Azərbaycan diLİ VƏ tariXİYüklə 4,72 Mb.

səhifə1/217
tarix08.09.2018
ölçüsü4,72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   217


 

  

A Z Ə R B A Y C A N     DĠLĠ   VƏ   T A R Ġ X Ġ  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Tarixi olduğu kimi qəbul etmək, dərk etmək 

və olduğu kimi qiymətləndirmək lazımdır" 

 

HEYDƏR ƏLĠYEV 
 Ə

 R B A Y C A N   M İ

L L 


İ

   E L M L 

Ə

 R   A K A D E M İ

 Y A S I 

A. B A K I X A N O V   A D I N A   T A R 

İ

 X   İ

 N S T 


İ

 T U T U  

 

 

 AZƏRBAYCAN

 

TARĠXĠ 

 

 

 

III-XIII əsrin I rübü

 

 

Y E D D Ġ    C Ġ L D D Ə 

II CĠLD 


 

 

  

 

  

 

B A K I,  E L M,  2 0 0 7 

  

  

 

Bu kitab "Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. II cild" (Bakı, Elm, 1998) nəşri 

əsasında təkrar nəşrə hazırlanmışdır

 

  

 

  

Məsul redaktor:

 

Nailə Vəlixanlı

 

akademik

 

 

  

 

 

 

ISBN 978-9952-448-34-4

 

947. 5402-dc22

 

Tarix - A zərbaycan 

Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. II cild (III-XIII əsrin I rübü). Bakı. " Elm". 

2007. 608 səh. - 24 səh. illüstrasiya.

 

Yeddi cildlik "Azərbaycan tarixi"nin II cildində III əsrdən tutmuĢ XIII yüzilin I rübünədək  olan  dövrü  tədqiq  edilmiĢ,  sasanilərin  və  ərəb lərin  hakimiyyətləri 

zaman ı  baĢ  verən  siyasi-ictimai,  iqtisadi-mədəni  dəyiĢikliklər  aĢkarlaĢdırılmıĢdir. 

Xilafət in  zəifiəd iyi  dövrdə  təĢəkkül  tapan  Azərbaycan  feodal  dövlətlərinin  tarixi, 

səlcuq yürüĢü və  onun  nəticələri,  A zərbaycan  Atabəyləri  dövlətinin  yaranması  və 

süqutu, eləcə də dövrün ictimai, iqtisadi,  mədəni həyatı və  maddi  mədəniyyəti bu 

cilddə geniĢ Ģərh olunmuĢdur.

 

© "Elm" nəĢriyyatı, 2007 


 

GĠR Ġġ1

 

 Son  illər  A zərbaycan  alimləri  xalqımızın  tarixini  aĢkarlaĢdıran  geniĢ 

tədqiqatlar  aparır,  bu  yaxın laradək  tarix  kitablarının  qıtlığ ın dan  Ģikayətlənən 

yurddaĢlarımızın haqlı g iley inə cavab verə biləcək əsərlər yaratmağa çalıĢırlar.  Bu 

baxımdan  üçcildlik  "Azərbaycan  tarixi''nin  akademik  nəĢrindən  sonrakı  illərdə 

yazılmıĢ  və  tariximizin  mü xtəlif  dövr  və  problemlərinə  həsr  edilmiĢ  onlarca 

monoqrafiyanın xüsusi dəyəri vardır. 

Azərbaycanın  orta  çağ  tarixini  tədqiq  edən  alimlərimiz  də  60-cı  illərin 

əvvəlindən  baĢlayan  və  az  qala,  qırx  illik  müddəti  əhatə  edən  bu  dövrdə  böyük 

uğurlar  qazan mıĢ,  sasanilərin  hakimiyyətindən  tutmuĢ  monqolların  iĢğalınadək 

olan dövrün ağır-yüngül problem və məsələlərin i həll edə bilən, yeni araĢdırmalara 

əsaslanan  monoqrafiyalar  yazmıĢ,  mü xtəlifd illi  orta  əsr  qaynaqlarına  Azərbaycan 

və rus dillərində yeni həyat vermiĢlər. 

Oxuculara  təqdim  olunan  və  Vətən  tariximizin  on  beĢ  əsrlik  orta  çağ 

dövrünün  birinci  min  ilində  və  ikinci  min  ilin in  ilk  yü zilliklərində  baĢ  vermiĢ 

hadisələri  əks  etdirən  bu  kitab  xalq ımızın  həyat  salnaməsinin  ən  mühüm 

səhifələrini  özündə  cəmləĢdirmiĢdir.  Alimlərimizin  apardıqları  tədqiqatlar  sübut 

etmiĢdir  ki, feodal  münasibətlərinin təĢəkkü l tapdığı və  möhkəmləndiyi bu  dövrdə 

tarixi  A zərbaycan  ərazisində  bütün  regionun  həyatında  həlledici  əhəmiyyətli, 

sədası sonrakı yüzilliklərdə belə əks olunan mühüm hadisələr baĢ vermiĢdir.  

Bu  elə  b ir  dövr  id i  ki,  qu ldarlıq  quruluĢunun  böhranı  ilə  əlaqədar  bütün 

Aralıq  dənizi  sahili  və  Ön  Asiya  ölkələrində  daha  mütərəqqi  ictimai-iqtisadi 

formasiyanın  -  feodalizmin  rüĢeymləri  yaranırd ı.  Həmin  ölkələr  üçün  həlledici 

əhəmiyyətə  malik  olan  bu  proseslər  tarixi  A zərbaycanın  vilayətlərin i  də  əhatə 

etmiĢ,  lakin  quldarlıq  quruluĢu  ənənələrinin  kö k  saldığı  cəmiyyətlərə  nisbətən 

burada feodal istehsal münasibətləri, əvvəla, daha erkən fo rmalaĢa bilmiĢ,  ikincisi 

isə daha intensiv olmuĢdur. 

Azərbaycanın  siyasi  tarixində  orta  çağın  baĢlanğıcı  Ģimalda  Dərbənddən 

cənubda  Zəncanadək,  Ģərqdə  Xəzər  dənizi,  qərbdə  Kiçik  Qafqaz  dağlarınadək 

geniĢ  bir  ərazin i  əhatə  edən  tarixi  torpaqlarımızın  III  əsrin  II  yarısında  Cənubi 

Qafqazın digər vilayətləri ilə birlikdə Sasani imperiyasının tərkibinə daxil edilməsi 

ilə əlamətdardır. Sasani iĢğalı nəticəsində hələ e. I əsrinin  əvvəllərindən bu ərazin in 

cənubunda  -  Atropatenada  hakimiyyət  baĢında  olan  Parfiya  arĢakilərin in  kiçik 

sülaləsi  aradan  götürülür;  pəhləvi  mənbələrində  Adurbadaqan  adlandırılan  bu  yer 

yeni  imperiyanın  artıq  heç  bir  dövlət  statusu  qalmayan  adi  vilayə tinə  çevrilir. 

Tarixi Azərbaycan ərazisinin Ģimal torpaqların ı ö zündə birləĢdirən A lbaniya isə   

 

1 1998-ci ildə yazılmıĢdır.

 

 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   217


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə