Açiklama raporu planlama alaninin yeri ve konumuYüklə 64,4 Kb.
tarix07.11.2017
ölçüsü64,4 Kb.


ÇANAKKALE İLİ,

ÇAN İLÇESİ, YAYA KÖYÜ

PAFTA: İ17-B-10-C-1-D,

PARSEL: 66,67,68,69,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81, 82,83,8485,86,87,88,616,617,618,619,620,621,622,623,627,629,630,631

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI

AÇIKLAMA RAPORU


 1. PLANLAMA ALANININ YERİ VE KONUMU:

Planlama alanı Çanakkale il merkezine yaklaşık 66 km ve Çan İlçe merkezine yaklaşık 14 km uzaklıktadır. Çanakkale ili, Çan İlçesi, Yaya Köyü, Taştepe Mevkii, Parsel: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ve Mercimektepe Mevkii 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 627, 629, 630, 631'de kayıtlıdır. Toplam planlama alanı 527.750 m2 dir.

Proje Alanında Termik Santral Sahası ve Katık Depolama Tesisi Alanı Sahası arasından Çan Belediyesi Mücavir Alanı sınırı geçmektedir. Sınır halihazır harita ve imar planı paftalarında gösterilmiştir. Planlama alanın güneyinde kalan Katı Atık Depolama Tesisi(Kül Depolama Alanı) Çan Belediyesi mücavir alanı içinde kalmaktadır.

Yapımı planlanan termik santralin yer seçiminde; Biga Belediyesi ile proje sahibi firma arasında 10 yıllığına Rodövans sözleşmesi yapılmış olması, kömür sahasına yakınlığı, proses ve soğutma amaçlı suyun kullanımı için açılacak kuyuların bulunduğu sahanın yakınlığı, yeraltı artezyen kuyuları için yeraltı suyu arama belgelerinin alınmış olması, yer altı suyu kullanma belgelerinin alınmış olması, yeraltı suyu kullanma sahasının tapulu olması, tapu sahibi ile proje sahibi firma arasında muvaffakatname imzalanmış olması, jeolojik-jeoteknik açıdan sahanın uygunluğu, sahanın topografyası, hakim rüzgar yönü, belirlenen kül depolama sahasına yakınlığı, gibi hususlar dikkate alınmıştır.


Kül Depolama Sahasının yer seçiminde 26.03.2010 Tarih ve 27533 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik MADDE 15 – (1) Düzenli depolama tesis sınırlarının yerleşim birimlerine uzaklığı I. Sınıf düzenli depolama tesisleri için en az bir kilometre, II. sınıf ve III. sınıf düzenli depolama tesisleri için ise en az iki yüz elli metre olmak zorundadır.” Hükmü baz alınmıştır. Kül depolama sahası olarak seçilen yerin topografyasının depolamaya uygun olması, kömür sahası ve termik santral sahası için seçilen yere yakın olmasından ötürü bu alan seçilmiştir.

can2 resim1.jpg

can2 resim2.jpg

 1. PLANLAMA ALANIN MÜLKİYET DURUMU:

Termik Santralin de içerisinde konumlandırılacağı proje sahası toplam 21 adet parselden (66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 84, 85, 86, 87, 88) oluşmaktadır.Parsellerin tapularının alınma süreci ise halen devam etmektedir. Proje sahasının tamamı özel mülkiyet (çalılık) olarak tanımlanmaktadır. Kül Depolama Sahası toplam 12 adet parselden (616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623,627, 629, 630, 631) oluşmaktadır. Kül depolama Sahası yaklaşık 240.000 m2’lik alan kaplamaktadır. Buna göre; kül depolama sahasının yaklaşık 237.813,20 m2 lik kısmı özel mülkiyet (çalılık), geri kalan kısmı ise tapulu arazi (kıraç arazi) ve tescil harici (kıraç arazi) olarak tanımlanmaktadır.
Planlama alanında yer alan parsellere ilişkin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kamulaştırma Dairesi Başkanlığının 03.02.2015 tarih ve 8021 sayılı yazısı ile projenin gerçekleştirilmesinde “Kamu Yararı Bulunduğu” kararı verilmiştir.

 1. PLANLAMA ALANINA ULAŞIM:

Termik Santral Sahası; Çanakkale İli’ne kuşuçuşu yaklaşık 50 km mesafede, Çan İlçesine ise kuşuçuşu yaklaşık 10 km mesafede yer almaktadır. Proje sahasına; Balıkesir Çanakkale karayolu’ndan ayrılan stabilize yollar ile Bahadırlı Köy yolunu ya da Yaya Köyü yolunu takip ederek ulaşım mümkündür. Balıkesir-Çanakkale Karayolu (D-210) proje sahasına kuşuçuşu yaklaşık 3 km mesafede yer almaktadır.


Kül Depolama Sahası; Çanakkale İli, Çan İlçesi sınırları dahilinde kalmakta olup, Çanakkale İli’ne kuşuçuşu yaklaşık 47 km mesafede, Çan İlçesine ise kuşuçuşu yaklaşık 9 km mesafede yer almaktadır. Kül Depolama Sahasının güney istikametinden ve kuşuçuşu yaklaşık 1,5 km mesafeden Çanakkale-Balıkesir karayolu (D-210)geçmekte olup, sahaya; karayolundan ayrılan Yaya Köyü ya da Bahadır Köyü yolları takip edilerek ulaşılması mümkündür.

 1. PLANLAMA ALANIN MEVCUT İMAR DURUMU:

Proje alanının bulunduğu bölgeye ilişkin Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.Maddesi uyarınca, Bakanlık Makamı'nın 20/08/2014 tarihli ve 13549 sayılı Olur'u ile onaylanmıştır. Proje alanının bulunduğu bölgeye ilişkin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP), Plan lejantı ve İlgili Plan Hükümlerine göre; termik santral, kül depolama sahası, tarım alanı olarak belirlenmiştir.
Proje konusu faaliyet alanına ilişkin 1/1.000 Ölçekli uygulama imar planı ya da 1/5.000 ölçekli nazım imar planı bulunmamaktadır.

 1. PLANLAMA GEREKÇESİ:

Çan ilçesinin Yaya köyünde bulunan planlama alanı konumu itibariyle, linyit kömürü potansiyelinin yüksek olduğu bir bölgede yer almaktadır. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün bölgeye ilişkin 21.10.2014 tarihli raporunda 161.105.760 ton görünür ve muhtemel rezerv bulunduğu belirtilmiştir. Hazırlanan uygulama imar planı ile “Termik Santral Alanı” oluşturularak yapılacak enerji üretim santrali, bölgenin kömür potansiyelinin bölgeye yararlı olacak şekilde ekonomiye kazandırılması, yerli kömür kullanılarak yapılacak elektrik üretiminin dışa bağımlı kaynaklara olan ihtiyacı azaltması amaçlanmıştır.

 1. PLANLAMA KARARLARI:

Planlama sonucu oluşturulan Termik Santral Alanında Emsal 0.50 ve parsel üzerinde yapılacak Enerji Üretim Tesislerinin teknik gereklerine göre mimari ve imalat projelerinde belirlenmek üzere yüksekliğin serbest (Yençok:serbest) olması önerilmiştir. Aynı şekilde santral alanının güneyinde oluşturulacak olan “Katı Atık Depolama Alanı (Kül Döküm Sahası)”nda da Emsal 0.50 ve parsel üzerinde yapılacak Tesislerin teknik gereklerine göre mimari ve imalat projelerinde belirlenmek üzere yüksekliğin serbest (Yençok:serbest) olması önerilmiştir. Her iki planlama alanında da 50 metre Sağlık Koruma Bandı oluşturulmuş ayrıca bu banttan itibaren 10 metre yapı yaklaşma mesafesi öngörülmüştür. Koruma bantlarının içine herhangi bir tesis yapılmayacaktır. Çalışma Alanı tel çit ile diğer alanlardan ayrılacak ve olası yanlış girişler önlenecektir. Planlama alanlarına ulaşım zeminde mevcut olan kadastral yollar 10 metrelik taşıt yolları olarak önerilerek sağlanmıştır. Planlama alanında Termik Santralden çıkacak kül depolama alanına kapalı ortamda bant tünel ile nakledilecektir, bu nedenle herhangi bir taşıma trafiği ve bu trafikten doğacak toz oluşmayacaktır.

Planlama sonucu oluşan Termik Santral Alanı 286.951 m2, Kül Depolama Alanı 229.819 m2, Yol alanı ise 5690 m2’dir.

Planlama alanına ilişkin Toprak koruma raporundan belirtilen çevredeki arazilere tarım dışı kullanımdan kaynaklanabilecek zararın asgari seviyeye indirgenmesi amacını sağlamak üzere; ÇED raporunda belirtilen tüm koruma önlemlerine ve mevcut yasal mevzuata aynen uyulması gerekmektedir. Bu amaçla;


 1. Katı Atık Depolama Alanı (Kül depolama sahası) dolduğunda üzerinin 50 cm bitkisel toprakla doldurulması ve rehabilitasyonunda çok yıllık çayır-mera bitkileri ekilmesi gereklidir.

 2. Oluşacak şevlerin 1/1 oranında düzenlenerek, üzerine çok yıllık kazık köklü bitki dikilerek toprak kaymasının önlenmesi gereklidir.

Çalışmalar esnasında 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulması gereklidir. Faaliyet kapsamında Santral sahasında yer alacak kırma-eleme tesisi kapalı sistem olacaktır. Proje kapsamında oluşacak toz emisyonları ile ilgili 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ve 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. Ayrıca proje kapsamında, 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği” hükümlerine uygun hareket edilecektir. Katı Atık Depolama Alanı 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak projelendirilecek ve atığın sızıntı oluşturması, yer altı sularına ve derelere karışması kesinlikle önlenecektir.

termikplan.jpegTERMİK SANTRAL ALANI PLANI

küldkümplan.jpeg KATI ATIK DEPOLAMA ALANI PLANI

 1. PLANLAMAYA İLİŞKİN KURUM GÖRÜŞLERİ

Planlama alanına ilişkin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından 10.07.2014 tarihinde ÖN/5117-5/03070 sayılı önlisans belgesi verilmiştir. Bu ön lisans gereği yerli kömür ile üretim yapacak 340 MWm/330 MWe gücünde bir adet termik-konvasiyonel buhar turbini kurulacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün 21.01.2015 tarih ve 01914987 sayılı yazısı ile, Çan-2 Termik Santrali ve Kül Depolama Sahası’na ilişkin “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verildiği bildirilmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK), Kamulaştırma Dairesi Başkanlığının 03.02.2015 tarih ve 8021 sayılı yazısı ile Çan-2 Termik Santral üretim tesisinin gerçekleştirilmesinde kamu yararının bulunduğu bildirilmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü'nün 14.01.2015 tarih ve 88884 sayılı yazısı ile söz konusu planlama alanında yapılan incelemelerin sonucuna göre orman sayılan yerlerden olmadığı belirtilmiştir.

DSİ 25. Bölge Müdürlüğünün 17.12.2014 tarih ve 796288 sayılı yazısında; söz konusu parselin herhangi bir sulama projesi içerisinde kalmadığı, içme suyu amaçlı göl ve barajların su toplama havzasında kalmadığı belirtilmiştir. Faaliyet sahası sınırındaki dere yataklarında, yatak kesitlerinde daraltma yapılmaması, akış rejimini bozacak şekilde çalışma yapılmaması, hafriyat çalışmalarında çıkan malzemenin depolanmaması ve muhtemel taşkınlara karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiği bildirilmiştir. Kül Depolama alanının yakınında bulunan Taşağıl Deresinin havza suyundan etkilenmemesi için kuşaklama kanalı yapılması ve depo alanının drenajının sağlanması gerektiği, kanal ile ilgili projenin DSİ Bölge Müdürlüğüne onaylatılması gerektiği belirtilmiştir. Taşağıl deresine malzeme aktarımı ve boşaltımı sırasında herhangi bir müdahalede bulunmaması bildirilmiştir. Mevcut derelerin üzerinden ulaşım amaçlı geçiş için sanat yapısı yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde izin alınması gerektiği belirtilmiştir. İşletme ve inşaat aşamasında su ihtiyacının yer altı suyundan sağlanacak olması nedeni ile 167 sayılı yasa gereği DSİ 25. Bölge Müdürlüğünden izin alınması gereklidir. Atık suların çözümünde ise 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uyulması gerektiği bildirilmiştir.

Uludağ Elektrik Dağıtım Çanakkale Kontrol Mühendisliğinin 08.12.2014 tarih 32809 sayılı yazısında söz konusu parsellerin mahallinde yapılan değerlendirmeler neticesinde şirket sorumluluğunda tesis tespit edilemediğinden dolayı “Termik Elektrik Amaçlı” uygulama imar planı yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 30.04.2015 tarih ve 4942 sayılı yazısında söz konusu parseller üzerinde “Termik Santral” yapılması talebinin Toprak Koruma Kurulunun 20.03.2015 tarihinde yapılan toplantısında görüşüldüğü ve oy çokluğu ile kabul edilerek söz konusu arazilerin tarim dışı amaçla kullanım izninin onaylanmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne gönderildiği, ilgili Genel Müdürlüğün değerlendirmesi sonucu tarım dışı amaçla kullanımın uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12.12.2014 tarih ve 3215 sayılı yazısında söz konusu parseller üzerinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarının koruma kanunu kapsamında değerlendirilebilecek herhangi bir kültür varlığına rastlanmadığı; ancak, 2863 sayılı yasanın 4. maddesi gereği ileride yapılacak uygulamalarda herhangi bir taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanılması durumunda, çalışmaların ivedilikle durdurularak en yakın müze müdürlüğüne veya mülki idare amirlerine haber verilmesi kaydıyla 2863 sayılı yasa kapsamında herhangi bir sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 05.12.2014 tarih 12219 sayılı yazısında söz konusu parseller üzerinde, planlama, inşaat ve tesis aşamalarında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve İlgili yönetmeliklerine uyulması, trafik güvenliği ile ilgili bütün önlemlerin alınması, planlama aşamasında imzalayacak olduğunuz taahhüt ve protokol hükümlerine uyulması koşulu ile kurumumuz açısından sakınca bulunmamaktadır denilmiştir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 08.12.2014 tarih ve 11043 sayılı yazısı ile söz konusu parsellerin herhangi tescilli bir doğal sit alanında bulunmadığı, ÇED olumlu kararı verildikten sonra ilgili idaresince Çevre Düzeni planında herhangi bir değişiklik yapılmadan; Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile ilgili diğer kurumlardan alınacak görüşler doğrultusunda; planlama çalışmalarının yürütülmesinde sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.

BOTAŞ Arazi İnşaat e Kamulaştırma Daire Başkanlığının 23.12.2014 tarih ve 38967 sayılı yazısında yapılan inceleme sonucu söz konusu bölgede mevcut veya planlanan boru hattı ve tesisin bulunmadığı belirtilmiştir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 02.12.2014 tarih ve 1040 sayılı yazısında söz konusu yatırımın Organize Sanayi Bölgelerinde yapılma imkanı bulunmadığından Mahalli Çevre Kurulunca belirlenmiş olan sınırın dışında kalması kaydıyla mer’i mevzuata uyularak Termik Elektrik Santrali kurulmasında sakınca görülmemektedir denilmiştir.

TEİAŞ Tesis ve Kontrol Müdürlüğünün 26.12.2014 tarih ve 10255 sayılı yazısında proje sahasında mevcut veya tesisi planlanan herhangi bir enerji iletim hattı bulunmadığı bildirilmiştir.

Söz konusu tüm bu izinler doğrultusunda ve bu izinlere uygun olarak 1/1000 Uygulama İmar Planı düzenlenmiştir.ARAZİ KULLANIM TABLOSU

Termik Santral Alanı

286.951 m2

Kül Depolama Alanı

229.819 m2

Yollar

5.290 m2

TOPLAM 527.750 m2

 1. PLAN NOTLARI


1.YOL, YEŞİL ALAN, OTOPARK GİBİ ALANLAR KAMUYA TERK EDİLMEDEN YAPI İZNİ VERİLEMEZ.
2.''TERMİK SANTRAL ALANI'' ve “KATI ATIK DEPOLAMA ALANI” OLARAK PLANLANAN ALANDA TESİSLERİN İHTİYACINA YÖNELİK İDARİ VE SOSYAL TESİSLERDE(İDARİ BİNA,LOJMAN,GÜVENLİK,BEKÇİ EVİ,TRAFO VB.)YAPILABİLECEK OLUP;

TOPLAM EMSAL (EMSAL):0,50

YENÇOK: TESİSİN TEKNİK İHTİYAÇLARINA GÖRE BELİRLENMEK ÜZERE SERBEST

İDARİ BİNA LOJMAN TESİSLERİNDE YENÇOK:6.50 M VE 2 KATGÜVENLİK, BEKÇİEVİ, YAPILARINDA İSE YENÇOK:4.50 M VE 1 KAT OLACAKTIR.
3.EMSAL HESAPLARI NET PARSEL ALANI ÜZERİNDE YAPILACAKTIR.
4.ONAYLI ÇED RAPORUNDA BELİRTİLEN TÜM KORUMA ÖNLEMLERİNE VE MEVCUT YASAL MEVZUATA AYNEN UYULMASI GEREKMEKTEDİR. BU AMAÇLA;

 1. KATI ATIK DEPOLAMA ALANI (KÜL DEPOLAMA SAHASI) DOLDUĞUNDA ÜZERİNİN 50 CM BİTKİSEL TOPRAKLA DOLDURULMASI VE REHABİLİTASYONUNDA ÇOK YILLIK ÇAYIR-MERA BİTKİLERİ EKİLMESİ GEREKLİDİR.

 2. OLUŞACAK ŞEVLERİN 1/1 ORANINDA DÜZENLENEREK, ÜZERİNE ÇOK YILLIK KAZIK KÖKLÜ BİTKİ DİKİLEREK TOPRAK KAYMASININ ÖNLENMESİ GEREKLİDİR.


5.TOPRAK KORUMA RAPORUNDAN BELİRTİLEN ÇEVREDEKİ ARAZİLERE TARIM DIŞI KULLANIMDAN KAYNAKLANABİLECEK ZARARIN ASGARİ SEVİYEYE İNDİRGENMESİ AMACINI SAĞLAMAK ÜZERE; RAPORDA BELİRTİLEN TÜM KORUMA ÖNLEMLERİNE VE MEVCUT YASAL MEVZUATA AYNEN UYULMASI GEREKMEKTEDİR.
6.DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 17.12.2014 TARİH VE 796288 SAYILI YAZISI GEREĞİNCE; FAALİYET SAHASI SINIRINDAKİ DERE YATAKLARINDA, YATAK KESİTLERİNDE DARALTMA YAPILMAMASI, AKIŞ REJİMİNİ BOZACAK ŞEKİLDE ÇALIŞMA YAPILMAYACAKTIR. HAFRİYAT ÇALIŞMALARINDA ÇIKAN MALZEMENİN DEPOLANMAMASI VE MUHTEMEL TAŞKINLARA KARŞI GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI GEREKLİDİR. KÜL DEPOLAMA ALANININ YAKININDA BULUNAN TAŞAĞIL DERESİNİN HAVZA SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ İÇİN KUŞAKLAMA KANALI YAPILMASI VE DEPO ALANININ DRENAJININ SAĞLANMASI, KANAL İLE İLGİLİ PROJENİN DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE ONAYLATILMASI GEREKLİDİR. TAŞAĞIL DERESİNE MALZEME AKTARIMI VE BOŞALTIMI SIRASINDA HERHANGİ BİR MÜDAHALEDE BULUNMAMALIDIR. MEVCUT DERELERİN ÜZERİNDEN ULAŞIM AMAÇLI GEÇİŞ İÇİN SANAT YAPISI YAPILMASINA İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE İZİN ALINMASI GEREKLİDİR. İŞLETME VE İNŞAAT AŞAMASINDA SU İHTİYACININ YER ALTI SUYUNDAN SAĞLANACAK OLMASI NEDENİ İLE 167 SAYILI YASA GEREĞİ DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İZİN ALINMASI GEREKLİDİR. ATIK SULARIN ÇÖZÜMÜNDE İSE 31 ARALIK 2004 TARİH VE 25687 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.


7.ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 05.12.2014 TARİH 12219 SAYILI YAZISI UYARINCA PLANLAMA, İNŞAAT VE TESİS AŞAMALARINDA 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİNE UYULMASI, TRAFİK GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ BÜTÜN ÖNLEMLERİN ALINMASI GEREKLİDİR.

8.2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BU KANUNA İSTİNADEN YÜRÜRLÜĞE GİREN İLGİLİ YÖNETMELİKLER GEREĞİ ÇEVRE KALİTESİNİN KORUNMASI İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMASINDA ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR.
9.“ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
10.“BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ” HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEKTİR.
11.“HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ” HÜKÜMLERİNE UYULMASI GEREKLİDİR.
12.“HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
13.TESİSİN ATIK SULARININ YER ÜSTÜ VE YER ALTI SULARINI KİRLETMESİ ÖNLENMELİDİR. ATIK SULARIN DEŞARJ EDİLMESİ KONUSUNDA 31.12.2004 TARİH VE 25687 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNE UYULACAKTIR.
14.PLANLAMA ALANI İÇİNDE 5226 VE 3386 SAYILI YASALAR İLE DEĞİŞİK 2863 SAYILI YASANIN 4. MADDESİ KAPSAMINDA İLERİDE YAPILACAK HARFİYAT ÇALIŞMALARINDA HER HANGİBİR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞINA RASTLANMASI DURUMUNDA ÇALIŞMALAR DURDURULARAK EN YAKIN MÜLKİ AMİRLİĞE HABER VERİLECEKTİR.
15.ALANIN 1.DERECEDE DEPREM BÖLGESİNDE YER ALMASI NEDENİYLE YAPILACAK BİNA VE TESİSLERİN PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMINDA DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
16.''ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ'' HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
17.04.04.1991 GÜN VE 911 SAYILI TSE TEKNİK KURULU KARARI İLE BELİRLENEN ENGELLİLERİN İKAMET EDECEĞİ BİNALARIN DÜZENLENMESİ KURALINA UYULACAKTIR.
18.3194 SAYILI İMAR KANUNUNA EK SIĞINAKLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK, OTOPARK

YÖNETMELİĞİ VE ASANSÖR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.


19.''BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK'' HÜKÜMLERİNE UYGULANACAKTIR.
20.BU PLANDA BULUNMAYAN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİNE, 1/100000 ÖLÇEKLİ ÇANAKKALE - BALIKESİR ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE PLAN NOTLARI HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
21.”İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.


22.ÇANAKKALE ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLANAN TAŞINMAZA AİT PLANA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN ESASLARA AYNEN UYULACAKTIR.

-YAPILAŞMAYI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLECEK MEVCUT VE OLUŞTURULACAK KAZI ŞEVLERİ UYGUN İSTİNAT YAPILARI İLE KORUNACAKTIR.

-YÜZEY VE SIZINTI SULARININ ORTAMDAN UZAKLAŞTIRILMASINA YÖNELİK UYGUN DRENEAJ SİSTEMLERİ YAPILACAKTIR.

-STABİLİTE SORUNUNA YÖNELİK UYGUN MÜHENDİSLİK ÖNLEMLERİ ALINACAKTIR.Levent ÇETİN

ŞehirPlancısı, Oda No:2057

İÇİNDEKİLER

 1. PLANLAMA ALANININ YERİ VE KONUMU 1. PLANLAMA ALANIN MÜLKİYET DURUMU 1. PLANLAMA ALANINA ULAŞIM 1. PLANLAMA ALANIN MEVCUT İMAR DURUMU 1. PLANLAMA GEREKÇESİ 1. PLANLAMA KARARLARI 1. PLANLAMAYA İLİŞKİN KURUM GÖRÜŞLERİ 1. PLAN NOTLARI

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə