A merkantil bank zrt üzletszabályzata az otp bank Nyrt-nél nyitható mobil betétszámlárólYüklə 103,26 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix20.09.2017
ölçüsü103,26 Kb.
#965


 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA  

az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról 

 

 

A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 46/2006. 2006. augusztus 24. felhatalmazása alapján, 

2006.szeptember 1-től hatályos. 

 


 I. 

Bevezető rendelkezések 

 

1. 

A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zrt. az 1996. február 13. napján kelt, 

9/1996. BAF számú, valamint a PSzÁF I-2729/2002. számú tevékenységi 

engedélyében foglalt felhatalmazása alapján jogosult betét gyűjtésére és más 

visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő 

elfogadására. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. az Állami 

Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 1997. november 27. napján kelt, 983/1997/F. számú, 

valamint 2425/1999. számú tevékenységi engedélyében foglalt felhatalmazása alapján 

jogosult pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) végzésére. 

 

2. 

A MOBIL Betétszámláról szóló Üzletszabályzatban (továbbiakban Üzletszabályzat) 

nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetekről és pénzügyi 

vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, a Takarékbetétekről szóló 1989. évi 2. 

számú törvényerejű rendelet, valamint a pénzforgalomról szóló jogszabályok, a 

Magyar Nemzeti Bank rendelkezései, továbbá a Bank mindenkor hatályos Általános 

Üzletszabályzatának, Hirdetményének, és az egyedi szerződésnek a rendelkezései az 

irányadóak. 

 

3.

 Jelen Üzletszabályzat tekintetében - kifejezett eltérő rendelkezés hiányában - a 

Merkantil Bank Zrt. és ügynökeként eljáró OTP Bank Nyrt. a továbbiakban együtt: 

Bank.  

 

II. Általános Szerződési Feltételek  

II. A.  MOBIL Betétszámla 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.1.   Az 1996. évi CXII. törvény 3.§ (1). bekezdésének h./ és a 14.§ (1). bekezdésének h./ 

pontjai alapján a Merkantil Bank Zrt. (1051 Budapest, József Attila utca 8.) javára 

betétgyűjtési tevékenységet végző Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank 

Nyrt. (Budapest, V. Nádor utca 16.) devizabelföldi, 18. életévét betöltött 

magánszemély Betétesnek (továbbiakban: Betétes) névre szóló MOBIL Betétszámlát 

nyit, melyen javára szóló forint befizetési és átutalási megbízásokat teljesít. A MOBIL 

Betétszámlán a Betétes rendelkezésének megfelelően lekötött  MOBIL betéte(ke)t, 

valamint lekötetlen betétet tart nyilván. 

 

1.2. A MOBIL Betétszámla megnyitásának feltétele, hogy a Betétes személyazonosítására 

alkalmas okiratát (pl.: érvényes személyi igazolványát) a számla megnyitásakor 

bemutassa, a számla feletti rendelkezéshez szükséges aláírásmintáját megadja. 

 

A Bank a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003.évi XV. Törvényben foglalt azonosítási kötelezettségét a Betétes és annak Meghatalmazottja 

tekintetében teljesíti. Az OTP Bank Nyrt. ügyfél azonosítási rendjéről szóló 

Hirdetmény, a Bank ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben megtekinthető. 

 

1 

  

A Bank a devizabelföldi természetes személyek azonosítása során – a pénzmosás 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. Törvény végrehajtásáról 

rendelkező kormányrendeletben felsorolt - alábbi adatokat rögzíti: 

 

-

 családi és utónév, (születési név), amennyiben van, házassági neve 

-

 születési hely és idő, 

-

 anyja születési neve, 

-

 állampolgárság, 

-

 lakcím, 

-

 az azonosító okmány típusa és száma, 

-

 külföldi természetes személy esetében a fentebb meghatározott adatok 

közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a 

magyarországi tartózkodási helyet. 

 

1.3.   A MOBIL Betétszámla megnyitásának további feltétele, hogy a Betétes a Bank által az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett mindenkor hatályos 

MOBIL Betétszámláról szóló Hirdetményében – továbbiakban: Hirdetmény – 

meghatározott minimális összeget befizesse és lekösse jelen Üzletszabályzatban 

foglalt feltételek szerint.  

2. A MOBIL Betétszámla feletti rendelkezés módja 

 

2.1. A Betétes MOBIL Betét számlája felett - a jogszabályban foglalt esetek kivételével - 

szabadon jogosult rendelkezni, az OTP Bank Nyrt. fiókhálózatában. 

 

2.2. 


A számla kizárólag egy személy nevére szólhat. 

 

2.3.  Személyes megjelenés esetén a Betétes személyazonosítására alkalmas, érvényes közokirata – személyi azonosító okmánya - bemutatásával jogosult számlája felett 

rendelkezni.  

A Bank a személyazonosítására alkalmas közokirattal történő rendelkezés esetén a 

személyazonosság kétséget kizáró megállapításához egyéb, azonosításra alkalmas 

közokiratokat - ilyen például az útlevél, a gépjárművezetői jogosítvány - jogosult 

kérni. A Betétes számlája feletti rendelkezési jogosultságát igazolhatja továbbá az 

OTP Bank Nyrt. által lakossági folyószámlához kibocsátott kártyájával (a kizárólag a 

kártyabirtokos által ismert személyi azonosító számnak az azonosító funkcióra is 

szolgáló elektronikus berendezésen való beütésével) is. Ez utóbbi esetben, illetve 

sikertelen kártyás személyi azonosítás esetén az OTP Bank jogosult a Betétes személyi 

azonosításra alkalmas közokirata bemutatását is kérni.  

 

2.4. A Betétes megbízásán szereplő aláírást a Bank a Betétes érdekeinek védelmében akkor 

is jogosult összevetni a számlanyitáskor megadott aláírásmintával, ha a Betétes 

személyes megjelenésekor személyazonosítására alkalmas közokiratát bemutatta, 

illetve kártyájával azonosította magát. 

 

Amennyiben a Betétes megbízásán megadott aláírása jogosulatlan vagy a bejelentett aláírásmintától eltér, a Bank a megbízás teljesítését visszautasítja. 

 

 2

 

 
2.5.  A Betétes a MOBIL Betétszámlájáról jogosult - közokiratba, teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt és a Betétszámlát vezető fiókhoz eljuttatott vagy ott megadott - 

írásbeli nyilatkozatával elhalálozása esetére mindenkori számlakövetelését az általa 

megjelölt kedvezményezett javára átruházni. 

E rendelkezés alapján a számlakövetelés nem tartozik a Betétes hagyatékához, a 

kedvezményezett a halál tényének hitelt érdemlő igazolását követően a reá átruházott 

számlakövetelés tekintetében - hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül - jogosult 

rendelkezni, vagy nevére szóló elhelyezését kérni. 

 

2.6.  A Betétes MOBIL Betétszámlája felett harmadik személy, meghatalmazott útján is rendelkezhet. 

A Betétes érvényesen közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

nyilatkozattal jogosult állandó és eseti meghatalmazottat állítani. Közokiratba kell 

foglalni: az állandó meghatalmazást, ha a Betétes a meghatalmazás megadásakor nem 

jelenik meg személyesen a Bank alkalmazottja előtt; az 500.000 Ft feletti eseti 

meghatalmazást. Amennyiben a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazáson a meghatalmazó aláírása valódiságának tekintetében kétség merül 

fel, a Bank jogosult közokiratba foglalt meghatalmazást kérni. 

Amennyiben a meghatalmazás korlátozó rendelkezést nem tartalmaz, a Bank a 

meghatalmazást általános érvényű, visszavonásig érvényes állandó felhatalmazásnak 

tekinti. Az állandó meghatalmazás nem terjed ki a számla megszüntetésére, fedezet 

zárolására, a számla adatainak megváltoztatására. 

A Betétes halála esetén a meghatalmazott számla feletti rendelkezési joga megszűnik, 

így a Bank a halál tényéről történő hitelt érdemlő tudomásszerzését követően a 

meghatalmazott rendelkezését nem teljesíti. 

 

2.7. A Bank nem felel az olyan hamis vagy hamisított meghatalmazás elfogadásából eredő 

károkért, melynek a hamis vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett 

felismerni. 

 

3. Megbízások adása és teljesítése 

 

3.1. 


A Betétes a MOBIL Betétszámla követelése terhére forintban adhat egyszeri átutalási, 

készpénzfelvételi és lekötési megbízásokat. Az átutalási megbízás kizárólag az OTP 

Bank Nyrt. által vezetett számlára, irányulhat. 

 

3.2. Megbízásokat az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon, vagy azzal megegyező 

tartalmú írásbeli nyilatkozat alapján fogad el a Bank. 

 

3.3. 


A Bank a bankfiókban szabályszerűen megadott új megbízások, vagy a már megadott 

megbízások visszavonása, illetve módosítása teljesítéséből reá háruló feladatokat 

azonnal, illetve az ügyfél által meghatározott időponttól vállalja teljesíteni. 

Amennyiben az ügyfél által meghatározott időpont munkaszüneti napra, vagy 

bankszünnapra esik, a határidő a legközelebbi banki munkanapon jár le.  

Banki munkanapnak tekintendő minden olyan naptári nap, melyen az OTP Bank Nyrt. 

bankműveletet végez.  

 

3 

  

3.4.  Amennyiben a Betétes a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen vagy 

hiányosan adja meg, a Bankot az ebből eredő károkért felelősség nem terheli.  

A tévesen, hiányosan kiállított megbízásokat a Bank teljesítés nélkül visszaszolgáltatja 

a Betétesnek, amennyiben annak helyesbítésére, kiegészítésére nincs lehetőség. 

 

3.5. Az OTP Bank Nyrt. megbízásokat postai úton, vagy a meghirdetett üzleti órákban, az 

ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben fogad el.  

 

3.6. 


A Bank által kézhez vett megbízás visszavonására annak teljesítéséig van lehetőség. A 

megbízás visszavonására ugyanazok az alaki követelmények irányadóak, mint a 

megbízás megadására. 

 

3.7. A Bank jogszabályba ütköző megbízások teljesítését megtagadja. 

 

3.8. A Bank a Betétes megbízásait a megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet lekötetlen 

betétként való rendelkezésre állása esetén teljesíti. Amennyiben a megbízás 

maradéktalan teljesítéséhez megfelelő fedezet nem áll rendelkezésre, a Bank a 

megbízást teljes egészében visszautasítja.  

3.9.  A Betétes tudomásul veszi, hogy fedezethiány esetén a Lekötött MOBIL Betét a 

megbízások teljesítésére kizárólag akkor kerül felhasználásra, ha a Betétes kifejezetten 

erre irányuló, kellő időben megtett, eseti írásbeli megbízást ad a Banknak. 

 

3.10.  A Bank jogosult a saját tévedésén alapuló jóváírásokat, illetve terheléseket a Betétes külön erre irányuló rendelkezése nélkül helyesbíteni. 

 

II. B. Lekötések a MOBIL Betétszámlán  

 

1.

 A Betétes a MOBIL Betétszámlán kezelt lekötetlen  betétösszegek terhére három éves 

futamidejű (1095 nap) egyedi betétlekötésekre  - a II.A./3.1. pont szerint - adhat 

megbízást. 

 

2. 

A Bank a MOBIL Betétszámlán betét lekötésre vonatkozó megbízást legalább a 

mindenkori Hirdetményben közzétett minimum értéket elérő összegben fogad el. 

 

3. 

A számlára történő készpénzbefizetés egyben lekötési rendelkezésnek is minősül. 

Ebben az esetben, amennyiben a MOBIL Betétszámlán lekötetlen összeg is szerepel a 

lekötés, a Betétes minden külön rendelkezése nélkül, kiterjed valamennyi lekötetlen 

összegre. 

A számlára történő átutalás jóváírása nem minősül lekötési rendelkezésnek, ez esetben 

a lekötésre vonatkozóan a Betétesnek esetenként külön megbízást kell adnia. 

 

4. 

A már lekötött betétösszegek további betétösszeg befizetésével illetve átutalásával 

nem növelhetőek, újabb betételhelyezés -  a II.A./3.1. pont szerint -  új lekötésnek 

minősül. 

 

5.

 A már lekötött betétből részösszeg feltörésére kizárólag úgy van lehetőség, hogy az 

adott Lekötött MOBIL Betét összege nem csökkenhet a minimálisan leköthető összeg 

alá. 

 

4 

  

6.

 A részösszeg feltörésekor a Betétes a tőkeösszeget határozza meg, a tőkeösszegre járó 

kamat automatikusan hozzáadódik a feltört összeghez. Amennyiben a Betétes a feltört 

tőkeösszeget és az arra járó kamatot nem veszi fel készpénzben, illetve nem 

rendelkezik az átutalásáról, a tőkét és a kamatot lekötetlen betétként kezeli a Bank. 

 

 

 II. C. Kamatok, díjak, költségek 

 

1. 

A MOBIL Betétszámlán lekötött betétösszegek futamidejük alatt sávosan kamatoznak, 

amelyeknél a betétösszeg elhelyezésének napjától számított 90 napos időtartamok 

képeznek egy-egy fix kamatozású, valamint az első sáv kivételével, fix 

kamatprémiumú sávot. 

 

2. 

A betétösszegek a lekötés napjától számított 90 napig a lekötés napján érvényes 

alapkamattal kamatoznak, mely alapkamat mértéke a 90 napos sávon belül állandó. 

 

3. 

Az új sáv első napján - azaz a betétlekötéstől számított 91. napon - és az azt követő 

minden sáv első napján, azaz minden további 91. napon, a betétösszeg az érvényes 

alapkamattal és kamatprémiummal, valamint az eltelt futamidő alatt felhalmozott 

kamatprémiumokkal kamatozik tovább. Az előző periódusokban érvényes, 

megszolgált kamatprémium mértékek a Lekötött MOBIL Betét lejáratáig nem 

változnak. 

 

4. 

A betét nem kamatos kamatozású, a megelőző sáv(ok)ban elért kamatösszeg és 

kamatprémium-összeg nem kerül tőkésítésre.  

 

5. 

A kamatszámítás kezdő napja a lekötés napja, utolsó napja pedig a lejárat/feltörés 

előtti nap.  

 

6. 

A Bank az első 91. naptári nap előtti felvétel esetén nem térít kamatot a Lekötött 

MOBIL Betétre. 

 

7. 

A kamat megállapítása a Lekötött MOBIL Betét tekintetében külön-külön minden 90 

napos sávra és az utolsó sáv résznapjaira egyaránt az alábbi képlet alapján történik, 

majd ezek összegzésre kerülnek. Az alkalmazott százalék a második sávtól magában 

foglalja az aktuális, valamint a további sávokban az aktuális és a halmozott 

kamatprémium százalékokat is. 

A lekötött betétösszeg futamidejének lejártát követően, valamint lekötési rendelkezés 

hiányában a lekötetlen betétösszeg után a Bank nem térít kamatot.  

 

A Lekötött MOBIL Betétszámla kamatának számítási módja:  

tőke x % x mindenkori naptári napok

365x 100 

 

8. 

 A MOBIL Betétszámla szerződésen alapuló betétösszeg és annak alapkamata

kamatprémiuma iránti követelés nem évül el, annak megfizetéséért a Merkantil Bank 

Zrt. mindenkori teljes vagyonával áll helyt. 

 

5

  


 

9.

 A kamat elszámolására a lekötött betétek tekintetében a részösszeg feltörésekor 

(időarányosan és a feltört tőkére vonatkozóan), illetve lejáratkor kerül sor. 

 

10.


 

A Betétes tudomásul veszi, hogy a MOBIL Betétszámlával kapcsolatosan, a 

mindenkor hatályos, a MOBIL Betétszámla költségeiről szóló Hirdetményében 

megjelölt költségek és díjak kerülnek felszámításra, a Hirdetményben megjelölt 

esedékességgel. 

 

11. 

A Bank a szerződés megkötésekor irányadó a lekötött betét után járó alapkamat és 

kamatprémium, a Hirdetményben meghatározott egyéb díj vagy költség mértékét 

jogosult a bankközi hitelkamatok, a fogyasztói árindex, a jegybanki kamatok, az 

állampapírok hozama és a Bank forrás- és számlavezetési költsége, vagy üzletpolitikai 

céljainak változásától függően egyoldalúan módosítani.  

A Bank  a módosítást - annak hatályossá válását megelőző 15 nappal - az 

ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett Hirdetményében teszi 

közzé. 

 

II. D. Adók  

1. 


A számlán elhelyezett betétek kamata után a személyi jövedelemadóról szóló törvény 

rendelkezései szerint kell kamatadót fizetni. 2006. szeptember 1-jétõl a kamatadó 

mértéke 20 %. 

2. 


A kamatadó fizetési kötelezettség elõször a 2006. augusztus 31-ét követõen induló 

betét(ek) kifizetett kamatára, illetve a betét(ek) lejáratát követő kamatjóváírásra 

vonatkozik. 

3. 


A kamatjövedelem utáni adókötelezettséget a Bank állapítja meg, továbbá a levont 

adót a Bank. fizeti meg és vallja be az Adóhatóság felé. Az ügyfeleknek adóbevallási 

kötelezettsége a kamatadó tekintetében nincs. 

4. 


A kamatadót a kamat kifizetésekor, illetve a betét lejáratát követő kamatjóváíráskor 

állapítja meg és vonja le (számolja el) a Bank. 

5. Külföldiek 

adózása: 

5.1.  A Bank a kamatadót az ügyfélnek a kamatjóváírás/kamatkifizetés idõpontjában 

érvényes adóügyi illetõsége alapján állapítja meg. Az eljárás attól függõen különbözõ, 

hogy az ügyfél részére kifizetett/jóváírt kamat az Adózás rendjérõl szóló 2003. évi 

XCII. törvény 7. számú melléklete szerinti adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozik-

e. 

5.2. 


Az Adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében a Banknak adatot kell 

szolgáltatni az adóhatóság részére a 2005. június 30-át követõen keletkezett és az 

Európai Unió más tagállamában (ideértve az EU-kamatadatszolgáltatás hatálya alá 

tartozó egyéb egyezményes országban) illetõséggel bíró magánszemélynek 

kifizetett/jóváírt kamatjövedelmekrõl. 

Az adatszolgáltatás hatálya alá esõ kamatjövedelmet nem terheli kamatadó-

kötelezettség, így az Európai Unió Magyarországon kívüli tagállamában (ideértve az 

EU-kamatadatszolgáltatás hatálya alá tartozó egyéb egyezményes országban) adóügyi 

illetõséggel rendelkezõ ügyfelek kamatjövedelmébõl a Bank. nem von le kamatadót. 

Az adóügyi illetõséget a külföldi adóhatóság által kiállított okirat hiteles magyar 

nyelvû fordításáról készült másolattal, azaz illetõségigazolással lehet igazolni. 

Illetõségigazolás hiányában az adóügyi illetõség megállapítása az állandó lakcím 

 

6

  


szerinti ország, ennek hiányában a személyazonosító okmányt kiállító ország alapján 

történik. 

5.3.  Az Európai Unión (és az EU-kamatadatszolgáltatás hatálya alá tartozó egyéb 

egyezményes országokon) kívüli országban adóügyi illetõséggel rendelkezõ ügyfelek 

esetében a két ország közötti kettõs adóztatás elkerülésérõl szóló egyezmény alapján 

történik az adólevonás, ha az egyezmény alkalmazásához szükséges okiratok 

(illetõségigazolás és - szükség szerint - haszonhúzói nyilatkozat) rendelkezésre állnak. 

Az adóügyi illetõséget a külföldi adóhatóság által kiállított okirat hiteles magyar 

nyelvû fordításáról készült másolattal (azaz illetõségigazolással) lehet igazolni. Egyes 

országok esetében az illetõségigazoláson túlmenõen haszonhúzói nyilatkozat 

megtétele is szükséges az egyezményben foglaltak alkalmazásához. 

A két ország közötti egyezmény hiányában (valamint ha az egyezmény 

alkalmazásához szükséges okiratok nem állnak rendelkezésre) a kamatadó mértéke 

20%. 


6. 

A jelen üzletszabályzat hatálya alá tartozó Mobil betét mentes a kamatadó alól, az 

alábbi esetben: 

A 2006. szeptember 1-je elõtt megkötött számla szerzõdés(ek) és lekötött betét(ek) 

esetén a 2006. augusztus 31-ét követõen, az ezekből a betét(ek)ből teljesített 

kamatkifizetés(ek), illetve a betét(ek) lejáratát követő kamatjóváírás(ok) alkalmával. 

 

II. E. A Betétesek tájékoztatása - számlakivonat 

 

1. 

A Merkantil Bank Zrt. a MOBIL Betétszámla negyedéves tőkeforgalmáról, valamint 

az esetlegesen kifizetett kamat(ok) összegéről naptári negyedévente egy alkalommal - 

számlakivonattal - tájékoztatja a Betétest. A számlakivonat nem tartalmazza a 

felhalmozott kamat összegét. 

 

2. 

A Betétes az egyedi szerződésben rendelkezhet a számlakivonat visszatartásáról is.  

 

II. F. Betétbiztosítás 

 

1. 

Az Országos Betétbiztosítási Alapnak a betétek visszafizetéséért történő helytállására, 

illetve a biztosítás feltételeire és igénybevételére irányadó szabályokat a Merkantil 

Bank Zrt. Betétbiztosításra vonatkozó Hirdetményében teszi közzé. 

 

2. 


A Hpt.  Betétbiztosítás és Intézményvédelemről szóló 97-127. paragrafusai rögzítik az 

Országos Betétbiztosítási Alapra (a továbbiakban : Alap) vonatkozó tudnivalókat. Az 

Alap  által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan betétekre, amelyekre a betétes a 

szerződés szerint, szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és 

lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni 

előnyt kap, valamint az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, 

hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik.  

Az Alap a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét tőke- és 

kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb hatmillió 

forint összeghatárig fizeti ki kártalanításként. Az Alap által fizetett kártalanítás 

mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár 

felett egymillió forint és az egymillió forint feletti rész kilencven százaléka. 

 

7

  


Az Alap köteles legalább két országos napilapban közzétenni a betétesek számára az 

igényérvényesítés legelső napját, a kifizetéssel megbízott hitelintézet nevét, és az 

igényérvényesítés helyét (helyeit), valamint módját. 

Az Alap a befagyott tőkeösszeg után a kártalanításra jogosult személy részére a 

kártalanítás kifizetésének kezdő időpontjáig járó, még nem tőkésített és ki nem fizetett 

kamatot az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárig, a szerződés szerinti 

kamatlábbal, de legfeljebb a kamattérítés időtartama alatt alkalmazott - az idővel 

súlyozott - átlagos jegybanki alapkamatlábbal számítottan téríti meg. 

A betétes a kártalanítást meghaladó kifizetésre az Alappal szemben semmilyen 

jogcímen nem tarthat igényt. 

Közös betét esetén a meghatározott kártalanítási összeghatárt a kártalanításra jogosult 

minden személy esetén külön kell számításba venni. A kártalanítási összeg számítása 

szempontjából - eltérő szerződési kikötés hiányában - a betét összege a betéteseket 

azonos arányban illeti meg. 

Az Alap által biztosított betétek esetében a hitelintézet és a betétes között 

beszámításnak akkor van helye, ha a betétesnek a hitelintézettel szemben hitel vagy 

más ügylettel kapcsolatos lejárt vagy a betét kifizetéséig lejáró tartozása is van. 

Az Alap a betétek befagyását követő legfeljebb harminc nap elteltével, illetve 

felszámolási eljárás kezdeményezése esetén a bíróság felszámolást elrendelő 

végzésének közzététele után tizenöt napon belül - a két időpont közül a korábbiban - 

megkezdi és három hónapon belül befejezi a betétesek részére a kártalanítás 

kifizetését. 

A Hpt. értelmében, ha a Betétes Kedvezményezettet jelent be, akkor Alap által fizetett 

kártalanításra a Kedvezményezett jogosult. 

 

 

II. G. A MOBIL Betétszámla Szerződés megszüntetése  

1.

 A szerződő felek bármelyike jogosult a MOBIL Betétszámla Szerződést egyoldalú 

írásbeli nyilatkozatával, indokolás nélkül felmondani. A felek a szerződés alapján 

egymással elszámolni kötelesek. 

 

2. 

A felmondási jog a Betétes részéről azonnali hatállyal, míg a Bank részéről 90 napos 

felmondási határidővel gyakorolható. 

 

II. H. Titoktartásra vonatkozó rendelkezések 

 

1.

 A Betétes MOBIL Betétszámla követelése titkos. Adatairól a Betétes vagy törvényes 

képviselője közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban megtett 

hozzájárulása nélkül, továbbá jogszabályban meghatározott esetek kivételével a Bank 

harmadik személy részére felvilágosítást nem ad. 

 

2.

 Betétes vagy törvényes képviselője által adott fenti alakszerűségeknek megfelelő 

írásbeli felhatalmazást a Bank akkor fogad el, amennyiben a banktitok-kör és a 

banktitok jogosultja pontosan meghatározott. 

 

3. 

A Bank banktitok megtartására vonatkozó kötelezettsége nem áll fenn a törvényben 

megjelölt azon hatóságokkal, szervekkel szemben, akik tekintetében a törvény a 

Bankot a banktitok megtartásának kötelezettsége alól mentesíti. 

 

 

8 

  

II. I.  A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

 

1. Az OTP Bank Nyrt. jogosult a szerződésben foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt 

kötelezettségek teljesítése érdekében, a Számlatulajdonos/Üzletfél személyi adataira 

vonatkozó dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni. Az OTP Bank Nyrt. a 

Számlatulajdonos alábbi személyi azonosító adatait tartja nyilván: név, születési 

név/leánykori név/, amennyiben van házassági név, anyja születési neve, születési 

helye és ideje, állampolgárság, lakcím, postacím, személyazonosító okmány típusát, 

számát, betűjelét, gazdasági szektorát, külföldi személy esetében a felsorolt adatok 

közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi 

tartózkodási helyét. 

 

2. A rendelkezésre bocsátott adatok kezelésének célja: a szerződésben foglalt jogok és 

kötelezettségek teljesítésének igazolása, az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, 

a szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, kockázat-elemzés és 

értékelés, kapcsolattartás. 

 

3. 


Az adatkezelés időtartama: jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a jogviszony 

megszűnését követő 5. év vége. A 2003. évi XV. sz. törvényben megjelölt személyes 

adatokat, a Bank – a hivatkozott törvény rendelkezése szerint – 10 évig köteles 

megőrizni. Az ezen törvényben meghatározott adatokon kívüli adatszolgáltatás 

önkéntes. 

 

4. Az adatkezelést és feldolgozást a Bank saját szervezetében végzi. Amennyiben 

kiszervezés keretében adatátadásra kerülne sor, az 1996. évi CXII. sz. törvény. 

előírásának megfelelően a kiszervezett tevékenység körét és a kiszervezett 

tevékenység végzőjét a Bank jelen Üzletszabályzatában feltünteti. 

 

5. 


Adós és egyéb kötelezett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira – ideértve a jogorvoslati 

lehetőséget is – az 1992. évi LXIII. sz. törvény. rendelkezései az irányadóak. 

 

6. 


Az adatkezeléssel kapcsolatos tényekről – az 1992. évi LXIII. sz. törvény. szerint – 

történt fenti tájékoztatást követően, Számlatulajdonos/Üzletfél hozzájárul ahhoz, hogy 

a szerződésben, az ahhoz kapcsolódó dokumentumokban és okiratokban feltüntetett 

személyes adatait a Bank  a fenti előírásoknak és céloknak megfelelően kezelje. 

 

 

II. J. Együttműködés, tájékoztatás, értesítések  

1.

 A Bank és a Betétes tartoznak a MOBIL Betétszámla Szerződés alapján fennálló 

szerződéses kapcsolatuk során együttműködni, ennek megfelelően minden olyan 

tényről, körülményről, esetleges változásról késedelem nélkül tájékoztatni egymást, 

mely a MOBIL Betétszámla Szerződés teljesítése tekintetében jelentőséggel bírhat. A 

Betétes a személyi azonosító okmányát vagy a benne szereplő - Bank által 

nyilvántartott - adatait érintő változást személyesen köteles bejelenteni a Banknak. 

Fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkat a mulasztó fél viseli. 

 

9 

  

2.

 A Bank a Betétesnek megküldendő értesítéseit a szerződésben foglalt levelezési címre 

küldi. 


Ellenkező bizonyításig a kézbesítést megtörténtnek kell tekinteni, ha a kézbesítés 

ténye a Bank nyilvántartásában szerepel és az eredeti irat egyszerű másolata, vagy az 

elküldést igazoló feladójegyzék vagy feladóvevény a Bank birtokában van. 

Amennyiben a megküldött számlakivonat tekintetében a Betétes javára történt 

kézbesítésétől számított 30 napon belül írásbeli kifogással nem él, a megküldött 

kimutatást a Bank a Betétes részéről elfogadottnak tekinti. 

A szokásos postai idő (a megküldést követő 5 naptári nap) elteltével a Bank úgy 

tekinti, hogy az írásos értesítést a Betétes javára kézbesítették. 

 

3.

 A Betétesnek értesítéseit az OTP Bank Nyrt. honos fiókjának kell megküldenie (honos 

fiók: a Betétes szerződését és egyéb dokumentációját nyilvántartó OTP Bank Nyrt. 

fiók).  

 

4. 

A telefonon vagy szóban, továbbá telefaxon megkapott, illetve megküldött 

megbízásokat, értesítéseket a Bank a felek kifejezett megállapodása alapján, kizárólag 

a Betétes saját felelősségére teljesíti, így az ebből eredő károkért minden felelősségét 

kizárja. 

 

5. A 41/1997.(III/5.) Kormányrendelet alapján a hitelintézetnek üzletszabályzatában az 

egyes általa kínált betéti szerződések esetében rögzített kamatszámítási módszeren 

kívül az egységesített betéti kamatláb mutatót (a továbbiakban EBKM) is ki kell 

számítani, a rendelet célja, hogy meghatározott betéti ügyletek tekintetében az 

ügyfelek megfelelő tájékoztatást kapjanak, biztosítva legyen a különböző ajánlatok 

összehasonlíthatósága.  

 

 

Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévő futamidő 365 napnál kevesebb: 

 

  n 

     (k+bv)

i

Elhelyezett betét =   

 —————— 

 

i=1    1+r x (t

i

/365) 

 

Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévő futamidő legalább 365 nap: 

 

  n 

     (k+bv)

i

Elhelyezett betét =   

 —————— 

 

i=1    (1+r)

(ti/365)

ahol 


n :          a kamatfizetések száma 

r:           az EBKM századrésze 

t

i

:           a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma (k+bv):  az i-edik kifizetéskor fizetett kamat és betétösszeg visszafizetett összege 

 

Az EBKM mértéke az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben Hirdetményben kerül közzétételre. 

 

10 

  

 

III. Záró rendelkezések 

 

1.

 A Bank jogosult jelen Üzletszabályzatát üzletpolitikájának, termékpolitikájának 

változásával egyoldalúan módosítani. 

2.

 

A kamatot, díjat vagy egyéb szerződési feltételt a Bank csak akkor jogosult a Betétes számára kedvezőtlenül módosítani, ha a szerződés ezt külön pontban egyértelműen 

lehetővé teszi. A Bank az Üzletszabályzat módosítását a módosítás hatálybalépését 15 

nappal megelőzően a Bank székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyen 

Hirdetményben kifüggeszti és elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén 

elektronikus úton is elérhetővé teszi. 

3.

 Ha a Betétes a közzétételtől a hatálybalépésig terjedő időtartam alatt észrevételt nem 

tesz, kifogást nem emel, a módosítást részéről elfogadottnak kell tekinteni. 

4.

 

Felmondás esetén a kamattérítésre a mindenkor hatályos Hirdetményben foglaltak az irányadóak. 

5.

 A Bank a Betétessel felmerült jogvitát békés úton, egyezség útján kísérli meg 

elintézni. 

6.

 

A jogvita egyezséggel történő rendezése hiányában a Bank követelését bírósági út igénybevételével érvényesíti.  

7.

 Jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit érintő, a hitelintézetek által kötelezően 

alkalmazandó jogszabály változása esetén, az új, illetve a módosult jogszabályi 

rendelkezés jelen üzletszabályzat részévé válik. 

8

A Bank a szerződéses iratok tárolásával, selejtezésével kapcsolatos tevékenységet, 

valamint az ügyfélértesítések elkészítésével és postázásával kapcsolatos tevékenységet 

kiszervezte. Az iratok bértárolásával, selejtezésével a Docu Guard Kft.-t ((1094 

Budapest, Tűzoltó u. 59.) és az Eurodoc 2000 Kft.-t (1211 Budapest, Petróleum u. 5-

7.), az ügyfélértesítések elkészítésével és postázásával a Monopost Kft.-t (1139 

Budapest, Petneházy u. 46-48.) bízta meg. 

 

 

Budapest, 2006. augusztus  

 

11 

 

Document Outline

  • A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA  
    • az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról 
    • II. D. Adók 
      • II. I.  A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 


Yüklə 103,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə