Azərbaycan tarixi- İmtahan suallarıYüklə 59,87 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix15.03.2018
ölçüsü59,87 Kb.
#32225


                  Azərbaycan tarixi- İmtahan sualları 

1.

 Azərbaycan tarixini öyrənən  mənbələr və onların təsnifatı. 

2.

 Azərbaycan ərazisində ibtidai-icma quruluşu. 

3.

 Azərbaycan ərazisində qədim insan məskənləri. 

4.

 Azərbaycan ərazisində daş dövrü. 

5.

 Azərbaycan tunc dövründə. 

6.

 Tayfa ittifaqları və ilkin dövlət qurumları. 

7.

 Ən qədim dövlət qurumları (Aratta , Kuti, Lulubbi) . 

8.

 Manna dövlətinin yaranması. Onun ictimai-siyasi quruluşu. 

9.

 Manna dövlətinin təsərrüfat həyatı. 

10.


 

Azərbaycan Midiya və Əhəmənilər dövlətlərinin tərkibində. 

11.

 

Azərbaycan Əhəməni sülaləsinin hakimiyyəti dövründə.Atropatena dövləti. 12.

 

Atropatena dövləti və onun nin tarixi yeri. 13.

 

Albaniya dövləti.(e.ə IV-b.e III əsrləri) 14.

 

 Azərbaycanda feodal münasibətlərinin meydana gəlməsi və onun xüsusiyyətləri 15.

 

Azərbaycanın Sasanilər tərəfindən işğalı. 16.

 

Azərbaycan xalqının və dilinin təşəkkülü. Etnik proseslərdə yeni mərhələ. 17.

 

Albaniya  (e.ə. IV- b.e III əsrləri).  18.

 

Albaniya feodal dövləti 19.

 

Albaniyada Sasani hakimiyyətinə qarşı mübarizə. 20.

 

Məzdəkilər hərəkatı. 21.

 

Mehranilər sülaləsinin yüksəlişi. Cavanşir hərbi-siyasi rəhbər kimi. 22.

 

Alban feodal  dövlətinin təsərrüfat həyatı. 23.

 

Xilafətin Azərbaycanı işğal etməsi. 24.

 

Azərbaycanda İslam dinin yayılması 25.

 

VII-IX əsrlərdə Azərbaycanın təsərrüfat həyatı. 26.

 

VIəsrin sonu- VII əsrin əvvəllərində Bizans-İran münasibətləri və Albaniya 27.

 

Xilafətin inzibati, torpaq, köçürmə və vergi siyasəti. 28.

 

Xürrəmilər hərəkatıİctimai-siyasi kökləri, xarakteri və səbəbləri 29.

 

Babəkin başçılığı altında azadlıq müharibəsi. 30.

 

Xürrəmilər hərəkatının məğlub olmasının səbəbləri və tarixi əhəmiyyəti. 
31.

 

IX-XII əsrlər Azərbaycan feodal dövlətləri və onların tarixi yeri. 32.

 

Şirvanşahlar dövləti. (IX-XI əsrlər) 33.

 

Sacilər və Salarilər dövləti. 34.

 

Rəvvadilər və Şəddadilər dövləti. 35.

 

Azərbaycan və Böyük Səlcuq imperiyası. 36.

 

Azərbaycan Atabəylər dövləti 37.

 

IX-XII əsrlərdə Azərbaycanın təsərrüfat həyatı. 38.

 

IX-XII əsrlərdə Azərbaycanın təsərrüfat həyatı və mədəniyyəti 39.

 

XIII əsrin əvvələrində Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət. 40.

 

Monqolların ilk hərbi yürüşləri. 41.

 

Xarəzm şahların Azərbaycanda möhkəmlənmək cəhdləri. 42.

 

Monqolların Azərbaycana ikinci yürüşü və nəticəsi. 43.

 

Hülakilər dövləti 44.

 

Qazan xanın islahatları və onların sosial-iqtisadi nəticələri. 45.

 

Azərbaycanda Çobanilərin və Cəlairələrin hökmranlığı. 46.

 

XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanın təsərrüfat həyatı və mədəniyyəti. 47.

 

Şirvanşah I İbrahimin daxili və xarici siyasəti. 48.

 

Əmir Teymurun Azərbaycana işğalçılıq yürüşləri 49.

 

Azərbaycan Teymurun hakimiyyəti dövründə 50.

 

Hürufılik hərəkatı. 51.

 

XIV əsrin sonu XV əsrin əvvələrində Azərbaycanda ictimai- siyasi vəziyyəti. Hüru-filik hərakatı 

52.


 

Qaraqoyunlu dövləti 

53.

 

Ağqoyunlu dövləti. 54.

 

Ağqoyunlu dövlətinin xarici siyasəti. 55.

 

XV əsrdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi və mədəni həyatı.  56.

 

Səfəvilərin Ərdəbil hakimliyi. Qızılbaşlar hərəkatı. 57.

 

Səfəvilər sülaləsinin başçılığı altında vahid Azərbaycan dövlətinin yaradılması. I Şah İsmayıl. 

58.


 

Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin dövlət quruluşu, inzibati - idarə sistemi 

59.

 

Çaldıran döyüşü. I Şah İsmayılın Gürcüstan yürüşləri. 
60.

 

Azərbaycan Səfəvilər dövləti I Şah Təhmasibin dövründə. 61.

 

Səfəvi-Osmanlı müharibələri- Amasya müqaviləsi (XVI əsrin 30-50-ci illəri) 62.

 

Səfəvi-Osmanlı müharibələri (XVI əsrin sonu-XVII əsrin əvvəllərində) 63.

 

I Şah Abbasın islahatları. 64.

 

Azərbaycan Səfəvilər dövlətində feodal torpaq sahibliyi formaları 65.

 

 Səfəvilər dövlətindəTorpaq və vergi münasibətləri (XVI-XVII əsrlər)  

66.


 

XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatı və mədəniyyəti 

67.

 

I Pyotrun Xəzərsahili vilayətlərə işğalçılıq yürüşləri 68.

 

XVIII əsrin əvvəllərində  Səfəvi dövlətinin zəifləməsi və Azərbaycanda  xalq azadlıq hərəkatı

 

69. 

Azərbaycan Nadir şah Əfşarın hakimiyyəti dövründə 

70.

 

Nadir şah Əfşaraın idarə üsuluna  qarşı üsyan və çıxışlar. 71.

 

Azərbaycanın xanlıqlara bölünməsi. 72.

 

Cənubi Azərbaycan xanlıqlar 73.

 

Şəki xanlığı 74.

 

Quba xanlığı 75.

 

Qubalı Fətəli xanın Azərbaycan torpaqlarını birləşdirmək siyasəti 76.

 

Qarabağ xanlığı 77.

 

XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın daxili vəziyyəti və şimal torpaqlarının Rusiya tərəfindən işğalının başlanması 

78.


 

Qarabağ, Şəki və Şirvan xanlıqlarının Rusiya tərəfindən işğalı 

79.

 

Azərbaycan torpaqları uğrunda I Rusiya-İran müharibəsi. Gülüstan müqaviləsi 80.

 

Türkmənçay müqaviləsi. Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalının nəticələri 81.

 

Çarizmin  Azərbaycanda müstəmləkə siyasəti. Quba üsyanı.  82.

 

Şimali  Azərbaycana  ermənilərin  kütləvi  surətdə  köçürülməsi  və  erməni  vilayətinin yaradılması 

83.


 

XIX  əsrin  30-cu  illərində  rus  müstəmləkə  rejiminə  qarşı  üsyanlar  (Car-Balakən  və 

Lənkəran üsyanları) 

 

 84.

 

XIX əsrin 30-cu illə-də müstəmləkə rejiminə qarşı üsyanlar (Quba və Şəki üsyanları) 85.

 

XIX əsrin 40-cı illərində Azərbaycanda inzibati-idarə islahatları (1847-ci il “Kəndli əsasnamələri”).

 

   


86.

 

XIX əsrdə  Şimali Azərbaycanın təsərrüfat həyatı və  mədəniyyəti 87.

 

XIX əsrin 60-70-ci illərində Şimali Azərbaycanda keçirilən burjua islahatları 88.

 

1870-ci il 14 may aqrar (kəndli)  islahatı 89.

 

Şimali  Azərbaycanda  kapitalist  münasibətlərinin  təşəkkülü  və  Milli  burjuaziyanın formalaşması 

90.


 

H.Z.Tağıyevin xeyriyyəçilik fəaliyyəti. 

91.

 

XIX əsrdə Şimali Azərbaycanın təsərrüfat həyatı və mədəniyyəti  92.

 

Cənubi Azərbaycan XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində 93.

 

 1905-1907-ci illərdə Azərbaycanda ictimai-siyasi şərait. 94.

 

1905-1907-ci  illərdə  Zaqafqaziyada  milli  münasibətlərin  kəskinləşməsi.  Erməni- Azərbaycan, erməni-gürcü münaqişələri.  

95.


 

Ə.B.Hüseyinzadə, Ə.B.Ağaoğlu, M.Ə.Rəsulzadə, N.Nərimanov, Ü.Hacıbəyov və  b. 

kimi demokratik fikrin görkəmli nümayəndəkərinin fəaliyyəti. 

96.


 

“Müsavat” partiyasının yaranması və Azərbaycanın siyasi həyatında onun  rolu. 

97.

 

Cənubi Azərbaycanda 1905-1911-ci illər milli demokratik çıxışlar. 98.

 

Təbriz üsyanı, 1908-1910-cu illərdə Səttərxan hərəkatı. 99.

 

 Azərbaycan I dünya müharibəsi dövründə.  100.

 

 I dünya müharibəsi cəbhələrində  azər-baycanlıların şanlı döyüş yolu 101.

 

 I dünya müharibəsinin Azərbaycanın sosial-iqtisadi durumuna təsiri.     102.

 

 Azərbaycan 1917-ci fevral burjua-demokratik inqilabı dövründə.   103.

 

 Oktyabr çevrilişindən sonra Azərbaycanda siyasi şərait. 104.

 

1917-1918-ci illərdə Zaqafqaziyada siyasi vəziyyət. Milli demokratik  hərəkatın      yüksəlişi.  

105.


 

1918-ci il Bakıda Mart soyqrımı. 

106.

 

Zəngəzurda erməni quldurlarına qarşı mübarizə. Azərbaycanın ərazi         bütövlüyünün qorunması (1918-1920-ci illər). 

107.


 

Şamaxı, Zəngəzur, Quba bölgələrində erməni vəhşilikləri və soyqrımlar. 

108.

 

Bakı kommunası və Şaumyanın antiazərbaycan siyasəti. 109.

 

ADR-in yaranması və onun tarixdə yeri.  110.

 

AXC-nin ilk tədbirləri. 111.

 

AXC hakimiyyətinin Azərbaycanda bərqərar olması. 
112.

 

AXC-nin ordu quruculuğu. 113.

 

AXC-nin daxili siyasəti. 114.

 

AXC-nin xarici siyasəti. 115.

 

AXC-nin Paris sülh konfransında iştirakı. 116.

 

AXC-nin mədəni quruculuq sahəsində fəailiyyəti. 117.

 

1920-ci ildə Bakının işğalı və ADR-in süqutu. 118.

 

Şeyx Məhəmməd Xiyabani və 1917-1920-ci illərdə Cənubi Azərbaycanda  milli       azadlıq hərəkatı.  

119.


 

Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulması və onun ilk tədbirləri. 

120.

 

Azərbaycanda sovet rejiminə qarşı üsyanlar. 121.

 

Sovet hakimiyyətinin antiazərbaycan siyasəti. 122.

 

Azərbaycan ərazi bütövlüyünə qarşı qəsdlər, DQMV-nin yaranması və  onun     Azərbaycan xalqı üçün faciəli nəticələri.  

123.


 

Azərbaycanda bolşevik hakimiyyətinə qarşı Gəncə, Qarabağ və Zakatala üsyanları. 

124.

 

YİS və ölkədə birtərəfli sənayeləşmə. 125.

 

30-cu illərin siyasi məhkəmə prosesləri. Kütləvi repressiyalar.  126.

 

Azərbaycan müharibə edən böyük dövlətlərin planlarında (1939-1945).  127.

 

Azərbaycan II dünya müharibəsi illərində. 128.

 

Azərbaycan döyüşçülərinin II Cahan müharibəsində partisan və  müqavimət     hərəkatında iştirakı.  

129.


 

1945-1946-cı illərdə Cənubi Azərbaycanda milli-demokratik hərəkat. 

130.

 

Azərbayc-ların Ermənistandan kütləvi surətdə köçürülməsi (1948-1953, 1988

-ci illər). 

131.

 

1945-1960-cı illərdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi vəziyyəti.  132.

 

Azərbaycan 1960-1980-ci illərdə. 133.

 

Azərbaycanda yeni siyasi partiyalar, cəmiyyətlər və təşkilatlar. Milli  demokratik    hərəkat (1980-ci ilin sonu-1990-cı il).  

134.


 

Azərbaycan xalqının müstəqillik uğrunda mübarizəsi. Dövlət  müstəqilliyinin bərpa  

  olunması. 

135.


 

Xocalı soyqırımı. 

136.

 

Qondarma Qarabağ probleminin mərkəz tərəfindən qızışdırılması. Respublikada     siyasi böhranın yetişməsi. 


137.

 

Uydurma “Dağlıq Qarabağ problemi”, Yuxarı Qarabağın və Azərbay-canın  digər     ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı.  

138.


 

1990-cı ilin 20 yanvar qırğını.  

139.

 

Müasir dövrdə Azərbaycanın ictimai-siyasi vəziyyəti. 140.

 

Azərbaycanın müasir xarici siyasətinin əsas istiqamətləri.  141.

 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Azərbaycan Parlamentinin formalaşması.  

142.


 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində H.Əliyevin xidmətləri.  

143.

 

Azərbaycanın BMT və digər Beynəlxalq təşkilatlara daxil olması. 144.

 

Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olması və onun əhəmiyyəti.  145.

 

 Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi  uğrunda      iqtisadi, sosial-siyasi və hərbi sahədə həyata keçirilən tədbirlər.  

146.


 

ATƏT-in Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı qətnamə və qərarlar.  

147.

 

Müstəqillik illərində Azərbaycanın neft strategiyası.  148.

 

Heydər Əliyev görkəmli ictimai-siyasi və dövlət xadimidir.  149.

 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafı. 150.

 

Azərbaycan mədəniyyəti müstəqillik illərində.      

 

  

 


Yüklə 59,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə