Azərbaycan atatürk məRKƏZİYüklə 2,84 Kb.

səhifə1/27
tarix15.03.2018
ölçüsü2,84 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Türk ədəbi dillərinin birliyinə doğru 
 
 

AZƏRBAYCANDA ATATÜRK  MƏRKƏZĠ 
 
 
 
 
MƏDƏD ÇOBANOV 
filologiya elmləri doktoru, 
professor 
 
 
 
 
 
T Ü R K 
Ə D Ə B Ġ   D Ġ L L Ə R Ġ N Ġ N 
B Ġ R L Ġ Y Ġ N Ə    D O Ğ R U 
 
I
 

 
VII
  ULUSLARARASI  
TÜRK DİLİ QURULTAYINA HƏSR OLUNUR  
 
 
 
 
 
 
 
“Elm və təhsil” 
BAKI2012 


Mədəd Çobanov 
 
 

Elmi redaktor:  Nizami Cəfərov,  
Millət Vəkili, Azərbaycan MEA-nın müxbir-üzvü,  
filologiya elmləri doktoru, professor,  
 
Redaktor:        Dəyanət Osmanlı 
 
Rəyçilər:         Buludxan Xəlilov, 
filologiya elmləri doktoru, professor 
 
Nəbi Əsgərov,  
filologiya elmləri doktoru,professor 
 
Ġbrahim Bayramov
filologiya elmləri doktoru,professor 
 
 
M.N.Çobanov. Türk ədəbi dillərinin birliyinə doğru (I
 
I). 
Bakı, “Elm və təhsil”, 2012, 100  səh. 
 
 
Elmi ictimaiyyətə təqdim olunan bu kitab müəllifin 2008-ci ildə nəşr 
olunmuş  “Türk  ədəbi  dillərinin  birliyinə  doğru”  monoqrafiyasının  II 
kitabıdır. Kitabda türklüyümüzün yenidən oyanışı, beş Türk dövlətinin 
Beynəlxalq  aləmdə  tanınması,  Azərbaycan  xalqının  milli-etnik  tarixi 
və  həyatnaməsi  və  ya  tərcümeyi-halı  və  onun  mənəvi  aləminin  kökü, 
Dövlət  Qurumları;  Tarixə  öz  imzasını  atmış  qədim  xalqlar-şumerlər 
və  Türklərin  mənşəyi,  Şumer-Altay  dilləri  ailəsi  və  onun  təsnifi 
məsələlərinə  yenidən  nəzər  salınmışdır.  Kitabdan  ziyalılarımız-
tələbələr, magistrlər, doktorantlar və tədqiqatçılar faydalana bilərlər. 
 
2012
098
4702000000

N
 грифли няшр
 
                       © «Елм вя тящсил», 2012
 


Türk ədəbi dillərinin birliyinə doğru 
 
 

 
“Söz canın cövhəridir”. 
“Dil insanın özüdür” 
Xalq deyimi  
 
Elmi redaktordan 
 
 
Müasir Azərbaycan dilçiliyinin tanınmıĢ alimlərindən biri 
də  filologiya  elmləri  doktoru,  professor  M.N.Çobanovdur.  O, 
məĢhur dilçi və türkoloq alim kimi uzun müddət Azərbaycan Res-
publikasının  Prezidenti  yanında  Ali  Attestasiya  Komissiyasının 
Ekspert ġurasının üzvü olub, onlarla doktorluq və namizədlik (fəl-
səfə  doktorluğu)  dissertasiyalarının  opponenti  və  əsas  rəyçilərin-
dən biri olub. O, çoxĢaxəli, zəngin və məhsuldar elmi və elmi-me-
todik yaradıcılığı, elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə, nəinki, Azərbaycan 
dilçiliyində, eləcə də, Türkologiya sahəsində xüsusi mövqeyə ma-
lik olan, daim diqqət mərkəzində saxlanılan, elmi yaradıcılığı elmi 
ictimaiyyətin marağına səbəb olan, alimlər arasında öz səsi, nəfəsi 
və  qələmi  ilə  fərqlənən  alimlərimizdən  biridir.  Professor  Mədəd 
Çobanov hansı mövzuda yazırsa yazsın, onun araĢdırmalarına söz 
ola bilməz... 
 
Bir sözlə, professor Mədəd Çobanov müasir elmin tələblə-
rinə həm nəzəri, həm də tətbiqi cəhətdən ətraflı cavab verən, elmi 
əlaqələndirmə problemlərini dərindən bilən, elmdə özünü göstərən 
boĢluqları  müəyyənləĢdirməyi  bacaran,  yaradıcı,  təĢəbbüskar, 
yüksək dərəcədə ixtisaslaĢmıĢ və geniĢ miqyaslı fəaliyyət göstərən 
istedadlı alimlərimizin ön sıralarında adı çəkilən dilçi-türkoloqlar-
dan biri... 
Professor  Mədəd  Çobanovun  indi  redaktə  etdiyim  ―Türk 
ədəbi dillərinin birliyinə doğru‖ kitabının mövzusu da çox uğurla 
seçilmiĢdir. Bu kitabın I bölməsinin ilk nəĢri 2000-ci ildə, təkmil-
ləĢdirilmiĢ və əlavələr edilmiĢ ikinci nəĢri isə 2008-ci ildə olmuĢ-
dur. 


Mədəd Çobanov 
 
 

Onu da qeyd edək ki, prof.M.Çobanov ―Türk ədəbi dilləri-
nin birliyinə doğru‖ tədqiqat iĢi Türkiyədə  -  Ġzmirdə  IV  Uluslar-
arası Türk Dili Qurultayında (2000), ―Altay dilləri ailəsində Azər-
baycan-türk dilinin mövqeyi‖ araĢdırması Türkiyədə - Trabzonda 
Trabzon və Çevrəsi Uluslararası ―Tarih-Dil-Ədəbiyyat Simpoziu-
munda‖  (2001),  ―I  Türkoloji  Qurultay  və  Türk  dillərinin  müasir 
problemləri‖  (eyniadlıadlı  kitabda,  Bakı,  2006),‖  Türk  ədəbi  dil-
ləri  birliyinin  linqvistik  aspektləri‖  Türkiyədə  -  Ankarada  VI 
Uluslararası  Türk  Dili  Qurultayında  (2008)  məruzə  edilmiĢdir. 
Həmin məruzələr dinləyicilər tərəfindən maraqla qarĢılanmıĢdır. 
 
Professor M.Çobanovun elmi ictimaiyyətə təqdim olunan 
bu  kitabında  isə  ―Türk  ədəbi  dillərinin  birliyinə  doğru‖  mövzu-
sunun II Bölməsində Türklüyümüzün yenidən oyanıĢı – yeni Türk 
dövlətlərinin  yaranması  və  Beynəlxalq  aləmdə  tanınması,  Azər-
baycan xalqının milli-etnik tarixi – Dövlət qurumları, ġumer-Al-
tay dilləri ailəsi və onun təsnifi məsələləri öz geniĢ əksini tapmıĢ-
dır. 
 
Ümidvarıq ki, bu kitab da elmi ictimaiyyət tərəfindən ma-
raqla qarĢılanacaqdır... 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə