlu sonuçlar vermifl, hafif-orta düzeydeki

yan etkileri iyi tolere edilmifl ve dozun yavafl artt›r›lmas›yla azalm›flt›r.

Topiramat›n çeflitli psikiyatrik bozukluklardaki tedavi edici etkileri ümit

verici görünmektedir.

Anahtar  sözcükler: topiramat,  bipolar  bozukluk,  alkol/madde  kul-

lan›m›, anksiyete bozukluklar›, yeme bozukluklar›, a¤r› Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2004;14:26-37

ABSTRACT:

Use of topiramate in psychiatric disorders 

Topiramate  is  a  novel  anticonvulsant  drug  which  has  a  broad

spectrum  of  mechanism  of  action.  Due  to  its  activity  at  different

receptors,  the  possible  effects  of  topiramate  in  the  treatment  of  a

range of psychiatric disorders have been the subject of many studies.

The aim of this paper is to review the existing literature about the use

of  topiramate  in  various  psychiatric  disorders  including  bipolar

disorder, alcohol/drug withdrawal syndromes and dependency, pain

syndromes,  impulse  control  disorders,  anxiety  disorders  and  eating

disorders. In these studies, topiramate are generally reported to have

positive  treatment  effects  as  an  adjunctive  or  as  monotherapy,  and

well tolerated with mild to moderate side effects which has shown to

be decreased with slow titration. Therapeutic effects of topiramate in

psychiatric disorders seem promising.

Key  words: topiramate,  bipolar  disorder,  alcohol/substance  use,

anxiety disorders, eating disorders, painBull Clin Psychopharmacol 2004;14:26-37


Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 14, Say›: 1, 2004 / 

Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 14, N.: 1, 2004 - www.psikofarmakoloji.org

27

mat›n farmakodinamikleri ile ilgili yay›nlar, di¤er anti-konvülzan ilaçlara göre daha genifl spektrumlu bir re-

septör  afinitesi  oldu¤unu  göstermektedir.  Bu  genifl

spektrumun  epilepsi  tedavisinde  daha  yüksek  etkin-

likle ba¤lant›l› oldu¤u düflünülmektedir. Psikiyatrideki

kullan›m› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise, bu yayg›n resep-

tör afinitesi topiramat›n bipolar bozuklu¤un ötesinde,

de¤iflik psikiyatrik bozukluklar›n tedavisinde ilginç aç›-

l›mlar› olabilece¤ini düflündürmektedir. 

Bu yaz›da, topiramat›n farkl› psikiyatrik bozuklularda-

ki  kullan›m›yla  ilgili  varolan  yay›nlar,  etki  mekanizmas›

ba¤lam›nda da de¤erlendirilerek gözden geçirilmektedir.

Etki Mekanizmas› 

Antiepileptik  ilaçlar›n  etkilerini  afla¤›daki  mekaniz-

malardan  biri  veya  daha  fazlas›  arac›l›¤›yla  sa¤lad›¤›

düflünülmektedir:  sodyum  kanallar›n›n  blokaj›,  GABA-

erjik sinir iletisinin artt›r›lmas›, eksitatör amino asit re-

septörlerinin (Glutamat) antagonizmas› veya kalsiyum

kanallar›n›n blokaj›. Topiramat, karbamazepin ve valp-

roat›n farmakolojik profillerini bir araya getirmektedir.

Bu  niteli¤i,  antiepileptik  aktivitenin  daha  kapsaml›  ol-

mas›n› sa¤layabilece¤i gibi, bipolar bozuklu¤un tedavi-

sinde de faydal› olabilece¤ine dair biyolojik temel olufl-

turmaktad›r. Bunun yan› s›ra, GABAerjik iletinin güçlen-

dirilmesi  ile  glutamat  alfa-amino-3-hidroksi-5-metil-4-

isoksazolpropionat  (AMPA)  reseptör  antagonizmas›n›n

kombinasyonun  topiramata  özgü  oldu¤u  öne  sürül-

mektedir (1). Bu kombinasyon topiramat›n çeflitli ank-

siyete  bozukluklar›nda  etkili  olabilece¤ini  düflündür-

mektedir. Tablo 1’de di¤er antiepileptik ilaçlar ve topi-

ramat›n  reseptör  profillerinin  bir  karfl›laflt›rmas›  ile  bu

profiller  temel  al›nd›¤›nda,  epilepsinin  yan›  s›ra  etkili

olmalar›n›n  beklenebilece¤i  çeflitli  psikiyatrik  bozuk-

luklar s›ralanm›flt›r. 

Topiramat:  Farmakodinamikler  ve  Etki

Mekanizmas› 

Do¤al  monosakkarid  D-früktozun  sülfamat  içeren

bir türevi olan topiramat, hücresel düzeyde yayg›n far-

makodinamik etkiler göstermesi nedeniyle di¤er anti-

epileptik ilaçlardan farkl› bir yap›ya sahiptir. Topirama-

t›n in vivo antiepileptik etkinlik gösterdi¤i konsantras-

yonlarda, birden fazla etki mekanizmas›n›n oldu¤u bil-

dirilmektedir. Topiramat›n antikonvülsan etkisine kat-

k› da bulunabilecek farmakodinamik etkileri afla¤›daki

gibi özetlenebilir (2,3): 

O. Karamustafal›o¤lu, S. Demirk›ran

Etki mekanizmas›

Etkili olmas› beklenen

Etki mekanizmas›na göre reseptör profilleri

Bozukluk

TPM


BDZ

KBZ


VLP

GBP


LMT

Na kanal blokaj›

Epilepsi Bipolar bozukluk ?

+

-+

+

+ (?)+

GABA aktivitesinin

Epilepsi

+

+-

+

+-

güçlendirilmesi

Bipolar bozukluk Alkol/madde yoksunluk

sendromlar› Anksiyete bozukluklar›

AMPA/kainate glutamat

Epilepsi


+

-

--

-

-reseptörlerinin seçici

Anksiyete bozukluklar› Nikotin/kannabis

antagonizmas›

ba¤›ml›l›¤›/yoksunluk sendromlar›

Anksiyete bozukluklar› Yeme bozukluklar›

Dürtü kontrol bozukluklar› Bipolar bozukluk?

Ca kanallar›nda düzenleyici etki

Bipolar bozukluk

+

-

++

?

+‘Anti-kindling’ aktivite

Epilepsi Bipolar bozukluk?

+

+

++

+

+Travma sonras› stres bozuklu¤u?

+; etkili, -:etkisiz, ?:flüpheli etkili, TPM:topiramat, BDZ:benzodiazepinler, KBZ:karbamazepin, VLP:valproat, GBP:gabapentin, LMT:lamotrijin, GABA:gama amino butirik asit, Na:Sodyum, CA:Kalsiyum.Tablo 1. Antiepileptik ilaçlar›n farmakodinamik özellikleri ba¤lam›nda epilepsinin yan› s›ra etkili olmas›n›n beklenebilece¤i çeflitli psikiyatrik

bozukluklar (2,5)  
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə