Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, nip: 5250008755, regon: 000326049 („Instytut”)Yüklə 101,06 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix20.09.2018
ölçüsü101,06 Kb.
#69715


Ogólna klauzula informacyjna 

Informujemy  Cię,  że  przetwarzamy  Twoje  dane  osobowe  -  szczegółowe  informacje 

znajdziesz poniżej:  

I.

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem  Twoich  danych  osobowych  jest  Instytut  Chemii  Fizycznej  Polskiej 

Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, 

NIP: 5250008755, REGON: 000326049 („Instytut”).  

II.

 

Dane kontaktowe administratora danych – Instytutu 

Można się z nami skontaktować:  

1.

 telefonicznie: 22 343 3115; 

2.

 pod adresem e-mail: iod@ichf.edu.pl; 

3.

 pisemnie,  przesyłając  korespondencję  na  adres:  Instytut  Chemii  Fizycznej 

Polskiej Akademii Nauk, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa. 

III.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 

Wyznaczyliśmy  osobę  odpowiedzialną  za  ochronę  danych  osobowych,  tj.  inspektora 

ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować: 

1.

 

pod adresem e-mail: iod@ichf.edu.pl; 2.

 

pisemnie,  na  adres  korespondencyjny:  Instytut  Chemii  Fizycznej  Polskiej Akademii Nauk, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa. 

IV.


 

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: 

1.

 zawarcia  i  wykonania  umowy  na  korzystanie  z  usług  Instytutu  -  ponieważ 

przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

2.

 

realizacji  działalności  naukowo  –  badawczej  -  ponieważ  przetwarzanie  jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

3.

 marketingu  bezpośredniego  produktów  lub  usług  -  ponieważ  przetwarzanie  jest 

niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), 

którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego; 

4.

 ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami,  związanymi  z  zawartą 

umową  lub  z  przetwarzaniem  Twoich  danych  osobowych  -  ponieważ 

przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 

ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami; 

5.

 spełnienia  ciążących  na  nas  obowiązków  prawnych  wynikających  z  właściwych 

przepisów prawa  -  ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest  niezbędne do 

wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 

V. 

Kategorie odbiorców danych 

Twoje dane osobowe, mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów: 

1.

 podmioty  upoważnione  na  podstawie  przepisów  prawa  (sądy,  organy 

państwowe); 

2.

 

podmioty  świadczące  usługi  księgowe,  informatyczne,  marketingowe, komunikacyjne  i  analityczne,  prawne  i  windykacyjne,  jednostki  naukowe  i 

badawcze; 
3.

 

nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy.   

VI.


 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Twoje dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

VII.


 

Okres przechowywania danych 

Twoje dane będziemy przetwarzać: 

1.

 w celu wykonania umowy - do momentu przedawnienia roszczeń; 

2.

 w celu marketingu produktów i usług - do momentu  rozwiązania lub wygaśnięcia 

umowy lub zgłoszenia sprzeciwu; 

3.

 

w  celu  wypełnienia  ciążących  na  nas  obowiązków  prawnych  -  do  momentu wygaśnięcia  obowiązków  przechowywania  danych  wynikających  z  przepisów 

prawa; 


4.

 

w  celu  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami  -  do  momentu przedawnienia tych roszczeń. 

 

VIII. 

Twoje prawa 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

1.

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2.

 prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych

3.

 prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

4.

 prawo  do  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  Twoich  danych  osobowych  w 

dowolnym  momencie.  Cofnięcie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem 

przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  Twojej  zgody  przed  jej 

wycofaniem; 

5.

 

prawo do przenoszenia danych; w  celu  skorzystania  z  powyższych  praw  skontaktuj  się  z  Instytutem:  poprzez  e-

mail: iod@ichf.edu.pl; telefonicznie: 22 3433115. 

6.

 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. IX.

 

Prawo do sprzeciwu 

Możesz,  w  każdym  czasie,  wyrazić  sprzeciw  wobec  przetwarzania  Twoich  danych 

osobowych: poprzez e-mail:  iod@ichf.edu.pl; telefonicznie: 22 3433115. 

X.

 

Informacja  o  wymogu  lub  dobrowolności  podania  danych  i  konsekwencjach  ich 

niepodania 

Podanie  Twoich  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  zawarcia  i 

wykonywania umów, w tym korzystania z  usług Instytutu i prowadzenia przez Instytut 

działalności naukowo - badawczej. 

 

 

  

 

 
General Information Clause 

We are informing you that we process your personal data - detailed information can be found 

below:  

XI.


 

Personal data controller 

 

The controller of your personal data is the Institute of Physical Chemistry of the Polish  

Academy of Sciences with its registered office in Warsaw, ul. Kasprzaka 44/52, 01-

 

224 Warsaw, NIP: 5250008755, REGON: 000326049 (the "Institute").  XII.

 

Contact Details of the Data Controller – the Institute 

You can contact us:  

4.

 By telephone: 22 343 3115; 

5.

 By e-mail: iod@ichf.edu.pl; 

6.

 In  writing,  sending  any  correspondence  to  the  following  address:  Institute  of 

Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences, ul. Kasprzaka 44/52, 01-

224 Warsaw. 

XIII.


 

Contact details of the  Data Protection Officer 

We have designated a person responsible for the protection of personal data, i.e. the 

Data Protection Officer, who can be contacted as follows: 

3.

 

By e-mail : iod@ichf.edu.pl; 4.

 

In  writing,  sending  any  correspondence  to  the  following  address:  Institute  of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences, ul. Kasprzaka 44/52, 01-

224 Warsaw. 

XIV.

 

Purposes of Data Processing, Legal Basis 

We process your personal data for the following purposes: 

6.

 For the conclusion and performance of the contract for the use of the Institute's 

services  -  since  processing  is  necessary  for  the  performance  of  the  contract 

(Article 6, paragraph 1, letter b) of the GDPR); 

7.

 For the implementation of scientific and research activities  – since processing is 

necessary for the performance of the contract (Article 6, paragraph 1, letter b) of 

the GDPR); 

8.

 For  direct  marketing  of  products  or  services  –  since  processing  is  necessary  to 

implement  a  legally  legitimate  interest  (Article  6,  paragraph  1,  letter  f)  of  the 

GDPR), which is the possibility of direct marketing

9.

 For  the  establishment,  investigation  or  defense  against  claims  related  to  the 

concluded contract or the processing of your personal data – since processing is 

necessary to fulfill a legally legitimate interest (Article 6, paragraph 1, letter f) of 

the  GDPR),  which  is  the  possibility  of  establishing,  investigating  or  defense 

against claims; 

10.


 

To  fulfill  the  legal  obligations  imposed  on  us  resulting  from  the  relevant  legal 

provisions  –  since  processing  in  this  case  is  necessary  to  fulfill  the  legal 

requirements  to  which  we  are  subject  (Article  6,  paragraph  1,  letter  c)  of  the 

GDPR). 

 

XV. 

Categories of Recipients of Provided Data 

Your personal data may be disclosed to the following categories of entities: 4.

 

Entities authorised under the law (courts, state bodies); 5.

 

Entities  providing  accounting,  IT,  marketing,  communication  and  analytical services, legal and debt collection services, research units, scientific institutions; 

6.

 Our sub-contractors and other entities with whom we cooperate.  

 

XVI. 

Transmission of data outside the European Economic Area  

Your data is not transferred outside the European Economic Area. 

XVII.


 

The Period of Data Retention 

We will process your data: 

5.

 In order to perform the contract - until the limitation period for claims has expired

6.

 For  the  purpose  of  marketing  products  and  services  -  until  the  contract  is 

terminated or has expired or an objection is raised; 

7.

 

In order to fulfill our legal obligations - until the data storage obligations resulting from legal provisions expire; 

8.

 To establish, investigate or defend against claims - until the limitation period for 

these claims has expired. 

 

XVIII.


 

Your rights 

In accordance with GDPR, you have the following rights: 

7.

 The right to access your data and receive a copy thereof; 

8.

 The right to rectify (amend, supplement) your data; 

9.

 The right to delete data, limit data processing; 

10.


 

The right to withdraw consent to the processing of your personal data at any time. 

Withdrawal  of  consent  does  not  affect  the  lawfulness  of  any  processing  which 

was carried out on the basis of your consent prior to its withdrawal

11.

 

The right to transfer data; In  order  to  exercise  the  above  rights  please  contact  the  Institute:  by  e-mail: 

iod@ichf.edu.pl; by telephone: 22 3433115. 

12.

 

The right to lodge a complaint with the supervisory body. XIX.

 

The right to object 

You  may,  at  any  time,  object  to  the  processing  of  your  personal  data:  by  e-mail:  

iod@ichf.edu.pl; by telephone: 22 3433115. 

XX.

 

Information  about  the  requirement  or  voluntary  nature  of  data  submission  and  the 

consequences of non-submission of data 

The  provision  of  your  personal  data  is  voluntary,  but  it  is  necessary  to  conclude  and 

perform  contracts,  including  using  the  services  of  the  Institute  and  for  the  Institute  to 

conduct scientific and research activities.  

Yüklə 101,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə