Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.

səhifə64/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   88

198 
 
42 
Əgər qadın problemləri müstəqil həll etməyə hazırdırsa, 
bu  həm uĢaqlar, həm də ər üçün yaxĢıdır 
A a b B 
43 
UĢağın valideynlərindən gizli sirri olmamalıdır 
A a b B 
44 
Əgər sizin ailədə uĢaqların sizə, sizin isə uĢaqlara lətifə 
danıĢmağı  adi haldırsa, deməli bir çox məsələləri  sakit
konfliktsiz çözə bilərsiniz 
A a b B 
45 
UĢağın tez  ayaq  açmağı onun inkiĢafına müsbət təsir 
göstərir 
A a b B 
46 
Ananın uĢağa qulluq edilməsi və onun tərbiyəsi ilə bağlı  
bütün çətinliklərin öhdəsindən təkbaĢına gəlməsi yaxĢı 
deyil 
A a b B 
47 
Hər bir uĢağın həyata müstəqil baxıĢları və onları azad 
ifadə etmək imkanı olmalıdır 
A a b B 
48 
UĢağı çətin iĢlərdən qorumaq lazımdır 
A a b B 
49 
Qadın ev iĢləri ilə əyləncələr arasında seçim etməlidir 
A a b B 
50 
Ağıllı ata uĢağa rəhbərliyə hörmət etməyi öyrətməlidir 
A a b B 
51 
Çox az qadınlar yaxĢı tərbiyə verdiklərinə görə 
uĢaqlarından layiq olduqları təĢəkkürü alırlar 
A a b B 
52 
Əgər uĢaq bəlaya düçar olubsa, hər bir halda ana özünü                                          
günahkar hesab edir 
A a b B 
53 
Gən ailələrdə güclü hissiyyata baxmayaraq, əsəbiləĢməklə                             
nəticələnən  fikir ayrılıqları  həmiĢə olur 
A a b B 
54 
Hansı uĢaqlara ki, davranıĢ normalarına hörmət hissi 
təlqin oluhub, onlar yaxĢı, danıqlı, hörmətli adam olurlar 
A a b B 
55 
Bütün günü uĢağın tərbiyyəsi ilə  məĢğul olan ana, nadir                                 
hallarda sakit və təmkinli ola bilər 
A a b B 
56 
UĢaqlar  valideynlərinin baxıĢlarına zidd olan Ģeyləri 
evdən kənarda öyrənməməlidirlər 
A a b B 
57 
UĢaqlar bilməlidir ki, onların valideyinlərindən daha  
müdrik   insan yoxdur 
A a b B 
58 
BaĢqa uĢağa əl qaldıran uĢağa heç cürə bəraət 
qazandırmaq olmaz  
A a b B 
59 
Gənc analar ən çox evdə qaxılıb qalmalarına görə əzab 
çəkirlər 
A a b B 
60 
UĢaqları imtina etməyə və ikiüzlülüyə məcbur etmək pis                             
tərbiyə metodudur 
A a b B 
61 
Valideynlər uĢaqlara məĢğuliyyət tapmağı və asudə vaxtı                               
boĢ yerə sərf etməməyi öyrətməlidirlər 
A a b B 
62 
UĢaqlar kiçik problemlərlə valideyinləri bezdirirlər, bunun                             
qarĢısını əvvəldən almaq lazımdır 
A a b B 
63 
Ana  uĢaqlarına qarĢı boynuna düĢən vəzifələri  pis yerinə                         
A a b B 


199 
 
yetirirsə, onda bu o deməkdir ki, ata ailəni saxlamaq üçün                                         
boynuna düĢən vəzifələrini  yerinə yetirmir 
64 
Seksual məzmunlu uĢaq oyunları seksual cinayətlərə 
gətirib çıxara bilərlər 
A a b B 
65 
Hər Ģeyi ancaq ana planlaĢdırmalıdır, ona görə ki, 
təsərrüfatı necə idarə etmək lazım olunduğunu ancaq o 
bilir 
A a b B 
66 
Diqqətli ana uĢağının nə düĢündüyünü bilməlidir 
A a b B 
67 
UĢağının  dostları  ilə  görüĢlərdə,  rəqs  Ģənliklərində                                                      
və  s.  keçirdiyi  hisslər  haqqında  səmimi  söhbətlərini                                                            
dinləyən  və  təqdir  edən  valideyn  onların  sosial  inkiĢafını                                     
sürətləndirir 
A a b B 
68 
UĢaqların  ailə ilə münasibəti nə qədər  tez zəifləyirsə
uĢaqlar  öz  problemlərini bir o qədər tez həll etməyi 
öyrənirlər 
A a b B 
69 
Ağıllı analar imkan daxilində olan hər bir Ģeyi edirlər ki,                                              
uĢaq  anadan olana qədər və sonra yaxĢı Ģəraitdə olsun 
A a b B 
70 
UĢaqlar mühüm ailə məsələlərinin  həllində iĢtirak 
etməlidirlər 
A a b B 
71 
Valideynlər onların uĢaqları  çətinliyə düĢməsinlər deyə 
nə etmək lazım olduğunu bilməlidirlər 
A a b B 
72 
Çox qadınlar yaddan çıxarırlar ki, onların əsil yeri evdir 
A a b B 
73 
UĢaqların ana qayğısına ehtiyacı var, amma bəzən qayğı 
onlara çatmır 
A a b B 
74 
UĢaqlar onlara sərf etdiyi zəhmətə görə analarına qarĢı 
daha qayğıkeĢ və minnətdar olmalıdırlar 
A a b B 
75 
Anaların əksər hissəsi uĢaqlara xırda tapĢırıqlar verərkən                                
onu incitməkdən qorxurlar 
A a b B 
76 
Ailə həyatında bir çox elə məsələlər var ki, onları sakit                                          
müzakirə yolu ilə həll etmək olmaz 
A a b B 
77 
UĢaqların əksəriyyəti əslində olduğundan daha ciddi                                    
rejimdə tərbiyə olunmalıdır 
A a b B 
78 
UĢaqların tərbiyəsi-bu çətin bir iĢdir 
A a b B 
79 
UĢaqlar valideynlərinin düĢüncə tərzinə Ģübhə ilə 
yanaĢmamalıdırlar 
A a b B 
80 
UĢaqlar hamıdan daha çox valideynlərinə hörmət 
etməlidirlər 
A a b B 
81 
UĢaqları güləĢlə və boksa məĢğul olmağa məcbur etmək                                           
lazım deyil, belə ki, bu bədəndə ciddi fəsadlara və baĢqa                                              
problemlərə səbəb ola bilər 
A a b B 
82 
Anaların sevimli məĢquliyyətləri ilə məĢqul olmağa bir                                                                
A a b B 


200 
 
qayda olaraq boĢ vaxtlarının olmaması heç də yaxĢı hadisə 
deyildir 
83 
Valideynlər  bütün həyat məsələlərində uĢaqları                                                    
özləri ilə bərabərhüquqlu hesab etməlidirlər 
A a b B 
84 
UĢaq boynuna düĢən   iĢi görürsə ,deməli o,doğru yoldadır 
və xoĢbəxt olacaq 
A a b B 
85 
UĢaq qəmgin olanda onunla məĢğul olmamaq, sakit                                   
buraxmaq lazımdır 
A a b B 
86 
Hər bir ananın ən böyük arzusu - ərinin onu anlamasıdır 
A a b B 
87 
UĢaq tərbiyəsində  ən mürəkkəb momentlərindən biri                                    
seksual problemlərdir 
A a b B 
88 
Əgər ana evi idarə edirsə və hər Ģeyin qeydinə qalırsa, 
bütün ailə özünü  yaxĢı hiss edir 
A a b B 
89 
UĢaq ananın bir hissəsi olduğu üçün, o, uĢağın  həyatı 
haqqında hər Ģeyi bilmək hüququna malikdir 
A a b B 
90 
UĢaqlara valideynlərlə birlikdə  deyib –gülməyə, zarafat                                        
etməyə  icazə veriləndə, uĢaqlar valideynlərin 
məsləhətlərini asanlıqla qəbul edirlər 
A a b B 
91 
Valideynlər uĢağı təbii ehtiyaclarının öhdəsindən gəlməyi                       
mümkün olduqca tez öyrətmək üçün əllərindən gələn hər 
Ģeyi etməlidirlər 
A a b B 
92 
Əksər qadınlar uĢaq anadan olandan sonra istirahət üçün                                            
ayıra bildikləri vaxtdan xeyli çox vaxta ehtiyac duyurlar 
A a b B 
93 
Hər bir uĢaq öz problemlərini valideynləri ilə bölüĢdüyü                                 
halda cəza almayacağından  arxayın olmalıdır 
A a b B 
94 
UĢağı ağır ev iĢləri ilə yükləmək lazım deyil, əks halda                                             
o, iĢləmək həvəsini tamam itirə bilər 
A a b B 
95 
YaxĢı ana üçün ancaq ailəsi ilə ünsiyyətdə olmaq 
kifayətdir 
A a b B 
96 
Bəzən valideynlər uĢağın iradəsinin əksinə hərəkət etməli 
olurlar 
A a b B 
97 
Analar öz uĢaqlarının rifahına görə hər Ģeyi qurban 
verirlər 
A a b B 
98 
Ananın ən vacib olan uĢağının rifahı və təhlükəsizliyidir 
A a b B 
99 
Ġki bir-birinə zidd baxıĢları olan Ģəxsin ailə qurduqdan 
sonra dalaĢmaqları təbiidir 
A a b B 
100  UĢaqların ciddi qaydada tərbiyyə olunması onları xoĢbəxt 
edir 
A a b B 
101  Əgər uĢaqlar çox eqoist və tələbkardırlarsa, təbiidir ki, bu 
anaya mənfi təsir edəcəkdir 
A a b B 
102  UĢaqlar valideynləri haqqında tənqi iradları heç vaxt qulaq                 
A a b B 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə