A merkantil Bank Zrt. ÜzletszabályzataYüklə 172,85 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix20.09.2017
ölçüsü172,85 Kb.
#966


 

 

  

 

  

Merkantil Bank Zrt. 

__________________________________________________________________________________   

 

  

 

  

 

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata

 

az OTP Bank Nyrt-

nél nyitható

 

MOBIL Betétszámláról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályos: 

2013. augusztus 1-

től

 

 

 


A Merkantil Bank Zrt. 

Üzletszabályzata                                                                                     

                               

az OTP Bank Nyrt-

nél nyitható MOBIL Betétszámláról      

                                                       2013. augusztus 1.                                    

                                                                                                                 

 

 

I. 

Bevezető rendelkezések

 

1. 


A  Merkantil  Váltó

és  Vagyonbefektető  Bank  Zrt.  (továbbiakban  Merkantil  Bank)  az  1996.  február  13. napján  kelt,  9/1996.  BAF  számú,  valamint  a  PSZÁF  I

-

2729/2002.  számú  tevékenységi  engedélyében foglalt  felhatalmazása  alapján  jogosult  betét  gyűjtésére  és  más  visszafizetendő  pénzeszköz 

saját  tőkét meghaladó mértékű 

nyilvánosságtól történő elfogadására. Az OTP Bank Nyrt. (továbbiakban OTP Bank) az  Állami  Pénz  és  Tőkepiaci  Felügyelet  1997.  november  27.  napján  kelt,  983/1997/F.  számú,  valamint 

2425/1999.  számú  tevékenységi  engedélyében  foglalt  felhatalmazása  alapján  jogosult  pénzügyi 

szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) végzésére.

 

2. A Merkantil Bank adat-

nyilvántartási száma: betétgyűjtés: NAIH

-51060/2012. 

3. 


A  MOBIL  Betétszámláról  szóló  Üzletszabályzatban  (továbbiakban  Üzletszabályzat)  nem  rendezett 

kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. 

törvény (továbbiakban Hpt.), a Takarékbetétekről szóló 1989. évi 2. számú törvényerejű rendelet, valamint 

a  pénzforgalomról  szóló  jogszabályok,  a  Magyar  Nemzeti  Bank  rendeletei,  továbbá  az  OTP  Bank 

mindenkor  hatályos  Általános  Üzletszabályzatának,  Hirdetményének,  és  az  egyedi  szerződésnek  a 

rendelkezései az irányadóak.

 

4. 


A  Merkantil  Bank  felügyeleti  szervének  neve:  Pénzügyi  Szervezetek  Állami  Felügyelete  (továbbiakban 

PSZÁF),


 

székhelye: 1013. Budapest, Krisztina körút 39.

 

5. 


Jelen  Üzletszabályzat  tekintetében 

kifejezett  eltérő  rendelkezés  hiányában a  Merkantil  Bank  és 

ügynökeként eljáró OTP Bank a továbbiakban együtt: Bank.

 

6. Jelen Üzletszabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2013. január 1.

-

jétől hatályos a Mobil Betétszámláról szóló Üzletszabályzat.

 

II. Általános Szerződési Feltételek 

 

II. A. 

MOBIL Betétszámla

 

 

1. Általános rendelkezések

 

1.1.  


A Hpt. 3.§ (1) i) pontja és a 14.§ (1) h) pontja alapján a Merkantil Bank (1051 Budapest, József Attila utca 

8.) javára betétgyűjtési tevékenységet végző OTP Bank (Budapest, V. Nádor utca 16.) devizabelföldi, 18. 

életévét betöltött magánszemély Betétesnek (továbbiakban: Betétes) névre szóló MOBIL Betétszámlát nyit

melyen javára szóló forint befizetési és átutalási megbízásokat teljesít. A MOBIL Betétszámlán a Betétes rendelkezésének megfelelően lekötött MOBIL betéte(ke)t, valamint lekötetlen betétet tart nyilván.

 

1.2. A MOBIL Betétszámla megnyitásának feltétele, hogy a Betétes azonosítása és személyazonosságának 

igazoló ellenőrzése mellett, a számla feletti rendelkezéshez szükséges aláírásminta megadásra kerüljön.

 

A Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi

 

CXXXVI.  törvényben  (továbbiakban  Pmt.)  foglaltak  szerint  azonosítja  az  ügyfelet,  annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt és elvégzi a személyazonosságának 

igazoló ellenőrzését. Az OTP Bank ügyfél azonosítási rendjéről szóló Hirdetmény, a Bank ügyfélforgalom 

számára nyitva álló helyiségeiben, továbbá a Bank honlapján (www.otpbank.hu) megtekinthető

A  Bank  a  devizabelföldi  természetes  személyek  azonosítása  során  a  Pmt.  szerint  az  alábbi  adatokat rögzíti:

  

családi és utónevét

  születéskori nevét, ha különböző,

  

lakcímét, (ami a személyi igazolványban, vagy a lakcímet igazoló hatósági igazolványban szerepel, 

ha nincs, akkor „lakcím nélküli” megjelölést)

  

állampolgárságát,

  azonosító okmányának / okmányainak típusát és számát, (beleértve a lakcímkártyát is)

  

külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet; (ha van)

  születési helyét, idejét,

  

anyja nevét

 

 

A  személyazonosság  igazoló  ellenőrzése  érdekében  az  alábbi  érvényes  okiratokat  kell bemutatni: 

 magyar  állampolgár  személyazonosság  igazolására  alkalmas  hatósági  igazolványa  (személyi 

igazolvány;  személy  azonosító  igazolvány;  útlevél,  új  típusú  kártyás  gépjármű  vezetői  engedély)  és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványa együttesen;

 A Merkantil Bank Zrt. 

Üzletszabályzata                                                                                     

                               

az OTP Bank Nyrt-

nél nyitható MOBIL Betétszámláról      

                                                       2013. augusztus 1.                                    

                                                                                                                 

 

  külföldi  természetes  személy  útlevele  vagy  személyi  azonosító  igazolványa,  feltéve,  hogy  a 

magyarországi  tartózkodásra  jogosít  vagy  tartózkodási  jogot  igazoló  okmánya  vagy  tartózkodásra 

jogosító okmánya;

  

Devizabelföldiséget  –

 

a devizakorlátozások megszüntetéséről,  valamint egyes kapcsolódó  törvények módosításáról szóló 2001. évi XCIII. tv. értelmében  –személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító 

igazolvánnyal,  bevándorolt  vagy  letelepedett  személyek  esetében  a  személyazonosítóról  kiadott 

hatósági  igazolvánnyal  lehet  igazolni.  Amennyiben  az  ügyfél  nem  rendelkezik  a  devizabelföldiség 

igazolására  alkalmas  személyi  igazolvánnyal  vagy  személyazonosító  igazolvánnyal,  a  Bank  a 

devizabelföldiségét  vélelmezi,  ha  a  természetes  személy  személyazonosságát  magyar  hatóság  által 

kiállított  útlevéllel  vagy  új  típusú  kártyás  vezetői  engedéllyel  igazolja,  melyben  állampolgársága 

magyarként  került  megjelölésre,  valamint  rendelkezik  az  ezeket  kiegészítő,  magyarországi  állandó 

l

akcímre kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártyával). 

1.3.  


A  MOBIL  Betétszámla  megnyitásának  további  feltétele,  hogy  a  Betétes  a  Bank  által  az  ügyfélforgalom 

számára  nyitva  álló  helyiségeiben  kifüggesztett  mindenkor  hatályos  a  MOBIL  Betétszámla  kamatairól  és 

költségeiről  szóló  Hirdetményében  –

 

továbbiakban:  Hirdetmény  – 

meghatározott  minimális  összeget 

befizesse és lekösse jelen Üzletszabályzatban foglalt feltételek szerint.

 

 2.  

A MOBIL Betétszámla feletti rendelkezés módja

 

2.1. 


Betétes  MOBIL  Betét  számlája  felett 

a  jogszabályban  foglalt  esetek  kivételével -  szabadon  jogosult 

rendelkezni, az OTP Bank fiókhálózatában.

 

2.2. 


A számla kizárólag egy személy nevére szólhat.

 

2.3. Személyes  megjelenés  esetén  a  Betétes  személyazonossága

 

igazoló  ellenőrzésére  alkalmas  érvényes okirat bemutatásával jogosult számlája felett rendelkezni. 

 

A  Betétes  számlája  feletti  rendelkezési  jogosultságát  igazolhatja  továbbá  az  OTP  Bank  által  lakossági folyószámlához  kibocsátott  kártyájával  (a  kizárólag  a

 

kártyabirtokos  által  ismert  személyi  azonosító számnak  az  azonosító  funkcióra  is  szolgáló  elektronikus  berendezésen  való  beütésével)  is.  Ez  utóbbi 

esetben,  illetve  sikertelen  kártyás  személyi  azonosítás  esetén  az  OTP  Bank  jogosult  a  Betétes  személyi 

azono

sításra alkalmas közokirata bemutatását is kérni.  

2.4. 


A  Betétes  megbízásán  szereplő  aláírást  a  Bank  a  Betétes  érdekeinek  védelmében  akkor  is  jogosult 

összevetni a számlanyitáskor, illetve adatmódosításkor megadott aláírásmintával, ha a Betétes személyes 

megjelenésekor  személyazonosítására  alkalmas  közokiratát  bemutatta,  illetve  kártyájával  azonosította 

magát.


 

Amennyiben a Betétes megbízásán megadott aláírása jogosulatlan vagy a bejelentett aláírásmintától eltér, 

a Bank a megbízás teljesítését visszautasít

ja. 


2.5. 

A Betétes a MOBIL Betétszámlájáról jogosult 

közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt és a Betétszámlát vezető fiókhoz eljuttatott  vagy ott megadott 

írásbeli  nyilatkozatával elhalálozása esetére mindenkori  számlakövetelését  az  általa  megjelölt  kedvezményezett  javára  átruházni.  A  rendelkezésben 

kizárólag természetes személy jelölhető meg kedvezményezettnek. 

 

E rendelkezés alapján a számlakövetelés nem tartozik a Betétes hagyatékához, a kedvezményezett a halál tényének  hitelt  érdemlő  igazolását  követően  a  reá  átruházott  számlakövetelés  tekintetében 

hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül 

jogosult rendelkezni, vagy nevére szóló elhelyezését kérni. 

2.6. 


A Betétes MOBIL Betétszámlája felett harmadik személy, meghatalmazott útján is 

rendelkezhet. 

A Betétes érvényesen közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal jogosult 

állandó  és  eseti  meghatalmazottat  állítani.  Közokiratba  kell  foglalni:  az  állandó  meghatalmazást,  ha  a 

Betétes  a  meghatalmazás  megadásakor  nem  jelenik  meg  személyesen  a  Bank  alkalmazottja  előtt;  az 

1.000.000  Ft  feletti  eseti  meghatalmazást.  Amennyiben  a  teljes  bizonyító  erejű  magánokiratba  foglalt 

meghatalmazáson a meghatalmazó aláírása valódiságának tekintetében kétség merül fel, a Bank 

jogosult 

közokiratba foglalt meghatalmazást kérni.

 

Amennyiben a meghatalmazás korlátozó rendelkezést nem tartalmaz, a Bank a meghatalmazást általános érvényű, visszavonásig érvényes állandó felhatalmazásnak tekinti. Az állandó meghatalmazás nem terjed 

ki a 


számla megszüntetésére, fedezet zárolására, a számla adatainak megváltoztatására.

 

A Betétes halála esetén a meghatalmazott számla feletti rendelkezési joga megszűnik, így a Bank a halál tényéről történő hitelt érdemlő tudomásszerzését követően a meghatalmazott rendelkezését nem teljesíti.

 A Merkantil Bank Zrt. 

Üzletszabályzata                                                                                     

                               

az OTP Bank Nyrt-

nél nyitható MOBIL Betétszámláról      

                                                       2013. augusztus 1.                                    

                                                                                                                 

 

 2.7. 


A Bank nem felel az olyan hamis vagy hamisított meghatalmazás elfogadásából eredő károkért, melynek a 

hamis vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni.

 

 

3. Megbízások adása és teljesítése

 

3.1. 


A Betétes a MOBIL Betétszámla követelése terhére forintban adhat egyszeri átutalási, készpénzfelvételi és 

lekötési megbízásokat. Az átutalási megbízás kizárólag az OTP Bank által vezetett számlára irányulhat. 

3.2. 


Megbízásokat  az  erre  a  célra  rendszeresített  nyomtatványokon,  vagy  azzal  megegyező  tartalmú  írásbeli 

nyilatkozat alapján fogad el a Bank.

 

3.3. 


A  Bank  a  bankfiókban  szabályszerűen  megadott  új  megbízások,  vagy  a  már  megadott  megbízások 

visszavonása,  illetve  módosítása  teljesítéséből  reá  háruló  feladatokat  azonnal,  illetve  az  ügyfél  által 

meghatározott időponttól vállalja teljesíteni. Ha az ügyfél által meghatározott időpont munkaszüneti napra, 

vagy  bankszünnapra  esik,  a  határidő  a  legközelebbi  banki  munkanapon  jár  le.  Banki  munkanapnak 

tekintendő minden olyan naptári nap, melyen az OTP Bank bankműveletet végez. 

 

3.4. Amennyiben a Betétes a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen vagy hiányosan adja meg, 

a  Bankot  az  ebből  eredő  károkért felelősség  nem  terheli.  A  tévesen,  hiányosan kiállított  megbízásokat  a 

Bank  teljesítés  nélkül  visszaszolgáltatja  a  Betétesnek,  amennyiben  annak  helyesbítésére,  kiegészítésére 

nincs lehetőség.

 

3.5. 


Az OTP Bank megbízásokat postai úton, vagy  a meghirdetett üzleti  órákban, az ügyfélforgalom számára 

nyitva álló helyiségeiben fogad el.3.6.

 

Elektronikus banki 

(OTPdirekt) 

csatornákon 

keresztül 

számlainformációk lekérésére, OTP

-

n belüli, eseti átutalásról történő rendelkezésre, új lekötés indítására, valamint lekötött betét feltörésére, illetve megszüntetésére van lehetőség.

 

3.6. A  Bank  által  kézhez  vett  megbízás  visszavonására  annak  teljesítéséig  van  lehetőség.  A  megbízás 

visszavonására ugyanazok az alaki követelmények irányadóak, mint a megbízás megadására.

 

3.7. 


A Bank jogszabályba ütköző megbízások teljesítését megt

agadja. 


3.8. 

A  Bank  a  Betétes  megbízásait  a  megbízás  teljesítéséhez  szükséges  fedezet  lekötetlen  betétként  való 

rendelkezésre  állása  esetén  teljesíti.  Amennyiben  a  megbízás  maradéktalan  teljesítéséhez  megfelelő 

fedezet nem áll rendelkezésre, a Bank a megbízást teljes egészében visszautasítja. 

3.9. 


A Betétes tudomásul veszi, hogy fedezethiány esetén a Lekötött MOBIL Betét a megbízások teljesítésére 

kizárólag  akkor  kerül  felhasználásra,  ha  a  Betétes  kifejezetten  erre  irányuló,  kellő  időben  megtett,  eseti 

írásbeli megbízást ad a Banknak.

 

3.10. A Bank jogosult a saját tévedésén alapuló jóváírásokat, illetve terheléseket a Betétes külön erre irányuló 

rendelkezése nélkül helyesbíteni.

 

 

II. B. Lekötések a MOBIL Betétszámlán  

1. 


A  Betétes  a  MOBIL  Betétszámlán  kezelt  lekötetlen  betétösszegek  terhére  három  éves  futamidejű  (1095 

nap) egyedi betétlekötésekre  

- a II.A./3.1. pont szerint - 

adhat megbízást.

 

2. 


A Bank a MOBIL Betétszámlán betét lekötésre vonatkozó megbízást legalább a mindenkori Hirdetményben 

közzétett minimum értéket elérő összegben fogad el.

 

3. 


A számlára történő készpénzbefizetés egyben lekötési rendelkezésnek is minősül.

 

3.1 Ha a készpénzbefizetést a Betétes hajtja végre, és amennyiben a MOBIL Betétszámlán lekötetlen összeg 

is  szerepel,  akkor  a  lekötés  a  Betétes  minden  külön  rendelkezése  nélkül  kiterjed  valamennyi  lekötetlen 

összegre is. A lekötés akkor kerül végrehajtásra, ha az összeg eléri a mindenkori Hirdetményben közzétett 

lekötési minimum értéket.

 

3.2 


Ha  a  készpénzbefizetést  nem  a  Betétes  hajtja  végre,  és  amennyiben  a  MOBIL  Betétszámlán  lekötetlen 

összeg is szerepel, akkor csak az az összeg kerül lekötésre, amelyet éppen befizettek, amennyiben eléri a 

mindenkori Hirdetményben közzétett lekötési minimum értéket.

 

4. A  számlára  történő  átutalás  jóváírása  nem  minősül  lekötési  rendelkezésnek,  ez  esetben  a  lekötésre 

vonatkozóan a Betétesnek esetenként külön megbízást kell adnia.

 

5. 


A  már  lekötött  betétösszegek  további  betétösszeg  befizetésével,  illetve  átutalásával  nem  növelhetőek, 

újabb betételhelyezés  új lekötésnek minősül.

 

6. 


A már lekötött betétből részösszeg feltörésére kizárólag úgy van lehetőség, hogy az adott Lekötött MOBIL 

Betét összege nem csökkenhet a minimálisan leköthető összeg alá.

 A Merkantil Bank Zrt. 

Üzletszabályzata                                                                                     

                               

az OTP Bank Nyrt-

nél nyitható MOBIL Betétszámláról      

                                                       2013. augusztus 1.                                    

                                                                                                                 

 

 7. 


A  részösszeg  feltörésekor  a  Betétes  a  tőkeösszeget  határozza  meg,  a  tőkeösszegre  járó

  kamat 


automatikusan hozzáadódik a feltört összeghez. Amennyiben a Betétes a feltört tőkeösszeget és az arra 

járó  kamatot  nem  veszi  fel  készpénzben,  illetve  nem  rendelkezik  az  átutalásáról,  a  tőkét  és  a  kamatot 

lekötetlen betétként kezeli a Bank.

 

 II. C. K

amatok, díjak, költségek

 

1. 


A  MOBIL  Betétszámlán  lekötött  betétösszegek  futamidejük  alatt  sávosan  kamatoznak,  amelyeknél  a 

betétösszeg  elhelyezésének  napjától  számított  90  napos  időtartamok  képeznek  egy

-

egy  fix  kamatozású, valamint az első sáv kivételével, fix kamatprémiumú sávot.

 

2. A  betétösszegek  a  lekötés  napjától  számított  90  napig  a  lekötés  napján  érvényes  alapkamattal 

kamatoznak, mely alapkamat mértéke a 90 napos sávon belül állandó.

 

3. 


Az  új  sáv  első  napján 

azaz  a  betétlekötéstől  számított  91.  napon és  az  azt  követő  minden  sáv  első 

napján,  azaz  minden  további  91.  napon,  a  betétösszeg  az  érvényes  alapkamattal  és  kamatprémiummal, 

valamint  az  eltelt  futamidő  alatt  felhalmozott  kamatprémiumokkal  kamatozik  tovább.  Az  előző 

periódusokban  érvényes,  megszolgált  kamatprémium  mértékek  a  Lekötött  MOBIL  Betét  lejáratáig  nem 

változnak.

 

4. 


A  betét  nem kamatos kamatozású,  a  megelőző  sáv(ok)ban  elért  kamatösszeg  és  kamatprémium

-

összeg nem kerül tőkésítésre. 

 

5. A kamatszámítás kezdő napja a lekötés napja, utolsó napja pedig a lejárat/feltörés előtti nap. 

 

6. A Bank az első 91. naptári nap előtti felvétel esetén nem térít kamatot a Lekötött MOBIL Betétre.

 

7. A  kamat  megállapítása  a  Lekötött  MOBIL  Betét  tekintetében  külö

n-

külön  minden  90  napos  sávra  és  az utolsó  sáv  résznapjaira  egyaránt  az  alábbi  képlet  alapján  történik,  majd  ezek  összegzésre  kerülnek.  Az 

alkalmazott  százalék  a  második  sávtól  magában  foglalja  az  aktuális,  valamint  a  további  sávokban  az 

aktuális és a halmozott kamatprémium százalékokat is.

 

8. A  lekötött  betétösszeg  futamidejének  lejártát  követően,  valamint  lekötési  rendelkezés  hiányában  a 

lekötetlen betétösszeg után a Bank nem térít kamatot. 

 

9. 


A Lekötött MOBIL Betétszámla kamatának számítási módja:

 

tőke x % x mindenkori naptári napok 

365x 100 

10. 

 

A  MOBIL  Betétszámla  szerződésen  alapuló  betétösszeg  és  annak  alapkamata,  kamatprémiuma  iránti követelés nem évül el, annak megfizetéséért a Merkantil Bank mindenkori teljes vagyonával áll helyt.

 

11. A kamat elszámolására a lekötött betétek tekintetében a részösszeg feltörésekor (időarányosan és a feltört 

tőkére vonatkozóan), illetve lejáratkor kerül sor.

 

12. 


A  Betétes  tudomásul  veszi,  hogy  a  MOBIL  Betétszámlával  kapcsolatosan,  a  mindenkor  hatályos 

Hirdetményében  megjelölt  költségek  és  díjak  kerülnek  felszámításra,  a  Hirdetményben  megjelölt 

esedékességgel.

 

13. A  Bank  a  szerz

ődés  megkötésekor  irányadó,  a  lekötött  betét  után  járó  alapkamat  és  kamatprémium, 

mértékét  jogosult  a  bankközi  hitelkamatok,  a  fogyasztói  árindex,  a  jegybanki  kamatok,  az  állampapírok 

hozama és a Bank forrás

és számlavezetési költsége, vagy üzletpolitikai céljainak változásától függően a 

szerz


ődésben és a szerződés részét képező

 

Üzletszabályzatban meghatározottak szerint egyoldalúan az ügyfél számára kedvező

tle


nül módosítani.

 

14. A Bank a Betétes számára kedvezőtlen módosítást –

 

amennyiben jogszabály máshogy nem rendelkezik a módosítás hatályba lépését megelőzően 15 nappal az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben 

kifüggesztett, valamint az OTP Bank honlapján megjelenített Hirdetményében teszi közzé.

 

 II. D. Adó és EHO

 

1. 


A  számlán  elhelyezett  betétek  kamata  után,  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  1995.  évi  CXVII.

 

törvény 


rendelkezései alapján  kamatadót, továbbá az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 

rendelkezései alapján egészségügyi hozzájárulást (EHO) kell fizetni.  A kamatadó  és az  EHO mértékét a 

Lakossági betéti termékek után fizetendő adókról szóló a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza. A Merkantil Bank Zrt. 

Üzletszabályzata                                                                                     

                               

az OTP Bank Nyrt-

nél nyitható MOBIL Betétszámláról      

                                                       2013. augusztus 1.                                    

                                                                                                                 

 

 2. 


A  kamatadó  fizetési  kötelezettség  elõször  a  2006.  augusztus  31

-

ét  követõen  induló  betét(ek)  kifizetett kamatára, illetve a betét(ek) lejáratát követő kamatjóváírásra vonatkozik.

 

3. Az  EHO-t  csak  a  2013.  augusztus  1-

jén  és  az  azt    követően  megszerzett  kamatra  vonatkozóan  kell 

elszámolni.  Ha  a  kamat  juttatását  megalapozó  időszak  2013.  augusztus  1

-

je  előtt  kezdődik,  de  a  kamat megszerzésének időpontja a 2013. augusztus 1

-

jével kezdődő időszakra esik, az EHO a 2013. augusztus 

1-

jétől megszolgált kamatot terheli. 

4. 


A kamatjövedelem utáni adó és EHO kötelezettséget a Merkantil Bank állapítja meg, továbbá a levont adót 

és  EHO


-

t  a  Merkantil  Bank  fizeti  meg  és  vallja  be  az  Adóhatóság  felé.  Az  ügyfeleknek  adóbevallási 

kötelezettsége a kamatadó és az EHO tekintetében nincs.

 

5. A kamatadót és az EHO

-

t a kamat kifizetésekor, illetve a betét lejáratát követő kamatjóváíráskor állapítja meg és vonja le (számolja el) a Merkantil Bank.

 

6. A  kamatadó  és  az  EHO  elszámolásának  részletes  szabályait  az  OTP  bankfiókokban  kifüggesztett  a 

Lakossági betéti termékek után fizetendő adókról szóló a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza.

 

 

II. E. A Betétesek tájékoztatása 

számlakivonat

 

1. 


A  Merkantil  Bank  a  MOBIL  Betétszámla  negyedéves  tőkeforgalmáról,  valamint  az  esetlegesen  kifizetett 

kamat(ok) összegéről naptári negyedévente egy alkalommal 

számlakivonattal tájékoztatja a Betétest. A 

számlakivonat nem tartalmazza a felhalmozott kamat összegét.

 

2. A Betétes az egyedi szerződésben rendelkezhet a számlakivonat visszatartásáról is.

 

 II. F. Betétbiztosítás

 

1. 


Az  Országos  Betétbiztosítási  Alapnak  (továbbiakban:  OBA)  a  betétek  visszafizetéséért  történő 

helytállására, illetve a biztosítás feltételeire és igénybevételére irányadó szabályokról 

a Hpt. rendelkezik. 

2. 


A Hpt. Betétbiztosítás és Intézményvédelemről szóló 97

-

130. § rögzítik az OBA-

ra vonatkozó tudnivalókat.

 

3. 


Az OBA által nyújtott biztosítás a névre szóló betétekre terjed ki.

 

4. Az  OBA  által  nyújtott  biztosítás  nem  terjed  ki  az  olyan  névre  szóló  betétekre,  amelyekre  a  betétes  a 

szerződés szerint, szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez 

képest  jelentősen  magasabb  kamatot  vagy  más  vagyoni

 

előnyt  kap,  valamint  az  olyan  betétre,  amelyről bíróság  jogerős  ítélettel  megállapította,  hogy  az  abban  elhelyezett  összeg  pénzmosásból  származik,  a 

Bank  vezető  állású  személye,  a  Bank  választott  könyvvizsgálója,  továbbá  a  Bankban  legelább  5%

-os 

tulajdoni hányaddal  rendelkező  személy  és  mindezen  személyekkel  közös  háztartásban  élő  közeli 

hozzátartozói betéteire.  

 

5. 


Az  OBA  a  kártalanításra  jogosult  személy  –

 

a  betétes részére  a  kártalanítási  eljárásban  a  befagyott 

betétből  először  a  tőkét,  majd  a  kamat  összegét  személyenként  és  hitelintézetenként  összevontan, 

legfeljebb  100  ezer  euro  összeghatárig  forintban  fizeti  ki  kártalanításként.  A  kártalanítás  forint  öszegét  a 

kártalanítás Hpt. 105.§

-

ának (1) bekezdésében meghatározott kezdő időpontjának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni. 

 

Hitelintézetek  egyesülése  esetén  a  kártalanítási  összeghatár  szempontjából  továbbra  is  külön  betétnek minősülnek  egyazon  betétesnek  az  egyesülés  időpontja  előtt  összeolvadó,  beolvadó  vagy  átvevő 

hitelintézetnél elhelyezett betétei –

 

a lakástakarékpénztári betétek kivételével – 

legfeljebb 5 évig.

 

6. 


Az  OBA  - 

fizetési  kötelezettsége  esetén  –

 

a  befagyott  tőkeösszeg  után  a  még  nem  tőkésített  és  ki  nem fizetett kamatot sze

mélyenként összevontan legfeljebb százezer euró összeghatárig, a szerződés szerinti 

kamatlábbal fizeti ki kártalanításként a kártalanításra jogosult személy részére.

 

7. Az  OBA  a  betétek  befagyása  vagy  a  hitelintézet  tevékenységi  engedélyének  PSZÁF  által  történő 

visszavonásáról  készült  határozata  vagy  felszámolási  eljárás  kezdeményezése  esetén  a  bíróság 

felszámolást elrendelő végzésének közzététele után 

a három időpont közül a legkorábbiban - megkezdi 

(kártalanítás  kezdő  időpontja),  és  húsz  munkanapon  belül  befejezi  a  betétesek  részére  a  kártalanítás 

kifizetését.  Kivételesen  indokolt  esetben  az  OBA  kérésére  a  PSZÁF  engedélyezheti  a  kifizetési  határidő 

meghosszabbítását legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb tíz munkanappal.

 

 

Az  OBA  legalább  két  országos  napilapban,  valamint  honlapján  közzéteszi  a  betétesek  kártalanításának feltételeit  és  a  lebonyolításával  kapcsolatos  információkat.  Az  OBA  által  közzétett  információkat  a 

kártalanítással érintett hitelintézet honlapján is közzé teszi.

 A Merkantil Bank Zrt. 

Üzletszabályzata                                                                                     

                               

az OTP Bank Nyrt-

nél nyitható MOBIL Betétszámláról      

                                                       2013. augusztus 1.                                    

                                                                                                                 

 

  

8. Az OBA által biztosított betétek esetében a hitelintézet és a betétes között beszámításnak akkor van helye, 

ha  a  betétesnek  a  hitelintézettel  szemben  hitellel  vagy  más  ügylettel  kapcsolatos  lejárt  tartozása  van.  A 

hitelintézet a betétekre vonatkozó adatok átadásával egyidejűleg köteles a beszámítási igényét az OBA

-val 


közölni.  A  hitelintézet  köteles  okirattal  igazolni,  hogy  a  betétest  (az  adóst)  a  beszámítási  igényéről 

tájékoztatta. Ha a beszámításra sor kerül, akkor az OBA a kártalanítási összegből a hitelintézetet megillető

 

és részére átutalt összeg levonása után fennmaradó összeget fizeti ki a betétes részére. 

A  kártalanítás  mértékének  megállapítása  során  az  ügyfélnek  az  OBA  tagjánál  fennálló  valamennyi 

befagyott  követelését  össze  kell  számítani.  Ha  az  OBA  tagjának  az  ügyféllel  szemben  lejárt  követelése 

van, azt a kártalanítás megállapítása során az ügyfél követelésébe be kell számítani.

 

 

9. Ha  a  betétes  tőke

és  kamatkövetelésének  együttes  összege  meghaladja  a  kártalanítási  összeg maximumát, akkor kifizetéskor a tőkének van

 

elsőbbsége. 

 

10. Az olyan betétre, amellyel kapcsolatban pénzmosás alapos gyanúja miatt büntetőeljárás van folyamatban, 

az eljárás jogerős befejezéséig kártalanítás nem fizethető ki.

 

11. 


A  kifizetések  teljesítése  hitelintézetnek  adott  megbízás,  a  kártalanítási  összeg  más  hitelintézethez 

betétként való áthelyezése, postai átutalás, csekk kiállítása vagy közvetlen kifizetés útján forintban történik. 

Az 500 Ft-

nál kisebb összegű kártalanítás nem fizethető ki.

 

12. 


A Hpt. értelmében, ha a Betétes Kedvezményezettet jelent be, akkor az OBA által fizetett kártalanításra 

- a 


feltétel megvalósulását követően 

a Kedvezményezett jogosult. 

 

13. A  betétes  elhalálozása  esetén 

a  betétek  elhelyezésének  időpontjától  függetlenül az  örökhagyó  és  az 

örökösök  betétjét  a  hagyatékátadó  végzés,  vagy  a  bírósági  ítélet  jogerőre  emelkedésétől  számított  egy 

évig,  vagy  a  rögzített  kamatozású  kamatperiódus  végéig 

a  kettő  közül  a  későbbi  időpontig külön 


betétnek  kell  tekinteni  és  a  törvény  szerinti  kártalanítási  összeghatár  meghatározásánál  nem  kell 

összevonni  az  örökösök  más  betéteivel.  Az  örökhagyó  betétje  után  a  kártalanítás  a  törvényben 

meghatározott  kártalanítási  összeghatárig  fizetendő  ki,  függetlenül  az  örökösök  számától.  Ezt  a 

rendelkezést a közös betétekre is

 alkalmazni kell. 

 

14. A Bank a betétekre és a betétesekre vonatkozó azonosító adatokat oly módon tartja nyilván, hogy azok a 

kártalanítás végrehajtása céljából az OBA kérésére a Hpt. 115.§

-

ban foglalt határidőn belül átadhatóak. 

 

II. G. A MOBIL Betétszámla Szerződés megszüntetése 

1. 


A szerződő felek bármelyike jogosult a MOBIL Betétszámla Szerződést egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, 

indokolás nélkül felmondani. A felek a szerződés alapján egymással elszámolni kötelesek.

 

2. 


A  felmondási  jog  a  Betétes  részéről  azonnali  hatállyal,  míg  a  Bank  részéről  90  napos  felmondási 

határidővel gyakorolható.

 

 

II. H. Titoktartásra vonatkozó rendelkezések 

1. 


A  Betétes  MOBIL  Betétszámla  követelése  titkos.  Adatairól  a  Betétes  vagy  törvényes  képviselője 

közokiratban,  vagy  teljes  bizonyító  erejű  magánokiratban  megtett  hozzájárulása  nélkül,  továbbá 

jogszabályban meghatározott esetek kivételével a Bank harmadik személy részére felvilágosítást nem ad.

 

2. Betétes vagy törvényes képviselője által adott fenti alakszerűségeknek megfelelő írásbeli

 

felhatalmazást a Bank akkor fogad el, amennyiben a banktitok-

kör és a banktitok jogosultja pontosan meghatározott.

 

3. 


A  Bank  banktitok  megtartására  vonatkozó  kötelezettsége  nem  áll  fenn  a  törvényben  megjelölt  azon 

hatóságokkal,  szervekkel  szemben,  akik  tekintetében  a  törvény  a  Bankot  a  banktitok  megtartásának 

kötelezettsége alól mentesíti.

 

 II. I.  A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

 

1. 


Az  OTP  Bank  jogosult  a  szerződésben  foglalt  szolgáltatás,  valamint  a  vállalt  kötelezettségek  teljesítése 

érdekében, a Betétes, valamint a Betétest képviselő személy  személyi adataira vonatkozó, az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyéb jogszabályok, 

a Betétessel kötött szerződés alapján adatkezelés céljából szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat 

bekérni,  és  az  abban  foglalt  személyes  adatokat  kezelni.  A  Betétes,  valamint  a  Betétest  képviselő A Merkantil Bank Zrt. 

Üzletszabályzata                                                                                     

                               

az OTP Bank Nyrt-

nél nyitható MOBIL Betétszámláról      

                                                       2013. augusztus 1.                                    

                                                                                                                 

 

 természetes személy jogosult megismerni minden olyan adatot, melyet a Bank személyükkel kapcsolatban 

kezel. Az OTP Bank a Betétes II./A. 1.2. pontban felsorolt személyi azonosító adatait tartja nyilván.

 

2. A  rendelkezésre  bocsátott  adatok  kezelésének  célja:  a  szerződésben  foglalt  jogok  és  kötelezettségek 

teljesítésének  igazolása,  az  adatkezelő  jogos  érdekeinek  érvényesítése,  a  szerződésben  szabályozott 

jogviszony  szerinti  elszámolás,  kockázat

-

elemzés  és  értékelés,  kapcsolattartás,  a  Merkantil  Bankot  a B

etétes vonatkozásában terhelő adókötelezettségek teljesítése.

 

3. 


Az adatkezelés időtartama: jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a jogviszony megszűnését követő 5. 

év vége. A Pmt

-

ben megjelölt személyes adatokat, a Bank – 

a hivatkozott törvény rendelkezése szerint –

 8 

évig  köteles  megőrizni.  A  nyolc  éves  megőrzési  idő  legfeljebb  még  plusz  két  évvel  kitolható,  ha megkeresés  érkezik  a  pénzügyi  információs  egységként  működő  hatóságtól,  a  nyomozó  hatóságtól,  az 

ügyészségtől  és  a  bíróságtól.  Az  ezen  törvényben  meghatározott  adatokon  kívüli  adatszolgáltatás 

önkéntes.

 

4. Az  adatkezelést  és  feldolgozást  a  Bank  saját  szervezetében  végzi.  Amennyiben  kiszervezés  keretében 

adatátadásra  kerülne  sor,  a  Hpt.  előírásának  megfelelően  a  kiszervezett  tevékenység  körét  és  a

 

kiszervezett tevékenység végzőjét a Bank jelen Üzletszabályzatában feltünteti. 

5. 


A Betétes adatkezeléssel  kapcsolatos jogaira  –

 

ideértve  a jogorvoslati  lehetőséget is  – 

a  2011. évi CXII. 

törvény rendelkezései az irányadóak.

 

6. Az  adatkezeléssel  kapcsolatos  tényekről  –

 

a  2011.  évi  CXII.  törvény.  szerint  – 

történt  fenti  tájékoztatást 

követően, a Betétes hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésben, az ahhoz kapcsolódó dokumentumokban és 

okiratokban feltüntetett személyes adatait a Bank a fenti előírásoknak és céloknak megfelelően kezelje.

 

 

II. J. Együttműködés, tájékoztatás, értesítések 

1. 


A  Bank  és  a  Betétes  együttműködnek  a  MOBIL  Betétszámla  Szerződés  alapján  fennálló  szerződéses 

kapcsolatuk  során,  ennek  megfelelően  minden  olyan  tényről,  körülményről,  esetleges  változásról 

késedelem  nélkül  tájékoztatják  egymást,  mely  a  MOBIL  Betétszámla  Szerződés  teljesítése  tekintetében 

jelentőséggel bírhat. A Betétes a személyi azonosító okmányát vagy a benne szereplő –

 

az OTP Bank által nyilvántartott 

adatait  érintő  változást  személyesen  köteles  bejelenteni  az  OTP  Banknak.  Fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkat a mulasztó fél viseli.

 

2. A Merkantil Bank a Betétesnek megküldendő értesítéseit a szerződésben foglalt levelezési címre küldi.

 

Ellenkező bizonyításig a kézbesítést megtörténtnek kell tekinteni, ha a kézbesítés ténye a Merkantil Bank nyilvántartásában szerepel és az eredeti irat egyszerű másolata, vagy az elküldést igazoló feladójegyzék 

vagy feladóvevény a Merkantil Bank birtokában van.

 

Amennyiben a megküldött számlakivonat tekintetében a Betétes javára történt kézbesítésétől számított 30 napon  belül  írásbeli  kifogással  nem  él,  a  megküldött  kimutatást  a  Merkantil  Bank  a  Betétes  részéről 

elfogadottnak tekinti. 

A  szokásos  postai  idő  (a  megküldést  követő  5  naptári  nap)  elteltével  a  Bank  úgy  tekinti,  hogy  az  írásos 

értesítést a Betétes javára kézbesítették.

 

3. 


A  Betétes  által  az  OTP  Bank  felé  történő  értesítéseit  az  OTP  Bank  honos  fiókjának  kell  megküldenie 

(honos fiók: a Betétes szerződését és egyéb dokumentációját nyilvántartó OTP Bank fiók). 

 

4. 


A telefonon vagy szóban, továbbá telefaxon megkapott, illetve megküldött megbízásokat, értesítéseket az 

OTP Bank a felek kifejezett megállapodása alapján, kizárólag a Betétes saját felelősségére teljesíti, így az 

ebből eredő károkért minden felelősségét kizárja.

 

5. A  Mobil  betétszámlák  vezetésével  és  kezelésével  összefüggő  ügyfélbejelentéseket  az  OTP  Bank  tartja 

nyilván, azokat saját hatáskörben vizsgálja ki és rendezi, valamint választ ad az ügyfélnek. A kivizsgálás és 

válaszadás  érdekében  a  fenti  tartalmú,  a  Merkantil  Bankhoz  érkezett  ügyfélbejelentéseket  az  OTP  Bank 

haladéktalanul megkapja a Merkantil Banktól. Amennyiben az OTP Banknak adatra vagy információra van 

szüksége az ügyfélbejelentés kivizsgálásához, a Merkantil Bank azokat átadja.

 

6. A  ”betéti  kamat  és  az  értékpapírok  hozama  számításáról  és  közzétételéről”  szóló  82/2010.  (III.25.) 

Kormányrendelet  alapján  a  hitelintézetnek  üzletszabályzatában  az  egyes  általa  kínált  betéti  szerződések 

esetében  rögzített  kamatszámítási  módszeren  kívül  az  egységesített  betéti  kamatláb  mutatót  (a 

továbbiakban EBKM) is ki kell számítani, a rendelet célja, hogy meghatározott betéti ügyletek tekintetében 

az  ügyfelek  megfelelő  tájékoztatást  kapjanak,  biztosítva  legyen  a  különböző  ajánlatok 

összehasonlíthatósága. 

 A Merkantil Bank Zrt. 

Üzletszabályzata                                                                                     

                               

az OTP Bank Nyrt-

nél nyitható MOBIL Betétszámláról      

                                                       2013. augusztus 1.                                    

                                                                                                                 

 

 Az  EBKM  kiszámításához  a  következő

 

képletet  kell  alkalmazni,  ha  a  lejáratig  hátralévő  futamid

ő

  365 napnál kevesebb:

 

  n 

     (k+bv)

i

 

Elhelyezett betét =

 

  ——————

 

 

i=1    1+r x (t

i

/365) 

Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévő futamidő legalább 

365 nap: 

 

  n 

     (k+bv)

i

 

Elhelyezett betét =

 

  ——————

 

 

i=1    (1+r)

(ti/365)

 

 

ahol n : 

 

a kamatfizetések száma 

r: 


 

az EBKM századrésze

 

t

i 

a betételhelyezés napjától az i-

edik kifizetésig hátralévő napok száma

 

(k+bv):   az i-

edik kifizetéskor fizetett kamat és betétösszeg visszafizetett összege

 

Az EBKM mértéke az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben Hirdetményben kerül közzétételre. 

 

III. Záró rendelkezések

 

1. 


Az Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képezi a Betétessel aláírt egyedi szerződésnek.

 

2. A kamatot, díjat vagy egyéb szerződési feltételt a Bank csak akkor jogosult egyoldalúan a Betétes számára 

kedvezőtlenül módosítani, ha a szerződés, illetve annak részét képező Üzletszabályzat ezt külön pontban 

egyértelműen  meghatározott  feltételek,  illetve  körülmények  esetére  lehetővé  teszi.  A  Bank  szerződés, 

illetve  annak  részét  képező  Üzletszabályzat  módosítását  a  módosítás  hatálybalépését  15  nappal 

megelőzően a Bank székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyen Hirdetményben kifüggeszti 

és  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatás  nyújtása  esetén  elektronikus  úton  is  elérhetővé  teszi.  A 

szerződés egyoldalúan nem módosítható új díj, vagy költség bevezetésével.

 

3. Ha a Betétes a közzétételtől a hatálybalépésig terjedő időtartam alatt észrevételt nem tesz, kifogást nem 

emel, a módosítást részéről elfogadottnak kell tekinteni.

 

4. 


Felmondás esetén a kamattérítésre a mindenkor hatályos Hirdetményben foglaltak az irányadóak.

 

5. A Bank a Betétessel

 

felmerült jogvitát békés úton, egyezség útján kísérli meg elintézni. 

6. 


A  jogvita  egyezséggel  történő  rendezése  hiányában  a  Bank  követelését  bírósági  út  igénybevételével 

érvényesíti. 

 

7. 


Jelen  Üzletszabályzat  rendelkezéseit  érintő,  a  hitelintézetek  által  kötelezően  alkalmazandó  jogszabály 

változása esetén, az új, illetve a módosult jogszabályi rendelkezés jelen Üzletszabályzat részévé válik.

 

8. 


A  Bank  a  szerződéses  iratok  tárolásával,  selejtezésével  kapcsolatos  tevékenységet,  valamint  az 

ügyfélértesítések  elkészítésével  és  postázásával  kapcsolatos  tevékenységet  kiszervezte.  Az  iratok 

bértárolásával,  selejtezésével  az  Eurodoc  2000  Kft.

-

t  (1211  Budapest,  Petróleum  u.  5-7.),  az 

ügyfélértesítések elkészítésével és postázásával a Monicomp Zrt.

-

t (1139. Budapest, Petneházy u. 46-48.) 

bízta meg.

 

9. 


Az ügynöki tevékenység során végzett tevékenységért az OTP Bankot költségtérítés illeti meg, melyenek 

mértékét az OTP Bank, és a Merkantil Bank, közötti megállapodás rögzít. 


Yüklə 172,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə