Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texniki UniversitetiYüklə 55,44 Kb.

tarix11.04.2018
ölçüsü55,44 Kb.


Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

 

Azərbaycan Texniki Universiteti  

«İstilik və soyuqluq texnikası» kafedrası 

 

2012-ci il üçün kafedranın elmi fəaliyyəti haqqında   

 

  

 

 

 

 

A r a y ı ş 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

«Elektrotexnika və energetika»  fakültəsinin Elmi Şurasının  

                                                                  dekabr 2012-ci il tarixli içlasında  

                                                                  təsdiq olunub, pr. №  

 

  

 

 B a k ı – 2012

 

 


 

YERİNƏ YETİRİLƏN ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN  

ƏSAS İSTİQAMƏTİ  

 

RESPUBLİKA, SAHƏ, ŞİRKƏT ELMİ –TEXNİKİ PROQRAMLARI 

ÜZRƏ YERİNƏ YETİRİLƏN ETİ HAQQINDA. 

 

İstiqamət: 1.9 İstilik və hidroenergetika 

PROBLEM: 1.9.1- İstilik fizikası və istilik energetikası 

 

Bölmə:1.9.1.1-Maddələrin (bərk, maye və qaz) istilik fiziki xassələri  

 

I Mövzu:  Yüksək  təzyiqlərdə  maddələrin  termodinamiki  və  köçürmə 

xassələrinin tədqiqi.  

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin planı üzrə 

I Mövzu: 

Yüksək  təzyiqlərdə  maddələrin  termodinamiki  və  köçürmə 

xəssələrinin tədqiqi.  

Azərbaycan Respublikası MA-sı tərəfindən koordinasiya olunan 

plan  


 Mərhələ:     Maddələrin köçürmə xassələri 

 

  

 

  


                                                       2 

 

DÖVLƏT BÜDJƏLİ VƏ TƏSƏRRUFAT MÜQAVİLƏLİ  ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİ PLANININ YERİNƏ  

YETİRİLMƏSİ HAQQINDA 

 

A) Dövlət büdcəli  Hesabat  ilində  kafedranın  2011-2015-ci  illəri  üçün  tərtib  olunmuş  ETİ 

planının  mövzusu üzrə 2-ci  mərhələsi yerinə yetirilib. 

I Mövzunun 2-ci mərhələsi: 

a) Maddələrin köçürmə xassələri 

Mövzunun rəhbəri: t.e.d., professor A.N.Şahverdiyev. 

B) Təsərrüfat müqaviləli  

Hesabat  müddətində  kafedrada  təsərrüfat  müqaviləli  elmi-tədqiqat  işləri 

aparılmamışdır. 

   HESABAT İLİNDƏ ALINMIŞ MÜHÜM ELMİ  NƏTİ

c

ƏLƏR  

 

Hesabat ilində Mövzunun 2-ci mərhələsi a) maddələrin köçürmə xassələri - kafedranın  elmi  laboratoriyasında  sıxlıq,  səs  surəti,  buxar  təzyiqini  ölçən 

təcrübi qurğular yaradılmış və riyazi hesablama metodu işlənib hazırlanmış, 

ekolci  təmiz  işçi  agentlərin  sıxlıq,  səs  surəti,  molyar  həcmləri,  izotermik 

sıxılma əmsalı və dielektrik keçirmə qabiliyyəti hesablanmışdır.  

  TAMAMLANMIŞ İŞLƏRİN NƏTİÇƏLƏRİNİN İSTEHSALATDA VƏ 

TƏDRİS PROSESİNDƏ TƏTBİQİ 

 

I  Mövzu:  a)  bəndi-  sənayedə  maşın  və  qurğuların  effektivliyinin yüksəldilməsində  təcrübi  qurğu  yaradılmış  və  riyazi  hesablama  metodu 

işlənib  hazırlanmışdır.  Onların  sənayedə  tətbiqi  və  istifadə  olunması 

əsaslandırılmışdır. Ekolci təmiz işçi agentlərin köçürmə xassələrindən alınan 

nəticələr cədvəl şəklində verilmişdir. 

Yığılmış  təçrübi  qurğu  tədris  prosesində  (laboratoriya  işlərində  və 

kurs lahiyəsində) işlədilir. 

  

ƏMƏKDAŞLARIN ELMİ KONFRANS, SİMPOZİUM VƏ  KONQRESLƏRDƏ İŞTİRAKİ 

 

 Hesabat ilində kafedra əməkdaşları aşağıdaki simpozium, konfrans və 

konqreslərdə iştirak edib: 

1.

 

Azərbaycan xalqıının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu  illiyinə  həsr  olunmuş  55-ci  tələbə  elmi-texniki  konfransı  Bakı,  2012 

(may 5-7) - 6 məruzə olunub 

2.  The 13

th

  International Conference on properties and phase Equilibra for product and process, Suzhou, China, May 17-22,2012,1-məruzə olunub. 

3. Congress Center Hamburg,  H

Expo International Conference and Trade Fair on Hydrogen and Fuel  Cell Technologies. Congress Center Hamburg, 

Germany, 25-26 Octorber. 2012.- 1 məruzə olunub.  

4. ProcessNet-Jahrestagung und 30. Jahrestagung der Biotechnologen 2012, 

10-13  September  2012,  Karlsruhe,  Chemie  Ingenieur  Technik, Germany-4 

məruzə olunub.  

5.  XVIII  International  Symposium  of  Thermophysical  Properties,  24-29 

June 2012, Colorado, U.S.A -7 məruzə olunub. 

6. 10


th

 National Conference on Chemical Engineering, 3-6 September 2012, 

Istanbul, Turkey-2 məruzə olunub. 

7. VDI “Thermodynamik-Kolloquium” und “Ingenieurdaten”, 8-10 Oktober 

2012, Germany-3 məruzə olunub. 

8.  Materialı  7-oy  mecdunarodnıy  nauçno-praktiçeskoy  konferen-üii,  Sofiə 

«Bəl QRADBQ», 26-27 ənvarğ, 2012-1 məruzə olunub.

  

9.  International  summer  school,  15-25  August  2012  Constanta,  Romana-2 məruzə olunub. 

  

NƏŞR OLUNMUŞ MONOQRAFİYA, DƏRS VƏSAİTİ VƏ 

ELMİ MƏQALƏLƏRİN SİYAHISI 

 

 2012-ci ildə kafedra əməkdaşları tərəfindən 30

 

elmi əsər nəşr olunub (siyahısı əlavə olunur).  

Bundan  əlavə  kafedra  əməkdaşları  tərəfindən  çoxlu  elmi  məqalələr, 

doktor və namizədlik dissertasiyası və avtoreferatlara rəy verilmişdir. 

 
 

ALINMIŞ MÜƏLLİFLİK ŞƏHADƏTNAMƏLƏRİ  

VƏ PATENTLƏR 

 

Hesabat ilində kafedra əməkdaşları tərəfindən 1 patent alınmışdır.  

 ELMİ –  PEDOQOCİ KADIRLARIN HAZIRLANMASI.  

MÜDAFİƏ EDİLMİŞ NAMİZƏDLİK VƏ DOKTORLUQ  

DİSSERTASİYALARI HAQQINDA MƏLUMAT 

 

Kafedrada  elmi  kadırların  hazırlanması  aspirantura,  magistratura  və doktorantura yolu ilə həyata keçirilir: 

-J.T.Səfərovun  və  V.H.Həsənovun  doktorluq  dissertasiyalarının 

vəziyyəti haqqında, 

-Aspirant  və  dissertant  işlərinin  vəziyyəti  haqqında  (Əliyev  Firdovsi, 

Heydərov Samir, Hüseynova Esmira, Həmidova Rəna), 

-  3  doktorant  müdafiə  etmişdir  (Quliyev  Təvəkkül,  Nəbiyev  Nofəl, 

Valid Mohammed Abdelhay Ahmed El-Avadi), 

2012-ci ildə kafedrada 1 magistr dissertasiyası müdafiə edilmişdir. 

  TƏLƏBƏLƏRİN ELMİ TƏDQİQAT İŞLƏRİNDƏ İŞTİRAKI 

HAQQINDA MƏLUMAT 

 

Kafedrada  249  a3i

  və  249  a1

s

  qrup  tələbələri  proqramda  nəzərdə tutulan  fənnlər  üzrə  elmi-tədqiqat  laboratoriyalarında  elmi  işlərlə  tanış 

olurlar.  Kafedranın  ixtisasları  üzrə  olan  tələbələr  kafedranın  elmi 

seminarında iştirak edirlər. 

AzTU-nun  55-ci  tələbə  elmi-texniki  konfransında  6  məruzə  ilə  çıxış 

etmişlər. 

10 


 

KAFEDRANIN MÜƏSSİSƏLƏRDƏKİ FİLİALLARI VƏ TEİB  

FƏALİYYƏTİ HAQQINDA 

  

 Kafedranın  Azərbaycan  Respublikası  MEA  Radiasiya  Problemləri 

institutu  ilə  sıx  əlaqəsi  vardır.  Həmin  institutun  əməkdaşı  t.e.n.Kərimov  V. 
tədris işinə çəlb edilib. 

 

11 RESPUBLİKA EA-SI VƏ ONUN İNSTİTUTLARI İLƏ ELMİ  

ƏLAQƏLƏR 

  

Kafedra  Azərbaycan  Respublikası  EA-nın  Fizika  institutu,  Neft-Kimya Prosesləri  institutu  və  Radiasiya  Problemləri  İnstitutu,  AzET  Energetika 

institutu  və  s.  ilə  sıx  əlaqələr  saxlayır.  Həmin  institutların  əməkdaşları  ilə 

birlikdə  elmi  işlər  aparılır  və  bunun  nətiçəsi  olaraq  bir  neçə  birgə  elmi 

məqalələr çap olunub. 

 

12 


  

XARİJİ ÖLKƏLƏRLƏ ELMİ ƏLAQƏLƏR 

 

Kafedra  bir  neçə  xarici  elmi  müəssisələr  ilə  sıx  əlaqə  saxlayır (Almaniyanın  Köln,  Regensburq,  Hannover,  Hamburq,  Dyusburq-Essen, 

Rostok  və  Kayzerslautern  universitetləri,  Türkiyənin  Atatürk  Universiteti, 

Gumhuriyyət  universiteti,  Amerika  Milli Standart və  Texnologiya  institutu, 

Moskva  Texniki  Universiteti,  RF  EA-nın  Yüksək  Temperaturlar  institutu, 

Odessa  Soyuqluq  Akademiyası,  Kiyev  Termodinamik  Mərkəzi  və  s.). 

Kafedra  əməkdaşlarının  ünvanına  xarici  ölkələrdən  çoxlu  məktublar  gəlir, 

harada  ki,  əməkdaşlarımızın  elmi  məqalələrinin  nüsxələrinin  göndərilməsi 

xahiş  olunur,  onlar  beynalxalq  konfranslara  dəvət  olunurlar,  məsləhətlər 

alırlar. 

Kafedranın 1 professoru (Şahverdiyev A.N) Nyu-York EA-nın həqiqi 

üzvüdürlər.  

Arayış «İstilik və soyuqluq texnikası» kafedrasının -  noyabr 2012-ci 

il içlasında (pr.№

  

) müzakirə olunub və təsdiq edilmişdir.  

 

      Kafedra müdiri, t.e.d., professor             

       A.N.Şahverdiyev 

 

 

  

 

AzTU-nun «İstilik və soyuqluq texnikası» kafedrasının 2013-cü ildə yerinə yetiriləçək 
ETİ planı 

 

№  Elmi tədqiqat işlərinin mövzu və mərhələləri 

 

  

Planlaşdırılan müddətlə 

yerinə yetirilən işlərdən 

alınan əsas elmi və 

təcrübi nəticələr 

İcraçılar (kafedra,rəhbər) 

İcra müddəti 

Başlanqıc son 

 (il,rüb) (il,rüb) 

1. 


Problem 1.9.1-istilik 

fizikası və istilik 

enerqetikası 

Bölmə 1.9.1.1 – 

Maddələrin (bərk,maye 

vəqaz) istilik fiziki 

xassələri 

I Mövzu – Yüksək 

təzyiqlərdə maddələrin 

termodinamiki və köçürmə 

xassələrinin tədqiqi 

Mərhələ 3: 

İstilik-fiziki xassələrin 

tədqiqat üçün yeni metod-

ların işlənib hazırlanması 

 Ekoloci təmiz və    

soyuqluq daşıyıcıların   

istilik-fiziki xassələrin 

tədqiqat üçün yeni 

metodların işlənib 

hazırlanmasından  

alınan nəticələr.  

a) Rəhbər t.e.d.,prof. 

Şahverdiyev A.N. 

İcraçılar:  

1. t.e.d.Bəşirov M.M. 

2. t.e.n. Talıbov M.A 

3. t.e.n.Həsənov V.H. 

4. t.e.n. Baxşiyev A.B. 

5. t.e.n.Mirzəliyev A.A 

6. t.e.n.Zeynalova A.B. 

7. t.e.n. Əliyev N.S. 

8. t.e.n. Əliyeva G.R 

9. b\m Həmidova R. 

10. müh. Müslümov Ə.H. 

11. asp. Əliyev F. 

12. asp. Heydərov S.Ə. 

13. b.lab.Allahyarova A.Ə. 

14. asp. Məmmədova E.A. 

15. b.lab.Zeynalova T. 

2011 

 

  

 

  

 

  

 

 2013 

(I-


rüb) 

2015 


 

 

  

 

  

 

  

 

2013 (IV-rüb) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Azərbaycan  Texniki  Universiteti 


 

   Fiziki- riyaziyyat və texnika elmləri 

 

 

Yüksək  təzyiqlərdə    maddələrin  termodinamiki  və  köçürmə 

xassələrinin tədqiqi  

 

Maddələrin  köçürmə  xassələrini  ölçən  təcrübi  qurğular  yaradılmış  və 

riyazi  hesablama  metodu  işlənib  hazırlanmış,  ekolci  təmiz  işçi  agentlərin 

dielektrik  keçirmə  qabiliyyəti,  molyar  həcmləri,  izotermik  sıxılma  əmsalı, 

səs surəti, sıxlığı, buxar təzyiqi  hesablanmış  və  sənayedə tətbiqi və  istifadə 

olunması  əsaslandırılmışdır.  Ekoloci  təmiz  işçi  agentlərin  köçürmə 

xassələrindən alınan nəticələr cədvəl şəklində verilmişdir. 

 

            İcraçı: t.e.d,prof. Şahverdiyev A.N 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə