Азярбайъан республикасы мядяниййят вя туризм назирлийи м. Ф. Ахундов адынаYüklə 2,8 Kb.

səhifə1/60
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


 
1
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МЯДЯНИЙЙЯТ ВЯ ТУРИЗМ НАЗИРЛИЙИ 
 
М.Ф.АХУНДОВ адына 
АЗЯРБАЙЪАН  МИЛЛИ КИТАБХАНАСЫ 
 
 
 
 
 
AZƏRBAYCAN  XALQ CÜMHURİYYƏTİ - 90 
 
(1918 – 1920) 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI – 2008 
 


 
2
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МЯДЯНИЙЙЯТ ВЯ ТУРИЗМ НАЗИРЛИЙИ 
 
М.Ф.АХУНДОВ адына 
АЗЯРБАЙЪАН  МИЛЛИ  КИТАБХАНАСЫ 
 
 
 
 
AZƏRBAYCAN  XALQ CÜMHURİYYƏTİ -90 
 
(1918 – 1920) 
 
BİBLİOQRAFİYA 
 
 
БАКЫ – 2008 
 


 
3
Тяртиb edəni:   
 
Şəhla Nağıyeva 
 
İxtisas redaktoru: 
 
Kərim Tahirov 
 
Redaktor: 
Gülbəniz Səfərəliyeva 
 
Kompyuter yığımı:  
Mehriban Cəfərova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
     Azərbaycan  Xalq Cümhuriyyəti - 90: (1918 – 1920): 
Biblioqrafiya /Tərtib edəni: Ş.Nağıyeva., İxtisas redaktoru 
K.Tahirov.- B., 2008.- 256 s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2008. 
 
 


 
4
TƏRTİBÇİDƏN 
 
Azərbaycan xalqı  əsrlər boyu azadlıq arzusu ilə 
yaşamış, milli azadlıq, istiqlal uğrunda mübarizə aparmışdır. 
XX  əsrin  əvvəllərində Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı 
gücləndi. Azərbaycanın demokratik qüvvələri, mütəfəkkir 
şəxsləri, siyasi xadimləri yurdumuzun müstəqilliyi, 
xalqımızın azadlığı uğrunda mübarizəyə qoşuldular. Rusiya 
imperiyasının dağılması Azərbaycanda müstəqil dövlət 
yaratmaq üçün şərait yaratdı. 1918-ci il mayın 28-də 
Azərbaycan Demokratik Respublikası elan edildi. 
Həmin gün Azərbaycan xalqının tarixində  əlamətdar 
bir hadisə oldu. Azərbaycan Respublikasının yaradılmasında 
və ona rəhbərlik edilməsində M.Ə.Rəsulzadənin, 
F.Xoyskinin, N.Yusifbəylinin, A.Səfikürdskinin,  Ə.Topçu-
başovun, X.Xasməmmədovun, C.Hacınskinin, S.Mehman-
darovun və başqalarının çox böyük rolu olmuşdur. Azər-
baycan Cümhuriyyətinin yaradılması  və milli dövlət 
quruculuğunun bərqərar edilməsi xalqımızın suverenliyini 
təmin etdi, tarixi yaddaşın formalaşmasında müstəsna 
əhəmiyyət kəsb etdi.  
AXC haqqında tərtib olunmuş bu biblioqrafik göstərici 
ADR-in yaranmasını, fəaliyyətini və süqutunu, onun 
ictimai-siyasi xadimlərinin həyat və fəaliyyətini əhatə edir. 
Göstərici bu sahədə  tərtib olunmuş ilk vəsaitdir. 
Göstərici 1918-ci ildən 2008-ci ilə  qədər olan dövrü əhatə 
edir. Göstərici xronoloji prinsipə  əsasən tərtib edilmişdir. 
Materiallar aşağıdakı əsas bölmələr  üzrə qruplaşdırılmışdır:  
I. ADR-in yaranması, fəaliyyəti və süqutu; 
II. ADR-in görkəmli xadimləri haqqında; 
III. ADR-in yaranması, fəaliyyəti və süqutu (rus 
dilində); 
IV. Başqa dillərdə; 
V. Köməkçi göstəricilər. 


 
5
Rus dilində materialların çoxluğunu nəzərə alıb, o 
“Başqa dillərdə” bölməsində deyil, ayrıca bölmə kimi 
verilmişdir. 
Göstərici tarixçilər, Azərbaycan tarixini tədqiq edən 
alimlər, kitabxanaçılar, biblioqraflar və geniş oxucu kütləsi 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Göstərici haqqında rəy və 
təkliflərini göndərən mütəxəssislərə 
və oxuculara 
əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk. Bütün rəy və 
təkliflərinizi M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli 
Kitabxanasına (Az. 1000, Bakı  şəhəri, Xaqani küçəsi, 29) 
göndərməyinizi xahiş edirik.  
 
 
 
 
 


 
6
 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyi 
haqqında 
 
Azərbaycan Respublkası Prezidentinin Sərəncamı 
 
2008-ci il may ayının 28-də Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaranmasının 90 illiyi tamam olur. Müasir 
Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə öz müstəqilliyini 
bərpa edərək, Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisi kimi onun 
bayrağını, gerbini, himnini qəbul etmişdir.  İstiqlal 
Bəyannaməsinin elan edildiyi 1918-ci ilin 28 may günü 
hazırda Respublika Günü kimi qeyd olunur. 
Müsəlman  Şərqində ilk parlament respublikası — 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın qədim 
dövlətçilik  ənənələrini yaşadaraq, müasir dövrə xas dovlət 
təsisatlarının yaradılmasına nail olmuşdu. Milli parla-
mentarizmin təşəkkül tarixi isə Azərbaycan Parlamentinin 
1918-ci il dekabr ayının 7-də keçirilmiş ilk iclasından 
başlayır. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması 
mürəkkəb siyasi dövrdə  cərəyan edən hadisələrin və 
Azərbaycan xalqının milli oyanışının məntiqi yekunu idi. 
Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə  Fətəli Axundov, Həsən 
bəy Zərdabi, Cəlil Məmmədquluzadə  və digər görkəmli 
şəxsiyyətlər tərəfindən təməli qoyulmuş proseslər 
Azərbaycanda yeni tipli teatrın, məktəbin və  mətbuatın  
yaranması ilə 
nətıcələnmiş, milli özünüdərkin 
gerçəkləşməsinə böyük təsir göstərmişdir. Bakının neft 
paytaxtına çevrilməsi milli sahibkarlar təbəqəsinin 
formalaşması ilə yanaşı, dünyanın aparıcı universitetlərində 
təhsil almış ziyalılar nəslinin yetişməsinə şərait yaratmışdır. 
Əlimərdanbəy Topçubaşov və başqa ziyalıların siyasi 
proseslərə qatılması, Dumaya seçilməsi və Rusiya 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə