Antibiotika, chemoterapeutika, antivirotika, antimykotika TerminologieYüklə 44,51 Kb.
tarix21.03.2018
ölçüsü44,51 Kb.

Antibiotika, chemoterapeutika, antivirotika, antimykotika
Terminologie:

G+ bakterie G- bakterie

Antibiotikum Chemoterapeutikum

Bakteriostatický účinek Baktericidní účinek

Širokospektré látky Látky s úzkým spektrem

Koncentračně-dependentní killing Časově-dependentní killing

Minimální inhibiční koncentrace (MIC) Postantibiotický efekt
Obecně o farmakoterapii ATB:

Léčba empirická Léčba kauzální

Běžná a rezervní ATB Preskripční a indikační omezení

Antibiotická střediska Národní antibiotický program

Volba správného ATB = identifikace patogena + farmakokinetika* uvažovaného léčiva + osoba nemocného

*Farmakokinetika: Biologický poločas – interval podávání

Distribuce – vlastní použití (prostup HEB, koncentrace v moči atd.)

Exkrece – nejčastěji ledviny

Klasifikace antimikrobiálních látek:


Antibiotika

 1. β-laktamová antibiotika:

a) Peniciliny

b) Cefalosporiny

c) Monobaktamy

d) Karbapenemy 1. Non-β-laktamová antibiotika:

a) Tetracykliny

b) Makrolidy

c) Aminoglykosidy

d) Linkosamidy

e) Polypeptidy

f) Glykopeptidy


Chemoterapeutika

 1. Sulfonamidy a pyrimidiny

 2. Chinolony

 3. Nitrofurany

Antimykotika

 1. Polyenová

 2. Azolová

 3. Ostatní

Antivirotika

 1. Antiherpetika

 2. Léčiva chřipky

 3. Antiretrovirotika

 4. Ostatní

Dezinficiencia a antiseptika

Peniciliny

 • MÚ: vazba na penicillin-binding proteins (PBP) → zásah do mtb peptidoglykanů BS → aktivace autolyzinů → rozpad BS

 • Úzkospektré PNC (G+): penicilin G, benzathin-penicilin, penicilin V

 • Úzkospektré PNC odolné proti β-laktamáze a ↓ pH: oxacilin, kloxacilin, dikloxacilin

 • Širokospektré PNC (G+ i G-): ampicilin, amoxicilin, piperacilin, tikarcilin, azlocilin

 • Inhibitory β-laktamáz: klavulanát, sulbaktam

 • Potencované peniciliny: PNC + inhibitor β-laktamáz (např. ko-amoxicilin = amoxicilin + sulbaktam)

Cefalosporiny

 • MÚ: stejný jako PNC

 • generace: G+ a některé G- (E. coli) – cefazolin, cefadroxil, cefalexin…

 • generace: spíše G- (H. influenzae), některé G+ – cefuroxim, cefaklor…

 • generace: především G- (Pseudomonas), slabě účinný na G+ – ceftriaxon, ceftazidim, cefotaxim

 • generace: G+ i G- (rezervní, vysoce účinné) – cefepim, cefpirom

Monobaktamy a karbapenemy

 • MÚ: vazba na specifické proteiny (ne PBP), zásah do mtb peptidoglykanů BS

 • Monobaktamy – aztreonam

 • Karbapenemy – imipenem, meropenem

Polypeptidy

 • MÚ: povrchově aktivní látky, porušují integritu CM + některé zasahují do mtb. BS (bacitracin)

 • bacitracin – HVLP Framykoin; polymyxin B, kolistin

Glykopeptidy

 • MÚ: vazba na prekurzory glykopeptidů BS – inhibice syntézy BS

 • vankomycin, teikoplanin

Tetracykliny

 • MÚ: vazba na 30S podjednotku ribozomu = blok proteosyntézy

 • tetracyklin – externě, dermatologika; doxycyklin, minocyklin

Amfenikoly

 • MÚ: vazba na 50S podjednotku ribozomu = blok proteosyntézy

 • chloramfenikol

Aminoglykosidy

 • MÚ: vazba na 30S podjednotku ribozomu = blok proteosyntézy (baktericidní)

 • streptomycin – antituberkulotikum

 • neomycin – lokálně s bacitracinem (Framykoin ung.)

 • kanamycin, gentamicin, tobramycin, netilmicin

Makrolidy

 • MÚ: vazba na 50S podjednotku ribozomu = blok proteosyntézy

 • erythromycin, klarithromycin, azithromycin, roxithromycin, rovamycin

Linkosamidy

 • MÚ: inhibice tvorby peptidické vazby = blok proteosyntézy

 • klindamycin, linkomycin

Sulfonamidy a pyrimidiny

 • MÚ: interference s mtb kyseliny listové = SA: kompetice s PABA o dihydropteroátsyntázu; PY: inhibice dihydrofolátreduktázy

 • sulfamethoxazol + trimethoprim (kotrimoxazol), sulfathiazol – vaginální globulky

Chinolony

 • MÚ: inhibice DNA-gyrázy (topoizomerázy II) = inhibice replikace DNA

 • generace: G- – nalidixová, oxolinová kyselina

 • generace: G- (Pseudomonas), některé G+ – ciprofloxacin, ofloxacin, norfloxacin

 • generace: G- i G+ – sparfloxacin

 • generace: G- i G+ – trovafloxacin

Nitrofurany

 • MÚ: tvorba kovalentní vazby s DNA nebo ribozomy = blok replikace nebo proteosyntézy

 • nitrofurantoin, nifuroxazid, nifuratel

Nitroimidazoly

 • MÚ: poškození DNA, tvorba zlomů = blok replikace

 • metronidazol, ornidazol

Antivirotika

Antivirové látky proti chřipce

 • amantadin – MÚ: blokáda opláštění virionu a vyplavení NK

 • rimantadin – derivát amantadinu

  • FK: dobré vstřebání z GIT

 • oseltamivir – MÚ: proléčivo – aktivace na oseltamivir-karboxylát – selektivní inhibitor neuraminidázy chřipkového viru typu A a B

  • terapeutické podání – zkrácení doby nemoci, zmírnění příznaků chřipky

  • profylaktické použití – snížení incidence chřipky


Antiherpetické látky

 • trifluridin, vidarabin, idoxuridin – I: lokální léčba herpetických infekcí oka

 • aciklovir - MÚ: konvertován kinázou na účinný trifosfát – inhibice virové DNA polymerázy a inkorporace do virové DNA, má větší afinitu k virové kináze než k lidské = účinný a bezpečný

  • I: herpes simplex (lokální nebo p.o. podání) a herpes zoster (p.o. podání)

  • NÚ: snížená funkce ledvin, neurologické problémy (třes, zmatenost), u pacientů s oslabenou imunitou byly zjištěny herpetické viry rezistentní vůči acikloviru

 • ganciklovir - MÚ: inhibice DNA polymerázy; derivát acikloviru, vyšší účinnost, vyšší toxicita

 • I: i.v. u cytomegalovirových infekcích a imunodeficitních stavech (p.o. AIDS, stavy po cytostaticích)

 • NÚ: deprese krvetvorby, neutropenie

 • famciklovir, penciklovir – podobné acikloviru

 • I: akutní herpes zoster, h. opthalmicus, h. genitalis

 • ribavirin – MÚ: inhibice širokého spektra DNA a RNA virů

 • I: i.v. léčba virové bronchiolitidy a pneumonie vyvolaná respiračním syncytiálním virem, hepatitida C

 • NÚ: hemolýza, anémie, neutropenie, potenciální teratogenita a kancerogenita

 • foskarnet – MÚ: blokuje vazebné místo pro pyrofosfát na virové RNA polymeráze a HIV reverzní transkriptáze

 • I: i.v. aplikace u těžkých CMV retinitid u pacientů s AIDS (v 80 % stabilizuje obraz očního pozadí) i onemocnění rezistentních na aciklovir (HSV)

 • NU: bolest hlavy, třes, nefrotoxicita


Antiretrovirové látky

 • k léčbě HIV

Inhibitory reverzní transkriptázy viru

 • MÚ: blokáda HIV-1 reverzní transkriptázy-1

 • nutná intracelulární aktivace

 • zidovudin – absorpce z GIT, přestup HEB

  • I: nemocní AIDS nebo profylakticky u HIV pozitivních, redukce přenosu infekce z matky na plod

  • : myelosuprese, dyspepsie

 • didanosin, zalcitabin, stavudin – I: alternativa pro nemocné rezistentní na zidovudin, dají se potencovat v kombinaci s jinými antivirotiky

Inhibitory HIV preoteázy

 • saquinavir, ritonavir, indinavir

 • : inhibice proteázy, nutnou pro vyplavení infekčního virionu

 • aplikují se perorálně

 • : GIT poruchy, nevolnost, průjem, časté interakce (CYP)

Inhibitory virových DNA polymeráz

 • cidofovir – derivát cytidinu

  • I: proti rezistentnímu CMV, i.v při retinitidě u pacientů s HIV

  • : nefrotoxicita

 • adefovir

  • I: proti hepadnavirům, chronická hepatitida B

  • NÚ: nefrotoxicita

 • tenofovir - p.o. proléčivo

  • I: nemocní, u kterých předchozí antiretrovirová léčba nebyla úspěšná


Antimykotika

Antimykotika pro systémovou léčbu

Amfotericin B – polyenové antimykotikum pro systémovou léčbu

 • : vazba na ergosterol, změna permeability buněčné stěny, tvorba pórů, únik iontů a makromolekul do prostředí → zánik buňky

 • I: pro všechny život ohrožující systémové mykotické infekce

 • podáván v počátečním indukčním režimu, potom nahrazen jiným antimykotikem

 • místní aplikace při mykotickém onemocnění oka

 • FK: z GIT špatně absorbován (pouze pro onemocnění v trávicím traktu)

  • pro systémový účinek i.v. aplikace

  • vazba na plazmatické bílkoviny víc než 90%

  • vylučován močí

 • NÚ: bezprostřední (i.v. infuze) – horečka, bolesti hlavy, zvracení, hypotenze

opožděné – postižení ledvin

Riziko NÚ redukováno použitím amfotericinu B ve formě lipozomůAzolová antimykotika pro systémové použití

 • široké spektrum účinku

 • MÚ: inhibice enzymů konečné fáze syntézy ergosterolu v membráně mikromycet – klíčovou roli hraje cytochrom P450 (CYP)

 • relativně bezpečná léčiva, podaní perorálně i parenterálně

 • NÚ: intolerance ze strany GIT, alergické reakce

 • lékové interakce přes cytochrom P450

 • ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, vorikonazol

Echinokandiny

 • MÚ: nekompetitivní inhibitory glukansyntázy, inhibice polymerace glukanu (složka buněčné stěny hub)

 • kaspofungin

 • I (azoly, echinokandiny): viz str. 322 Martínková a kol.: Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů

Griseofulvin

 • : poškozuje cytoskelet buňky – neschopnost buňky dělit se

 • FK: podaní p.o. – průnik krevním oběhem do spodních vrstev kůže, nehtů, vlasových folikulů

 • I: infekce kůže a adnex způsobené dermatofyty

 • NÚ: dyspepsie, nechutenství, neurologické projevy

 • Interakce: induktor CYP – snížení hladiny některých léčiv

Terbinafin

 • MÚ: blokáda biosyntézy ergosterolu bez vlivu na aktivitu CYP

 • po p. o. dobrá absorpce, koncentruje se v tukové tkáni, kůži, adnexech

 • I: léčba tineí, kvasinkových infekcí

 • NÚ: dyspepsie, kožní exantémy


Antimykotika pro lokální léčbu

Azolová antimykotika pro lokální použití

 • dermatologika, gynekologika – infekce kůže a sliznic

 • masti, krémy, čípky, globulky, tablety pro lokální užití

 • ekonazol, klotrimazol, oxikonazol…

 • I: terapie poševních kandidóz, klotrimazol i k terapii dermatofytóz

 • NU: ojediněle pálení a zarudnutí v místě aplikace či alergická kožní reakcePolyenová antimykotika pro lokální použití

 • : vazba na ergosterol, změna permeability buněčné stěny, tvorba pórů, únik iontů a makromolekul do prostředí → zánik buňky

 • nystatin – povrchové kandidózy, k doplnění léčby poševní kandidózy

 • natamycin – kandidózy, infekce Trichomonas vaginalis, onychomykózy


Ostatní pro lokální použití

 • ciclopirox olamin – onychomykózy a mykózy kůže, dobrý průnik i zrohovatělými vrstvami

 • terbinafin – onychomykózyDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə