Azərbaycan Respublikası Füzuli rayon Mərkəzi kitabxanası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Füzuli rayon mks nizaminin yanında özünü öyən olmaz, Nizami olan yerdə şairəm deyən olmazYüklə 157,51 Kb.
tarix26.11.2017
ölçüsü157,51 Kb.


Azərbaycan Respublikası Füzuli rayon Mərkəzi kitabxanası

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Füzuli rayon MKS


Nizaminin yanında özünü öyən olmaz,

Nizami olan yerdə şairəm deyən olmaz
http://i0.wp.com/www.moruq.net/wp-content/uploads/2013/12/nizami-gencevi.jpg

Bəşəriyyətin Azərbaycana bəxş etdiyi dahi şəxsiyyət

Nizami Gəncəvinin 875 illik yubileyi

münasibəti ilə hazırlanmış metodik məktub
Bakı – 2016

TƏRTİB EDƏN: İ.Şahbazova.

REDAKTOR: L.Xudaverdiyeva.

Sönməz günəşin hikmət dəryası: Nizami Gəncəvinin 875 illik yubileyi münasibəti ilə MKS-in kitabxanaları üçün hazırlanmış metodiki vəsaiti tərtib etdi; İ.Şahbazova; red. və burax. məsul L.Xudaverdiyeva; Füzuli rayon Mərkəzi kitabxanası Füzuli rayon MKS – Bakı ş, 2016-cı il.

© Füzuli rayon Mərkəzi kitabxanası Füzuli rayon MKS

Bakı – 2016

https://pp.vk.me/c622618/v622618020/2f849/1lshsglfokw.jpg

Biz Nizaminin, Xaqaninin, Nəsiminin, Füzulinin adlarını böyük iftixar hissi ilə çəkirik və onların əsərlərini oxuyaraq xalqımızın nə qədər dahi, müdrik və istedadlı xalq olduğunu bir daha dərk edirik. Eyni zamanda, dünya, bəşər qarşısında bununla fəxr edirik, öyünürük. Öyünməyə də haqqımız var. Çünki bu böyük insanlar nəinki bizim xalqımızı, bütün bəşəriyyəti, bəşər tarixini zənginləşdirən əsərlər yazmışlar.İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

GİRİŞ

Nizami Gəncəvi (İlyas Yusif oğlu) Azərbaycan xalqının dunyaya bəxş etdiyi ele bir incisidir ki, hələ neçə əsrlər bundan sonrada Nizamı irsini öyrənib təbliğ ediləcək.

Nizami ele bir duhadır ki, onun əsərləri hər dəfə oxuduqca, araşdırıldıqca hələ öyrənilməmiş işlənmış mövzular üzə cıxır.

Nizami öz dövrunun böyük şəxsiyyəti, şairi, yazıçısı, təbib, astranomu olmuşdur. Nizami iris hətta uşaq baxcalarında, orta məktəblərdə, ali məktəblərdə dərindən öyrənilməlidir. Nizaminin əsərləri kütləvi kitabxanalardada böyük oxucu kütləsi əhatəsində tətbliğ edilməlidir. Bu il Nizami Gəncəvinin 875 illiyi dövlət səviyyəsində keçiriləcək. Bu tədbirin möhtəşəm keçirilməsi üçün biz kitabxanacılarda bu yubleyə öz layiqli töhfələrimizi verməliyik.HƏYAT VƏ YARADICILIĞI

Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuş, bütün ömrü boyu orada yaşayıb yaratmış və 12 mart 1209-cu ildə Gəncədə vəfat etmişdir.

Nizami Gəncəvi təhsilini Gəncə mədrəsələrində almış, daha sonra şəxsi mütaliə yolu ilə o dövrün elmlərini mükəmməl öyrənmiş, xüsusən də Yaxın Şərq xalqlarının şifahi və yazılı ədəbiyyatına yaxından bələd olmuşdur. Ana dilindən başqa ərəb və fars dillərini də mükəmməl bilən şairin Yunan dili ilə də tanış olduğu, həmçinin qədim yunan tarix və fəlsəfəsini, astronomiya, tibb və həndəsə elmlərini yaxşı mənimsədiyi əsərlərindən aydın görünür. Təqribən 1169-1170-ci illərdə Dərbənd hökmdarı Seyfəddin Müzəffərin kəniz kimi hədiyyə göndərdiyi qıpçaq qızı Afaq ilə evlənmiş, 1174-cü ildə oğlu Məhəmməd anadan olmuşdur.

Nizami Gəncəvi yaradıcılığa lirik şeirlərlə başlamışdır. Əsərlərindən məlum olur ki, şair böyük divan yaratmış, qəzəl və qəsidələr müəllifi kimi şöhrətlənmişdir. Lakin Şərq təzkirəçilərinin 20 min beyt həcmində olduğunu qeyd etdikləri bu divandakı şeirlərin çox az hissəsi dövrümüzədək gəlib çatmışdır. Nizami Gəncəvi bütün yaradıcılığı boyu lirik şerlər yazmış, sonralar poemalarında irəli sürdüyü mütərəqqi ictimai-fəlsəfi fikirlərini ilk dəfə həmin şerlərində ifadə etmişdir.

Nizami Gəncəvi lirikası yüksək sənətkarlığı, məhəbbətə dünyəvi münasibəti, insan taleyi haqqında humanist düşüncələri ilə seçilir.

Lakin Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatı tarixinə məsnəvi formasında yazdığı 5 poemadan ibarət "Xəmsə" ("Beşlik") müəllifi kimi daxil olmuşdur. 1177-ci ildə bitirdiyi "Məxzənül-əsrar" ("Sirlər xəzinəsi") adlı ilk poeması şairə böyük şöhrət qazandırmışdır. Qələmə aldığı "Xosrov və Şirin" poemasını 1180-cı ildə bitirmiş və Məhəmməd Cahan Pəhləvana göndərmişdir. Cahan Pəhləvanın ölümündən sonra taxta çıxan Qızıl Arslan Gəncənin yaxınlığında öz çadırında şairlə görüşmüş və onun nəsihətlərini dinləmiş, şairə Həmdünyan adlı bir kənd bağışlamışdır. 1188-ci ildə Şirvan hökumdarı I Axsitan şairə "Leyli və Məcnun" mövzusunda bir əsər yazmağı sifariş etmişdir. Nizami Gəncəvi bundan boyun qaçırmaq istəsə də oğlunun təkidi ilə təklifi qəbul edib az müddətdə "Leyli və Məcnun" poemasını (Şərqdə ilk dəfə) yaratmışdır. 1196-cı ildə Əlaəddin Körpə Arslanın adına "Yeddi gözəl" əsərini, nəhayət, ömrünün sonlarına yaxın bütün ədəbi-estetik, ictimai-fəlsəfi görüşlərini yekunlaşdırdığı "İsgəndərnamə" (təqr. 1203) poemasını qələmə almışdır.

Nizami Gəncəvinin ilkin Şərq Intibahının zirvəsi olan yaradıcılığında dövrünün ən humanist, ümümbəşəri ictimai-siyasi, sosial və mənəvi-əxlaqi idealları parlaq bədii əksini tapmışdır.

Nizami Gəncəvi üçün şəxsiyyətin ən yüksək meyarı insanlıq idi. İrqi, milli və dini ayrı-seçkiliyi qətiyyətlə rədd edən bu şairin qəhrəmanları içərisində türk, fars, ərəb, çinli, hindli, zənci, yunan, gürcü və s. xalqların nümayəndələrinə rast gəlirik. Hümanist şair müxtəlif dinlərə mənsub bu qəhrəmanların heç birinin milliyətinə, dini görüşlərinə qarşı çıxmır. Onun qəhrəmanları ədalət, xalq xöşbəxtliyi, yüksək məqsədlər uğrunda mübarizə aparırlar. İnsan şəxsiyyətinə, insan əməyinə ehtiram şairin yaradıcılığının aparıcı mövzularındandır.

Nizami Gəncəvi həm də vətənpərvər idi. O, təsvir etdiyi bütün hadisələri Azərbaycanla əlaqələndirməyə, vətənin keçmiş günlərini tərənnüm etməyə çalışmışdır. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında vətən məhəbbəti doğma xalq yolunda qəhrəmanlıq ideyası ilə birləşir.

Nizami əsərlərini fars dilində yazmışdır. O, türk dilində yazmamasını "Leyli və Məcnun", əsərində özünə qüsur tutmuş, sonra "Yeddi gözəl"də bu məsələyə bir daha toxunmuşdur:

Dilçə şerimizdə olsa da kəsir,
Mənaca böyükdür ondakı təsir.

Nizami Gəncəvi
Nizami Gəncəvi Gəncədə anadan olub. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı hümanizm, yüksək sənətkarlığı ilə Zaqafqaziya, Yaxın Şərq xalqları (fars, tacik, hind, əfqan, kürd, türkmən, özbək, qazax, qırğız və s.) ədəbiyyatlarının inkişafına güclü təsir göstərmiş, dünya mədəniyyəti xəzinəsinə daxil olmuşdur.

Nizami Gəncəvinin əsərləri dünyanın bir çox xalqlarının dilinə tərcümə olunmuşdur. Əsərlərinin nadir əlyazma nüsxələri bir çox şəhərlərin (Moskva, Sankt-Peterburq, Bakı, Daşkənd,Təbriz, Tehran, Qahirə, İstanbul, Dehli, London, Paris və s.) məşhur kitabxana, muzey və əlyazmaları fondlarında qiymətli incilər kimi qorunub saxlanılır.

Gəncədə dəfn olunduğu yerdə Nizami Gəncəvinin möhtəşəm məqbərəsi ucaldılmışdır.


Nizami Gəncəvi öz ölməz beş poeması ("Sirlər xəzinəsi", "Xosrov və Şirin","Leyli və Məcnun", "Yeddi gözəl", "İsgəndərnamə") ilə dünya ədəbiyyatına tamamilə yeni bir poetik səs, nəfəs gətirmişdir. Nizaminin beş poeması sonralar "Xəmsə" ("Beşlik") adı altında birləşdirilmiş və bu adla da Yaxın və Orta Şərq xalqlarının ədəbiyyatlarında məşhur olmuşdur. Nizami məktəbinin bir çox ardıcılları ölməz ustad kimi "Xəmsə" yaratmaq arzusunda olmuş, ancaq bu arzuya az şair çatmışdır.

khamseh.jpg

Sirlər xəzinəsi
"Sirlər xəzinəsi" poeması "Xəmsə"nin birinci kitabıdır. Bu əsərdə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi qəddar şahları, hökmdarları ədalətli olmağa çağırmış, tənbəlləri, ikiüzlüləri tənqid etmiş, halal zəhmətlə yaşayan sadə adamlara öz yüksək məhəbbətini bildirmişdir.[5] Nizaminin ilk poeması "Sirlər xəzinəsi" (1174-1175) "Xəmsə"nin başqa hissələrindən fərqli olaraq vahid süjet xəttinə malik deyildir. Ancaq burada öz əksini tapan bir çox problemlərin təqdimində müxtəlif hekayə və rəvayətlərdən ustalıqla istifadə edilmişdir. Poema hər biri dini və etik mövzulardan ibarət ayrı-ayrı parçalardan təşkil olunmuş 20 başlıqdan ibarətdir. Hər bir başlıq şairin özünə xitabı ilə bitir[6]. Şair poemadakı hadisələri adil və nadan hökmdara bağlamış olur və onu bir növ gördüyü işlərinin çavabsız qalmayacağı ilə agah etməyə çalışmışdır. Nizaminin ideal həyat, cəmiyyət sorağında olduğu, insanları sosial təbəqəsindən asılı olmayaraq mənəvi təmizliyə çağırdığı poema boyu göstərilir və təbliq olunur. Bir neçə başlıqda o bilavasitə ədaləti, haqqı unutmamaqları üçün hökmdarlara səslənir.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/khamseh_nizami_001.jpg/200px-khamseh_nizami_001.jpg

Xosrov və Şirin


"Xosrov və Şirin" (خسرو و شيرين Khusraw o Shīrīn) (1180) — Nizami Gəncəvinin "Xəmsə" toplusuna daxil olan ikinci əsəridir. "Xosrov və Şirin" poeması Nizaminin romanik əsərlərinin, yəni əsasında roman süjeti duran bitkin obrazlar qalereyasına malik poemalarının birincisidir. Əsərin mövzusu İran Sasani hökmdarları sülaləsinin tarixindən götürülsə də, şairin bir çox problemlərin təqdimində öz doğma mühitinin hadisə, şəxsiyyət və problemlərindən çıxış etməsi şübhə doğurmur.

Şair bu əsərində məhəbbətin böyüklüyünü, insan ağlını, düşüncəsini tərənnüm edərək əsrlərlə unudulmayan bədii surətlər, ədəbi qəhrəmanlar yaratmışdır. Bu qəhrəmanlar sırasında dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin gözəl incisi olan Şirin öndə durur. Böyük mütəfəkkir şair bu poemasında həm də Şərq ədəbiyyatında ilk dəfə olaraq əmək adamını - Fərhad surətini dərin məhəbbətlə qələmə almış, onu həm əmək, həm də eşq fədası kimi şahlara nümunə göstərmişdir.

"Xosrov və Şirin" poemasının quruluşu da çox maraqlı və orijinaldır. Əsər bütün orta əsr poemaları kimi minacat, nət, kitabın yazılması səbəbi, Toğrul Arslan, Azərbaycan Atabəylər dövlətinin hökmdarı Məhəmməd ibn Eldəgiz Cavan Pəhləvan və onun qardaşı Qızıl Arslanıntərifi, eşq haqqında şairin mülahizələri kimi giriş fəsillərlə başlanır. Bütün bunlardan sonra əsərin məzmunu gəlir. Hadisələr Xosrovun atası Hürmüzün hakimiyyətinin təsviri ilə başlayır. Xosrovun doğulması, böyüməsi, Hürmüzün ədaləti və s. təhkiyə tərzində verilir. Sonra Şapur Şirin haqqında danışır. Mükalimələr, deyişmələr, Xosrovla Şirinin umuküsüsü və s. çox maraqlı və təbii şəkildə, bir çox hallarda musiqi məclislərində, çalğıçıların nəğmələrində canlandırılır. Hər iki aşiqin məhəbbət yolundakı iztirabları, qarşılaşdıqları maneələr, meydana çıxan əngəllər və s. əsəri daha da maraqlı edir, oxucunun həyəcanını artırır. Poema həcmli olub, özündə bir neçə janrı birləşdirdiyi üçün mürəkkəb qurluşu ilə seçilir. Əsərdə alleqorik təsvirlər ruhun tanrıya istiqamətləndiyini göstərir. Lakin təsvirlər o dərəcədə canlıdırlar ki, ehtiyatı əldən verən oxucu bunu anlamayaraq, əsəri xalis bir sevgi romanı kimi qavramış olur.

Poemadakı hadisələr İran taxtına aid olub, Firdovsinin "Şahnamə" poemasından götürülmüşdür. Əsərin qəhrəmanı tarixi şəxsiyyət olub, süjeti isə tarixi olmuş hadisələrə əsaslanır. Nizami bu mövzunu ilk dəfə yazılı ədəbiyyata gətirən Firdovsini xatırlayır, sələfindən fərqləndiyini, qədim tarixlə bağlı olan bu məşhur mövzunu tamamilə yeni bir tərzdə işlədiyini bildirir:


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/nizami_-_khusraw_discovers_shirin_bathing_in_a_pool.jpg/200px-nizami_-_khusraw_discovers_shirin_bathing_in_a_pool.jpg


Leyli və Məcnun


"Leyli və Məcnun" "Xəmsə"nin üçüncü poemasıdır. Nizami Gəncəvi bu qədim məhəbbət əfsanəsinə ustad qələmilə bəzək vurmuş, onu bədii yüksəkliyə qaldırmışdır. Şairin yaratdığı bu məhəbbət dastanı dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin ən qiymətli incisinə çevrilmişdir. Nizaminin "Leyli və Məcnun" poeması 1188-ci ildə yazılmışdır. Şirvan hökmdarı Əxistanın sifarişi ilə yazılmış "Leyli və Məcnun" poemasında Nizami Yaxın və Orta Şərq xalqları arasında geniş yayılmış məhəbbət əfsanəsini ilk dəfə ədəbiyyata gətirmiş, vicdan və sevgi azadlığı haqqında ölməz bir dastan yaratmışdır. Şair qadın hüquqsuzluğundan, qadının əşya kimi satılıb alınmasından, feodal adət-ənənələrindən söhbət açır, insan adını uca tutmağa, ali məqsədlərə qulluq etməyə, mərd və mübariz olmağa çağırır.

Nizami Leyli və Məcnun haqqındakı xırda və pərakəndə, quru və bədii cəhətdən sönük olan müxtəlif rəvayətləri böyük ustalıqla birləşdirmiş, demək olar ki, heç nəyi atmamış, lakin sənətin sərt qanunu əsasında onu sistemə salıb, kədərli və əzəmətli bir söz abidəsi yaratmışdır. Böyük söz ustası mövzunun imkanlarından istifadə edərək həyat, insanlar, onların əxlaqı, rəftarı, əməlləri barədə narahat düşüncələrini qələmə almışdır. Nizami insan və zaman probleminə, bu problemin ayrı-ayrı cəhətlərinə poemada dönə-dönə toxunur. Dahi şair doğru qeyd edir ki, insanda hələ nöqsanlar vardır. Bununla bərabər, o, insanı yaxşılığa, gözəlliyə səsləyir. Yaxşı sözü yaman sözdən üstün tutan şair zamanın eyiblərini də çəkinmədən romantik bir pafosla dilə gətirir.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/layla_and_majnun2.jpg/800px-layla_and_majnun2.jpg

Yeddi gözəl


Yeddi gözəl (farsca: Həft Peykər – هفت پیکر) — Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin "Xəmsə" toplusuna daxil olan əsərlərdən biridir. Nizami Gəncəvi bu əsəri 1197-ci ildə tamamlamış və onu Marağa hakimi Ələddin Körpə Arslana ithaf etmişdir. Poemanın mövzusu qədim İran tarixindən götürülmüşdür. Əsərdə təsvir olunan hadisələrinmərkəzində Sasanilər sülaləsinin beşinci hökmdarı Bəhram Gur dayanır. Şair əsərdə onun həyatını əks etdirmək adı altında, öz dövrü haqqında kəskin tənqidi fikirlər, romantik düşüncələr dolu bir əsər yaratmışdır. "Yeddi gözəl" adı rəmzi məna daşıyır. Lakin əsərə verilən bu romantik addan düzgün nəticə çıxarmaq lazımdır. Burada söhbət təkcə Bəhramın gözəllərlə əylənməsindən getmir, şairi düşündürən hökmdar və xalq problemi bu poemanın da mərkəzi xəttini təşkil edir. Bəhram ölkəni idarə etməyi əmək adamlarından çobandan öyrənib. O, fitnənin sözləri qarşısında öz səhvini başa düşüb haqsız hərəkətlərindən peşman olur. Şair ölkənin abadlaşması, xalqın firavan yaşaması üçün hökmdarı ədalətli olmağa, xalqa arxalanmağa çağırır.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/nizami_yeddi_g%c3%b6zel.jpg/180px-nizami_yeddi_g%c3%b6zel.jpg

İsgəndərnamə


İsgəndərnamə (fars. اسکندرنامه‎) — Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin "Xəmsə" toplusuna daxil olan əsərlərindən sonuncusudur. Poemanın 1200-1203-cü illər arasında yazıldığı ehtimal edilir. Şairin lirik şeirlərində və digər poemalarında qaldırdığı ictimai problemlər bu əsərdə tam bədii əksini tapmışdır.

İyirmi min misraya yaxın olan "İsgəndərnamə" poeması iki hissədən ibarətdir: birinci hissə "Şərəfnamə", ikinci hissə "İqbalnamə" adlanır. "Şərəfnamə" Azərbaycan Atabəylərindən Nüsrətəddin Əbubəkr ibn Məhəmmədə, "İqbalnamə" isə Mosul hakimi Məlik İzzəddinə ithaf edilmişdir. "Şərəfnamə" Abdulla Şaiq, "İqbalnamə" isə Mikayıl Rzaquluzadə tərəfindən fars dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir.

Nizami bu poemanı yazarkən qədim dünyanın ən böyük sərkərdələrindən Makedoniyalı İsgəndəri öz əsəri üçün qəhrəman seçmiş, onun haqqında müxtəlif mənbələrdən material toplamış, onları öz həyat idealına istək və arzularına uyğun şəkildə işləyib möhtəşəm bir sənət əsəri yaratmışdır. İsgəndər bir imperator, peyğəmbər, filosof olduğu qədər də, bir aşiqdir. Onun hər hansı hərbi və siyasi qələbəsi belə mütləq könülə aid bir eşqin qələbəsi bir toyla tamamlanır.

İsgəndərnamə poeması Nizaminin həcmcə ən böyük və son əsəridir. 60 illik yaradıcılıq təcrübəsindən sonra yazılmış həmin poemanı şair heç kimdən sifariş almadan, öz arzusu ilə yazmışdır. Əsərin qəhrəmanını o, tarixi bir şəxsiyyət, müharibələr aparmış işğalçı fateh kimi deyil, bədii obraz kimi canlandırmışdır. İki hissədən ibarət olan poemada müəllif əvvəlki əsərlərdə təsvir etdiyi bir sıra fikir və düşüncələrini ümumiləşdirmişdir. Nizami mərd, iradəli, ağıllı və bacarıqlı Bərdə hökmdarı Nüşabə obrazını yaratmaqla yeni tipli dövlət başçısından, ədalətli quruluşdan söhbət açmışdır. Bu əsərdə Nizaminin məqsədi müharibələrin təfsilatı deyil, yunanların şərq mədəniyyətlərilə tanışlığı və bu yolla iki mədəniyyətin sintezləşməsidir. İsgəndər yanındakı filosofların təkidləri ilə dəri üzərində yazılmış "Avesta" mətnlərini Yunanıstana göndərərək tərcümə edilib öyrənilməsini tövsiyə edir. İsgəndər Nizaminin yazdığına görə öz vətənində görmədiyi bir çox mədəniyyət və cəmiyyətlərlə bağlı real hadisələrə həyatın möcüzələri kimi baxır. O, yol boyu müxtəlif ölkə, xalq və mədəniyyətlərlə üzləşir, hind çarbaklarının təlimlərilə tanış olur, şimala doğru qayıdarkən almaz çölünə gəlib çıxır, əsgərlər almaz parçalarını yığıb torba-torba özlərilə daşıyırlar. Əsərdə ən əhəmiyyətli mədəni hadisə İsgəndərin "başçısızlar" ölkəsinə gəlib çıxmasıdır. O, buradakı insanların həyatı, düşüncəsi, bərabərliyə əsaslanan ictimai idarə üsulunu gördükdə heyrət edir. Nəhayət İsgəndər şimal zülmətində dirilik suyunun olması xəbərini eşidir və oraya yol tapmaq istəyir. Əbədi həyat vasitələrinin axtarışı ən qədim mədəniyyətlərdə, həmçinin şumer dastanlarında mövcud olmuşdur. Şumer dastanında da ölümsüzlük çarəsi şərqdə, ehtimal ki, Xəzər və ya Urmiya gölündəki adaların birində axtarılır. Onun çarəsini bu adanın sakini Uminanitdin bilir. Zərdüştilik inancına görə isə ölümsüzlüyün dərmanı "Hoym" bitkisidir.

İsgəndər Xızır peyğəmbərlə zülmətə gedərkən yolu azır, Xızır isə əbədiyyət suyunu tapıb içir və bu haqda İsgəndərə xəbər verir. Beləliklə, İsgəndər Yunanıstanda deyil, şərqə səyahətləri dövründə görüb öyrəndiyi şərq mədəniyyətləri, şərq elmi-fəlsəfi dünyagörüşü nəticəsində əqli təkamülün zirvəsi olan peyğəmbərlik məqamına yüksəlir. Bu cəhətdən "İsgəndərnamə" Nizaminin bədii-fəlsəfi yaradıcılığında son kamil intibah əsəridir.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/iskender.jpg/200px-iskender.jpg

Dünya səviyyəsində tanınması
20 Aprel 2012-ci ildə İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi və Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyinin iştirakı ilə Roma şəhərindəki məşhur “Villa Borghese” parkında Nizami Gəncəvinin abidəsinin açılışı olub. Abidənin açılışında Neapol Şərqşünaslıq Universitetinin professoru Mineli Bernardini çıxış edərək Nizami Gəncəvinin yaradıcılığını yüksək qiymətləndirib və Azərbaycanın Gəncə şəhərində dünyaya göz açan dahi şairin əsərlərini bütün dövrlər üçün əvəzsiz xəzinə adlandırıb. Professor bildirmişdir ki, dahi Nizaminin yaradıcılığı Azərbaycan xalqına xidmət etməklə yanaşı, digər xalqlar üçün də böyük əhəmiyyət daşıyır. “Nizamini İtaliyada da yaxşı tanıyırlar”, - deyən alim xalqımızın dahi oğlunun əsərlərinin italyan dilinə tərcümə edildiyini və sevildiyini, onun bütün yaradıcılığının bəşəri əhəmiyyət daşıdığını diqqətə çatdırib.


İlk Avropa oyunlarinda Dahi Şair Nizami Gəncəvinin eserleri bir bir numayiş etdirildi.
http://1.bp.blogspot.com/-yrcen2tjllq/vxvx8ofy8ai/aaaaaaaaco8/ndvnmwvs484/s320/europeangames05.jpg
Açılış mərasimində şairin Yeddi gözəl, Leyli və Məcnun, Xosrov və Şirin əsərlərindən ibarət səhnə canlandırıldı ki, şübhəsiz tariximizin bütün dünyaya tanıdılmasında böyük rol oynadı.
http://2.bp.blogspot.com/-u5wjhi4zz28/vxvxxpse9fi/aaaaaaaacns/dl3xy7hhl-a/s1600/3bjzvrkihk2naivfnxjgwbnxtrjca3dc.jpg

Görkəmli şəxsiyyətlərin Nizami Gəncəvi haqqında söylədikləri:

1. “Azərbaycana, Azərbaycan xalqına təkcə Nizami Gəncəvi kimi dahi bir şəxsiyyət bağışladığına görə Gəncə torpağı, Gəncə xalqı, gəncəlilər əbədi minnətdarlığa layiqdirlər”.

Heydər Əliyev ümummilli lider


2.“Nizami Gəncəvi ümumbəşəri mahiyyət daşıyan, ecazkar poetik qüvvəyə malik yaradıcılığı ilə Şərq bədii təfəkkürünü elmi-fəlsəfi fikirlərlə zənginləşdirmiş və şeiriyyəti görünməmiş yüksəkliklərə qaldırmışdır. Mütəfəkkir şairin məşhur “Xəmsə”si insanlığın mənəvi sərvətlər axtarışının zirvəsində dayanaraq, dünya ədəbiyyatının şah əsərləri sırasında layiqli yer tutur....” İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

3. Nizami bir fildir, yox bərabəri, Söz incisi ondan aldı dəyəri, Gəncədə olsa da aramı onun, Xəzinələr üstədir məqamı onun.

Ə. Nəvai 4. Nizaminin parlaq və tərifəlayiq kamilliyinin izahata ehtiyacı yoxdur. Çünki heç kimin onun qədər xoş və incə mənalar saçmağa qüdrəti ola bilməz, bu, insan nəslinin imkanları xaricindədir. Cami

5. Şeyx Nizami böyük şairlərdən birisi olub. Onun kimi fəsih, rəvantəb və şirinzəban şair dünya üzərinə az gəlibdir. Heç bir şair o lətafət və zəriflikdə söz deməyibdir... F.Köçərli 6. Dünya dühalarının birinci cərgəsində duran Nizamini biz qabaqcıl düşüncənin və əxlaqın müjdəçisi kimi əzizləyirik. N.Tixonov 7. Bəşəriyyətin böyük oğlu, Azərbaycan xalqının coşqun ilhamlı nəğməkarı N. Gəncəvinin qarşısında baş əyirəm. Ç.Aytmatov 8. Azərbaycan xalqının şərəfi və iftixarı olan Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatında elə nəhəng simalardan biridir ki, onun yaradıcılığı bəşəriyyətin bədii təfəkkür salnaməsinin qızıl fonduna daxildir. M.İbrahimov 9. Həkimi-mənəvi Şeyx Nizami Gəncəvinin böyüklüyünü və fəzilətlərini söyləməkdə dil acizdir. Zərifliyi, söz və söhbətilə məclis bəzəməkdə, ümumun rəyincə onun misli olmamışdır. A.Bakıxanov 10. Nizaminin bilik və kamalda böyüklüyü o dərəcədədir ki, yazmaqda qələm, söyləməkdə dil acizdir. Onun sözündə şirinlik, məlahət və gözəllik var. Odur ki, kamal sahibləri onu sevirlər. Dövlətşah Səmərqəndi

11. Sənsən əbədiyyət dediyim sevgili dildar, Daşlarda, çiçəklərdə, ürəklərdə adın var. Aydanmı, günəşdənmi yarandın, de nədən sən? Xalqın gözü də, qəlbi də, vicdanı da sənsən! Səməd Vurğun

ƏSƏRLƏRİ

Latın qrafikası ilə

Günəş diyarı : "Xəmsə"dən hekayətlər, əfsanələr və rəvayətlər / 1141-1209. - Bakı : Ayna Mətbu Evi, 2002. - 92 s. Xəmsə : Poeziya. - Bakı : Turan Nəşrlər Evi, 2002. - 312 s. Xosrov və Şirin . - Gəncə : [s. n.], 2011. - 232 s. Xosrov və Şirin : Poema - Bakı : Adiloğlu, 2011. - 388 s. Xosrov və Şirin : Poeziya . - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 320 s. İskəndərnamə. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 552 s. - (Azərbaycan Ədəbiyyatı). Xosrov və Şirin : Poeziya. - Bakı : Lider nəşriyyatı, 2004. - 392 s. - (Klassik Azərbaycan Ədəbiyyatı). - Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə nəşr olunur. İsgəndərnamə. Şərəfnamə : Poeziya. - Bakı : Lider

nəşriyyatı, 2004. - 432 s. - (Klassik Azərbaycan Ədəbiyyatı). - Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə nəşr olunur.

İskəndərnamə. İqbalnamə : Poeziya. - Bakı : Lider nəşriyyatı, 2004. - 256 s. - (Klassik Azərbaycan Ədəbiyyatı). - Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə nəşr olunur. İskəndərnamə. - Gəncə : [s. n.], 2011. - 388 s. İskəndərnamə. - Bakı : Adiloğlu, 2011. - 663 s. - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamına əsasən nəşr olunur. Leyli və Məcnun : poema. - Bakı : Lider nəşriyyatı, 2004. - 288 s. ; 20 sm. - (Klassik Azərbaycan Ədəbiyyatı). - Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə nəşr olunur. Leyli və Məcnun : poeziya. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 240 s. - (Azərbaycan ədəbiyyatı). Leyli və Məcnun. - Gəncə : [s. n.], 2011. - 164 s.

Leyli və Məcnun : poema. - Bakı : Adiloğlu, 2011. - 280 s. - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli

sərəncamına əsasən nəşr olunur. Lirika. Poemalar : Qəzəllər, qəsidələr, rübailər, "Sirlər xəzinəsi", "Yeddi gözəl - Bakı : İdeal-Print, 2011. - 800 s. Lirika : poeziya - Bakı : Lider nəşriyyatı, 2004. - 160 s. - (Klassik Azərbaycan Ədəbiyyatı). - Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə nəşr olunur. Poemalar. I kitab : ixtisarla. - Bakı : Maarif, 2002. - 240 s. - (Məktəb kitabxanası). Poemalar. II kitab : ixtisarla. - Bakı : Maarif, 2002. - 212 s. - (Məktəb kitabxanası). Sirlər xəzinəsi : poema. - Bakı : Adiloğlu, 2011. - 208 s. Sirlər xəzinəsi : poeziya. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 168 s. - (Azərbaycan ədəbiyyatı).

Sirlər xəzinəsi. - Gəncə : [s. n.], 2011. - 124 s. Sirlər xəzinəsi : poema. - Bakı : Lider nəşriyyatı, 2004. - 264 s. - (Klassik Azərbaycan Ədəbiyyatı). - Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə nəşr olunur. Yeddi gözəl. - Gəncə : [s. n.], 2011. - 196 s. Yeddi gözəl : Poema. - Bakı : Adiloğlu, 2011. - 328 s. - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamına əsasən nəşr olunur. Yeddi gözəl : poeziya. - Bakı : Lider nəşriyyatı, 2004. - 335 s. - (Klassik Azərbaycan Ədəbiyyatı). - Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə nəşr olunur. Yeddi gözəl : Poeziya. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 280 s. -

(Azərbaycan ədəbiyyatı).

KİTABLARDA Bərdənin tərifi : “İsgəndərnamə” poemasından parça // El bilir ki, sən mənimsən... : şeirlər. - Bakı : Təhsil, 2013. – S.3-5 s. - (Məktəb kitabxanası).

Qəzəllər // Türk xalqları şeiri. - Bakı : Çaşıoğlu, 2008. – S.53-55. - (Dünya Ədəbiyyatı). ƏSƏRLƏRİ Kiril qrafikası ilə Xəmsə : poemalardan parçalar . - Bakı : Gənclik, 1981. - 276 s. İsgəndərnamə : İqbalnamə : poema. - Bakı : Azərb. SSR EA, 1967. - 279 s. İsgəndərnamə : II hissə. İqbalnamə. Parçalar. - Bakı : Azərnəşr, 1940. - 64 s. Qəzəllər. - Bakı : Azərb. Dostluq cəm-ti, 1991. - 110 s. Qəzəllər. - Bakı : Azərnəşr, 1973. - 60 s. Leyli və Məcnun. - Bakı : Azərb. SSR EA, 1959. - 278 s. Lirik şeirlər, fəsillər, hikmətli sözlər, nəsihətlər. - Bakı : Gənclik, 1976. - 167 s. Lirika: şeir. - Bakı : Gənclik, 1980. - 96 s. Nizami lirikasından nümunələr. - Bakı : Elm, 1985. - 640 s. Nizami Gəncəvi 850 : qəzəllər / red. Ağasəfa ; rəs. A. Seyidzadə. - Bakı : Azərb. Dostluq cəm-ti, 1994. - 110 s. Poemalar : ixtisarla. - Bakı : Maarif, 1985. - 268 s.

Poemalardan parçalar. - Bakı : Uşaqgəncnəşr, 1954. - 197 s. Sirlər xəzinəsi : poema. - Bakı : Yazıçı, 1981. - 196 s. Sirlər xəzinəsi : poema . - Bakı : Azərnəşr, 1953. - 164 s. Yeddi gözəl : Poema . - Bakı : Uşaqgəncnəşr, 1946. - 98 s. KİÇİKYAŞLI UŞAQLAR ÜÇÜN Latın qrafikası ilə Fitnə və Bəhram şah. - Bakı : Altun Kitab, 2013. - 23 s. - (Altun klassika : 6-9 yaş Fitnə. - Bakı : Təhsil, 2009. - 10 s. - (Məktəb kitabxanası). İskəndər və çoban. - Bakı : Letterpress, 2011. - 12 s. Mahanın nağılı = Məğrib gözəlinin hekayəti : nağıl. - Bakı : Aspoliqraf, 2010. - 15 s. - (Məktəb kitabxanası). Kiril qrafikası ilə

Bizans gözəlinin hekayəti. - Bakı : Gənclik, 1983. - 12 s.

Fitnə . - Bakı : Gənclik, 1978. - 16 s.

İlin fəsilləri. Əsərlərindən alınmış təbiət təsvirləri / işləyəni Mir Cəlal. - Bakı : Gənclik, 1973. - 12 s.

İran gözəlinin hekayəti. - Bakı : Gənclik, 1983. - 15 s. k. İsgəndər və çoban : şeir / Nizami Gəncəvi ; işləyəni M. Seyidzadə ; red. F. Alışanova. - Bakı : Gənclik, 1969. - 11 s.

Kərpickəsən qocanın bir cavanla hekayəti. - Bakı : - Bakı : Gənclik, 1989. - 20 s.

Məğrib gözəlinin hekayəti. - Bakı : Gənclik, 1982. - 18 s. Nuşirəvanla vəziri və bayquşların söhbəti. - Bakı : Gənclik, 1989. - 98 s.

Sehirli üzük. - Bakı : Gənclik, 1971. - 15 s.

Simnar : kiçik yaşlı uşaqlar üçün. - Bakı : Azərnəşr, 1964. - 14 s.

Slavyan gözəlinin hekayəti : hekayə. - Bakı : Gənclik, 1986. - 10 s.

DÖVRİ MƏTBUATDA

Oğlum Məhəmmədə nəsihət : Nizami Gəncəvi // Savalan. - 2011. - 18-20 oktyabr. - № 51. - S. 3.

Qulluqçu və quduz itlər : Nizami Gəncəvidən // Göyərçin. - 2011. - № 3. - S. 4,5.

"İsgəndərnamə"dən : poemadan bir parça // Ədəbiyyat qəzeti. - 2013. - 1 fevral. - № 4. - S. 3.

ELEKTRON RESURSLAR

Amanova S. B. Gəncə xəzinəsi. - Bakı : Təhsil, 2010. - 20 s : rəngli foto, il.; 1 el. opt. disk (CD-DA) ; - Biblioq.: s. 20. - "Gəncə xəzinəsi" köməkçi dərs vəsaitidir. - - (qutuda). Amanova S. Gəncə xəzinəsi [Elektron resurs] : Nağıl / S. B. Amanova ; komp. qraf. F. Əliyev. - Elektron mətn. - Bakı : İnnovativ Tədris Mənbələri (İTM) QSC, 2013. - 1 el.opt. disk (CD-DA) : rəngli, səsli ; 12 sm. - "Gəncə xəzinəsi" köməkçi dərs vəsaitidir. - (qutuda). Xosrov və Şirin [Elektron resurs] : poeziya. - Elektron mətn. - Bakı : İnnovativ Tədris Mənbələri (İTM) QSC, 2012. - 1 el. opt. disk (CD-ROM) : ağ-qara : il. - (Nizami layihəsi). - (qutuda). İskəndərnamə [Elektron resurs] : poeziya. - Electron mətn. - Bakı : İnnovativ Tədris Mənbələri (İTM) QSC, 2012. - 1 el. opt. disk (CD-ROM) : portr. - (Nizami layihəsi). - (qutuda). Sirlər xəzinəsi [Elektron resurs] : poeziya. - Electron mətn. - Bakı : İnnovativ Tədris Mənbələri (İTM) QSC, 2012. - 1 el. opt. disk (CD-ROM) : birrəngli . - (Nizami layihəsi). - (qutuda). Yeddi gözəl [Elektron resurs] : poeziya. - Elektronik mətn. - Bakı : İnnovativ Tədris Mənbələri (İTM) QSC, 2012. - 1 el. opt. disk (CD-ROM) : portr. - (Nizami layihəsi). - (qutuda). Leyli və Məcnun [Elektron resurs] : poeziya. - Elektron mətn. - Bakı : İnnovativ Tədris Mənbələri (İTM) QSC, 2012. - 1 el. opt. disk (CD-ROM) : ağ-qara. - (Nizami layihəsi). - (qutuda).

Leyli və Məcnun [səs yazısı] : Poeziya / Nizami Gəncəvi. - Bakı : "Avrasiya" Fondunun maliyyə dəstəyilə Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyətinin Bakı Tədris Müəssisəsinin Səsyazma studiyası, 2004. - 7 ak. - (Danışan kitabxana silsiləsindən).

XARİCİ DİLLƏRDƏ

Khamseh : miniatures / Nizami Gandjavi ; auteur du texte Dj. Hassanzade ; comp.: P. Ismayilova, U. Aliyeva, A. Mammadova ; traduit par Schnellübersetzer GMBH ; Fondation Heydar Aliyev. - Baku : Tschaschioglu, 2014. - 232 p. - fransız dilində. - Portrait de Nizami Ganjavi par: Elmira Chakhtakhtinskaya.

Khamsa [Graphic] : miniatures. - Baku : Chashioglu, 2013. - 232 p. : col.pic., portrait.

Leyli et Madjnoun [Graphique]. - Bakou : Tschaschioglu, 2014. - 10 peinture : illustrations en couleur. - (Khamseh). - fransız dilində. - Portrait de Nizami Gandjavi par: Chaktakhtinskaya Elmira. - (dossier)

Les sert beautés [Graphique]. - Bakou : Tschaschioglu, 2014. - 10 peinture : illustrations en couleur . - (Khamseh). - fransız dilində. - Portrait de Nizami Gandjavi par: Chaktakhtinskaya Elmira. - (dossier)

Iskendernameh [Graphique]. - Bakou : Tschaschioglu, 2014. - 10 peinture : illustrations en couleur ; 20 centimètre. - (Khamseh). - fransız dilində. - Portrait de Nizami Gandjavi par: Chaktakhtinskaya Elmira. - (dossier)

Khosrow et Chirin [Graphique]. - Bakou : Tschaschioglu, 2014. - 10 peinture : illustrations en couleur. - (Khamseh). - fransız dilində. - Portrait de Nizami Gandjavi par: Chaktakhtinskaya Elmira. - (dossier)

Les chansons et les romances [Ressource électronique. - Informatique. - Bakou : Tschaschioglu, 2014. - 2 Disque optique électronique(CD-DA) ; 12 cm. - fransız dilində. - (album)

Roubais . - Baku : Tschaschioglu, 2013. - 56 p. : ill. - fransız dilində. - Portrait de Nizami Ganjavi par: Elmira Chakhtakhtinskaya.

Nizami Gandjavi. Tresorerie des mysteres [Graphique]. - Bakou : Tschaschioglu, 2014. - 10 peinture : illustrations en couleur. - (Khamseh). - fransız dilində. - Portrait de Nizami Gandjavi par: Chaktakhtinskaya Elmira. - (dossier)

HAQQINDA

KİTABLARDA Latın qrafikası ilə

Əsgərli F. Nizami Gəncəvi // Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı : dərs vəsaiti - Bakı : ADPU, 2012. – S.103-110.

Məmmədov Z. Nizami Gəncəvi // Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi. - Bakı : Şərq-Qərb, 2006. – S.161-171. - (Azərbaycan dili və tarixi). - Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə nəşr olunur. Nizami Gəncəvi // Azərbaycan fəlsəfə tarixi. I cild. – B.:

Elm, 2014. – S.276-289. Pirsultanlı S. P. Nizaminin həyatı ilə bağlı rəvayətlər // Azərbaycan əfsanə və rəvayətlərinin ədəbi abidələrimizlə müqayisəli tədqiqi. - Bakı : Nurlan, 2007. – S. 196-204. Pirsultanlı S. P. Rəvayətlərdən “Sirlər xəzinəsi”nə gedən izlər // Azərbaycan əfsanə və rəvayətlərinin ədəbi abidələrimizlə müqayisəli tədqiqi. - Bakı : Nurlan, 2007. – S.204-219. Pirsultanlı S. P. Əfsanə və rəvayətlərlə süslənmiş eşq dastanı // Azərbaycan əfsanə və rəvayətlərinin ədəbi abidələrimizlə müqayisəli tədqiqi. - Bakı : Nurlan, 2007. – S.219-253. Pirsultanlı S. “Leyli- Məcnun” və nakam məhəbbət rəvayətləri // Azərbaycan əfsanə və rəvayətlərinin ədəbi abidələrimizlə müqayisəli tədqiqi. - Bakı : Nurlan, 2007. – S.253-259. Pirsultanlı S.P. “Yeddi gözəl”in rəvayət qaynaqları // Azərbaycan əfsanə və rəvayətlərinin ədəbi abidələrimizlə müqayisəli tədqiqi. - Bakı : Nurlan, 2007. – S.259-273.

Pirsultanlı S.P. “İsgəndərnamə”nin əfsanə və rəvayət motivləri // Azərbaycan əfsanə və rəvayətlərinin ədəbi abidələrimizlə müqayisəli tədqiqi. - Bakı : Nurlan, 2007. – S.273-295.

Poeziya dünyasının dahisi : Metodik vəsait / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Milli Kitabxanası ; red.: K. M. Tahirov, G. Səfərəliyeva ; tərt. ed. M. Məmmədov. - Bakı : M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2012. - 64 s. - Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 870 illik yubileyinə həsr edilir.

Rəsulzadə M. Ə. Əsərləri - Bakı : Qələm , 2013. - 464 s. - Bu kitaba daxil edilmiş Məmməd Əmin Rəsulzadənin 4 əsərindən biri də "Azərbaycan şairi Nizami" əsəridir. Adından bəlli olduğu əsər kimi şair Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığına həsr edilib.

Rza R. Yüksək eşqin böyük heykəli : Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poeması haqqında // Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə. V c. - B. : Öndər, 2005. - S. 118-122.

KİTABLARDA

Kiril qrafikası ilə

Araslı H. Şairin həyatı. – B.: Gənclik, 1967. – 188 s.

Abbasov Ə.Nizami Gəncəvinin "İsgəndərnamə" poeması. - Bakı : Azərb. SSR EA Yaxın və orta şərq xalqları institutu, 1966. - 197 s. Azadə R. Nizami Gəncəvi. – B.: Elm, 1980. - 75 s. Cahani, Q. Nəsiminin sələfləri ilə bəzi yaradıcılıq əlaqələrinə dair // Nəsimi. - B. : Elm, 1973. - S. 193-204. Əliyev R. Nizami Gəncəvi. Yazıçı, 1991. – 110 s. Xalisbəyli T. Nizami Gəncəvi və Azərbaycan qaynaqları. - Bakı : Azərnəşr, 1991. - 296 s. Rəsulzadə M.Ə. Azərbaycan şairi Nizami. - Bakı : Azərnəşr, 1991. - 232 s. Səfərov Ş. Nizami Gəncəvi yaradıcılığı fənlərin tədrisində : Müəllim üçün vəsait . - Bakı : Maarif, 1991. - 272 s. Sərkəroğlu Ə. Nizami Fransız mənbələrində. - Bakı : Azərnəşr, 1991. - 144 s.

Yusifov X. Şərqdə intibah və Nizami Gəncəvi. - Bakı : Yazıçı, 1982. - 200, [1] s.

DÖVRİ MƏTBUATDA

Abbasov O. Nizami Gəncəvinin Leninqrad yubileyi // Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi. - 2008. - № 1. - S. 7276. Abdullayev M. Dahi şairə borcluyuq : nizami Gəncəvi - 870 // Ədəbiyyat qəzeti. - 2012. - 8 sentyabr. - № 33. - S. 12. Abdullayeva F. Nizami yaradıcılığında tərbiyə motivləri // Azərbaycan Müəllimi. - 2012. - 9 noyabr. - № 44. - S. 7. Ağayev N. Monumental abidənin yeni həyatı : Nizami Gəncəvinin Bakının mərkəzində ucalan heykəli monumental sənət incisidir // Xalq qəzeti. - 2008. - 27 iyul. - S. 4. Ağazadə Z. Kiyevdə Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 870 illiyinə həsr edilmiş şənliklər çərçivəsində beynəlxalq elmi-praktiki konfrans uğurla keçmişdir // Ədəbiyyat qəzeti. - 2013. - 26 aprel. - № 15. - S. 2. Alim M. Nizami Zöhrəsi Avropada : nizami Gəncəvinin 870 illiyi ilə əlaqədar Strasburqda keçirilən Beynəlxalq Elmi Konfrans // Ədəbiyyat qəzeti. - 2014. - 7 mart. - № 9. - S. 3. Araslı N. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu və Nizami irsi : Nizami Gəncəvi - 870 // Ədəbiyyat qəzeti. - 2014. - 28 fevral. - № 8. - S. 1-2; 4. Aydın xan. Şərq və Qərb şairləri: Puşkin və Nizami ənənələri // Ədəbiyyat qəzeti. - 2006. - 22 sentyabr. - S.3-6.

Azərbaycanın peyğəmbərləşən mütəfəkkir şairi : Əsgər

Sərkaroğlunun Nizami irsinin tədqiqi, fransızca yazdığı "Azərbaycanın peyğəmbərləşən mütəfəkkir şairi" adlı kitabı haqqında // Ədəbiyyat qəzeti. - 2005. - 2 sentyabr. - S. 2.

Azərbaycan Prezidentinin Nizami Gəncəvinin 870 illiyi ilə bağlı Sərəncamının yerinə yetirilməsi vəziyyəti müzakirə edilmişdir : Nizami Gəncəvi - 870 // Ədəbiyyat qəzeti. - 2012. - 14 iyul. - № 26. - S. 1.

Babaşova Ş. Ədəbiyyatımızın Günəşi : Nizami Gəncəvi // Mədəni həyat. - 2012. - № 12. - S. 14,15.

Azərbaycan şairi Nizami : Nizami Gəncəvi - 870 // Ədəbiyyat qəzeti. - 2014. - 7 fevral. - № 5. - S. 1;3. Baxşəliyeva G. Nizami dühasına daha bir töhfə : Misirin İsgəndəriyyə Kitabxanasında böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans və şairin büstünün açılış mərasimi haqqında // Azərbaycan : qəzet. - 2015. - 14 may. - № 101. - S. 11. ; Ədəbiyyat qəzeti. - 23 may. - № 32/33. - S. 13.

Bakıda Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyi böyük təntənə ilə qeyd edilmişdir // Azərbaycan. - 2012. - 2 oktyabr. - № 220. - S. 6.

Bədəlov N. Dünyanın nizamı-Nizami : Nizami Gəncəvi // El. - 2013. - N 2. - S. 2-13.

Bədəlov N. Dünyanın nizamı-Nizami : Nizami Gəncəvi // El. - 2013. - N 2. - S. 2-13.

Bəşirli A. Nizami Gəncəvi və ya dünyaşöhrətli Azərbaycan türkü // Ədəbiyyat qəzeti. - 2015. - 9 may. - № 28/29. - S. 5.

Bolqarıstanın "Trud" qəzeti Nizami haqqında // Ədəbiyyat qəzeti. - 2012. - 15 sentyabr. - № 34. - S. 6.

Borçalı A. Nizami Gəncəvi yaradıcılığı gürcü dilində : tərcümələrin keyfiyyəti haqqında danışmaq oxucular üçün çox maraqlıdır // Kaspi. - 2015. - № 183.

Cəfərov Ş. Pekində dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin büstü qoyulmuşdur : nizami Gəncəvi - 870 // Ədəbiyyat qəzeti. - 2012. - 7 dekabr. - № 45. - S. 2.

Cəfərov N. Nizami Gəncəvi: yaradıcılığının mənşəyi, tipologiyası və funksiyası // Ədəbiyyat qəzeti. - 2013. - 23 avqust. - № 31. - S. 6.

Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin Gəncədə başlayan 870 illik yubiley tədbirləri əsl sülh, bərabərlik və poeziya bayramına çevrilmişdir // Azərbaycan. - 2012. - 30 sentyabr. - № 219. - S. 4.

Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin Gəncədə başlayan 870 illik yubiley tədbirləri sentyabrın 30-da başa çatmışdır // Azərbaycan. - 2012. - 2 oktyabr. - № 220. - S. 6.

Dahi şairin böyük etiqadına görə, nə vaxt "Nizami hardadır?" - deyə soruşsalar, hər misrası dil açıb deyəcək: "Burda, burdadır!." : Nizami Gəncəvi - 870 // Ədəbiyyat qəzeti. - 2012. - 27 yanvar. - № 3. - S. 1,2.

Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 870 illiyi münasibətilə Gəncədə keçirilmiş yubiley tədbirlərinin iştirakçıları ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdilər // Ədəbiyyat qəzeti. - 2012. - 5 oktyabr. - № 37. - S. 1.

Əfəndiiyev T. Nizami poeziyasının rasionalist və kosmoloji paradiqmaları // Xalq qəzeti. - 2012. - 7 aprel. - № 74. - S. 5.

Əfəndiyev T. (tURAL)Nizami Gəncəvi : şairin əsərlərində əbədiyaşar ideyaların təbliği // Mədəni həyat. - 2012. - № 9. - S. 60-63.

Əlibəyzadə E. Nizamini yetirən xəlqi-milli zəmin folklor mühiti // Ədəbiyyat qəzeti. - 2013. - 1 noyabr. - № 40. - S. 1;4-5.

Əliyev Z. Hitler Nizaminin yubileyinin keçirilməsinə mane ola bilməyib : [Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində nümayiş olunan bir rəngkarlıq tablosu haqqında] // Ədəbiyyat qəzeti. - 2016. - 2 aprel. - № 12. - S. 26.

Əmircanova Q. Bərdə hökmdarı Nüşabə xatun // İşıq. - 2012. - № 2. - S. 32-34.

Əsgərli Z. Nizamişünaslıq: uğurlar, perspektivlər // Azərbaycan. - 2012. - № 5. - S. 167-173.

Əsrləri birləşdirən körpü : Strasburqda Nizami Gəncəvi yaradıcılığına həsr olunmuş sərgi // Mədəniyyət. - 2014. - 2 iyul. - № 50. - S. 16.

Əsgərli Ə. Həzrəti Nizami Gəncəvi yaradıcılığında islami dəyərlər : və peyğəmbərlik anlayışı // Kaspi. - 2015. - 3 fevral. - № 20. - S. 15. ; 4 fevral. - № 21. - S. 15.

Əsrlərin dahisi : Nizami Gəncəv -870 // Mədəni həyat. - 2012. - № 12. - S. 82-85.

Əliyev Ə. Strasburqda Nizami Gəncəviyə həsr olunan beynəlxalq konfrans keçirilib : nizami Gəncəvi - 870 // Ədəbiyyat qəzeti. - 2014. - 21 fevral. - № 7. - S. 1.

Gəncəli N. "Xəmsə" nin əlyazmalırının ölkəyə gətirilməsi istiqamətində iş aparılır // Palitra. - 2012. - 29 avqust. - № 94. - S. 7.

Gəncəli N. Pekində Nizami Gəncəvinin büstü qoyulub // Palitra. - 2012. - 7 dekabr. - № 136. - S. 2.

Görkəmli şair yad edildi : Nizami Gəncəvi - 870 // Psixoloq. - 2012. - 30 oktyabr. - № 10. - S. 7.

Hacı Siracəddin. Axirət dünyanın ruhudur : Nizami Gəncəvi və Qurani-Kərim kitabının şərhi // Ədəbiyyat qəzeti. - 2015. - 25 aprel. - № 24/25. - S. 6-7.

Hacı Siracəddin. Dünyanı tanı ki, aldanmayasan : "Müdrik möbidin hekayəti"nin şərhi // Ədəbiyyat qəzeti. - 2015. - 2 may. - № 26/27. - S. 7.

Hacı Siracəddin. Nəyə mənim deyirsənsə, o, sənin deyil : Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı haqqında // Ədəbiyyat qəzeti. - 2015. - 9 may. - № 28/29. - S. 16-17.

Hacı, Siracəddin. Hər nemət əmanətdir, hesabı var : "Müdrik möbidin hekayəti"nin şərhi // Ədəbiyyat qəzeti. - 2015. - 13 iyun. - № 38/40. - S. 10.

Hacıyev T. Nizami Gəncəvinin adı ilə : oksford Universitetinin Şərqşünaslıq İnstitutu nəzdində Azərbaycan və Qafqazşünaslıq Elmi Mərkəzi təsis olunacaq, elmi qurum Azərbaycanın böyük mütəfəkkir şairi Nizami Gəncəvinin

adını daşıyacaq // Ədəbiyyat qəzeti. - 2014. - 6 iyun. - № 21. - S. 7.

Heyət C. "Xəmsə"də türkcə sözlər : nizami Gəncəvi - 870 // Ədəbiyyat qəzeti. - 2014. - 14 fevral. - № 6. - S. 1,4.

Heyət C. "Xəmsə"də türkcə sözlər : Nizami Gəncəvi - 870 // Ədəbiyyat qəzeti. - 2011. - 4 noyabr. - № 41. - S. 1-2.

Həbibov N. Nizami dünyası boyalarda : nizami Gəncəvi - 870 // Ədəbiyyat qəzeti. - 2012. - 11 avqust. - № 30. - S. 12.

Hinditanda Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyi qeyd olunur // Mədəniyyət. - 2012. - 30 noyabr. - № 87. - S. 2.

Hüseynova P. Yırtıcı heyvanlarla ov : nizami Gəncəvinin "Yeddi Gözəl" əsərində ov səhnəsinin təsviri // Savalan. - 2008. - 21-23 oktyabr. - S. 6.

Xəlilov P. Nizami əsərlərində türklük : Nizami Gəncəvi - 870 // Ədəbiyyat qəzeti. - 2012. - 22 sentyabr. - № 35. - S. 6.

İlyasoğlu R. Dahi Nizamiyə həsr olunmuş tədbir // Respublika. - 2012. - 23 sentyabr. - № 213. - S. 7.

İsayev Ə. Gəncənin dünya şöhrətli övladı ulu Nizami : Nizami Gəncəvi - 870 // Azərbaycan. - 2012. - 1 sentyabr. - № 194. - S. 5.

İsayev Ə. Günəş kimi nur saçır : Nizami Gəncəvi - 870 // Azərbaycan. - 2012. - 25 sentyabr. - № 214. - S. 6.

İsayev Ə. Hər ürəkdə yeri var : Nizami Gəncəvi - 870 // Azərbaycan. - 2012. - 10 yanvar. - № 5. - S. 1.

İsayev Ə. Nizami məqbərəsinin tarixi və taleyi : Nizami - 870 // Azərbaycan. - 2011. - 18 dekabr. - № 280. - S. 7.

İsayev Ə. Yubiley başa çatdı : Nizami Gəncəvi - 870 // Azərbaycan. - 2012. - 7 oktyabr. - № 225. - S. 6.

Kazımzadə A. Nizami və kino : nizami Gəncəvi - 870 // Mədəniyyət. - 2012. - 25 iyul. - № 53. - S. 10.

Klintona Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mükafatı // İki sahil. - 2012. - 22 dekabr. - № 236. - S. 14.

Qasımov H. Ulu єairin Vətənində onun adına layiq işlər görülür : Nizami Gəncəvi - 870 // Xalq qəzeti. - 2012. - 23 sentyabr. - № 213. - S. 5.

Qasımov H. Gəncə Nizami ilə bir boy da ucaldı : Nizami870 // Xalq qəzeti. - 2012. - 5 oktyabr. - № 223. - S. 9.

Qocayev M. Nizaminin insan fəlsəfəsinin əsasları : Sirlər xəzinəsi haqqında // Kaspi. - 2016. - 27 fevral. - № 35. - S. 16-18.

Qurbanova K. Gəncə Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi kimi... : Nizami Gəncəvi - 870 // Mədəni həyat. - 2012. - № 11. - S. 45-47.

Mehparə. Nizami Şərq ədəbiyyatının və mədəniyyətinin atasıdır : [İsgəndəriyyə kitabxanasının direktoru İsmayıl Səragəldin ilə söhbət] // Mədəniyyət. - 2013. - 7 avqust. - № 57. - S. 11.

Mehparə. Dahi Azərbaycan şairi və filosofu Nizami Gəncəvi : Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı // Mədəniyyət. - 2012. - 10 avqust. - № 58. - S. 6.

Mehparə. Nizami Gəncəvinin memarlıq düşüncələri : nəriman Əliyev: "Dahi şairin memarlıqla bağlı fikirlərinin xeyli hissəsi sonralar həyatda tətbiq olunub" // Mədəniyyət. - 2012. - 21 sentyabr. - № 68. - S. 6.

Məmmədov V. Novruzun poetik tərənnümü : poeziyada ədəbiyyatımızda Novruzun gəlişinin təsviri // Xəzər. - 2012. - № 2/3. - S. 62,63.

Məmmədov Ş. "N.Gəncəvi" oçerkinin incəsənət növləri ilə əlaqəli tədrisi : Nizami yaradıcılığı tətbiqi incəsənətdə // Azərbaycan müəllimi. - 2006. - 6 yanvar . - S.4. Mikayıllı A. Nizami Gəncəvinin əsərlərində dekorativtətbiqi sənət nümunələri // Mədəni Həyat . - 2014. - № 11. - S. 65-67.

Mikayılov Ş. Nizami Gəncəvinin "İsgəndərnamə" əsəri üzərində işin təşkili // Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi. - 2008. - № 4. - S. 30-38.

Mikayılov Ş. Azərbaycan ədəbiyyatında müdrik qoca surətləri // Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi. - 2012. - № 2. - S. 40-44.

Mikayılov Ş. Ədəbiyyat: "Ədalət" anlayışının izahına yeni yanaşma // Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi. - 2011. - № 4. - S. 17-21.

Miriyev A. Strasburqda Nizami Gəncəviyə həsr edilən

beynəlxalq konfrans : heydər Əliyev Fondu Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada tanıdılması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir // Palitra. - 2014. - 14 fevral. - № 27. - S. 11. Miriyev A. Jürgün Thone: "Nizami Gəncəvi dühası dünya ədəbiyyatını zənginləşdirib" // Palitra. - 2014. - 21 fevral. - № 32. - S. 11.

Moldovada Nizami Gəncəvinin aforizmlərindən ibarət kitabın təqdimatı olmuşdur // Ədəbiyyat qəzeti. - 2012. - 16 noyabr. - № 42. - S. 1.

Moskvada Nizami Gəncəvinin yubileyi qeyd olunub // Paritet. - 2012. - 15-17 sentyabr. - № 97. - S. 12.

Mükərrəmoğlu M. " Xalçalarda Nizami dünyası " // Xalq qəzeti. - 2011. - 27 dekabr. - № 287. - S. 11.

Nərimanoğlu M. Məqbərələr tanınmış şəxsiyyətlərə ehtiram rəmzidir // Azərbaycan. - 2011. - 15 dekabr. - № 277. - S. 7.

Nərimanoğlu M. Dahi şairin ilmələnmiş dünyası : Nizami Gəncəvi - 870 // Azərbaycan. - 2012. - 14 yanvar. - № 9. - S. 5.

Nigar. Moldovada Nizami Gəncəvinin adını daşıyan parkın açılışı olub // Palitra. - 2012. - 14 noyabr. - № 126. - S. 16.

Nizami Gəncəvi adına qızıl medal təsis edilir // Kaspi. - 2013. - 9 noyabr. - № 205. - S. 13.

Nizami Gəncəvi adına qızıl medal təsis edilib : medal mühüm fundamental və tətbiqi elmi nəticələrə, elmin

inkişafında xüsusi xidmətlərə görə veriləcək // Mədəniyyət. - 2014. - 2 iyul. - № 50. - S. 3.

Nizami Gəncəvi ədəbi irsində şəxsiyyət problemi // Təhsil problemləri. - 2005. - 11-20 noyabr. - S.4.

Nizamidə azərbaycançılığın təməli // Xalq qəzeti. - 2011. - 13 noyabr. - № 250. - S. 6. Nizami Gəncəvinin əlyazmaları Azərbaycana gətirildi // Kaspi. - 2012. - 22-24 sentyabr. - № 389. - S. 14.

Nizaminin aforizmləri beş dildə : Moldovanın sabiq Prezidenti dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin aforizmlərini beş dilə tərcümə etmişdir // Xəzər. - 2014. - N 329. - S. 29.

Nəsirov S. Nizami Gəncəvi ərəb mənbələrində // Xalq qəzeti. - 2015. - 15 mart. - № 59. - S. 7.

Nurəliyeva T. Şeyx Nizami əsərləri şəxsi kolleksiyalarda // Füyuzat. - 2014. - № 3. - S. 58-63.

Ömərov V. N.Gəncəvinin ideal, ədalətli hökmdar konsepsiyası və insan haqları // Səs. - 2016. - 24 fevral. - № 35. – S.15.

Ömərov V. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında insan haqlarının təbliği // Səs. - 2016. - 11 fevral. - № 26. - S. 15.

Ömərov V. Nizaminin humanist ideyaları insan haqlarına töhfə kimi // Səs. - 2016. - 12 fevral. - № 27. - S. 15.

Ömərov V. N.Gəncəvinin ideal və ədalətli cəmiyyət

konsepsiyasında insan haqları ideyasının təcəssümü // Səs. - 2016. - 26 fevral. - № 37. - S. 15.

Parisdə Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığına həsr olunan sərgi təşkil olunub // Zaman. - 2013. - 14 noyabr. - № 210. - S. 13.

Paşayev A. Nizami yaradıcılığı və Azərbaycan intibahı : Nizami Gəncəvi - 870 // Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi. - 2011. - № 3. - S. 6-10.

Paşayev Q. Azərbaycan və Hindistan ədəbi-mədəni əlaqələrinə bir baxış : Nizami Gəncəvi - 870 // Ədəbiyyat qəzeti. - 2012. - 7 dekabr. - № 45. - S. 1,3.

Rəsulzadə M. Ə. İki "Leyli və Məcnun" // Ədəbiyyat qəzeti. - 2013. - 29 noyabr. - № 44. - S. 1,5. ; 2013. - 6 dekabr. -№ 45. - S. 1,3.

Rəsulzadə M. Ə. Azərbaycan şairi Nizami : Nizami Gəncəvi - 870 // Ədəbiyyat qəzeti. - 2012. - 2 iyun. - № 20. - S. 1,3.

Romada dahi Nizami Gəncəvinin abidəsinin açlış mərasimi olub : Azərbaycannın birinci xaımı Mehriban Əliyeva mərsimdə iştirak edib / AzərTAc // Ədəbiyyat qəzeti. - 2012. - 28 aprel. - № 15. - S. 1.

Romada dahi Nizami Gəncəvinin abidəsinin açılış mərasimi olmuşdur : Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak etmişdir // Azərbaycan. - 2012. - 21 aprel. - № 86. - S. 3.

Rzayev F. Nizami Gəncəvi yaradıcılığı İtaliya ədəbi-mədəni həyatında // Qobustan. - 2008. - № 2 . - S. 43-47.

Salmanov R. Dahi şairin musiqi dünyası öyrənilir : nizami Gəncəvi - 870 // Xalq qəzeti. - 2012. - 14 mart. - № 59. - S. 7.

Strasburqda Nizami Gəncəvinin yaradıcılığına həsr olunmuş konfrans keçirilib : Nizami Gəncəvi haq-da // Yeni Azərbaycan. - 2007. - 26 yanvar. - S.8.

Şeydayeva K. N.Gəncəvinin "Sultan Səncər və qarı" əsərinin təhlilində yeni texnologiyaların tətbiqi // Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi. - 2013. - № 3. - S. 2931.

Talıbzadə A. Ulduzlar məclisinin sahibi : esse // Azərbaycan. - 2015. - № 9. - S. 135-157.

Tural. Pakistanın Milli Kitab Fondunda Nizami Gəncəvi otağı açılıb // Palitra. - 2014. - 10 dekabr. - № 225. - S. 12.

Ülvi A. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı və özbək ədəbi-elmi fikri : Nizami Gəncəvi - 870 // Xalq qəzeti. - 2012. - 29 sentyabr. - № 218. - S. 7.

Vahid T. Nizaminin yubileyi insanları birləşdirdi : nizami Gəncəvi - 870 // Mədəniyyət. - 2012. - 5 oktyabr. - № 72. - S. 6.

Vahid T. Sirr və açar : iki abidənin sirrini açan kitab // Mədəniyyət. - 2012. - 14 noyabr. - № 82. - S. 12.

Vəfa Z. Nizami Gəncəvinin əsərlərini tədqiqi davam edir //

Azərbaycan. - 2006. - 16 dekabr. - S.7.

Vəfalı A. "Xızır suyu nəsibimdir mənim" : Daşkənddə Nizami Gəncəvinin məqbərəsinin açılışı // Ədəbiyyat qəzeti. - 2008. - 26 sentyabr. - S. 1,2.

Yusifli X. Böyük sənət məktəbi : Nizami Gəncəvi - 870 // Ədəbiyyat qəzeti. - 2012. - 22 sentyabr. - № 35. - S. 4.

Yusifli X. Nizaminin etnik mənsubiyyəti: həqiqət və uydurmalar : Nizami Gəncəvi - 870 // Ədəbiyyat qəzeti. - 2012. - 22 sentyabr. - № 35. - S. 1-2.

Yusifli V. Arif Ərdəbili - Nizami Gəncəvi "münaqişəsi" // Ədəbiyyat qəzeti. - 2016. - 20 fevral. - № 7. - S. 20-21.

Yusubova T. "Kərpickəsən kişinin dastanı" dərsində fəal təlim metodlarından istifadə // Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi. - 2011. - № 3. - S. 46-47.

Zəngilanlı O. Nizaminin dahiliyin tarix özü yaşadır // Savalan. - 2012. - 13-15 mart. - № 18. - S. 5.

Abbaszadə R. Dahi şairimiz Nizami Cəncəviyə : şeir // Savalan. - 2009. - 21-23 aprel . - S. 1.

Dilbazi M. Nizami : şeir // Dilbazi M. Seçilmiş Əsərləri. – B.: Lider, 2004. – S.108.

Xəlil Z. Şairin yuxusu : pyes // Seçilmiş əsərləri. B.: Öndər,

2004. – S.151- 258.

Kürçaylı Ə. Nizami : şeir // Seçilmiş əsərləri. – B.: Şərq- Qərb, 2004. – S.372-273.

Nizami Gəncəvi // Tarixi rəvayətlər. - Bakı : Altun kitab, 2005. - 96 s. : şək. - (Şifahi xalq ədəbiyyatı).

Ordubadi M. S. Qılınc və qələm. I hissə. - Bakı : ŞərqQərb, 2005. – 344 s.

Ordubadi M. S.Qılınc və qələm. II hissə. - Bakı : ŞərqQərb, 2005. - 416 s.

Rüstəm S. Nizami : şeir / S. Rüstəm // Seçilmiş əsərləri 3 cilddə. C.1. - Bakı : "Şərq-Qərb", 2005. - S.91.

Rza X. Nizami Gəncəvi, əfv elə məni : şeir // seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild. – B.: Şərq-Qərb, 2005. – S. 261.

Təhməz B. Bəşər övladı : Nizami Gəncəviyə : şeir. – B.: Araz, 2010. – S.80.

Vurğun S. Nizami : şeir // Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə. II cild. – B.: Şərq-Qərb, 2005. – S.27.Yaqub Z. Nizami dünyası // Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II c. – B.: Şərq- Qərb, 2006. – S.134-1


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə