Aşağıdakı mühakimələrdən hansı doğrudur? A klaviatura giriş qurğusudur b printer kodlaşdırma qurğusudur cYüklə 37,25 Kb.

tarix08.08.2018
ölçüsü37,25 Kb.


1

Aşağıdakı mühakimələrdən hansı doğrudur? A) Klaviatura 

giriş qurğusudur B) Printer kodlaşdırma qurğusudur C) 

Monitor giriş qurğusudur D) CD-ROM giriş qurğusudur 

E) Mikroprosessor çıxış qurğusudur

2

Mikrokompyuterin əsas yaddaşı 640 Kb-dır. Bu yaddaş neçə baytdır? A) 64x1024 B) 640x100 C) B və A D) 

6400240 E) 640x1024

3

Mikroprosessorda yaddaş kimi istifadə olunur?... A) registr B) cəmləyici C) deşifrator D) şin E) heç biri

4

e-poçtun vəzifəsi nədir? A) İnternet səhifələrinə baxmaq B) Proqramlara baxmaq C) Müxtəlif kompyuter sistemləri 

arasında informasiya mübadiləsi aparmaq D) Qrafik 

məlumatlarla işləmək E) Heç biri

5

Fayllar və qovluqlar üzərində müxtəlif əməliyyatlar aparmaq üçün hansı proqram pəncərəsindən istifadə 

olunur? A) Windows Explorer B) Winword C) Paint D) 

Internet explorer E) Excel

6

CD və DVD disklərinin əsas fərqləri nələrdir? A) Disk qalınlıqlarında B) Disk həcmlərində C) Disklərin 

diametrində D) Hər ikisi eynidir E) Rənglərində

7

Windows-dan çıxmaq üçün hansı əmr seçilir? A) Start/Run B) Start/Documents C) Start/ShutDown D) 

Start/All Programs E) Start/Search

8

Elastik disklər daha necə adlandırılır? A) Sərt disk B) Kompakt disk C) Disket D) CD E) DVD

9

Dot-matrix hansı qurğunun xüsusiyyətidir? A) Printer B) Klaviatura C) Monitor D) CD-ROM E) Mikroprosessor

10

Disketlər nə üçündür? A) İnformasiyanın müvəqqəti saxlanılması B) İnformasiyanın emalı C) İnformasiyanın 

toplanması D) İnformasiyanın ekrana çıxarılması E) 

İnformasiyanın daimi saxlanılması

11

Aşağıdakılardan hansıları mexaniki hesablama alətləridir? A) Kalkulyator, fərq maşını, abakus B) Abakus, 

Loqarifmik xətkeş, fərq maşını C) Kilometr daşları, 

kompyuter, kalkulyator D) Kompyuter, loqarifmik xətkeş, 

abakus E) Kompyuter, kalkulyator, fərq maşını 
12

İnformasiyanın əhəmiyyətliliyi xassəsi aşağıdakılardan 

hansında düzgün ifadə olunmuşdur? A) onun əks olunan 

parametrlə nə dərəcədə yaxın olduğunu göstərir; B) onun 

real obyekti zəruri dəqiqliklə əks etdirməsini göstərir; C) 

düzgün qərar  qəbul etmək üçün informasiyanın kifayət 

qədər olması; D) onun müxtəlif sferalarda tətbiq olunması 

ilə xarakterizə olunur; E) cavabların hamısı doğrudur.

13

16-lıq say sistemində verilmiş 14D ədədini onluq say sisteminə çevirin: A) 333;     B)  342;  C) 387;   D)  381;  

E) 330


14

Multimedia proqramlarının xüsusiyyətləri  hansıdır? A) 

Səs, mətn, qrafik, video, animasiya sənədlərini kompleks 

şəklində saxlamaq B) Qrafik fayllar kompleksi hazırlamaq  

C) Elektron cədvəlləri və mətnləri saxlamaq D) Şəkillər 

çəkmək və təqdimatlar hazırlamaq  E) Oyun proqramları 

yaratmaq

15

Servis proqramlarının tərkibinə daxil olanları seçinA)

Utilitlər, əməliyyat sistemləri, örtüklər B) Translyator,

utilitlər, antiviruslar

C) Utilitlər, örtüklər, antivirus

proqramları D) İnterpretator, kompulyator, assembler E)

Utilitlər, örtüklər, ekspert sistemləri

16

Asağıdakılardan hansı internet üçün proqramlaşdırmadilləri sırasına daxildir? A) C, С++ B) HTML, PHP C)

Basic, Delphy  D) HTML, Pascal   E) C, Basic

17

Tətbiqi proqram hesab edilməyəni seçinA) Mətn

redaktoru B) Qrafik prosessor C) VBIS D) Ekspert

sistemi   E) Servis proqramları

18

Aktiv səhifəni bağlamağın qısa yolu hansıdır? A)  Ctrl+H  B)  Ctrl+C  C)  Ctrl+W  D)  Ctrl+O  E ) Ctrl+P

19

Aşağıdakılardan hansı brauzer deyil? A)  Microsoft İnternet Explorer    B)  Netcape Communicator   C)  

Mozilla Firefox D)  Front Page   E)  Opera

20

Nisbi ünvan nədir? A)  Özündə sabit məlumat saxlayan ünvandır B)  Hesablamaların avtomatik cəmləməsini təşkil 

edən ünvandır C)  Hesablama prosesində dəyişə bilən 

ünvandır D)  Verilən sahədə orta qiymət hesablayan 

ünvandır E)  Cavabların heç biri doğru deyildir
21

Ms Power Point proqramında yaradılan faylın 

genişlənməsi necədir? A)  .xls  B)  .ppt   C)  .docx  D)  

.bmp     E)  .dot

22

Sənədi adına görə axtarır? A)  File search    B)  Open   C)  Send to D)  Go to  E)  Replace

23

Ms Excel-də işçi səhifələrin artımı nəyin həcmindən  aslıdır? A)   CPU B)   RAM C)   HDD D)   CD E)   Bufer 

yaddaş


24

İnformasiya nədir? A) informasiya obyektiv gercəkliyə

uyğun olmalıdır B) informasiya mövcud zaman anına

uyğun olmalıdır C) informasiya onu qəbul edən tərəfindən

tam anlaşılmalı, başa düşülməlidir D) tədqiq olunan

obyekt və ya proses haqqında toplanmış informasiyanın

miqdarı ilə ölçülür E) hesablama sistemlərinin emaletmə

ötürmə obyektidir

25

Unix versiyasının tam adı nədir? A) DLKİ B) SVR4 C) NLİ3 D) SDA2 E) ACN

26

Hansı tip kompyuterlər daha çox istifadə olunur? A) Super kompyuterlər B) Mini kompyuterlər C) Mikro 

kompyuterlər D) İxtisaslaşmış kompyuterlər E) Heç biri

27

DNS serverin təyinatı: A) Analoq informasıyanın diskretformaya çevirmək B) Brauzerlərə veb-saytları tanitmaq

C) Catdırmanı təmin etmək D) Catdırilma zamanı sürət və

təhlüikəsizliyə nəzarət etmək E) Domen adlanan IP

ünvanlara çevirici bir proqram

28

İnternetə bağlantı üsullarından biri yanlışdır: A) Dial-upB) ADSL  C) WIMAX  D) Peyk   E) NetBios

29

USENET xidmətinin əsas funksiyası aşağıdakılardanhansıdır? A) Faylların mübadiləsini təmin edir B)

Hipermətnin mübadiləsini təmin edir C) Telekonfrans

təşkilini təmin edir D) Yalnız elektron məktub üçün

istifadə edilir E) Bütün kompyuterləri əlaqələndirən sistem

30

Periferiya qurğuları hansılardır? A) monitor, RAM, CPU B) printer, plotter, skaner C) CPU, printer, plotter D) 

klaviatura, RAM, monitor E) HUB, disket, HDD
31

Aşağıdakı variantların hansında göstərilənlərin hamısı 

proqramlardır? (Software)? A) Wordpad, Ms Word, 

Monitor B) RAM, Ms Excel, Calculator, C) Notepad, 

Wordpad, Ms Word D) HDD, CD-ROM, Ms Access E) 

CD-ROM, Wordpad, Wordart, Maus

32

İlk əməliyyat sistemi hansı nəsil maşınlarda əmələ gəlmişdir? A) I nəsil B) II nəsil C) III nəsil D) IV  nəsil E)  

yeni  nəsil

33

Web-səhifə aşağıdakı genişlənməyə malikdir A) htm B)tht  C) web  D) exe   E)  www

34

Linux sözü ilk dəfə kim tərəfindən işlədilib? A) Riçard Stallman B) Denis Ritçi C) Linus Torvalds D) Bell Labs 

E) SunSoft

35

Hansı OSI modelinin səviyyəsi deyilA) tətbiqi

B)

texniki  C) kanal  D) fiziki  E) şəbəkə36

Word proqramında standart olaraq hansı yazı tipi stilindən 

istifadə edilir? A)  Times New Roman  B)  Cambria  C)  

Batang  D)  Arial  E)  Vani

37

Aşağıda göstərilən protokollardan hansı internetdə baza protokoludur? A)  html B)  tcp/ip C)  http D)  tcp E)  tch

38

MS Word proqram paketində Find əmri nə iş görür? A)  Sözü mətndə tapır və seçir  B)  Mətn hissəsini tapır və silir 

C)  mətndə söz və ya söz birləşməsini digəri ilə əvəz edir 

D)  Mətndə sözü tapır və formatını dəyişir E)  Mətndə 

axtarılan sözu buferə yazır

39

Məntiqi dəyişkənin qiyməti hansı ola bilər? A) ixtiyari ədəd B) ixtiyari mətn C) doğru və ya yalan D) cədvəl E) 

ixtiyari işarə

40

Kompyuterə giriş şifrəsi harada qoyulur? A) Internet Explorer-də B) Control Panel-də C) BIOS-da D) 

Mikroprosessorda E) Monitorda

41

Hesab məntiq əməliyyatlarını yerinə yetirir? A) ALU B) HDD C) FDD D) CD-ROM E) DVD

42

Ms Word 2003-də mətni 2 və daha artıq sütuna bölmək üçün nə etmək lazımdır? A)  İnsert-break B)  İnsert-

AutoText C)  İnsert-Object D)  Format-Numbering E)  

Format-Columns43

İnformasiyanın tamlığı xassəsi aşağıdakılardan hansında 

düzgün ifadə olunmuşdur? A) onun əks olunan parametrlə 

nə dərəcədə yaxın olduğunu göstərir; B) onun real obyekti 

zəruri dəqiqliklə əks etdirməsini göstərir; C) düzgün qərar  

qəbul etmək üçün informasiyanın kifayət qədər olması; D) 

onun müxtəlif sferalarda tətbiq olunması ilə xarakterizə 

olunur; E) cavabların hamısı doğrudur.                                                                

44

Ms Word-də yazı tipini təyin etmək üçün hansı əmrdən istifadə edilir? A) Format  →    Paragraph →  ok B) 

Format  →  Font→  ok  C) Format  →   Borders and  

shading→  ok  D) Format  →  Bullets and Numbering  →      

ok  E) Heç biri

45

Mətni qalın yazı üslubu ilə yazmaq üçün hansı əmri vermək lazımdır? A) Regular  B) İtalic C) Bold   D) Bold 

İtalic E ) Heç biri

46

Verilənlər Bazasını İdarəetmə Sistemi proqram paketlərinin təyinatı nədir? A) Mətn sənədlərinin 

yaradılması, tərtibi və redaktəsi  B) Cədvəl formasında 

verilənlər üzərində çoxlu sayda əməliyyatların aparılması  

C) Böyük həcmli informasiya massivlərinin 

saxlanılmasının təşkili və işlənməsi D) Elektron slaydların 

nümayiş etdirilməsi  E) Uzaq abunəçi və şəbəkənin 

informasiya resursları ilə əlaqə yaratması

47

Neyrokompyuterlərin element bazası əsaslanacaq: A)elektron lampalar B) tranzistorlar C) bio və optik

elementlər D) inteqral sxemlər E) BİS və ÇBİS

48

Mətni sütunlara bölmək üçün hansı əmr verilir? A) Format →Drop cap→ ok  B) Format → Columns →  ok  C) 

Format→ Paragraph → ok  D) Format →  Font → ok E) 

Heç biri

49

Kompyuterlərin şəbəkəyə qosulma qaydası necə adlanır?A) Magistral B) Terminal C) Protokol D) Marşurtizasiya

E) Topologiya

50

Verilmişlərdən hansı brauzer deyil?A)

Netscape


Navigator B) Mosaic C) Mozilla D) Internet Explorer E)

EuadoraDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə