Ardnf haqqindaYüklə 2,31 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/53
tarix17.09.2018
ölçüsü2,31 Mb.
#69061
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53AzərbAycAn respublikAsı

Dövlət neft fonDu

illik HesAbAt

2017AzərbAycAn respublikAsı

Dövlət neft fonDu

illik HesAbAt 2017

illik HesAbAt 2017

3

2

1. ARDNF HAQQINDA 

4

2. 

ƏSAS GÖSTƏRİCİLƏR 

10

3. 

İDARƏETMƏ VƏ ŞƏFFAFLIQ 

14

3.1. ARDNF-NiN iDARə eDilməsi 

14

3.2. ŞəFFAFlıq və hesAbAtlılıq 

18

4. ÖLKƏ İQTİSADİYYATI VƏ ARDNF 

21

4.1. mAkRoiqtisADi iNkiŞAF 

21

4.2. ARDNF-NiN gəliRləRi 

34

4.3. ARDNF-NiN xəRcləRi 

39

5. İNVESTİSİYALAR 

52

5.1. iNvestisiyA stRAtegiyAsı 

52

5.2. ARDNF-NiN iNvestisiyA poRtFeli 

55

5.3. ARDNF-NiN iNvestisiyA poRtFeliNiN gəliRliliyi 

74

5.4. RiskləRiN iDARə eDilməsi 

78

6. ARDNF-NİN 2017-Cİ İL BÜDCƏSİNİN İCRASI 

83

7. 

ARDNF-NİN KONSOLİDASİYA EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI 

88

ƏLAVƏ 

143

AbəŞ - AzəRbAycAN beyNəlxAlq əməliyyAt ŞiRkəti

AÇg - AzəRi-ÇıRAq-güNəŞli

Amb - AvRopA məRkəzi bANkı

ARDNF - AzəRbAycAN RespublikAsı Dövlət NeFt FoNDu

ARDsk - AzəRbAycAN RespublikAsıNıN Dövlət stAtistikA komitəsi

ARmb - AzəRbAycAN RespublikAsı məRkəzi bANkı

bvF - beyNəlxAlq vAlyutA FoNDu

cqD - cəNub qAz Dəhlizi

Db - DüNyA bANkı

Fes - AbŞ FeDeRAl ehtiyAtlAR sistemi

hpbs - hAsilAtıN pAy bölgüsü sAziŞləRi

imb - iNgiltəRə məRkəzi bANkı

opec - NeFt ixRAc eDəN ölkələR biRliyi

RmD - Riskə məRuz DəyəR

sFbF - suveReN FoNDlARıN beyNəlxAlq FoRumu

sFi - suveReN FoNDlAR iNstitutu

üDm - ümumi DAxili məhsulmündərİcat

Qısaltmalar


ARDNF HAQQINDA

İLLİK HESABAT 2017

5

Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Neft  Fondu  (ARDNF)  ümum-milli lider heydər əliyevin 29 dekabr 1999-cu il tarixli 240 nöm-

rəli Fərmanı ilə təsis edilmişdir. ARDNF neft və qaz ehtiyatlarına 

dair sazişlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respubli-

kasının  əldə  etdiyi  gəlirlərin  toplanmasını,  səmərəli  idarə  edil-

məsini, gələcək nəsillər üçün saxlanmasını təmin edən xüsusi 

qurumdur. 

ARDNF ayrıca idarəetmə strukturuna malik hüquqi şəxs qismin-

də  yaradılmış  xüsusi  məqsədli  dövlət  qurumudur.  ARDNF-nin 

əsasnaməsi 2000-ci ildə təsdiq edilmişdir.

ARDNF-nin  yaradılması  fəlsəfəsinin  əsasını  neft  sərvətlərinin 

nəsillər  arasında  ədalətli  bölüşdürülməsinin  təmin  edilməsi 

təşkil edir. ARDNF-NİN MİSSİYASI

ARDNF-nin  missiyası  tükənən  təbii  sərvətlərdən  əldə  olunan 

gəlirlərin toplanması və Azərbaycan xalqının bugünkü və gələ-

cək nəsillərinin daimi gəlir mənbəyinə çevrilməsidir.ARDNF-NİN VƏzİFƏLƏRİ

ARDNF-nin  fəaliyyəti  ölkə  qarşısında  aşağıdakı  mühüm  və-

zifələrin həllinə yönəlmişdir:

1) ölkədə makroiqtisadi sabitliyin qorunması, maliyyə-vergi inti-

zamının təmin edilməsi, neft gəlirlərindən asılılığın azaldılması 

və qeyri-neft sektorunun inkişafının təmin edilməsi;

2) ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisi naminə mühüm ümummilli 

layihələrin maliyyələşdirilməsi;

3) Neft və qazın bərpa edilməyən təbii ehtiyat olduğunu nəzərə 

alaraq, onlardan əldə edilən gəlirin nəsillər arasında bərabər bö-

lüşdürülməsi və gələcək nəsillər üçün ehtiyat vəsaitin toplanması.

ARDNF-NİN HÜQuQİ ƏSASLARI 

ARDNF-nin hüquqi fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının konsti-

tusiyası, Azərbaycan Respublikasının qanunları, Azərbaycan Res-

publikasının  prezidentinin  fərman  və  sərəncamları,  ARDNF-nin 

əsasnaməsi və daxili prosedur qaydalarına əsaslanır. 

ARDNF-nin  maliyyələşmə  və  vəsaitlərinin  xərclənməsinə  dair 

qaydaları ARDNF-nin əsasnaməsi və “Azərbaycan Respublikası 

Dövlət  Neft  Fondunun  illik  gəlir  və  xərclər  proqramının  (büd-

cəsinin)  tərtibi  və  icrası  qaydaları”nda  aydın  şəkildə  müəyyən 

olunmuşdur.  “büdcə  sistemi  haqqında”  Azərbaycan  Respubli-

kasının qanununda nəzərdə tutulduğu kimi, ARDNF-nin xərc-

ləri icmal dövlət büdcəsinin, yəni dövlət büdcəsinə daxil olan və 

büdcədənkənar dövlət fondlarının birgə büdcəsinin tərkib his-

səsidir. icmal dövlət büdcəsinin xərcləri isə hər il ölkə parlamen-

ti tərəfindən baxılaraq təsdiq edilir. beləliklə, hər bir vətəndaş 

öz seçdiyi millət vəkili vasitəsi ilə ARDNF-nin büdcəsinin müza-

kirəsində iştirak edir. bu qanuna uyğun olaraq ARDNF yalnız öz 

büdcəsi ilə nəzərdə tutulan xərcləri həyata keçirə bilər. 

ARDNF-də  investisiya  və  risklərin  idarə  olunması  “Azərbaycan 

Respublikası  Dövlət  Neft  Fondunun  valyuta  vəsaitinin  saxla-

nılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında qaydalar”a 

(investisiya  qaydaları)  və  hər  il  müşahidə  Şurası  tərəfindən 

baxıldıqdan sonra Azərbaycan Respublikası prezidenti tərəfin-

dən  təsdiq  olunan  investisiya  siyasətinə  əsaslanır.  ARDNF-nin 

investisiya siyasətinə əsasən investisiya qərarları risklər nəzərə 

alınmaqla gəlirliliyin əldə edilməsi məqsədinə əsaslanır. inves-

tisiya qaydalarına əsasən ARDNF öz investisiya qərarlarını tam 

müstəqil şəkildə qəbul edir.

Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən 2004-cü ildə 

təsdiq  edilmiş  “Neft  və  qaz  gəlirlərinin  istifadə  olunması  üzrə 

uzunmüddətli  strategiya”da  vəsaitlərin  aktiv  şəkildə,  o  cüm-

lədən  iqtisadiyyatın  qeyri-neft  sektorunda,  “insan  kapitalı”nın 

inkişafında,  ölkənin  müdafiə  qabiliyyətinin  gücləndirilməsi  və 

digər bu kimi istiqamətlərdə istifadə olunması nəzərdə tutulur. 

ARDNF bu strategiyanın həyata keçirilməsində əsas aparıcı rol-

lardan birini daşıyır.BİzİM DƏYƏRLƏRİMİz: HÖRMƏT, KOLLEKTİV İŞ,

İNAM, ŞƏFFAFLIQ

yarandığı  gündən  etibarən  ARDNF  Azərbaycanın,  eləcə  də 

dünyanın bir çox təşkilatları, maliyyə qurumları, bankları ilə sıx 

əməkdaşlıq  edir.  ARDNF  əməkdaşlıq  etdiyi  bütün  təşkilatlar-

la münasibətlərini hörmət, kollektiv iş, qarşılıqlı inam, şəffaflıq 

prinsipləri əsasında qurur. 

höRmət

ARDNF  digər  beynəlxalq  təşkilatlar,  maliyyə  qurumları,  dövlət orqanları,  xarici  menecerlər,  ictimaiyyət  ilə  işgüzar  əlaqələri-

ni qarşılıqlı hörmət və inam üzərində qurur. ARDNF daxilində 

əməkdaşların yüksək peşəkarlığının və qarşılıqlı münasibətləri-

nin inkişaf etdirilməsində hörmət ən önəmli faktorlardan biridir. 

kollektiv iŞ

ARDNF-nin  həm  Azərbaycanda,  həm  də  beynəlxalq  arenada 

yüksək uğur və nüfuz qazanması kollektiv iş və birgə səy nəti-

cəsində əldə edilmişdir. uğurlu iş münasibətlərinin qurulması, 

hər bir fərdin uğurunun qiymətləndirilməsi və qeyd edilməsi, 

komanda əməyinin qiymətləndirilməsi ARDNF-də uğurlu kol-

lektiv  iş  prinsiplərinin  yaranması  üçün  müsbət  zəmin  yarat-

mışdır.


iNAm

ARDNF  bütün  tərəfdaşlarının  inam  və  etimadını  qazanmaq 

məqsədi ilə fəaliyyətində daim etik standartlara və düzgünlüyə 

riayət edir. Fond tərəfdaşlarından da qarşılıqlı və etibarlı tərəf-

daşlıq prinsiplərinə əməl edilməsini gözləyir.

ŞəFFAFlıq

ARDNF yüksək ixtisaslaşmış qurum olaraq fəaliyyətini şəffaflıq 

prinsipi və kriteriyaları əsasında qurur. tərəfdaş təşkilatlarla, iş-

çilər və xarici menecerlərlə birlikdə şəffaflıq prinsiplərinə əsas-

lanan  müasir  standartlara  uyğun  fəaliyyət  göstərən  ARDNF 

Azərbaycanda və beynəlxalq aləmdə etibarlılıq və şəffaflıq nü-

munəsi olan qurum kimi yüksək dəyərləndirilir.

qeyd: Diaqramda idarəetmədə olan ümumi vəsaitlərin həcmi və investisiya portfelinin maliyyə alətləri üzrə bölgüsü göstərilmişdir.

1. ardnF HaQQında

$0,5 milyard100%

Sabit gəlirli qiymətli kağızlar

Səhmlər

Qızıl


Daşınmaz əmlak

2001


2007

2010


2012

2014


2015

2016


2017

$22,8 milyard99,89%

0,11%

2%

6,5%

10,2%

12,2%

14,9%

1,29% 

2,9%

4,6%

4,4%

5,3%

2,35%

3,1%

3,1%

3,4%

3,5%

$34,1 milyard94,36%

$37,1 milyard87,5%

$33,6 milyard82,1%

$33,1 milyard80%

$35,8 milyard76,3%

$2,5 milyard100%

- İlkin


investisiyaların 

həyata


keçirilməsinə 

başlanılmışdır.

- ARDNF

BMT-nin DövlətQulluğu Mükafatı 

ilə təltif

olunmuşdur.

- Aktivlərin 

ümumi həcmi

2 milyard ABŞ

dollarını

keçmişdir.

- ARDNF özəl 

səhmlər sahəsində 

investisiyalara 

başlamışdır.

- Aktivlərin 

ümumi həcmi

30 milyard ABŞ

dollarını

keçmişdir.

- ARDNF 


səhmlər, qızıl və 

daşınmaz əmlaka 

investisiyalara 

başlamışdır.

- Sabit gəlirli 

qiymətli kağızlar 

portfelinə

Avstraliya dolları, 

Türk lirəsi və 

Rusiya rublu kimi 

yeni valyutalar 

əlavə olunmuşdur.

- İnvestisiya 

siyasətinə

dəyişiklik 

edilmişdir: 

səhmlərin payı 

5%-dən 10%-ə 

qaldırılmış, sabit 

gəlirli qiymətli 

kağızların payı isə 

85%-dən 80%-ə 

azaldılmışdır.

- İlk dəfə səhm 

indekslərinin 

daxili resurslar 

hesabına idarə 

edilməsinə

başlanılmışdır.

- ARDNF 


daşınmaz əmlak 

fondları vasitəsi 

ilə investisiyalara 

başlamışdır.

- “MSCI

Europe ex-UK” indeksinin idarə 

olunduğu portfel 

vasitəsi ilə

Avropa səhm

bazarlarına 

sərmayə


yatırılmışdır.

- İnvestisiya 

siyasətinə

dəyişiklik

edilmişdir: 

səhmlərin payı 

10%-dən 15%-ə 

və daşınmaz 

əmlakın payı 

5%-dən 10%-ə 

qaldırılmış, sabit 

gəlirli qiymətli 

kağızların payı isə 

80%-dən 70%-ə 

azaldılmışdır.

- Alternativ

maliyyə

alətlərinə olaninvestisiyaların 

payı artmışdır.

- İnvestisiya 

siyasətinə

dəyişiklik 

edilmişdir: 

səhmlərin payı 

15%-dən 25%-ə 

qaldırılmış, sabit 

gəlirli qiymətli 

kağızların payı isə 

70%-dən 60%-ə 

azaldılmışdır.

- Səhmlərə 

və daşınmaz 

əmlaka olan 

investisiyaların 

payı artmışdır. 

AzərbAycAn respublikAsı

Dövlət neft fonDu

illik HesAbAt 2017

4
Yüklə 2,31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə