Araştirma-geliŞTİrme müDÜRLÜĞÜYüklə 3,39 Mb.
tarix01.09.2018
ölçüsü3,39 Mb.
#66181


 • ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

 • İHRACATTA KULLANILAN BELGELER

 • Antalya - Şubat 2012


 • İhracat, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan (bu ülkede yetişen, üretilen, veya başka ülkelerden ithal edilmiş) malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılması/gönderilmesi anlamına gelir. • Resmi Gazetede yayımlanan 06/06/2006 tarihli ve 26190 sayılı İhracat Yönetmeliğine göre; ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar ihracat yapabilir. • A.TR Dolaşım Belgesi

 • Menşe Şahadetnamesi

 • EUR.1 Dolaşım Sertifikası

 • EUR.MED Dolaşım Sertifikası

 • Form A Belgesi2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak Gümrük Müsteşarlığı tarafından hazırlanan A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin 70 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği 03/05/2009 tarihli, 27217 sayılı Resmi Gazetede ve bu Tebliğde değişiklik yapan 72 Seri No’lu  Gümrük Genel Tebliği 11/06/2009 tarih, 27255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ doğrultusunda, esnaf ve sanatkarlar tarafından kullanılacak olan A.TR Dolaşım Belgelerinin basım ve dağıtım yetkisi Konfederasyonumuza, onay yetkisi ise Birliklerimize verilmiştir.

 • 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak Gümrük Müsteşarlığı tarafından hazırlanan A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin 70 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği 03/05/2009 tarihli, 27217 sayılı Resmi Gazetede ve bu Tebliğde değişiklik yapan 72 Seri No’lu  Gümrük Genel Tebliği 11/06/2009 tarih, 27255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ doğrultusunda, esnaf ve sanatkarlar tarafından kullanılacak olan A.TR Dolaşım Belgelerinin basım ve dağıtım yetkisi Konfederasyonumuza, onay yetkisi ise Birliklerimize verilmiştir. • Gümrük Birliği kapsamında olan sanayi ürünü, işlenmiş tarım ürünü ve serbest dolaşımda bulunan eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilmektedir.

 • A.TR Dolaşım Belgesi 5 nüshadır. • İhraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden AB üyesi bir ülke dışındaki üçüncü bir ülkeye gideceği anlaşılan eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenemez, onaylanamaz ve vize edilemez.Türkiye'den Topluluğa veya Topluluktan Türkiye'ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenir. Düzenlendiği ülkeler;

 • Türkiye'den Topluluğa veya Topluluktan Türkiye'ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenir. Düzenlendiği ülkeler;

 • Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’dır.

 • İhracatçı, bağlı olduğu Birlikten A.TR Dolaşım Belgesini temin eder.

 • A.TR Dolaşım Belgesi Türkçe ve Avrupa Birliğinin resmi dillerinden birinde, yazı makinası veya el yazısı ile ihracatçı tarafından usulüne uygun olarak doldurulur. El yazısı ile doldurulduğu zaman mürekkepli kalem ve büyük matbaa harfleri kullanılmalıdır.

 • Birlik, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra belgeyi TESK’e fakslar. Onaylanması TESK tarafından uygun bulunursa Birlik yeşil nüsha hariç bütün nüshalardaki 8 No’lu Gözlemler kutusunu tasdik eder. Bir adet beyaz nüshayı arşivler.

 • Birlik, yeşil renkli nüsha ve üç adet beyaz nüshayı ihracatın yapılacağı gümrük idaresine ibraz edilmek üzere ihracatçıya verir. • A.TR Dolaşım Belgeleri kural olarak ihracattan önce düzenlenir. Ancak belgenin hata, unutulma, ihmal ya da özel durumlar nedeniyle ihracat sırasında düzenlenmemiş olması, A.TR Dolaşım Belgesinin 8 No’lu kutusuna “Sonradan Verilmiştir” ibaresi yazılır.

 • “Sonradan Verilmiştir” ibareli belgelerin vize tarihi düzenlendikleri tarihtir. • A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı, yetkili idare veya kuruluşa başvurarak sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir. Bu halde ise 8 No’lu kutuya “İkinci Nüshadır” ibaresinin yanı sıra ilk belgenin sayısı ve tarihi de yazılacaktır.

 • “İkinci Nüshadır” ibareli belgelerin vize tarihi ilk belgenin vize tarihidir. • Menşe İspat Belgelerine ilişkin 77 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği 04/09/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ doğrultusunda, esnaf ve sanatkarlarımız tarafından kullanılacak olan Menşe İspat Belgelerinin basım ve dağıtım yetkisi Konfederasyonumuza, onay yetkisi ise Birliklerimize verilmiştir. • Menşe, eşyanın ekonomik milliyetidir.

 • Menşe Şahadetnamesi ise, eşyanın tercihli olmayan menşe statüsünü kanıtlamaya yarayan bir belgedir.

 • Menşe Şahadetnamesi 4 nüshadır.Bir eşyanın Türk Menşeli ürün sayılması için gerekli şartlar şunlardır:

 • Bir eşyanın Türk Menşeli ürün sayılması için gerekli şartlar şunlardır:

 • Tamamen Türkiye’de elde edilmiş ürünler

 • Türkiye’de yeterli işlem ve işçiliğe tabi tutulmuş olması şartıyla tamamen Türkiye’de elde edilmemiş girdiler kullanılarak Türkiye’de üretilen ürünler

 • Türk Menşeli sayılır.

İhracatçı, bağlı olduğu Birlikten başvuru formu ve Menşe Şahadetnamesini temin eder.

 • İhracatçı, bağlı olduğu Birlikten başvuru formu ve Menşe Şahadetnamesini temin eder.

 • Başvuru formu ve Menşe Şahadetnamesi ihracatçı tarafından usulüne uygun olarak doldurulur. İhracatçı firma, yabancı girdi kullandıysa ithal belgesini getirmek zorundadır.

 • Birlik, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra belgeyi TESK’e faks ile gönderir. Onaylanması TESK tarafından uygun bulunursa Birlik orijinal ve kopya nüshalardaki 8 No’lu kutuyu tasdik eder, Kopya yazan beyaz renkli bir nüshayı ve başvuru formunu arşivler ve kalan iki nüshayı ihracatçıya verir.

 • Menşe şahadetnameleri, gümrük idareleri tarafından vize edilmez.Tercihli menşe kuralları çerçevesinde Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yaptığımız ülkelere ihraç edilen eşya ile Avrupa Topluluğuna ihraç edilen tarım ürünleri ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünlerinin ilgili anlaşma hükümlerinden faydalanmasını sağlayan, eşyanın ilgili anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren bir menşe ispat belgesidir.

 • Tercihli menşe kuralları çerçevesinde Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yaptığımız ülkelere ihraç edilen eşya ile Avrupa Topluluğuna ihraç edilen tarım ürünleri ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünlerinin ilgili anlaşma hükümlerinden faydalanmasını sağlayan, eşyanın ilgili anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren bir menşe ispat belgesidir.

 • EUR.1 Dolaşım Sertifikası 6 nüshadır.İhracatçı, bağlı olduğu Birlikten başvuru formu ve EUR.1 Dolaşım Sertifikasını temin eder.

 • İhracatçı, bağlı olduğu Birlikten başvuru formu ve EUR.1 Dolaşım Sertifikasını temin eder.

 • Başvuru formu ve EUR.1 Dolaşım Sertifikası ihracatçı tarafından usulüne uygun olarak doldurulur.

 • Birlik, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra sertifikayı TESK’e faks ile gönderir. TESK tarafından uygun bulunursa Birlik, yeşil nüsha hariç bütün nüshalardaki 7 No’lu Gözlemler kutusunu tasdik eder, beyaz renkli bir nüshayı ve başvuru formunu arşivler ve kalan dört nüshayı ihracatın yapılacağı gümrük idaresine ibraz edilmek üzere ihracatçıya verir.

 • Gümrük idaresi, Birlik tarafından tasdik edilmiş belge ile ilgili gerekli kontrolleri yapar ve sertifikayı vize eder. • EUR.1 Dolaşım Sertifikaları hata, ihmal ya da özel durumlar nedeniyle ihracat sırasında düzenlenmemiş olması, ithalatçı ülke tarafından düzenlenen belgenin teknik nedenlerle kabul edilmemesi durumlarında EUR.1 Dolaşım Sertifikaları eşyanın ihracından sonra düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Sertifikasının 7 No’lu Gözlemler kutusuna “Sonradan Verilmiştir” ibaresi yazılır.

 • “Sonradan Verilmiştir” ibareli belgelerin vize tarihi düzenlendikleri tarihtir. • EUR.1 Dolaşım Sertifikasının çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı, yetkili idare veya kuruluşa başvurarak sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir.

 • 7 No’lu Gözlemler kutusuna “İkinci Nüshadır” ibaresi yazılır.

 • “İkinci Nüshadır” ibareli belgelerin vize tarihi ve seri numarası ilk belgenin vize tarihi ve seri numarasıdır.EUR.1 Dolaşım Sertifikası ile aynı şekilde düzenlenen, sadece Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK) sistemi çerçevesinde çapraz kümülasyonda kullanılan menşe ispat belgesidir. Bu belgede kümülasyona tabi ülkeler belirtilir.

 • EUR.1 Dolaşım Sertifikası ile aynı şekilde düzenlenen, sadece Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK) sistemi çerçevesinde çapraz kümülasyonda kullanılan menşe ispat belgesidir. Bu belgede kümülasyona tabi ülkeler belirtilir.

 • EUR.MED Dolaşım Sertifikası 6 nüshadır.Türkiye, Avrupa Topluluğu ve EFTA Ülkelerinden (İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) oluşan Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemine (PAMK) dahil ülkeler, Faroe Adaları ve Akdeniz ülkeleri (Filistin -Batı Şeria ve Gazze Şeridi-, Cezayir, Fas, Tunus, İsrail, Lübnan, Mısır, Suriye ve Ürdün) arasında aynı menşe kurallarına sahip serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan tercihli ticarette, sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına, üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemidir.

 • Türkiye, Avrupa Topluluğu ve EFTA Ülkelerinden (İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) oluşan Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemine (PAMK) dahil ülkeler, Faroe Adaları ve Akdeniz ülkeleri (Filistin -Batı Şeria ve Gazze Şeridi-, Cezayir, Fas, Tunus, İsrail, Lübnan, Mısır, Suriye ve Ürdün) arasında aynı menşe kurallarına sahip serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan tercihli ticarette, sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına, üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemidir.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması talep edilen eşyanın GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kullanılan bir belgedir. Yani eşyanın tercihli menşe statüsünü gösterir.

 • Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması talep edilen eşyanın GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kullanılan bir belgedir. Yani eşyanın tercihli menşe statüsünü gösterir.

 • Form A Belgesi 3 nüshadır. • Avustralya

 • Belarus

 • Kanada

 • Japonya

 • Yeni Zelanda

 • Rusya Federasyonu

 • Amerika Birleşik Devletleriİhracatçı, bağlı olduğu Birlikten Form A Belgesini temin eder.

 • İhracatçı, bağlı olduğu Birlikten Form A Belgesini temin eder.

 • Form A Belgesi ihracatçı tarafından usulüne uygun olarak doldurulur.

 • Birlik, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra belgeyi TESK’e faks ile gönderir. Onaylanması TESK tarafından uygun bulunursa Birlik bütün nüshalardaki 11 No’lu kutuyu İngilizce kaşe ile tasdik eder, beyaz renkli bir nüshayı arşivler ve kalan iki nüshayı ihracatçıya verir.

 • Form A Belgeleri, gümrük idareleri tarafından vize edilmez. • Teşekkür Ederim

 • Neslihan YOKUŞ

 • AR-GE Uzman Yrd.

 • 0.312. 418 32 69

 • 0. 312. 425 57 08

 • neslihan@tesk.org.tr
Yüklə 3,39 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə