Azərbaycan Dillər UniversitetiYüklə 1,11 Mb.
səhifə1/6
tarix18.04.2018
ölçüsü1,11 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Azərbaycan Dillər Universiteti

Tərcümə və Mədəniyyətşünaslıq fakültəsi

Roman dillərinin tərcümə nəzəriyyəsi və praktikası kafedrası üzrə
YEKUN BURAXILIŞ DÖVLƏT ATTESTASİYASI ÜÇÜN İMTAHAN SUALLARI
Koreya dili ixtisası üzrə(Azərbaycan bölməsi)

1.Tərcümə nəzəriyyəsi fənni üzrə (Azərbaycan bölməsi) -50 sual (20 bal)


 1. Tərcümənin mahiyyəti

 2. Tərcümə nəzəriyyəsinin məqsədi

 3. Tərcüməçi qarşısında qoyulan tələblər

 4. Dil bilgisi, dünya bilgisi və tərcüməçi bacarığı

 5. Mətnin predmetindən halilik

 6. Lingvistik və ekstralinqvistik situasiya

 7. Hədəf mətn oxucusunun nəzərə alınması

 8. Zaman və məkanın nəzərə alınması

 9. Referensial, praqmatik məna, dildaxili (intra-linqvistik) mənalar

 10. Dil səviyyələri və tərcümə

 11. Ekvivalentlik anlayışı və ekvivalent tərcümə

 12. Dillərarası transformasiya

 13. Dildaxili transformasiya

 14. İnter-semiotik transformasiya

 15. Transkripsiya

 16. Transliterasiya

 17. Transpozisiya

 18. Atılma

 19. Əlavəetmə

 20. Kompensasiya

 21. Frazeologiyanın tərcümə üsulları

 22. Tərcümə prosesinin mərhələləri

 23. Xüsusi adların tərcüməsi

 24. Danışan adların (tale-telling) tərcüməsi

 25. Tərcüməçinin yalançı dostları

 26. Tərcümədə çoxmənalılığın aradan qaldırılması , mənası tapılmaz sözlər

 27. Konnotasiya nədir, necə yaranır,necə tərcümə olunur

 28. Neologizmlərin tərcüməsi

 29. İnterpolyasiya hadisəsi

 30. Artikl ilə bağlı problemlər

 31. Qrammatik zamanla bağlı problemlər, zamanların uzlaşması məsələl erəri

 32. Cins kateqoriyası ilə bağlı problemlər

 33. Kəmiyyət kategoriyası ilə bağlı problemlər

 34. Yazıçı və tərcüməçi üslubu

 35. Cinaslar və söz oyunlarının tərcüməsi

 36. Səs simvolizmi

 37. Poeziya tərcüməsi üçün vacib şərtlər

 38. Tərcüməolunmazlıq problemi

 39. Ardıcıl və sinxron tərcümə

 40. Pıçıltı ilə tərcümə

 41. Karlar üçün tərcümə

 42. Eyham nədir və necə tərcümə olunur

 43. Hərfi və sözbəsöz tərcümə

 44. Semantik və kommunikativ tərcümə

 45. Adaptasiya (iqtibas), sərbəst tərcümə

 46. Nəzmin nəsr ilə tərcüməsi və exo tərcümə

 47. İnformativ və bədii tərcümə

 48. Pedaqoji və akademik tərcümə

 49. Kultural terminlərin tərcüməsi

 50. İncil adlarının tərcüməsi


Kafedra müdiri: fil.f.d.A.V.Quliyeva

Azərbaycan Dillər Universiteti

Tərcümə və Mədəniyyətşünaslıq fakültəsi

Roman dillərinin tərcümə nəzəriyyəsi və praktikası kafedrası üzrə
YEKUN BURAXILIŞ DÖVLƏT ATTESTASİYASI ÜÇÜN İMTAHAN SUALLARI
Koreya dili ixtisası üzrə (Azərbaycan bölməsi)
2. Peşəkar tərcümənin əsasları fənni üzrə - 50 sual (20 bal)


 1. 우리 가족에 대해서 쓰십시오.

 2. 자기소개에 대해서 쓰십시오.

 3. 내 친구에 대해서 쓰십시오.

 4. 우리 고향에 대해서 쓰십시오.

 5. 여행하고 싶은 나라에 대해서 쓰십시오.

 6. 받고 싶은 선물에 대해서 쓰십시오.

 7. 우리 학교에 대해서 쓰십시오.

 8. 하루 일과에 대해서 쓰십시오.

 9. 한국 음식에 대해서 쓰십시오.

 10. 아제르바이잔의 교통에 대해서 쓰십시오.

 11. 취미 생활에 대해서 쓰십시오.

 12. 행복한 삶이란 무엇인가에 대해서 쓰십시오.

 13. 아제르바이잔의 명절에 대해서 쓰십시오.

 14. 한국의에 대해서 쓰십시오.

 15. 언어의 중요성에 대해서 쓰십시오.

 16. 과학과 기술이 우리 삶에 끼치는 영향에 대해서 쓰십시오.

 17. 환경 문제에 대해서 쓰십시오.

 18. 성공적인 삶에 대해서 쓰십시오.

 19. 통역사가 주의해야 할 사항들에 대해서 쓰십시오.

 20. 결혼에 대한 의식 변화에 대해서 쓰십시오.

 21. 학교 폭력에 대해서 쓰십시오.

 22. 한국의 사회 문제에 대해서 쓰십시오.

 23. 한국의 식사 예절에 대해서 쓰십시오.

 24. 한국의 결혼식 문화에 대해서 쓰십시오.

 25. 한국의 장례식 문화에 대해서 쓰십시오.

 26. 특별한 날에 먹는 한국 음식에 대해서 쓰십시오.

 27. 한국의 역사에 대해서 쓰십시오.

 28. 한류(한국 영화, 드라마 및 K-팝) 에 대해서 쓰십시오.

 29. 한국의 교육 제도에 대해서 쓰십시오.

 30. 아제르바이잔과 한국 문화에 공통점에 대해서 쓰십시오.

 31. 내가 좋아하는 운동에 대해서 쓰십시오.

 32. 내가 좋아하는 친구에 대해서 쓰십시오.

 33. 가장 소중한 물건에 대해서 쓰십시오.

 34. 자연 보호에 대해서 쓰십시오.

 35. 가장 기억에 남은 순간들에 대해서 쓰십시오.

 36. 가장 행복했던 하루에 대해서 쓰십시오.

 37. 존경하는 사람에 대해서 쓰십시오.

 38. 대학의 역할에 대해서 쓰십시오.

 39. 내가 좋아하는 계절에 대해서 쓰십시오.

 40. 의사소통의 중요성과 방법에 대해서 쓰십시오.

 41. 아이를 꼭 낳아야 하는가에 대해서 쓰십시오.

 42. 칭찬이 미치는 긍정적인 영향에 대해서 쓰십시오.

 43. 외국어 능력을 향상시키는 방법에 대해서 쓰십시오.

 44. 가장 기억에 남은 선생님에 대해서 쓰십시오.

 45. 한국의 선후배 문화에 대해서 쓰십시오.

 46. 청년 실업의 문제점에 대해서 쓰십시오.

 47. 나의 이상형에 대해서 쓰십시오.

 48. 대중매체의 중요성에 대해서 쓰십시오.

 49. 남성과 여성의 의식 변화에 대해서 쓰십시오.

50.내가 취미로 배우고 싶은 것에 대해서 쓰십

Kafedra müdiri: fil.f.d.A.V.Quliyeva


Azərbaycan Dillər Universiteti

Tərcümə və Mədəniyyətşünaslıq fakültəsi

Roman dillərinin tərcümə nəzəriyyəsi və praktikası kafedrası üzrə
YEKUN BURAXILIŞ DÖVLƏT ATTESTASİYASI ÜÇÜN İMTAHAN SUALLARI
Koreya dili ixtisası üzrə (Azərbaycan bölməsi)

3. A dilindən B dilinə tərcümə - 50 mətn (10 bal)

1.Verilmiş mətni Azərbaycan dilindən Koreya dilinə tərcümə edin.
Hesabın yaranma tarixi: Hesab rəqəmlərin adlandırılmasından əvvəl yaranmışdır. İnsanlar saymaq üçün eyni tipli əşyalardan istifadə etmişlər: barmaqlar, daşlar, divarda çəkilən xətlər, düyünlər, taxta və ağaclar üzərində çapıqlar və s.

İlk hesablayıcı kimi Romada əlin barmaqlarından istifadə etmişlər.B.e.ə. V – IV əsrlərdə ən qədim hesablama vasitəsi – yunanların “abak” adlandırdığı “salamin lövhəsi” yaradılmışdır. Müxtəlif ölkələrdə bu qurğu müxtəlif cür adlandırılırdı. Məsələn, Çində  – suan-pan (VI əsr), Yaponiyada – serobyan (XIV əsr), Rusiyada – şotka (XVI əsr). Kompüter – informasiyanın avtomatik emal olunması üçün elektron qurğular kompleksidir.

Hazırda beynəlxalq termin kimi işlədilən “kompüter” ingilis sözü olub (“computer”) “hesablayıcı” (maşın dilində) deməkdir. Bu söz dilimizə gəlməzdən əvvəl onun yerinə “rəqəm hesablama maşını” (rusca “цифровая вычислительная машина”), “Elektron Hesablama Maşını — EHM” və ya “hesablama maşını — HM” söz birləşmələrindən istifadə olunurdu.

Kompüter texnikasının yaranma tarixi proqramla idarə olunan ilk universal kompüterin yaradıldığı vaxtdan (1946-cı il) başlanır. Bu vaxtdan başlayaraq kompüter texnikası yüksək sürətlə inkişaf etməyə başladı. Həmin tarix də müasir kompüter texnikasının yaranma tarixi hesab olunur.
2.Verilmiş mətni Azərbaycan dilindən Koreya dilinə tərcümə edin.
7 oktyabrdan etibarən fizika, kimya, tibb və ədəbiyyat üzrə Nobel Mükafatlarının sahibləri elan olunur. 

İlk mükafat Alfred Nobelin vəfatından beş il sonra verilib.

Dinamiti kəşf edən, isveçli kimyaçı Alfred Nobelin sərvətini fonda bağışladığını eşidən qohumları məhkəmə vasitəsilə onun vəsiyyətinə etiraz etmişdilər. Beləliklə, ilk Nobel Mükafatı, ixtiraçının ölümündən düz 5 il sonra sahiblərinə təqdim olunub.Dünyasını dəyişmiş elm xadimlərinə verilən Nobel mükafatları

Əslində Nobel Mükafatı ancaq yaşayan insanlara verilir. Buna baxmayaraq, 1961-ci ildə Nobel Sülh Mükafatına layiq görülən Dag Hammarskyold ilə 1934-cü ildə Nobel Ədəbiyyat Mükafatını qazanan Erik Axel Karlfeldə mükafatları dərhal verilməyib. Namizədlik müddəti ilə mükafatın təqdim olunduğu zaman kəsiyində qaliblər vəfat ediblər. Buna görə də bu şəxslərə mükafatlar ölümlərindən sonra verilib. 1974-cü ildə ölümündən sonra mükafat verilmə qadağan olunub.İki dəfə Nobel alanlar

Dörd elm xadimi iki dəfə Nobel mükafatı qazanıb. Amerikalı Con Bardeen 1956 və 1972-ci illərdə Fizika üzrə Nobel Mükafatına layiq görülüb. İngilis kimyaçı Frederik Sanger 1958-ci ilde Nobel alıb. İki dəfə Nobel Mükafatı almış ən məşhur qadın elm xadimi Mariya Kuridir.


3.Verilmiş mətni Azərbaycan dilindən Koreya dilinə tərcümə edin.
Valideynlər bilməlidirlər ki, körpələrdə hərarətin bir qədər yüksəlməsi heç də, mütləq olaraq hər hansı bir xəstəliyin əlaməti deyil. Güclü emosiyalar (sevinc, kədər, qorxu) da, hissiyyatlı və əsəbi uşaqlarda, temperaturun yüksəlməsinə səbəb ola bilər. Bu halda, uşağı yatağa uzadaraq onu qucaqlamaq, sakitləşdirmək və içməyə bir qədər su vermək lazımdır. Bir qədər yuxarı yaşlarda olan uşaqlarda temperaturun yüksəlməsi, uşaq həddindən artıq qaçdıqda, atılıb-düşdükdə, çox tərlədikdə baş verə bilər.

Əlbətdə ki, uşaqlarda temperaturun yüksəlməsinin ən çox yayılmış səbəbləri – kəskin respirtor virus infeksiyası (KRVİ), qrip, angina və s. xəstəliklər olur. Temperaturun yüksəlməsi hər hansı bir infeksiyaya qarşı bədənin təbii reaksiyasıdır. Orqanizm infeksiya ilə mübarizə apararkən, immun sistemini səfərbər edən, xüsusi maddə olan interferon hazırlayır. Hərarət yüksək olduqca, interferon daha çox miqdarda hazırlanır.  Ancaq, hərarətin çox yüksəlməsi uşaq orqanizmi üçün çox təhlükəlidir! Uşaqda yüksək temperatur olduqda aşağıdakılara diqqət yetirmək lazımdır:

- uşaqda üşütmə və ya əksinə istik hissiyyatı var;

- əllər və ayaq pəncələri soyuq və ya istidir;

Bəzi hallarda yüksək hərarət uşaqlarda ölümə də səbəb ola bilər.
4.Verilmiş mətni Azərbaycan dilindən Koreya dilinə tərcümə edin.
Diabetin inkişafının bir çox əlamətləri adi gözlə belə görünür. Əgər vaxtında onlara diqqət yetirsəniz, bu zaman xəstəliyin ağır nəticələrindən qaça bilərsiniz.

Artıq demək olar ki, şəkərli diabet qlobal epidemiya miqyasındadır. Ümumdünya səhiyyə təşkilatının məlumatına görə dünyada təxminən 347 milyon insan diabet xəstəsidir, 2030-cu ilə qədər isə onların sayı 530 milyonu belə keçə bilər. Diabet vaxtından əvvəl xəstələnmənin və ölüm faizinin aparıcı səbəblərindən biridir. Piylənmədən əziyyət çəkən insanlarda artıq şəkərli diabet var və ya əgər onlar çəkilərini normallaşdırmasalar bu, yaxın vaxtlarda yaranacaq

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə