Ang Kahulugan ng Huling Ikasampung Bahagi ng Marangal na QuranYüklə 5,39 Kb.

səhifə1/98
tarix16.11.2017
ölçüsü5,39 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   981
 
Ang papuri ay ukol kay Allah. Ang basbas at pangangalaga ni Allah ay ukol sa pinuno 
natin, Propeta natin, at minamahal natin, ang Sugo ni Allah. 
Pakaalamin  ninyo  mga  kapatid  na  Muslim,  kaawaan  nawa  kayo  ni  Allah,  na 
isinatungkulin sa atin na matutunan ang apat na usapin: 
1. Ang Kaalaman.
 Ito ay ang makilala si Allah, ang makilala ang Propeta Niya 
(SAS)
, at 
ang malaman ang Relihiyong Islam dahil hindi ipinahihintulot na sambahin si Allah nang 
hindi  ayon  sa  kaalaman.  Ang  sinumang  gumawa  ng  hindi  ayon  sa  kaalaman,  ang 
hantungan niya ay tungo sa kaligawan at nakawangis nga niya ang mga Nasrání roon. 
2. Ang Paggawa.
 Ang sinumang nakaalam ngunit hindi gumawa ay nakawangis nga niya 
ang mga Hudyo dahil ang mga ito ay nakaalam ng tama ngunit hindi gumawa. Kabilang sa 
mga  panlalansi  ng  Demonyo  ay  inalalayo  niya  sa  kaalaman  ang  loob  ng  tao  sa 
pagpapaakala  rito  na  ito  ay  mapagpapaumanhin  ni  Allah  dahil  sa  kamangmangan  nito. 
Hindi  nito  alam  na  ang  sinumang  binigyan  ng  kakayahang  matuto  at  hindi  nag-aaral  ay 
nailahad na sa kanya ang patunay. Ito rin ang panlalansi ng mga kababayan ni Noe noong 
“inilalagay nila ang mga daliri nila sa mga tainga nila, nagtatalukbong sila ng mga 
damit nila” upang hindi nawa mailahad sa kanila ang patunay. 
3. 
Ang Pag-anyaya roon
 dahil sa ang mga maalam at ang mga tagapag-anyaya sa Islam ay ang 
mga tagapagmana ng mga propeta. Isinumpa ni Allah ang mga anak ni Israel dahil “Hindi sila 
noon nagsasawayan laban sa nakasasama na ginawa nila; talagang kaaba-aba ang ginagawa nila 
noon.” Ang pag-aanyaya sa Islam at ang pagtuturo nito ay tungkuling sapat nang gampanan ng 
iilan  sa  kalipunan:  kung  isinagawa  ito  ng  sinumang  may  sapat  na  kakayahan  ay  hindi 
magkakasala ang isa [sa kalipunan]; ngunit kung tinalikdan ito ng lahat ay magkakasala sila. 
4. Ang Pagtitiis sa kapinsalaan
 dahil sa pagpapakaalam sa kaalaman, paggawa ayon dito, 
at pag-aanyaya para rito. 
Bilang  isang  pakikilahok  mula  sa  amin sa pagpawi sa kamangmangan at pagpapadali sa 
pagtamo  ng kinakailangang kaalaman, tinipon namin sa pinaikling aklat na ito ang ilan sa 
ikapagtatamo  ng  kasapatan  sa  mga  kaalamang  pang-Islam  kalakip  ang  Huling Ikasampung 
Bahagi  ng  Marangal  na  Qur’an  at  ang  kahulugan  nito  dahil sa  kadalasan  ng  pag-uulit-ulit 
nito. Ang anumang hindi matamo ang kahalatan nito ay hindi dapat iwan ang karamihan nito.  
Sinikap namin sa lahat ng iyon ang maiksing paglalahad at pagbatay sa napagtibay mula 
sa Propeta 
(SAS)
. Hindi namin inaangkin na kami ay humantong sa kalubusan sapagkat ito 
ay  bagay  na  kabilang  sa  itinangi  ni  Allah  para  sa  sarili  Niya,  bagkus  ang  akdang  ito  ay 
pagsisikap ng isang aba. Kaya kung tama, mula kay Allah ito. Kung mali naman, mula sa 
amin  at  sa  Demonyo  ang  kamaliang  ito;  si  Allah  at  ang  Sugo  Niya 
(SAS)
  ay  walang 
kinalaman  sa  kamaliang  ito.  Kaawaan  nawa  ni  Allah  ang  sinumang  magturo  sa  amin  sa 
mga kapintasan namin sa pamamagitan ng makalayunin at mapag-ayos na pagpuna. 
Hinihiling namin kay Allah na gantihan nawa Niya ng pinakamabuting ganti ang sinumang lumahok 
sa  paghahanda  nito,  paglilimbag  nito,  pamamahagi  nito,  pagbabasa  nito,  at  pagtuturo  nito;  tanggapin 
nawa Niya ito mula sa kanila, at pag-ibayuhin nawa Niya para sa kanila ang kabayaran at gantimpala. 
Si Allah ay higit na nakaaalam. Basbasan ni Allah at pangalagaan ang pinuno natin at ang 
Propeta nating si Muhammad sampu ng lahat ng mag-anak niya at mga kasamahan niya. 
 
Ang aklat na ito Ipinamamahagi nang libre Hindi ipinahihintulot ipagbili 
Unang edisyon Dinagdagan at inayos 
Dhul qa‘dah, 1427 A.H. 
Itinagubilin ang aklat na ito ng pangkat ng mga maalam at mga mag-aaral ng Islam sa Mundong Islam 
Para sa karagdagang mga impormasyon o pag-aambag o pakikilahok o paghiling ng aklat: 
Website:
 www.tafseer.info
    E-mail: 
phi@tafseer.info 
 
  
Ang Panimula
 
 


 

 
Ang Qur’an ay Salita ni Allah. Ang kalamangan nito sa lahat ng salita ay gaya ng 
kalamangan  ni  Allah  sa  mga  nilikha  Niya.  Ang  pagbabasa  nito  ay  ang 
pinakamainam na pagpapakilos ng dila. 
  Ang  gantimpla  ng  pagtuturo  nito.
  Nagsabi  ang  Sugo 
(SAS)

“Ang 
pinakamainam sa inyo ay ang nag-aral ng Qur’an at nagtuturo nito.”
 
Isinalaysay 
ito ni Imám alBukhárí. 
 Ang gantimpala sa pagbabasa nito.
 Nagsabi ang Sugo 
(SAS)

“Ang sinumang 
bumasa ng isang titik mula sa Aklat ni Allah ay magkakaroon siya dahil doon ng 
isang  magandang  gawa  at  ang  magandang  gawa  ay  ginagantimpalaan  ng 
sampung ulit nito.” 
Isinalaysay ito ni Imám atTirmidhí

  Ang  kalamangan  ng  pag-aaral  ng  Qur’an  at  pagsasaulo  nito  at  ang 
kahusayan sa pagbabasa nito
.
 Nagsabi ang Sugo 
(SAS)

“[Siya ay] tulad ng isang 
nagbabasa ng Qur’an habang siya ay nagsasaulo nito kasama ng mga mabuting 
marangal  na  anghel  at  tulad  ng  isang  nagbabasa  ng  Qur’an  habang  siya  ay 
nagpapanatili  nito  at  siya  ay  mahigpit  dito  kaya  magkakamit  siya  ng  dalawang 
gantimpala.”
 
Muttafaq ‘Alayhi.
  Nagsabi pa ang Sugo 
(SAS)

“Sasabihin sa kaibigan ng 
Qur’an: Bumasa ka, umakyat ka, at bumigkas ka gaya noong ikaw ay bumibigkas 
nito sa mundo  sapagkat  tunay  na  ang kalagayan mo ay  nasa huling  bahagi  ng 
talata na binabasa mo.”
 
Isinalaysay ito ni Imám atTirmidhí. 
Nagsabi  si  alKhitábí:
  “Nasaad  sa  salaysay  na  ang  bilang  ng  mga  talata  ng 
Qur’an ay  ayon  sa dami  ng  baytang  ng  Paraiso  kaya  sasabihin  sa nagbabasa  [ng 
Qur’an]: ‘Umakyat ka sa mga baytang ayon sa dami ng binabasa mo noon mula sa 
mga talata ng Qur’an.’ Kaya ang sinumang nakalubos sa pagbasa ng buong Qur’an 
ay  makapag-aangkin  ng  pinakamataas  sa  mga  baytang  ng  Paraiso  sa  Kabilang-
buhay. Ang sinumang nakabasa ng isang bahagi mula rito, ang pag-akyat niya sa 
mga baytang  ay ayon sa dami niyon. Kaya ang pagwawakasan ng gantimpala ay 
ang pagwawakasan ng pagbasa.” 
 Ang kabayaran ng sinumang nag-aaral ang anak niya ng Qur’an.
 Nagsabi 
ang Sugo 
(SAS)

“Ang sinumang nagbasa ng Qur’an, nag-aral niyon, at gumawa 
ayon  doon  ay  pasusuutin  ang  mga  magulang  nito  sa  Araw  ng  Pagbangon  ng 
isang korona ng liwanag na ang tanglaw niyon ay tulad ng tanglaw ng araw at 
dadamitan ang mga magulang nito ng dalawang hiyas na hindi matutumbasan 
ng mundo ang mga  ito.  Kaya magsasabi silang  dalawa:  Bakit kami  dinamitan 
nito? Kaya naman sasabihin: Dahil sa pagtangkilik ng anak ninyo sa Qur’an.” 
Isinalaysay ito ni Imám alHákim

 Ang Pamamagitan ng Qur’an sa kaibigan nito sa Kabilang-buhay.
 Nagsabi ang 
Sugo 
(SAS)

“Basahin ninyo ang Qur’an sapagkat tunay na ito ay darating sa Araw 
ng Pagbangon bilang isang tagapamagitan para sa mga kaibigan nito.”
 
Isinalaysay ito ni 
Imám  Muslim.
  Nagsabi  pa  ang  Sugo 
(SAS)

“Ang  Qur’an  at  ang  pag-aayuno  ay 
mamamagitan para sa tao sa Araw ng Pagbangon.”
 
Isinalaysay ito ni Imám Ahmad

 
 
 
 
 
 
Ang Kalamangan ng 
Pagbabasa ng Qur’an
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə