[A] A, a (noun): : the first letter of the abakada or the Filipino alphabet aacherii アーチェリー


Tag. Eng. (syn.): hiwalay, magkahiwalay, magkalayo. (3): ajar, slightly open. (syn.): kawang, nakabukas nang bahagya. awanganYüklə 1,75 Mb.
səhifə40/40
tarix17.09.2017
ölçüsü1,75 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40
: separated. * Tag. Eng. (syn.): hiwalay, magkahiwalay, magkalayo. (3): ajar, slightly open. (syn.): kawang, nakabukas nang bahagya.
awangan (v.t.)(r.w. awang): : leave a space of gap between. * Tag. Eng. (syn.): patlangan, pagitanan, puwangan.
awaremi 哀れみ, doojoo 同情, jihi 慈悲, nasake 情け (noun): : compassion, mercy, sympathy, pity.
awaremu 哀れむ, doojoo suru 同情する, jihi-no kokoro-wo motsu 慈悲の心を持つ, nasake-wo kakeru 情けをかける (v.i.): : to feel pity, to have mercy, to have pity, to sympathize.
awarena 哀れな, kawaisoona 可哀想な, mijimena 惨めな, fukoona 不幸な, itamashii 痛ましい (adj.): : miserable, pathetic, pitiable, pitifull.
awas (noun): : deduction, discount. * Ang laki ng awas ko sa suweldo.: : I have a big deduction on my salary. (syn.): bawas.
awasan (noun)(r.w. awas): : regular dismissal or time of dismissal of students, workers, or the like. * Tag. Eng. (syn.): uwian, labasan.
awasin (v.t.)(r.w. awas): (1): to deduct. * Awasin mo sa kita ko ang perang pinambili ko ng regalo niya.: : Deduct in my income the money that I used in buying her gift. (2): to subtract. * Tag. Eng. (syn.): bawasin, alisan.
awat (noun/adj.): (noun): (1): the act of separating or pacifying the combatants in a quarrel. (syn.): pagpapayapa o pagpapatigil (sa nag-aaway). (2): the weaning of a child or a young animal. * Ang awat ng sanggol ni Carina ay gagawin bukas.: : The weaning of Carina's baby is tomorrow. (syn.): pagwawalay sa suso.

(adj.): (1): already separated or pacified, referring to the combatants in a quarrel. * Tag. Eng. (2): to take out or withdraw, referring to the fire or firewood from a stove.


awatadashii 慌ただしい, kyuuna 急な (adj.): : hasty.

* awate-te あわてて, seikyuuni 性急に (adv.): : hastily.


awatin (v.t.)(r.w. awat): : to restrain. * Awatin mo ang dalawang lasing na nag-aaway sa loob ng karaoke.: : Restrain the two drunken persons fighting inside the karaoke box.
awatorisahin (v.t.): : to authorize. * Tag. Eng. (syn.): bigyang-kapangyarihan.
aw-aw (sla.)(noun): : dog meat. [Tag. onomatopoeia for a dog's barking] * Kumakain siya ng aw-aw.: : He eats dog meat. (syn.): laman ng aso.
away (noun): : a fight, a quarrel. * Hindi siya puwedeng tumabing matulog sa asawa niya dahil may malaking away sila ngayon.: : He cannot sleep with his wife now because they have a big fight. (syn.): babag, labanan, tunggalin, basag-ulo.
awayan (noun)(r.w. away): (1): a quarrel or fight among many. * Tag. Eng. (syn.): labu-labo. (2): a grudge. * Sila ay may awayan ng kanyang ama tungkol sa pag-aasawa niya.: : She has a grudge with her father because of her marriage.
awayin (v.t./adj.)(r.w. away): (v.t.): : to start a quarrel or fight with. * Tag. Eng. (syn.): babagin, kalabanin, katungaliin, basaguluhin, palaaway.

(adj.): : quarrelsome. * Tag. Eng.


awditoryum (noun): : a hall. * Sa awditoryum ng iskuwela nila ginawa ang pagtatapos sa kolehiyo.: : Their college graduation was conducted in their school hall.
aweng (noun): : a swaying or dangling motion of a hanging or pendant object, especially one that is about to fall. * Tag. Eng.
awit (noun): (1): a song. * Magandang pakinggan ang mga awit na pag-ibig ni Anthony Castello.: : The love songs of Anthony Castello are pleasing to hear. (syn.): kanta, imno, salmo. (2): a ballad. * Tag. Eng.
awit (sla.)(v.t.): : to confess. [Tag. awit "sing"] * Nabilanggo ang pamilyang Castillo dahil umawit ang kanilang tagapagmaneho ukol sa pangingikil nila.: : The Castillo family got into jail because their driver confessed about their extortion operation. (syn.): mag-tapat, mag-sumbong.
awitan (noun/v.t.)(r.w. awit): (noun): : simultaneous singing of a number of persons. * Tag. Eng.

(v.t.): : to sing a song for. * Tag. Eng. (syn.): kantahan.


awitin (v.t.)(r.w. awit): : to sing a somg. * Awitin mo nga ang kantang "Kampai," pabotiro ko kasi iyon.: : Can you sing the song "Kampai"? It is my favorite. (syn.): kantahin.
awsan (v.t.): : to deduct or substract a part of portion from. * Tag. Eng. (syn.): bawasan, alisan, kunan.
awto (noun): : an auto, an automobile, a car. * Ang bagong awto nila ay mahal dahil galing pa sa Hapon.: : Their new car is expensive because it comes from Japan. (syn.): oto, otomobil, koste.
awtobiyograpiya (noun): : an autobiography. (var.): autobiyograpya. * Tag. Eng. (syn.): sariling, talamubhay.
awtocrasia (noun): : autocracy. * Tag. Eng. (syn.): otocrasya.
awtokrata (noun): : an autocrat. (syn.): otokrata. * Tag. Eng.
awtokratiko (adj.): : autocratic. * Tag. Eng.
awtonomo (adj.): : self-government, autonomous. * Tag. Eng.
awtopsiyahin (v.t.): : to autopsy, to examine or dissect (a dead body) to determine the cause of death. * Tag. Eng.
awtor (noun): : an author, writer. * Tag. Eng. (syn.): manunulat, may-akda.
awtoridad (noun): : authority, power. * Tag. Eng. (syn.): kapangyarihan, poder.
awtorisado (adj.): : authorized. * Tag. Eng. (syn.): pinahihintulutan, maypahintulot.
ay (parti.)[copurative particle equivalent to "be"]: : be, equivalent of linking verb to be. * Ang kalabaw ay malaking hayop.: : The carabao is a big animal.
Ay! (interj.): [exclamation of despair, sadness, etc.]: oh! * Ay! Kadiri!: : Oh! It is disgusting!
aya (noun): (1): beauty, charm, appeal. * Tag. Eng. (2): the state or condition of being pleasant, referring especially to the weather, face, etc. * Tag. Eng. (syn.): aliwalas, kaaliwalasan.
ayafuyana あやふやな, futashikana 不確かな, utagawashii 疑わしい, ayashii 怪しい (adj.): : doubtful, uncertain.
ayain (v.t.): : to invite another or others personally to come along or help do something. * Tag. Eng. (syn.): yayain, yakagin.
ayamachi 過ち, ayamari 誤り, kashitsu 過失, ketten 欠点, tansho 短所, machigai 間違い: : an error, a fault, a mistake.
ayamari-no 誤りの, ayamat-ta 誤った, itsuwari-no 偽りの, machigat-ta 間違った, tadashiku-nai 正しくない (adj.): : erroneous, false, foul, hindi tama, mistaken, wrong.
ayamaru 謝る, wabiru 詫びる, chinsha suru 陳謝する, shazai suru 謝罪する (v.t.): : to apologize, to ask pardon.
Ayan! (interj.): : There!, There it is! (syn.): Hayan! * Ayan ang hinahanap mong pera.: : There is money you are looking for.
ayashii 怪しい, ayafuyana あやふやな, futashikana 不確かな, kimyoona 奇妙な, utagawashii 疑わしい (adj.): : doubtful,strange, uncertain.

* ayashimu 怪しむ, utagau 疑う (v.t.): : to doubt, wonder.


ayasu あやす, nadameru なだめる, netsuka-seru 寝つかせる (v.t.): : to lull, to hush to sleep.
ayatsuru 操る, shori suru 処理する, soosa suru 操作する (v.t.):
: to handle, to manage.

* ayatsuriningyoo 操り人形 (noun): : a puppet.


ayauku 危うく, hotondo ほとんど (adv.): : approximately, almost, nearly.
ayaw (noun/v.t.): (noun): : dislike, distaste, aversion. * Tag. Eng.

(v.t.): (1): do/does not like. * Ayaw ako.: : I don't like. (2): to dislike. * Ayaw nang kumain ng maysakit.: : The patient dislikes to eat.

* ayaw ako (phr.)(var. ayoko): <…ga kiraida ~が嫌いだ, …wo shi-taku-nai ~をしたくない>: I hate, I don't like to.
ayawain (v.t.)(r.w. ayaw): : to refuse.  * Tag. Eng.
ayawan (v.t.)(r.w. ayaw): (1): to dislike, do not like. * Ang pagbasa ay kanyang ina-ayawan. : : She dislike reading. (2): to have objection to. * Tag. Eng. (3): to reject, to refuse, to renounce. * Ayawan mo ang imbitasyon niya dahil masamang lalaki iyan.: : Reject his invitation because he is not a good person. (syn.): umayaw, tanggihan, pahindian, itakwil.
ayaw-ayaw (noun): : proportionate distribution, apportionment. * Tag. Eng. (syn.): hati-hati, bahabahagi.
ayaw-ayawin (v.t.): : to apportion, to distribute or divide proportionally. * Tag. Eng. (syn.): hati-hatiin, baha-bahagiin.
ayo (noun): : a consenting or acquiescence especially to someone's wrong conduct or behavior. * Tag. Eng. (syn.): kampi, katig, kunisinte, ayon.
ayoko (v.t.)(var. ayaw ako): <…ga kiraida ~が嫌いだ, …wo shi-taku-nai ~をしたくない>: I hate, I don't like to.
ayon (v.t./adj.): (v.t.): : to agree, to conform. * Ayon ako sa paghahati-hating aming ari-arian.: : I agree to divide our property.

(adj.): <…ni sansei shi-te ~に賛成して, …ni mikata shi-te ~に味方して, …ni doo-i shi-te ~に同意して>: in favour of, in agreement with. * Ikaw ba ay uma-ayon sa hatol na bitay?: : Are you in favor of the death penalty?

* ayon sa (prep.): <…ni yore-ba ~に依れば, …ni shitagat-te ~に従って>: according to. * Tag. Eng.
ayop (v.t.): (1): to humiliate. * Tag. Eng. (2): to offend. * Isang pag-ayop ang ginawa mo kay Sara.: : What you did is one way of offending Sara.
ayos (noun/adj.): (noun): (1): a discipline, an order. * Tag. Eng. (2): an arrangement. * Mahusay ang ayos ng opisina mo.: : The arrangement of your office is good. (3): condition, a situation. * Tag. Eng. (syn.): lagay, kakagayan, tayo, katayuan. (4): a position. * Tag. Eng. (syn.): lagay, pagkakalagay. (5): form, appearance. * Ang ayos ng kaniyang mukha ay maamo.: : Her appearance is affable.

(adj.): (1): proper, fit, suitable. * Tag. Eng. (syn.): bagay, nababagay. (2): right, correct. * Tag. Eng. (syn.): tama, tumpak. (3)<大きさが合う>: of the right size.  * Tag. Eng. (syn.): husto, tasya.


Ayos! (sla.)(interj.): : OK! All right! [new. Tag. ayos "proper, suitable, correct"] * Ayos and plano mo!: : Your plan is OK! (syn.): Okey!, Mabuti!, Sige!
ayos na (sla.)(adj.): : arrested, caught by the police. [new. Tag. ayos "proper, suitable, correct"] * Ayos na ang lalaking nagnakaw ng ating kotse.: : The man who stole our car was already caught. (syn.): nadakip ng pulis.
ayuda (noun): : help, relief, assistance, support. * Nangangailangen ka ba ng ayuda?: : Eng. (syn.): tulong.
ayumiyoru 歩み寄る, tagaini chikayoru 互いに近寄る (v.i.): : to get close together.
ayuno (noun): : a fast, fasting. * Tag. Eng.
ayusan (v.t.)(r.w. ayos): : to arrange, to put in order, to tidy up.  * Tag. Eng.
ayusin (v.t.)(r.w. ayos): : to settle, to fix. * Tag. Eng.
aywan (noun): : being unclear, denial of knowledge. * Aywan kung darating pa ang panauhin naming hinihintay.: : I don't know if the visitor we are waiting for will come.

* aywan ko (phr.)(var. ewan ko): : I don't know.


azakeri あざけり, azawarai あざ笑い, chooshoo 嘲笑, hiyakashi 冷やかし (noun): : a jeer, insult, mockery, ridicule, an act of mocking, a sarcastic act.

* azakeru あざける, sagesumu さげすむ, baka-ni suru 馬鹿にする, chooshoo suru 嘲笑する, keibetsu suru 軽蔑する (v.t.): : to deride, to joke, to mock, to ridicule, to scorn, to tease, to make fun of.


azamuku 欺く, damasu だます (v.t.): : to deceive, to cheat, mislead.
aza-wo tsukuru あざをつくる, mimizubare-wo tsukuru ミミズ腫れをつくる (v.t.): : to bruise, to mark, to produce welt.
azar (sla.)(v.i./v.t)(var. asar): : to be/get angry, to be/get upset. [Spa. asar "roast"] * Naaasar talaga ako pag naaalala ko ang sinayang kong taon na kasama siya.: : I really get upset when I remember the number of years I wasted when I was with him. (syn.): galit, inis.
azawarau あざ笑う, azakaru あざける, chooshoo suru 嘲笑する, hiyakasu 冷やかす, reishoo suru 冷笑する (v.t.): : to deride at, to mock, to sneer, to scoff, to sneer at, to taunt.
azayakasa 鮮やかさ, hatsuratsusa はつらつさ (noun): : vividness.
aze 畦・畔, kuro 畔, une 畦・畝 (noun): : a furrow, a ridge, a dike in ricefields, piling of soil at te base of plants, or in making a dam.
azukeru 預ける (v.t.): : to entrust someone with something, to leave something in someone's care.
azumaya 東屋, karigoya 仮小屋 (noun):
: an arbor, a temporary shed.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə