Azərbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ İnformasiya-biBLİoqrafiya şÖBƏSİ Ədəbiyyat siyahısı baki – 2016Yüklə 76,57 Kb.

tarix11.07.2018
ölçüsü76,57 Kb.


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ 

 İNFORMASİYA-BİBLİOQRAFİYA ŞÖBƏSİ 

Ədəbiyyat siyahısı 

BAKI – 2016 


 

               Azərbaycan dilində kitablar: 

1.

 Abdullayev,  Əsgər 

İbrahim 

oğlu. Ermənistanın 

Azərbaycana  qarşı 

təcavüzkarlıq siyasəti tarixindən / Ə. İ. Abdullayev; elmi red. B. M. Abdullayev; 

Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- Bakı: Elm, 1995.- 167 s. 

2.

 

Abışov,  Vaqif  Şirin  oğlu. Azərbaycanlıların  soyqırımı:  1917-1918-ci  illər: monoqrafiya / V. Ş. Abışov; elmi red.: H. S. Əzimov, İ. S. Məmmədov; AMEA 

A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2007.- 176 s. 

3.

 

 Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı: sənədlər toplusu: 3 cilddə / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; ön sözün müəl. Y.M. Mahmudov.                                                                                                               

I cild: "26 Bakı komissarları"nın əsl tarixi / tərt.: N. Məmmədzadə [et al.].- Bakı: 

Çaşıoğlu, 2009.- 776 s. 

4.

 

Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı: sənədlər toplusu: 3 cilddə / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; ön sözün müəl. Y. M.Mahmudov; 

red. heyəti: Y. M. Mahmudov [et al.]                                                                    III cild: Xatirələr / tərt. İ. V. Niftəliyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2010.- 448 s. 

5.

 Azərbaycan ərazisində erməni quldur və terror birləşmələrinin törətdikləri 

cinayətlərə dair faktlar: yaddaş kitabçası = The Facts of the Crimes Commited 

by Armenian Bandit and Terrorist Organizations on the Territory of Azerbaijan: 

memo book = Факты преступлений, совершенных армянскими бандитскими 

и  террористическими  формированиями  на  территории  Азербайджана: 

книга-памятка  /  AMEA  İnsan  Hüquqları  İnstitutu;  tərt.  A.  İsgəndərov  [et  al.]; 

elmi red. A. İ. Mustafayeva.- Bakı, 2011.- 79 s. 

6.

 

Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında = Azerbaycanlıların soykırımı hakkında = On the genocide of Azerbaijanis = О геноциде Азербайджанцев = Über das 

Genozid  am  Aserbaidschanischen  Volk  =  A  propos  du  génocide  des 

Azerbaidjanais.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1998.- 120 s.- 8 dildə 

7.

 Bakı, mart 1918-ci il: Azərbaycan qırğınları sənədlərdə / Heydər Əliyev Fondu, 

Heydər  Əliyev  Mərkəzi;  tərt.  S.  Ə.  Rüstəmova-Tohidi.-  Bakı:  Çaşıoğlu,  2013.- 

456 s. 

8.

 Bayramov,  Aslan  Əhmədxan  oğlu. Tarixi  faciələrimiz:  deportasiya,  repressiya 

və soyqırımı: dərs vəsaiti / A. Ə. Bayramov; red. A. Ağbaba.- Bakı: "AM 965" 

MMC, 2015.- 416 s. 

9.

 Erməni terror və quldur birləşmələrinin bəşəriyyətə qarşı cinayətləri: XIX-

XX əsrlər: müxtəsər xronoloji ensiklopediya / AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu; 

elmi  rəh.  R.  F.  Mustafayev;  tərt.  A.  İ.  Mustafayeva  [et  al.];  rəy.:  C.  Ə.  Əliyev,    

N. Ə. Abbasov, B. Ə. Nəbiyev.- Bakı: Elm, 2003.- 367 s. 10.

 

Ermənilər  tərəfindən  azərbaycanlılara  qarşı  törədilmiş  soyqırım /  Bakı 

Slavyan  Universiteti;  tərt.  S.  S.  Məmmədov;  red.  E.  C.  Məmmədov.-  Bakı:  RS 

Poliqraf MMC, 2015.- 16 s. 

11.

 

Ermənilərin  tarixi  cinayətləri  ziyalıların  qan  yaddaşında:  məqalələr  toplusu    / tərt.-müəl. N.M. Həkimova, elmi red. N.Q. Cəfərov.-Bakı: Maarif, 2009.- 360 s. 

12.


 

Əhmədov,  Elçin  İldırım  oğlu. Ermənistanın  Azərbaycana  təcavüzü  və 

beynəlxalq  təşkilatlar  /  E.  Əhmədov;  baş  red.  Ə.  Muxtarova;  elmi  red.                 

S. Qəndilov.- Bakı: Tuna, 1998.- 138 s. 

13.


 

Əhmədov, Teymur Əkbər oğlu. Erməni xəyanəti: Qarabağ, Zəngəzur, Cavanşir 

və Cəbrayıl qəzalarında erməni cinayətləri: 1918-1920-ci illər / T. Ə. Əhmədov; 

red. S. Quliyev.- Bakı: Nurlar NPM, 2008.- 96 s. 

14.


 

Əhmədov,  Teymur  Əkbər  oğlu. Erməni  xəyanəti  və  ya  Andranik  Ozanyanın 

qanlı əməlləri: 1918-1920-ci illər / T. Ə. Əhmədov; red. A. Ə. Paşayev.- II nəşri.- 

Bakı: Şirvannəşr, 2001.- 32 s. 

15.


 

Ələkbərzadə, Mehriban Zaur qızı. Tarixin bir günü və ya bir günün tarixi / M. 

Z. Ələkbərzadə; elmi red. N. Q. Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: 

Təhsil, 2005.- 128 s. 

16.


 

Əliqızı,  Roza. Soyqırım  /  R.  Əliqızı;  red.  E.  Abdullayeva.-  Bakı:  Turan  evi, 

2013.- 193 s. 

17.

 

Əliyev,  Hacı  Abbas  Səfər  oğlu. Azərbaycanım,  Göyçəm,  Toxlucam  mənim...      / H. S. Əliyev; red. Mənsur.- Bakı: Nurlan, 2006.- 375 s. 

18.


 

Əliyev,  Cəlal  Əlirza  oğlu. Türklər,  azərbaycanlılar,  ermənilər:  tarixi  həqiqətin 

soyqırımı / C. Əliyev, B. Ə. Budaqov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2003.- 72 s. 

19.

 

Əliyev, İlham Yaylaqalı oğlu. Qafqazda imperiyalar və ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə  köçürülməsi:  monoqrafiya  /  İ.  Y.  Əliyev;  ön  sözün  müəl.                    

F. Cümşüdlü; red. B. Quliyev.- Bakı, 2012.- 210 s. 

20.

 

Əliyev,  Nail  Arif  oğlu. 1917-1920-ci  illərdə  Azərbaycanda  türk-müsəlman soyqırımları ilk mənbələrdə: monoqrafiya / N. A. Əliyev; elmi red. İ. Musa; red. 

A. Əliyev.- Bakı: Nurlan, 2007.- 204 s. 

21.

 

Görüryılmaz,  Mustafa. Türk  Qafqaz  İslam  Ordusu  və  ermənilər:  1918                / M. Görüryılmaz; red.: H. Öztürk, A. Ağaoğlu.- Bakı: Qismət, 2008.- 408 s. 

22.


 

Hacıyev, İsmayıl Muxtar oğlu. Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və 

qanlı  cinayətləri:  monoqrafiya  /  İ.  M.  Hacıyev;  red.  F.  Y.  Səfərli;  rəy.:  M.  R. 

Quliyev, H. Cəfərov.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2012.- 192 s. 

23.


 

Həbiboğlu, Vəli. Azərbaycanlıların soyqırımının təşkilatçısı / V. Həbiboğlu; elmi 

red. İ. Məmmədov.- Bakı: Qartal, 2001.- 99 s. 

24.

 

Həbiboğlu,  Vəli. Terrorçu  Andranik  və  "Böyük  Ermənistan"  xülyası                     / V. Həbiboğlu; elmi red. İ. Məmmədov.- Bakı: Gənclik, 2002.- 212 s. 


25.

 

"Xocalı harayı" uşaqların gözü ilə: albom / tərt.-red. İ. Axundzadə.- Sumqayıt: 

Zərdabi NP MMC, 2010.- 48 s. 

26.


 

Xocalı  qətliamı: erməni  qəsbkarlığının  qanlı  fəsadları  /  A.  Xankişiyev  [et  al.]; 

tərt., ön sözün müəl., ideya rəh. A. Xankişiyev, red. A. Rəhimov.- Bakı: MBM, 

2009.- 84 s. 

27.


 

Xocalı  -  XX  əsrin  soyqırımı =  Khojaly  -  Genocide  of  the  20th  Century  = 

Ходжалы - геноцид XX века = Chodschali - Völkermord des XX. Jahrhunderts 

=  Khodjaly  -  Génocide  du  XXe  siècle  /  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin 

Administrasiyasının  İctimai-siyasi  məsələlər  şöbəsi,  AzərTAc;  tərt.:  Ə. 

Mehdiyev, V. Əliyev, D. M. İsmayılov; layihənin rəh. Ə. Həsənov.- Bakı: Şərq-

Qərb, 2012.- 131 s.- Azərbaycan, ingilis, alman, fransız və ərəb dillərində 

28.

 

Xocalı - 1992 = Khojaly - 1992 = Khodjaly - 1992 = Ходжалы - 1992 / Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi; tərc.: T. Məmmədli, N. Qasımova; elmi məsl. 

E. Suleymanov; red.: G. Nəsibov, I. Muxtarova.- Bakı: CBS, 2012.- 211 s. 

29.

 

Xocalı - 1992 = Khojaly - 1992 = Khodjaly - 1992 = Ходжалы - 1992 / Heydər Əliyev  İrsini  Araşdırma  Mərkəzi;  tərc.  T.  Məmmədli;  red.:  G.  Nəsibov,               

İ. Muxtarova, M. Babayeva; elmi məsl. E. Suleymanov.- Bakı, 2014.- 263 s. 

30.

 

Xocalı soyqırımı / Bakı Slavyan Universiteti; tərt. S. S. Məmmədov; red. E. C. Məmmədov.- Bakı: RS Poliqraf MMC, 2015.- 16 s. 

31.


 

Xocalı  soyqırımı /  Bakı  Slavyan  Universiteti,  Azərbaycanşünaslıq  tədris-

mədəniyyət  mərkəzi;  tərt.  S.  S.  Məmmədov;  red.  E.  Ə.  Şükürlü.-  Bakı:  Kitab 

aləmi NPM, 2010.- 16 s. 

32.


 

Xocalı  soyqırımı  -  20:  biblioqrafiya  /  Azərbaycan  Respublikası  Mədəniyyət  və 

Turizm  Nazirliyi,  M.F.  Axundov  adına  Azərbaycan  Milli  Kitabxanası;  tərt.  M. 

Məmmədova;  red.  G.  C.  Səfərəliyeva;  bur.  məsul  K.  M.  Tahirov.-  Bakı:  M.F. 

Axundov adına Milli Kitabxana, 2012.- 313 s. 

33.

 

Xocalı  soyqırımı:  milyon  imza  -  bir  tələb =  Khojaly  genocide:  million signatures - one demand = Ходжалинский геноцид: миллион подписей - одно 

требование  /  Azərbaycanda  Vətəndaş  Cəmiyyətinin  İnkişafına  Yardım 

Assosiasiyası;  layihənin  rəh.,  ön  sözün  müəl.  E.  Süleymanov,  baş  red.  V. 

Əlibəyov.-  Bakı:  Əbilov,  Zeynalov  və  oğulları,  2007.-  536  s.  -  Azərbaycan, 

ingilis və rus dillərində 

34.


 

Xocalı  soyqırımı:  1992:  sənədlərdə,  faktlarda  və  xarici  mətbuatda  =  Khojaly 

Genocide:  1992:  in  documents,  facts  and  foreign  press  =  Ходжалинский 

Геноцид:  1992:  в  документах,  фактах  и  зарубежной  прессе  /  Azərbaycanda 

Vətəndaş  Cəmiyyətinin  İnkişafına  Yardım  Assosiasiyası;  baş  red.  A.  Şərifov.- 

Bakı:  Əbilov,  Zeynalov  və  oğulları,  2006.-  192  s.  -  Azərbaycan,  rus  və  ingilis 

dillərində 
35.

 

Xocalı  soyqırımının  qurbanlarıI  kitab /  tərt.  A.  Xocalı;  red.:  H.  X.  Orucov,     

O. Sadıxov, G. Əmrullahqızı.- Bakı: Şərq-Qərb, 1999.- 190 s. 

36.


 

Xocalı:  tarixin  qan  yaddaşı =  Xocali:  Blood-soaked  memory  of  the  history  = 

Ходжалы:  кровавая  память  истории  /  Akkord  Sənaye  Tikinti  İnvestisiya 

Korporasiyası  ASC;  Akkord  Sənaye  Tikinti  İnvestisiya  Korporasiyası  ASC.- 

Bakı: [s. n.], n. i. y.- 110 s.: foto; 18,5 sm.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində 

37.

 

İsmayılov,  Xaqani  Neyman  oğlu. Azəri  soyqırımı:  mənzum  pyes  /  X.  N. İsmayılov; red.: S. Ə. Sərxanlı, M. Mirzə.- Bakı: R.N.Novruz-94, 2002.- 264 s. 

38.


 

İsmayılov,  Xaqani  Neyman  oğlu. "Erməni  məsələsi"  və  türk-müsəlman 

soyqırımı: ensiklopedik tarixi araşdırma / X. N. İsmayılov.- Bakı: Nərgiz, 2012.- 

508 s. 

39.


 

İsmayılov,  Xaqani  Neyman  oğlu. "Erməni  məsələsi"  və  türk-müsəlman 

soyqırımı: ensiklopedik tarixi araşdırma / X. N. İsmayılov.- Bakı: Maarif, 2011.- 

420 s. 

40.


 

İsrafilzadə,  Əlisahib  Qiyas  oğlu. Azərbaycanda  erməni-daşnak  terrorunun 

xronologiyası:  bədii,  tarixi  publisistika  /  Ə.  Q.  İsrafilzadə;  red.  N.  T.  Vəlişov.- 

Bakı: Təknur MMC, 2009.- 200 s. 

41.


 

Qaraoğlu,  Fazil. Ermənilər  və  həqiqətlər:  rəsmi  sənədlərlə  /  F.  Qaraoğlu 

I cild / red.: Ə. Əlibəyli, B. Abdullayev.- Bakı: Nurlar NPM, 2007.- 400 s. 

42.


 

Qaraoğlu, Fazil. Ermənilər və həqiqətlər: rəsmi sənədlərlə / F. Qaraoğlu; red.:  

N. Mehdiyeva, Z. İ. Nəbibəyli, R. İ. Allahverdiyev                                                   VI cild.- Bakı: Elm, 2013.- 860 s. 

43.


 

Qəniyev, Seyfəddin Həmzə oğlu. 1918-ci il Şamaxı soyqırımı / S. H. Qəniyev; 

elmi red. Ə. M. Cəfərzadə I kitab.- Bakı: Nurlar NPM, 2003.- 230 s. 

44.


 

Məmmədov,  Dadaş  Nazim  oğlu. Xocalı  harayı:  Xocalı  faciəsi  rəssam  Nazim 

Məmmədovun gözləri ilə / D. N. Məmmədov; red. V. Yusifli; fot. H. Quluzadə.- 

Bakı, 2010.- 102 s. 

45.


 

Məmmədov,  Xəqani  Məmməd  oğlu. Erməni  iddiaları  və  Azərbaycanlıların 

soyqırımı: monoqrafiya / X. M. Məmmədov, N. Z. Məmmədov; elmi red. F. F. 

İbrahimli.- Bakı: Ülvi-Həyat, 2008.- 320 s. 

46.


 

Məmmədov,  Nazim  Rəhbər  oğlu. Dağlıq  Qarabağ  gerçəklikləri:  soyqırımı, 

terror,  deportasiya,  işğal:  XX  yüzillik  /  N.  R.  Məmmədov;  red.  Q.  Ə.  Hacıyev; 

AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Təhsil, 2009.- 272 s. 

47.


 

Məmmədova, Həvva İsa qızı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Yuxarı 

Qarabağda  siyasi  vəziyyət:  erməni  terrorizminin  güclənməsi:  1918-1920               

/  H.  İ.  Məmmədova;  elmi  red.  A.  İsgəndərov;  Azərbaycan  Respublikası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Nağıl evi, 2006.- 150 s. 
48.

 

Musayev, İsmayıl. "Erməni genosidi", yoxsa türk-müsəlman soyqırımı = 

"Armenian Genocide", or Turks-muslim Genocide / İ. Musayev; elmi red.          

A. H. Hacıyeva I hissə: Osmanlı dövlətində ermənilərin durumu: tarixi gerçəkliklər və yalanlar = 

Position of Armenians in Ottoman State: historial Realities and Deceptions.- 

Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- 207 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində 

49.


 

Musayev,  Talıb  Qurban  oğlu. Ermənilər  və  faciələrimiz:  XX  əsrdə  ermənilər 

tərəfindən xalqımızın başına gətirilmiş faciələr / T. Q. Musayev; red.: Ə. Y. Ələk-

bərli, M. T. Musayev.- III nəşri.- Bakı: Nurlar NPM, 2008.- 320 s. 

50.


 

Müslümqızı,  Səriyyə. Xocalı  uşaqları  -  qan  içində  qar  çiçəyi:  povest  =  Дети 

Ходжалы:  снежный  цветок  в  крови  =  Children  of  Khojaly:  bloody  primroses     

/  S.  Müslümqızı;  ing/  dilinə  tərc.  N.  Abbasova,  A.  Ağabəyli;  rus  dilinə  tərc.       

A. Hüseynov ; red. Z. Şahsevənli.- Bakı: Yazıçı, 2013.- 120 s. 

51.

 

Müslümqızı, Səriyyə. Xocalıdan gələn var = Guest from Khojaly / S. Müslüm-qızı; ing. dilinə tərc.: T. Bulud, N. Abbasova; red. M. Nazimoğlu.- Bakı, 2008. - 

254 s. : foto.- Azərbaycan və ingilis dillərində. 

52.

 

31  mart  Azərbaycanlıların soyqırımı  günüdür:  məqalələr  toplusu  /  A.  İsgən-dərov  [et  al.];  elmi  red.  V.  Quliyeva;  Azərbaycan  Respublikasının  İçərişəhər 

Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 232 s. 

53.

 

Piriyev,  İftixar  Fərhad  oğlu. Soyqırımı  tarixinin  dastanı:  ikihissəli  xronikal, dramatik mənzum tarixi dastan / İ. F. Piriyev; baş məsl. İ. Əliyev; red. N. K. Ağa-

yeva.- Bakı: Apostrof, 2013.- 160 s. 

54.

 

Pompeyev,  Yuri  Aleksandroviç. Qarabağ  qan  içində  /  Y.  A.  Pompeyev;  tərc.   Z.  Mustafayev;  red.  İ.  Ö.  Vəliyev.-  Bakı:  Azərbaycan  Ensiklopediyası  NPB, 

1996.- 160 s. 

55.

 

Səmədov, Vasif/ Leyla Əliyeva: "Xocalıya ədalət!": beynəlxalq erməni terroruna qarşı  yeni  strateji  model:  monoqrafiya:  3 cilddə  /  V.  Səmədov,  R.  N.  Vəlizadə; 

elmi  red.:  İ.  Quliyev,  C.  Ə.  Bəhramov;  red.:  İ.  Məmmədova,  S.  Sadıxqızı;  ön 

sözün  müəl.  R.  B.  Hüseynov;  AMEA  İnsan  Hüquqları  İnstitutu,  "Xocalıya 

ədalət!"  Beynəlxalq  Təbliğat  və  Məlumatlandırma  Kampaniyası,  "Kaspian 

İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi . I cild.- Bakı, 2014.- 340 s. 

56.


 

Səmədov, Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya ədalət!": beynəlxalq erməni terroruna 

qarşı  yeni strateji  model:  monoqrafiya:  3 cilddə  /  V.  Səmədov,  R.  N.  Vəlizadə; 

elmi  red.:  İ.  Quliyev,  C.  Ə.  Bəhramov;  red.:  İ.  Məmmədova,  S.  Sadıxqızı;  ön 

sözün  müəl.  R.  B.  Hüseynov;  AMEA  İnsan  Hüquqları  İnstitutu,  "Xocalıya 

ədalət!"  Beynəlxalq  Təbliğat  və  Məlumatlandırma  Kampaniyası,  "Kaspian 

İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi. II cild.- Təkrar nəşr.- Bakı, 2014.- 

373 s. 57.

 

Səmədov, Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya ədalət!": beynəlxalq erməni terroruna 

qarşı  yeni strateji  model:  monoqrafiya:  3 cilddə  /  V.  Səmədov,  R.  N.  Vəlizadə; 

tərc.:  O.  Məmmədov,  S.  Sadıxqızı;  elmi  red.:  İ.  Quliyev,  C.  Ə.  Bəhramov;  ön 

sözün  müəl.  R.  B.  Hüseynov;  AMEA  İnsan  Hüquqları  İnstitutu,  "Xocalıya 

ədalət!"  Beynəlxalq  Təbliğat  və  Məlumatlandırma  Kampaniyası,  "Kaspian 

İzvestiya"  Beynəlxalq  İnformasiya  Agentliyi.  III  cild /  red.:  R.  S.  Xəlilov,                 

L. N. Məmmədova.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2014.- 480 s. 

58.

 

Sultanov,  Ziyəddin  Kamal  oğlu. Xocalı  faciəsi  /  Z.  K.  Sultanov;  tərt.-red.         H. Sadıqova.- Bakı: İşıq, 1993.- 54 s. 

59.


 

Sultanov, Ziyəddin Kamal oğlu. Qarabağın qara günləri / Z. K. Sultanov; red. 

M. Axundov.- Bakı: Yazıçı, 1992.- 152 s. 

60.

 

Süleymanov, Elxan Sirac oğlu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və  işğalın  ağır  nəticələri  /  E.  S.  Süleymanov,  V.  Süleymanov.-  Bakı:  CBS 

Polygraphic Production, 2013.- 176 s. 

61.

 

Vəlişov,  Nazim  Tapdıq  oğlu. Azərbaycan  faciələrinin  təqvimi:  hər  bir azərbaycanlı üçün yaddaş kitabı / N. T. Vəlişov.- Bakı: MBM, 2010.- 316 s. 

62.


 

Vəlizadə, İnqilab Bəhmən oğlu. Ermənistan azərbaycanlılarının soyqırımı / İ. B. 

Vəlizadə, B. Muradov; red. M. Namaz.- Bakı: Gənclik, 1996.- 172 s. 

63.

 

Yaqublu,  Nəsiman  Qara  oğlu. Xocalı  soyqırımı  /  N.  Q.  Yaqublu;  red.  Ş.  Q. Vəliyev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 188 s. 

64.


 

Yaqublu, Nəsiman Qara oğlu. Xocalı qırğını / N. Q. Yaqublu.- Bakı: Azərbay-

can nəşriyyatı, 1992.- 128 s.                        Rus dilində: 

65.


 

Алиев,  Джалал  Алирза  оглы. Турки,  азербайджанцы,  армяне:  геноцид 

исторической  правды  /  Дж.  А.  Алиев,  Б.  А.  Будагов;  ред.  Р.  Мирзазаде.- 

Баку: Изд-во Азербайджан, 2003.- 72 с. 

66.


 

Беженцы:  1918-1920,  1948-1952,  1988-1989 /  сост.  Идаят;  ред.  Р. 

Пашабекова.- Баку: Гянджлик, 1992.- 448 с. 

67.

 

Ваал,  Томас  де. Черный  сад:  Армения  и  Азербайджан  между  миром  и войной  /  Т.  Ваал;  пер.  с  англ.:  О.  А.  Алякринского,  Л.  Ю.  Пантина.-  М.: 

Политическая энциклопедия, 2014.- 391 с. 

68.

 

Величко,  Василий  Львович. Кавказ:  русское  дело  и  междуплеменные вопросы / В. Л. Величко; Институт Стратегических Исследований Кавказа.- 

Репр. воспроизведение изд. 1904 г.- Баку: Кавказ: Элм, 2010.- 320 с. 

69.

 

Геноцид  азербайджанского  народа  1918  года: организаторы  и  палачи  / Национальная  Академия  Наук  Азербайджана,  Институт  Истории  им.  А.А. 


Бакиханова НАНА; рук. проекта, науч. ред., авт. предисл. Я. М. Махмудов.- 

Баку: ИПО Турхан, 2013.- 272 с. 

70.

 

Пашаев,  Атахан  Аваз  оглы. Геноцид,  депортации  и  территориальные претензии армян к Азербайджанскому народу: XIX - XX вв. / А. А. Пашаев; 

гл. ред. Я. М. Махмудов; науч. ред. Э. А. Магеррамов.- Баку: Элм и Тахсил, 

2013.- 152 с. 

71.


 

Помпеев,  Юрий  Александрович. Кровавый  омут  Карабаха  /  Ю.  А. 

Помпеев.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1992.- 208 с. 

72.

 

Преступления армянских 

террористических 

и 

бандитских 

формирований 

против 

человечества: 

XIX-XXI 

вв.: краткая 

хронологическая энциклопедия / Институт по правам человека НАНА; сост. 

А. Мустафаева [и др.].- Баку: Элм и Тахсил, 2013.- 303 с. 

73.


 

Халилов,  Аслан  Хасы  оглы. Геноцид  против  мусульманского  населения 

Закавказья в 1917-1920-гг. в исторических источниках / А. Х. Халилов; ред. 

С. Ахвердиева.- Баку: Азернешр, 2000.- 168 с. 

74.


 

Халилов,  Аслан  Хасы  оглы. Геноцид  против  мусульманского  населения 

Закавказья в исторических источниках / А. Х. Халилов; ред. С. Ахвердиева.- 

Баку: Азернешр, 2000.- 166 с. 

 

                                 Hazırladı:           Böyük kitabxanaçı Məmmədova Tamella  

                                                             30.03.2016 Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə