Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, pasif karakterli bir hesaptır ?Yüklə 65 Kb.
tarix12.02.2018
ölçüsü65 Kb.


 1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi , pasif karakterli bir hesaptır ?

 1. 500 Sermaye hs.

 2. 255 Demirbaşlar hs.

 3. 153 Tic. Mal. Hs.

 4. 120 Alıcılar hs.

 1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktif görünümlü pasif bir hesaptır ?

 1. 102 bankalar hs.

 2. 300 banka krd. hs.

 3. 500 sermaye hsb

 4. 257 birikmiş amortisman hs.

 1. İşletme sattığı malın parasını tahsil ettiği zaman aşğ. hesaplardan hangisi borçlandırılır?

 1. İndirilecek kdv

 2. Tic. Mal hs.

 3. Hesaplanan kdv

 4. Kasa hs.

 1. Muhasebe sürecinde “yevmiye defterine kayıt aşamasından sonra hangi aşama gelir?

 1. Genel geçici mizan çıkarılması

 2. Günlük işlemlerin kaydedilmesi

 3. Bilançonun düzenlenmesi

 4. Defter-i kebir kayıtlarının yapılması

 1. İND. kdv > HES. Kdv den büyük olursa aradaki fark hangi hesaba aktarılır?

 1. Devreden kdv hs.

 2. Tahsil edilen kdv hs.

 3. Ödenecek kdv hs.

 4. Diğer kdv hs.

 1. Dönem sonu işlemlerinde gelir ve gider hesapları hangi hesaba devir edilerek kapatılır ?

 1. 690 dönem kar ve zararı hsb.

 2. 660 kısa vadeli borçlanama gid. Hsb.

 3. 657 reeskont faiz gid. Hsb.

 4. 500 sermaye hsb.

 1. -------------\ \-------------- borç alacak

120alıcılar hsb. 1.180

600 Yurt içi sat. Hsb. 1000

391 hesaplanan kdv hsb. 180

---------------\ \-------------Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir ?

 1. Senetle mal satışı

 2. Çek ile mal satışı

 3. Peşin mal satışı

 4. Veresiye mal satışı 1. Çalışanlara ait sosyal güvenlik kesintileri ve işveren prim payları ile işverenin sosyal güvenlik kurumlarına ödemesi gereken diğer yükümlülükler hangi hesapta izlenir?

 1. 360 ödenecek vergi ve fonlar hsb

 2. 361 ödenecek sosyal güvenlik kes. Hsb.

 3. 193 peşin ödenen vergiler

 4. 691 dönem karı vergi ve yasal zorunluluklar

 1. Büyük ölçekli işletmelerin kullandığı maliyet hesap planı türü aşağıdakilerden hangisidir?

 1. 7\A b. 7\B c. 6\A d. 6\B

 1. Keşideci ne demektir ?

 1. Çeki tahsil eden b. Çeki düzenleyen

c. Çeki ödeyen banka d. Çeki ciro eden

12- Aşağıdakilerin hangisi ticari malların alacağına yazılır?

 1. Alışlar b. Satışlar c. Alış giderleri d. Alış iadeleri

13 –işletmeler banka mevduat hesabından para çekerlerse hangi hesaba alacak kaydı yapılır?

 1. kasa hs b. Banka krd. Hs c. Bankalar hsb d. Alacak senetleri hsb.

14-ALBIM Limited şirketi 01.01.2011 tarihinde kurularak faaliyete başlamıştır. Bu şirket için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

a. Şirket olduğu için birinci sınıf tacirdir.

b. Bilanço esasına göre defter tutar.

c. Yevmiye defteri, defter-i kebir, envanter ve bilanço defteri tutmak zorundadır.

d. Yeni işe başladığı için iş hacmi belli oluncaya kadar ikinci sınıf tacir sayılır.

15 -Basit usulde vergilendirilen mükellefler hangi ticari defteri tutmak zorundadırlar?


 1. Yevmiye Defteri

 2. Serbest Meslek Kazanç Defteri

 3. İşletme Defteri

 4. Defter Tutmazlar

16-Aşağıdaki belgelerden hangisi Ticari defterlere kayıtta esas alınan belgelerden birisi değildir ?

 1. Fatura B. Yazar kasa fişi C. Serbest meslek makbuzu D. İrsaliye

17-Elektriklerin kesik olduğu durumlarda yazarkasa fişi yerine aşağıdaki belgelerin hangisi düzenlenebilir?

 1. Perakende satış fişi

 2. Adisyon

 3. Sevk irsaliyesi

 4. Slip

18- 01.01.2011 Tarihinden itibaren perakende satış fişi kesme sınırı ne kadardır?

 1. 400 TL

 2. 630 TL

 3. 700 TL

 4. 520 TL

19-Perakende satış fişini yanlış yazan bir görevli nasıl hareket etmelidir?

 1. Yanlış belgeyi yırtıp atmalı

 2. Belgeyi karalamalı

 3. Belgeyi öylece bırakmalı

 4. Yanlış belgeyi iptal etmeli

20-Serbest meslek makbuzundaki gelir vergisi kesintileri hangi beyanname ile ödenir?

 1. Muhtasar Beyanname

 2. KDV Beyannamesi

 3. Gelir Vergisi Beyannamesi

 4. Kurumlar Vergisi Beyannamesi

21. VUK’ a göre aşağıda belirtilen ticari defterlerden hangisinin tasdiki zorunlu değildir?

A) Yevmiye defteri

B) Defter-i kebir

C) İşletme hesabı defteri

D) Çiftçi işletme defteri

22. Ticari defterlerini bir sonraki yılda da kullanmak isteyen bir kişi ticari defterlerini ne zaman tasdik ettirmelidir?

A- Önceki yılın Aralık ayı içinde

B- Önceki yılın Ocak ayı içinde

C- İzleyen yılın Ocak ayı içinde

D- İzleyen yılın Aralık ayı içinde

23. Bay Özkan Özgür’e ait olan ve 2004 yılı hesap dönemine ilişkin kayıtları taşıyan

işletme hesabı defterinin VUK’a göre saklanması gereken en son tarih aşağıdakilerden

hangisidir?

A) 31.12.2009 B) 31.12.2008 C) 31.12.2007 D) 31.12.200624. İşlemlerin ticari defterlere kayıt süresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 gün B) 15 gün C) 20 gün D) 30 gün
25. Defterlerin kayıt düzeni ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Defterlere kayıtlar mürekkeple veya makine ile yazılır.

B) Defterlerde boş satır bırakılamaz.

C) Defter sayfaları yok edilemez.

D) Defterlerde yanlış yapılan kayıt silinip doğrusu yazılarak düzeltilir.

26 . Yevmiye defterini kimler tutar?

A) İkinci sınıf tacirler

B) Çiftçiler

C) Birinci sınıf tacirler

D) Serbest meslek sahipleri

27. Yazarkasa fişinde KDV kimden alınmaktadır?

A) Vergi kesilmez B) Müşteriden C) Satıcıdan D) Vergi dairesinden


28 Yazarkasadan gün sonunda hangi rapor alınmalıdır?

A) Rapor alınmaz. B) X Raporu C) Günlük Z Raporu D) Aylık Z Raporu


29 . Serbest meslek makbuzunu aşağıdakilerden hangisi düzenlemez?

A) Doktor B) Muhasebeci C) Avukat D) İşçi


30 . Aşağıdakilerden hangisi bir ödeme aracı değildir?

A) Fatura B) Yazar kasa fişi C) Adisyon D) Serbest meslek makbuzu


31. Aşağıdakilerden hangisi fatura ve yerine geçen belgeleri düzenleyen kanundur?

A) Gelir Vergisi K. B) Kurumlar Vergisi K. C) KDV Kanunu D) Vergi Usul K.


32. Aşağıdakilerden hangisi konaklama firmalarında kullanılan belgedir?

A) Müstahsil makbuzu B) Günlük müşteri listesi C) Gider pusulası D) Yolcu listesi


33. Aşağıdakilerden hangisi otobüs firmaları tarafından araçta bulundurulması gereken belgedir?

A) Müstahsil makbuzu B) Günlük Müşteri listesi C) Gider pusulası D) Yolcu listesi


34. Ev hanımı konfeksiyon işletmesine 700 Liralık mal satıyor. Konfeksiyon işletmesi

hangi belgeyi düzenlemek zorundadır?

A) Müstahsil makbuzu B) Müşteri listesi C) Gider pusulası D) Yolcu listesi


35. Alonj nedir?

A) Çek veya senede eklenen kağıt parçası

B) Belirli bir kimse adına yazılmış, emre olmayan çek

C) Çek veya senedin bir başkasına devredilmesi

D) Çekin ibraz süresinden itibaren altı ay geçmesi
36. İbraz süresine ait hangi cümle yanlıştır?

A) Banka şubesi ile keşide yeri aynı olan çekler 10 gün içinde

B) Banka şubesi ile keşide yeri farklı olan çekler bir ay içinde

C) Ödeme yeri ile keşide yeri ayrı kıtalarda olan çekler üç ay içinde

D) Hiçbiri

37. Her ay tahakkuk eden kdv’ler hangi beyanname ile bildirilir?


 1. Muhtasar beyanname

 2. Gelir vergisi beyanname

 3. Kurumlar vergisi beyanname

 4. Kdv beyanname

38 . İşletmede satılmak amacı ile değil kullanmak amacıyla alınan değerlere ne ad verilir ?

 1. Duran varlık

 2. Dönen varlık

 3. Öz sermaye

 4. Kuruluş ve örgütleme giderleri

39. Aşağıdaki hesaplardan hangisi kesin mizan da bakiye vermez?

A) 100- Kasa Hesabı B) 600- Yurt İçi Satışlar C) 102- Bankalar Hs. D) 255- Demirbaşlar Hs.


40. Kasa Hesabı’nın borcu 25.000 YTL, alacağı 21.000 YTL olduğuna göre kasamızda ne kadar paramız vardır?

A) 4.000 TL B) 14.000 TL C) -4.000 TL D) 46.000 TL.


41. Aşağıdaki hesaplardan hangisi genel geçici mizanda yer almaz?

A) 100- Kasa Hesabı B) 600- Yurt İçi Satışlar

C) 590- Dönem Net Kârı Hs. D) 255- Demirbaşlar Hs.

42.-Faturanın düzenlendiği anda bedeli ödenmeyen; daha sonra ödenecek şekil düzenlenen ve kaşe ve imzanın üst kısımda yer aldığı faturaya ………..…fatura denir.


 1. Kapalı fatura B.Cari fatura C.Açık fatura D.Ödenmiş fatura

43. Ticari bir malın, bir yerden diğer bir yere taşınması sırasında taşınan malın cinsini ve miktarını gösteren belgeye…….. …… denir.

 1. Bordro B. Envanter C. Mizan D. İrsaliye

44.İşletmelerde her varlığın bir kaynağı vardır.aşağıdaki seçeneklerden hangisi işletmenin varlığının kaynağıdır?

A. Demirbaşlar B. Araziler C. Taşıtlar D. Krediler


45.Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir?

A. Pazarlama B. Hammadde C.Sermaye D.İşgücü

46.Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktifinde yer alır?

A. 252 Taşıtlar B. 300 Banka kredileri C. 500 Özsermaye D. 321 Borç Senetleri47.Aşağıdakilerden hangisi bilançonun pasifinde yer alır?

A.253 Makine Tesis ve Cihazlar B. 255 Demirbaşlar C. 321 Borç Senetleri D. 120 Alıcılar48.İşletmenin diğer işletmeler ve üçüncü şahıslarla olan ticari işlemlerini tespit edip kaydeden muhasebe dalı hangisidir?

A .Genel Muhasebe B.Şirketler Muhasebesi

C. Maliyet Muhasebesi D. Bankalar Muhasebesi

49.İşletmelerde gerçekleşen üretim işlemlerini kaydeden ve özetleyen meslek dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A. İşletme B. Maliyet Muhasebesi

C. Genel Muhasebe D. Finansman50.Aşağıdakilerden hangi seçenek yasal zorunluluklardan değildir?

A.İşe Başlama Bildirimi Düzenlemek B. SGK Müracaat Etmek

C. Defterlerin Tasdiki D. Bankalara Müracaat

51.Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu bakımından bir belge sayılmaz?

A.Veresiye tablosu B. Serbest Meslek Makbuzu

C. Gider Pusulası D. Fatura

52- Yevmiye defterinde kayıtlı olan hesapların sınıflandırılması işlemleri (bilanço esasında )hangi defter yardımı ile yapılır?

A. Defteri- Kebir B. Envanter Defteri C. Kasa Defteri D. Yevmiye Defteri53.Yevmiye defterine yapılan kayıtların doğruluğunu ispatlamak için düzenlenen tablo aşağıdakilerden hangisidir.?

A.Envanter B. Bilanço C. Mizan D. Tarama Yöntemi54.İşletmelerde Ticari Mal Satışları hangi belgeye dayanarak muhasebeleştirilir.?

A. Mal Satış Faturası B.Mal satış Makbuzu

C. Mal satış sözleşmesi D. Satış irsaliyesi

55. Vergi mükellefi olan müşterinin, vergiden muaf esnaftan aldığı mala ve hizmete karşılık kestiği belge nedir ?

A. Mal Satış Faturası B. Müstahsil Makbuzu

C. Gider Pusulası D. Ücret Bordrosu

56.Malın sevki anında mal ile birlikte bulundurulması yasal zorunluluk olan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A.Mal Satış Faturası B. Müstahsil Makbuzu

C.Gider Pusulası D. Sevk İrsaliyesi

57.İşverenlerin her ay ödedikleri ücretleri gösterdikleri belge aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ücret Bordrosu B. Müstahsil Makbuzu

C. Gider Pusulası D. Tediye Fişi

58. İşletmelerin belli bir tutarı ödediğini gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir

A.Tahsilat makbuzu B.Tediye makbuzu

C.Alacak dekontu D.Borç dekontu

59. Bilanço hesapları açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


 1. Sermaye işletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını temsil eder.

 2. Sermaye her zaman borçlar toplamına eşit olmalıdır

 3. Varlıklar ,sermaye ve borçların toplamına eşittir

 4. Varlıklar aktifi,sermaye ve borçlar ise pasifi oluşturur

60. 1000 TL T.mal alındı.kdv18 dahıl, çekle fatura genel toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1.180 TL b) 11.118 TL c) 1.100 TL d) 1.000 TL61. 3.000 TL T.mal alındı.kdv18 haric ,yarısı peşin yarısı senetle bu ticari işlem hangi belge ile hangi fişe kaydedilir?

A. Mal Alış F-Tediye Fişi B. Mal Alış Faturası-Tahsil Fişi

C. Mal Alış Faturası-Mahsup Fişi D. Mal Satış Faturası-Mahsup Fişi

62. 4.250 TL T.mal satıldı.kdv18 dahil, peşin bu ticari işlem hangi belge ile hangi fişe kaydedilir?

A.Mal Alış F-Tediye Fişi B. Mal Satış Faturası-Tahsil Fişi

C.Mal Alış Faturası-Mahsup Fişi D. Mal Satış Faturası-Mahsup Fişi

63. İşletmelerde Satış İadeleri hangi hesapta takip edilir?

A.321 Borç Senetleri B. 621 Satılan T. Maların Maliyeti

C. 610 Satıştan İadeler D. 121 Alacak Senetleri

64. Aşağıdakilerden hangisi 2011 yılında Türkiye’de kullanılmayan KDV oranıdır.?


 1. %1 B. %17 C.%8 D. %18

65. İşletmelerde DÖNEM BAŞI ENVANTERİ Logo-Byte programlarında hangi Muhasebe fişine kaydedilir?

 1. Tahsil Fişi B. Tediye Fişi C. Mahsup Fişi D. Açılış Fişi

66.Aşağıdaki hesaplardan hangisi duran varlık hesap sınıfında yer alır?

A. 121 Alacak Senetleri B. 254 Tasıtlar

C. 500 Özsermaye D. 120 Alıcılar

67.Aşağıdaki hesaplardan hangisi duran varlık hesap sınıfında yer almaz?

A. 250 Arazi Ve Arsalar B. 254 Tasıtlar

C. 255 Demirbaşlar D. 120 Alıcılar

68. SGK İşçi prim oranı aşağıdakilerden hangisidir.?


 1. %12 B) %14 C) %17 D) %18

70)- Aşağıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?

-------------------------\ \------------------------- BORÇ ALACAK

321 BORÇ SENETLERİ

101 ALINAN ÇEKLER

----------------------------\ \----------------------

 1. Veresiye Borç İçin Çek Tahsilatı

 2. Veresiye Alacak İçin Çek Kesilmesi

 3. Senetli Borç İçin Çekin Ciro Edilmesi

 4. Senetli Borç İçin Virman İşlemi

70. SGK İşçi işveren işsizlik prim oranı(2011) hangisi seçenekte verilmiştir.?

 1. %1 b)%2 c)%8 d)%10

71. Senetle mal alışları hangi hesapta takip edilir?

a) 121 Alacak Senetleri b) 254 Tasıtlar

c) 321 Borç Senetleri d) 120 Alıcılar

72. Çekle mal satışları hangi hesapta takip edilir?

a) 121 Alacak Senetleri b) 101 Alınan çekler

c) 321 Borç Senetleri d) 103 Verilen Çekler

73. LKS GO ticari paket programında F2 tuşu ne işe yarar?

a) Kayıt b) Yardım c) Ön kayıt d) Hiçbiri74. Ticari paket programlarda müşteriden çek alındığında hangi modülde işlem yapılır?

a)Kasa b) Çek-senet c)Fatura d) Banka75. Ticari mal hareketlerinde aşağıdakilerden hangisi daha önce düzenlenir?

a) Fatura b)İrsaliye c) Sipariş fişi d) Tahsilat makbuzu76. Ticari paket programlarında cari hesabı hareketlendiren modül aşağıdakilerden hangisidir?

a)Bordro modülü b) İrsaliye modülü c) fatura modülü d) sipariş modülü77. LKS GO ticari paket programında peşin satılan malın girişi hangi modülden olur?

a)Fatura modülü b) Kasa modülü c) Bordro modülü d) İrsaliye modülü78. Aşağıdaki örneklerden hangisi tediye fişine kayıt edilir?

a) Peşin mal alışı b) Çekle mal alışı

c) Peşin mal satışı d) Çekle mal alışı

79- 2010 yılına ait defterlerini 2011 yılında da kullanmak isteyen bir yükümlü yasal defterlerini aşağıda belirtilen hangi tarihte tasdik ettirmek zorundadır?

a) Ekim- 2010 b) Kasım-2010 c) Aralık -2010 d) Ocak 201180. LKS-GO programında varsayılan kullanıcı adı ve şifresi nedir?

 1. Kullanıcı adı:LOGO şifre: LOGO

 2. Kullanıcı adı:USER şifre: USER

 3. Kullanıcı adı:LOGO şifre: USER

 4. Kullanıcı adı:USER şifre: LOGO

81Fatura malın teslim tarihinden önce kaç gün içinde düzenlenmelidir?

 1. 7 b) 10 c) 9 d) 8

82. Müşteriden aldığımız çek/senet satıcıya gönderilirse buna ne ad verilir?

a) Havale b) Takas c) Ciro d) Allonj83. Aşağıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?

----------------------\ \--------------------- BORÇ ALACAK

153 TİCARİ MALLAR HSB 300

191 İNDİRİLECEK KDV HSB. 54

100 KASA HSB. 177

 1. BORÇ SENETLERİ HSB. 177

-----------------------\ \----------------------

 1. Yarısı Peşin yarısı Senetle Mal AlıŞI

 2. Yarısı peşin yarısı Veresiye Mal Alış

 3. Yarısı Çekle yarısı senetle Mal Alış

 4. Peşin Mal Satış

84. Aşağıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?

-------------------------\ \------------------------ BORÇ ALACAK

153 TİCARİ MALLAR HSB 400

191 İNDİRİLECEK KDV HSB. 72

 1. KASA HSB. 236

320 SATICILAR HSB. 236

-----------------------\ \--------------------------

A)-Senetle Mal Alış B)-Veresiye Mal Alış

C)-Çekle Mal Alış D)-Yarısı peşin Yarısı veresiye Mal Alış


85. Aşağıdaki yevmiye kaydı Logo-Byte paket programında hangi fişe kaydedilir?

----------------------\ \--------------------- BORÇ ALACAK

102 BANKALAR HSB 2360

 1. YURT İÇİ SAT. HSB. 2000

391 HESAPLANAN KDV HSB. 360

-----------------------\ \----------------------

A)- Tahsil Fişi B)- Tediye Fişi C)-Mahsup Fişi D)-Açılış Fişi59)- Aşağıdaki yevmiye kaydında KDV tutarı aşağıdakilerden hangisidir.?

----------------------\ \--------------------- BORÇ ALACAK

101 ALINAN ÇEKLER HSB. 826

 1. YURT İÇİ SAT. HSB. 700

391 HESAPLANAN KDV HSB. ???

-----------------------\ \----------------------

A)-72 TL B)-100TL C)-126TL D)-120.TL

86. Mal satış şekli veresiye ise yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yazılmalıdır?

----------------------\ \--------------------- BORÇ ALACAK

101 ALINAN ÇEKLER HSB. 826

 1. YURT İÇİ SAT. HSB. 700

391 HESAPLANAN KDV HSB. 126

-----------------------\ \----------------------

)-100 Kasa B)-121 Alacak Senetleri C)-320 Satıcılar D)-120 Alıcılar87. Aşağıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?

----------------------\ \--------------------- BORÇ ALACAK

103 VERİLEN ÇEKLER ÖD. EM. HSB. 300

102BANKALAR HSB. 300

-----------------------\ \----------------------

A)- Çek Tahsilatı B)-Gelen Havale C)-Gönderilen Havale D)-Çek Ödemesi88. Aşağıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?

----------------------\ \--------------------- BORÇ ALACAK

320 SATICILAR HSB. 1000

103 VERİLEN ÇEK. ÖD. EM. HSB. 1000

-----------------------\ \----------------------

 1. Veresiye Borç İçin Çek Tahsilatı

 2. Veresiye Alacak İçin Çek Tahsilatı

 3. Veresiye Borç İçin Çek Kesilmesi

 4. Veresiye Borç İçin Virman İşlemi

89. Aşağıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?

----------------------\ \--------------------- BORÇ ALACAK

101 ALINAN ÇEKLER HSB. 500

120 ALICILAR HSB. 500

-----------------------\ \----------------------

a)Veresiye Borç İçin Çek Tahsilatı b)Veresiye Alacak İçin Çek alınması

c)Senetli Borç İçin Çek Alınması d)Senetli Borç İçin ödeme İşlemi
90. Aşağıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?

----------------------\ \--------------------- BORÇ ALACAK

100 KASA HSB. 250

120 ALICILAR HSB. 250

-----------------------\ \----------------------


 1. Alınan Depozito Ve Temin

 2. Veresiye Alacak İçin Tahsilatı

 3. Veresiye Borç İçin Ödeme

 4. Veresiye Borç İçin Virman İşlemi


91. Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahlak kuralı B) Gelenek ve görenek C) Görgü kuralı D) Hukuk kuralı


92. Devlet gücüyle uyulması zorunlu hale getirilmiş kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hukuk kuralları B) Din kuralları C) Gelenek ve görenekler D) Hiçbiri93 Aşağıdaki olaylardan hangisi ahlak kurallarina aykırı kabul edilir?

A) Otobüste yaşlılara yer vermemek

B) Yemekte ağzı dolu iken konuşmak

C) Namaz kılmamak

D) Sözle sarkıntılık etmek

94. Cumhurbaşkanı protokolde niçin önde gelme hakkına sahiptir?

A) Kamu yararına dava açtığı ve devletin çıkarlarını koruduğu için

B) Bakanlar Kuruluna başkanlık ettiği için

C) Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’ni temsil ettiği için

D) Kanunları yaptığı için

95. Konuk ağırlanırken konuk memnuniyetini sağlamak için aşağıdakilerden hangisi

yapılmamalıdır?

A) Konuklara ikramda bulunulmalı

B) Konuklara güler yüzle selam verilmeli

C) Konuklar konuşurken evrak imzalanmalı

D) Konuklar etkin bir şekilde dinlenmeli

96. Aşağıdakilerden hangisi ile gizlilik dereceli belgeler gönderilir?

A) Faks B) Teleks C) Bilgisayar ağları D) Kuryeler97. Aşağıdakilerden hangisi belge çeşitlerindendir?

A) Acele belge B) Gizli belge C) Hizmete özel belge D) Hepsi98. Aşağıdakilerden hangisi belge çoğaltma araçlarından değildir?

A) Bilgisayarlar B) Mikrofilmmakineleri

C) Fotokopi makineleri D) Fotoğraf makineleri

99. Bayram, yılbaşı, doğum günü, kurtuluş ve kuruluş günleri için hangi mektuplar

yazılır?

A) Geçmiş olsun mektupları B) Sirkü mektupları

C) Kutlama mektupları D) Hepsi

100. Aşağıdakilerden hangisi dosyalama araçlarındandır?

A) Dosya B) Klasör C) Dosya dolabı E) Hepsi


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə