Azərbaycan Dillər Universitetinin Pedaqogika kafedrasının Pedaqogika fənni üzrəYüklə 25,15 Kb.
tarix17.04.2018
ölçüsü25,15 Kb.

Azərbaycan Dillər Universitetinin

Pedaqogika kafedrasının Pedaqogika fənni üzrə

2016-2017-cı tədris ilində dövlət buraxılış imtahanları üçün nəzərdə tutulan mövzular

 1. Pedaqogikanın tədqiqat sahəsi. Bu barədə ənənəvi pedaqogikanın və Milli pedaqogikanın fərqli fikirləri.

 2. İqtisadi - siyasi həyatda Milli pedaqogikanın rolu.

 3. Pedaqoji proses və Milli pedaqogika arasında qarşılıqlı əlaqə.

 4. Əsas pedaqoji cərəyanlar.

 5. Pedaqoji elmin qolları.

 6. Pedaqoji elmin digər elmlərlə qarşılıqlı əlaqəsi.

 7. Pedaqoji elmin mənbələri.

 8. Pedaqoji elmin tədqiqat üsulları.

 9. Milli pedaqogikada başlıca pedaqoji kateqoriyalar və onların şərhi.

 10. Pedaqoji prosesin tərkib hissələri, sahələri və iştirakçıları.

 11. Milli pedaqogikada pedaqoji prosesin tamlığını şərtləndirən amillər.

 12. Pedaqoji prosesdə yeni informasiya texnologiyalarından və kompüterdən istifadə məsələləri.

 13. Pedaqoji prosesdə ziddiyyətlər məsələsi.

 14. Pedaqoji prosesin qanunauyğunluqlarına və qanunlarına dair

 15. fikir müxtəlifliyini bilməyin əhəmiyyəti.

 16. Pedaqoji prosesin ümumi qanunauyğunluqlarının Milli pedaqogikada səciyyələndirilməsi.

 17. Şəxsiyyətin formalaşmasına dair nəzəriyyələr.

 18. Milli pedaqogika şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyətin rolu haqqında.

 19. Milli pedaqogika şəxsiyyətin formalaşmasında mühitin rolu haqqında.

 20. Milli pedaqogika şəxsiyyətin formalaşmasında pedaqoji prosesin rolu haqqında.

 21. Milli pedaqogika xarakterin formalaşmasında şəxsi əməyin rolu haqqında.

 22. Ənənəvi və Milli pedaqogikada şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyətin, mühitin, pedaqoji prosesin və şəxsi əməyin qarşılıqlı təsiri məsələləri.

 23. Didaktika (təlim və təhsilin ümumi məsələləri) pedaqoji elmin tərkib hissəsi kimi.

 24. Elmi idrak və təlim arasında oxşar və fərqli cəhətlər.

 25. Təlimdə müxtəlif tərzlər və mənimsəmənin səviyyəsinə onların təsiri.

 26. Təhsilin bəzi ümumi məsələləri .

 27. Azərbaycanda ümumi təhsilin xüsusiyyətləri.

 28. Təhsilin məzmunu. Təhsil proqramı (Kurikulum), tədris planı, tədris fənni, tədris proqramı, dərslik və dərs vəsaitləri.

 29. Azərbaycanda təhsil sistemi və onun fasiləsizliyini təmin edən amillər.

 30. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri.

 31. Pedaqoji prosesin tərkib hissəsi olan təlim haqqında ənənəvi pedaqogikanın və Milli pedaqogikanın mövqeyi.

 32. Ənənəvi pedaqogikada və Milli pedaqogikada təlimin qanunauyğunluqları və qanunlarına münasibət.

 33. Ənənəvi pedaqogikada və Milli pedaqogikada təlim prinsipləri haqqında fərqli mövqelər.

 34. Ənənəvi pedaqogika və Milli pedaqogika təlimin mərhələləri haqqında.

 35. Yeni tədris mövzusunun qavranmasına xidmət edən üsullar.

 36. Yeni tədris mövzusunun başa düşülməsinə xidmət edən üsullar.

 37. Yeni biliklərin, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsinə və tətbiqinə xidmət edən üsullar.

 38. Bilik və bacarıqların möhkəmləndirilməsinə nəzarət, onların yoxlanılması və qiymətləndirilməsinə xidmət edən üsullar.

 39. Təlimin təşkili formaları və onlara verilən müasir tələblər.

 40. Pedaqoji prosesdə müəllimin öz psixoloji vəziyyətini tənzimləməsi ilə bağlı Milli pedaqogikanın fikirləri.

 41. Tərbiyənin mahiyyətinə və məqsədinə dair ənənəvi pedaqogikanın və Milli pedaqogikanın fərqli mövqeləri.

 42. Ənənəvi və Milli pedaqogika tərbiyədə ziddiyyət, qanunauyğunluq və qanun məsələləri haqqında.

 43. Ənənəvi pedaqogikada və Milli pedaqogikada tərbiyənin prinsiplərinə dair fərqli münasibətlər.

 44. Milli pedaqogikada mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsinin formalaşdırılması məsələləri.

 45. Tərbiyənin ümumi üsullarının Milli pedaqogikada qruplaşdırılması meyarları.

 46. Dünyagörüşünün formalaşdırılması haqqında Milli pedaqogikanın ideyaları.

 47. Ağıl tərbiyəsinin ümumi məsələləri.

 48. Dövlət müstəqilliyi şəraitində ideya-siyasi tərbiyə məsələləri.

 49. Milli pedaqogikada əxlaq tərbiyəsinin ümumi məsələləri.

 50. Milli pedaqogikada əmək tərbiyəsinin ümumi məsələləri.

 51. Fiziki tərbiyənin ümumi məsələləri.

 52. Estetik tərbiyənin ümumi məsələləri.

 53. Ekoloji tərbiyənin ümumi məsələləri.

 54. İqtisadi tərbiyənin ümumi məsələləri.

 55. Hüquq tərbiyəsinin ümumi məsələləri.

 56. Müəllimlərin təkmilləşdirilməsi və ixtisaslarının artırılması pedaqoji prosesə xidmət kimi.

 57. Dərsdənkənar və məktəbdənkənar təlim-tərbiyə işləri.

 58. Məktəbdaxili rəhbərlik pedaqoji prosesə xidmət kimi.

 59. Pedaqoji prosesin səviyyəsini yüksəltməkdə ictimai qurumların fəaliyyət xüsusiyyətləri.


Kafedra müdiri: p.f.d.,dos. N.Zeynalova

Azərbaycan Dillər Universiteti

Pedaqoji (ingilis dili və fransız dili) fakültəsi üzrə

Psixologiyadan Dövlət imtahanı mövzuları (2016/2017 tədris ili)

 1. Müasir psixologiyanın predmeti və tədqiqat metodları

 2. Fəaliyyət və onun mənimsənilməsi.

 3. Ünsiyyətin psixologiyası

 4. Ünsiyyətin interaktiv və perseptiv tərəfləri.

 5. Şəxsiyyət psixologiyası.

 6. Qrup psixologiyası

 7. Diqqət.

 8. Duyğu və qavrayış perseptiv proses kimi.

 9. Hafizə mnemik proses kimi.

 10. Təfəkkür intellektual proses kimi.

 11. Təxəyyül intellektual proses kimi.

 12. Şagird şəxsiyyətinin fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri.

 13. Şagird şəxsiyyətinin emosional-iradi xüsusiyyətləri.

 14. Yaş və pedaqoji psixologiyanın predmeti, vəzifələri və metodları.

 15. Məktəbəqədər yaş dövrünün psixologiyası

 16. Kiçik məktəblı yaşının psixologiyası

 17. İlk gənclik dövrünün psixologiyası

 18. Yeniyetməlik yaş dövrünün psixologiyası

 19. Tərbiyə psixologiyasının ümumi məsələləri.

 20. Şəxsiyyətin özünütərbiyəsinin psixoloji əsasları.

 21. Şagirdlərin əxlaq tərbiyəsinin psixoloji əsasları.

 22. Təlim psixologiyası haqqında anlayış.

 23. Öyrənməyə qabillik problemi və mənimsəmə.

 24. Öyrənmənin müvəffəqiyyətini təmin edən amillər

 25. Təlim prosesində motivasiya və tələbat sahəsinin formalaşması

 26. Pedaqoji fəaliyyətin və müəllim şəxsiyyətinin psixologiyası

 27. Müəllimin pedaqoji bacarıq və qabiliyyətləri

 28. Pedaqoji ünsiyyətin psixoloji xüsusiyyətləri.

 29. Psixoloji-pedaqoji xarakteristika

 30. Məktəb sinifinin kiçik qrup kimi xüsusiyyətləri


Psixologiya kafedrasının müdiri: psixo.f.d., dos.C.Q.Alıyev


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə