Azərbaycan tarġXĠ ÜZRƏ qaynaqlarYüklə 2,8 Kb.

səhifə1/141
tarix30.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   141 
 
 
 
 
 
AZƏRBAYCAN 
TARĠXĠ ÜZRƏ 
QAYNAQLAR 
 
 
Ġkinci  nəĢrin tərtibatçısı və redaktoru: 
tarix elmlə r doktoru, pro fessor, Əməkdar elm xadimi 
Süleyman Əliyarlı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―ÇIRAQ‖ NƏġRĠYYATI 
BAKI-2007 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Azər bayc an tarixi üzrə qaynaql ar. Bakı, ―Çıraq‖, 2007. 400 səh. 
 
A   0502000000-01   2007 
0-67 
 
        ISBN 5-8025-0002-6 
  
 
 
 
 
 
 
 
                          
KĠTABIN ĠÇĠNDƏKĠLƏR 
 
Öns öz................................................................................................................7 
 
I Bölmə AZƏ RBAYC AN QƏDĠM TARĠXĠ 
   
(Miladın IV yüzilinədək) 
 
M ĠXĠ YAZI PARÇALARI 
 
I.III Salmanasarın Kahlu (Nimrud) ―Qara xatirə daĢı‖ 
üzərindəki salnaməsi.........................................................................................16 
2.IISarqonun ―Təntənəli yazı‖sı........................................................................16 
3.AĢĢurbanipalın ―B‖ silindirindəki 
yazısı..................................................................................................................18 
4. I ArgiĢtinin salnaməsi....................................................................................20 
5. II Sardurinin Cənubi Azərbaycanın Qarabağ vilay ətində 
tapılmıĢ kitabəsi.................................................................................................20 
6. II ArgiĢtinin Sərab Ģəhəri 
yaxınlığındakı tapılmıĢ kitabəsi.........................................................................21 
 
ANTĠK DÖVR QAYNAQLARI 
 
7. Strabon. ―Coğrafiya‖....................................................................................21 
8.  K. Ptolemey ―Coğrafiya dərsliyi‖...............................................................30 
9.  Böyük Plini ―Təbiət tarixi‖.........................................................................32  
 
II bölmə. AZƏRBAYCAN IV-XII YÜZĠLLƏRDƏ 
   
ĠLKĠN  ORTA ƏSR QAYNAQ LARI 
 
KĠTABĠ-DƏDƏM  QORQUD .......................................................................36 
10. Duxa Qoca oğlu Dəli Domrul boyını bəyan edər, 
Xanım hey.......................................................................................................37 
11. Ġç Oğuza TaĢ Oğuz asi olub Beyrək öldigi 
boyı bəyan edər...............................................................................................40 
12. Fəzlullah RəĢidəddin. ―Cami ət-tavarix‖..................................................45 
13. M oisəy Kağanqatlı. ―Aqvan tarixi‖...........................................................49 
 
ƏRƏBDĠLLĠ QAYNAQLAR 
 
14. ―Übeyd in ġəriyyə əl-Cürhuminin əxbarı ‖...............................................67 
15. Əbu M əhəmməd Əhməd ibn Ə`səm əl-Kufi 
―Kitab əl-fütuh‖..............................................................................................69 
16. Əl-Bələzuri .―Kitab-fütuh əl-buldən‖.......................................................70 
17. Ət-Təbəri. ―Tarix ər-rüsul və-lə müluk‖...................................................90 
18. Əl-Ġstəxri. ―Kitab məsalik əl-məmalik‖..................................................125 
19. Əbu-duləfin ikinci risaləsi.......................................................................132 
20.Sədrəddin əli-əl-Hüseyni. ―Əxbar əd-dövlət əs 
Səlcuqiyy ə‖....................................................................................................137 
 
III bölməAZƏRBAYCAN XIII-XVIII YÜZĠLLƏRDƏ 
 
MONQOL BASQINLARI ÇAĞI VƏ SONRAKI DÖVRÜN QAYNAQIARI 
 
21.Ġbn əl-Nasir. ―Əl-kamil-fi-t-tarix‖.........................................................154 
22. Gəncəli Kirakos. ―Ermənistan tarixi ‖..................................................178 
23. Yaqut əl-Həməvi. ―M u`cəm əl-buldən‖...............................................182  
24. Həhdullah Qəzvini. ―Nüzhətül-Qülub‖ əsəri........................................186 
25. RəĢidəddinin oğlu ġihabəddinə məktubu.............................................194 
26. Kastiliya (Ġspaniya) elçisi Klavixonun gündəliyi.................................196 
27. Əbd ər-RəĢid əl-Bakuvi ―Kitab təlxis əl-əsər 
və əcaib əl-malik əl-qəhhar‖.......................................................................198 
―28. Venesiya elçisi  Ambroco Kontarini ―Yol gündəliyi‖..........................202 
 
SƏFƏVĠLƏR DÖVLƏTĠNDƏ AZƏRBAYCAN DĠLĠNĠN DÖVLƏTLƏRARASI 
YAZIġM ADA 
VƏ 
FƏRMANLARDA 
ĠġLƏNDĠYĠNĠ 
GÖSTƏRƏN 
QAYNAQLAR........................................................................................................205 
 
29. I ġah Ġsmayılın M usa Durğut oğluna I fərmanı....................................206 
30. CahanĢahın nəvəsinin I Sultan Səlimə ərizəsi......................................207 
31. II ġah Abbasın ġirvan  bəylərbəyi Hacı M əniçöhr  xana  
Hicri 1070 (1659/60) –cı ild ə məktubu......................................................208 
32. Sultan Süleyman Qanuninin I Ģah Təhmasibə məktubu.......................209 
33.Zeynalabidin Əli Əbdi bəyin  ―Təkmilatül-əxbar‖ əsərinin 
yazılması haqda I Təhmasibin fərmanı.......................................................210 
34. Zeynalabidin Əli Əbdi bəy. ―Təkmilatül-əxbar‖..................................212 
35. ġah Ġsmayıl Xətai. ―Divan‖dan bir qəsidə............................................216 
 
ORTA ƏSR AZƏRBAYCAN TARĠXĠNƏ DAĠR FARSDĠLLĠ 
QAYNAQLAR...........................................................................................219 
 
36. Ənbəd kədinin soyurğal verilməsi 
haqqında Uzun Həsəinin hökmü................................................................220 
37. I ġah Ġsmayılın Dizmar vilayətində ruhanilərin 
vergilərdən azad edilməsi haqqında  hökmü..............................................221 
38. I ġah Ġsmayılın Təbrizdə Xanəəhməd bağının 
bağıĢlanması haqında hökmü.....................................................................223 
39. I ġah Təhmasibin Zığ kəndinin Bibiheybət 
məqbərəsinə vəqf olunmasını təsdiq edən fərmanı....................................224 
40. ġəki ölkəsinin sədrliyi vəzifəsi haqqında 
I ġah Təhmasibin  fərmanı.........................................................................225 
41. Bibiheybət M əqbərəsinin mütəvəlliliyi vəzifəsi haqqında, 
I ġah Təhmasibin  fərmanı.........................................................................228 
42 .Bakı limanına nazir tə`yin 
olunması haqqında fərman.........................................................................228 
43.  KiĢ, Nuxu və ġəkərqənnd kəndlərinin tiul vərilməsi 
haqqında ġirvan  bəylərbəyi Xosrov xanın hökmü....................................229 
44. ġəki ölkəsi kəndxudaların Ģikayəti ilə bağlı olaraq 
II ġah  Abbasın fərmanı..............................................................................230 
45. ġəki ölkəsinin hakiminə II ġah Abbasın 
göndərdiyi fərman......................................................................................231 
46. ġəki məliyi Səfiqulunun Ģikayəti üzrə II ġah Abbasın 
fərmanı.......................................................................................................232 
47. ġəki qıĢlaqları haqqında ġah Səfinin fərmanı......................................234 
48. ġirvandakı siyasi hadisələr haqqında  ġah Sutan 
Hüseyinin fərmanı......................................................................................235  
49. ġəki ölkəsinin məlikliyi vəzifəsi haqqında Nadir Ģahın 
fərmanı........................................................................................................237  
50. Bibiheybət məqbərəsinin gəlirinə yiyələnmək uğrunda 
gedən münaqiĢəyə dair...............................................................................238  
 
AVROPA, RUSĠYA, YAXIN VƏ ORTA ġƏRQ 
MÜƏLLĠFLƏRĠNĠN YAZILARI 
 
 
51. Antoni Cenkinson. ―Gündəlik‖............................................................240 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   141


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə