Azərbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tetYüklə 0,66 Mb.

səhifə1/26
tarix20.09.2018
ölçüsü0,66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


1

 

 AZƏRBAYCAN RESPUBL KASI TƏHS L NAZ RL Y  

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET  

«MAG STRATURA MƏRKƏZ » 

 

Ə

lyazması hüququnda  

Ağadadaşov Əlibəy  lham oğlu 

«Bank xidmətləri sferasında marketinqin tətbiqi» 

mövzusunda 

 

MAG STR D SSERTAS YASI 

 

 

xtisasın şifri və adı:           060408  –  «Marketinq» 

xtisaslaşmanın adı:           «Marketinq» 

 

 

Elmi rəhbər:                                                      Magistr proqramının rəhbəri: 

Dos. A.T. Məmmədov                                                Dos. A.S. Aşurov         

  (A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad)                                                                           (A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) 

 

 ___________________                                             ___________________ 

 

 

 

Kafedra müdiri:   .e.n. dos. T. .  manov   

     ________________________________ 

                                                 ( A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad)     

 

 

BAKI 2015 2

 

 MÜNDƏR CAT 

 

 

Səh. 


Giriş .................................................................................................................... I Fəsil. Bank marketinqi və onun tərkib elementləri ..................................... 

1.1. Bank xidmətlərinin xarakteristikası ........................................................ 1.2. Bank marketinqi: mahiyyəti və funksiyaları ........................................... 

18 

1.3. Bank marketinqi kompleksinin elemetləri .............................................. 26 

 

II Fəsil. Bank xidmətləri sferasında bank marketinqinin təşkilinin 

təkmilləşdirilməsi istiqamətləri ........................................................................ 

 

 34 

2.1. Ölkənin kommersiya banklarında marketinqin tətbiqi praktikası ........... 

34 

2.2. Bank məhsullarının qiymətinin müəyyən edilməsi ................................ 41 

2.3. Bank xidmətlərinin satışının təşkili və həvəsləndirilməsi ...................... 

55 

 

Nəticə və təkliflər ............................................................................................... 

 

74 stifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı ................................................................... 

78 


 

 

  

 

  

 

  

 

 
3

 

  

  Giriş 

Mövzunun aktuallığı. Bazar haqqında elm kimi marketinq nəzəriyyəsi və prak-

tikası  ölkəmizin  iqtisadiyyatında  geniş  yayılmamışdır  və  tətbiq  edilmir.  Bunun  bir 

sıra obyektiv və subyektiv səbəbləri vardır. Lakin, bu səbəblərə baxmayaraq, marke-

tinqin əsas məqsədi iqtisadi subyektlərinin maksimum effektli təsərrüfat fəliyyətinin 

təşkili olduğundan  ölkəmizin iqtisadi subyektlərinin fəaliyyətində marketinq prinsip-

lərinin tətbiqi probleminin həlli obyektiv reallıq olur.  

Ölkə iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidlə əlaqədar olaraq bir neçə on 

ildir  ki,  iqtisadi  ədəbiyyatda  marketinq  məhfumu  meydana  çıxmış,  buna  aid  tədqi-

qatlar aparılır, dərsliklər və monoqrafiyalar çap edilir.  nkişaf etmiş Qərb ölkələrində 

isə  marketinqdənistifadə  edilməsinin  böyük  bir  tarixi  vardır  və  bu,  “vəhşi”  istehsal, 

bazar münasibətlərindən “sivil” bazar münasibətlərinə keçidin təkamülü ilə əlaqədar-

dır.  Beləliklə,  marketinq  bazar  subyektləri  arasında  inkişaf  etmiş  və  tənzimlənən 

bazara xas olan xüsusi münasibətlərin əlahidə sistemidir. 

Marketinq istehsal və sosial sfera müəssisələrinin, bankların fəaliyyətinin bazar-

da baş verən prosesləri hərtərəfli nəzərə alan idarə edilməsi və təşkili sistemidir. Bank 

marketinqinin:  a)  bank  əməliyyatlarının  xidmətlərə  aid  olduğundan    xidmətlərin 

özəlliklərindən  irəli  gələn  spesifik  xüsusiyyətləri;  b)  bank  əməliyyatlarının  maliyyə 

xarakterli  olmasından  irəli  gələn  xüsusiyyətləri;  c)  həm  aktiv,  həm  də  passiv 

ə

məliyyatlar yerinə yetirməsindən və d) bank fəaliyyətinin həm bank riskləri, həm də müştəri  riskləri  ilə  əlaqəli  olmasından  irəli  gələn  bir  sıra  spesifik  xüsusiyyətləri 

vardır.  Buna  görə  də  bank  marketinqi  marketinqin  xüsusi  bir  sahəsidir.  Marketinq 

bankın  indi  və  gələcəkdə  qarşısında  duran  vəzifələrinin  həll  edilməsinə  yönəldilən 

sahibkarlıq fəlsəfəsi, strategiyası və idarəetmə metodudur. 

Bu gün bankların  fəaliyyətində  marketinqin  tətbiqinin, onun  fəaliyyətinin  mar-

ketinq prinsipləri əsasında təşkilinin və idarə edilməsinin zəruruliyi heç kimdə şübhə 

doğurmur. Qərb ölkələrinin bankların fəaliyyətində marketinq konsepsiyasının tətbiqi 

a) elmi-texniki tərəqqinin inkişafı (xüsusən də, elektronikanın, avtomatlaşdırmanın və 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə