Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.

səhifə65/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   88

201 
 
asmamalıdırlar 
103  UĢaqların  ümdə vəzifəsi valideynlərinə etibar etməkdir 
A a b B 
104  Valideynlər adətən sakit uĢaqlara dalaĢqan uĢaqlardan 
daha çox üstünlük verirlər 
A a b B 
105  Gənc  ana malik olmaq istədiyi bir çox Ģeylərin onun üçün                            
əlçatmaz olduğunu bildiyi üçün özünü bədbəxt hesab edir 
A a b B 
106  Valideynlərin uĢaqlara nisbətən daha çox hüquq və 
imtiyazlara malik olmasının heç bir əsası yoxdur 
A a b B 
107  UĢaq vaxt itkisinin mənasız olduğunu nə qədər tez baĢa 
düĢsə, bu onun üçün  bir o qədər  yaxĢıdır 
A a b B 
108  UĢaqlar valideynlərin diqqətini öz  problemlərinə cəlb  
etmək üçün mümkün olan hər Ģeyi edirlər 
A a b B 
109  Çox az sayda kiĢilər baĢa düĢürlər ki, onların uĢağının 
anasının da həyat sevinclərinə ehtiyacı vardır 
A a b B 
110  UĢaq seksual məsələlər haqqında çox suallar verirsə, bu 
onu narahat edən bir problemin olmasından xəbər verir 
A a b B 
111  Ərə gedən hər bir qadın ailə iĢlərinə rəhbərlik etməli 
olacağını düĢünməlidir 
A a b B 
112  UĢağının gizli fikirlərini bilmək ananın vəzifəsidir 
A a b B 
113  Əgər uĢaq ev iĢlərinə cəlb olunsa, o, valideynləri ilə daha                              
yaxın olar və onlara öz problemlərini asanlıqla etibar edər 
A a b B 
114  UĢağı ana südündən və butulkada yeməkdən mümkün 
qədər  tez ayırmaq və uĢağı ― müstəqil‖ yeməyə 
alıĢdırmaq lazımdır 
A a b B 
115  Anadan  uĢaqlarına qarĢı  münasibətdə həddindən çox                              
məsuliyyət hissini tələb etmək olmaz 
A a b B 
 
Ġstehsalat kollektivində çalıĢan psixoloq üçün valideynlərin ailə rolları 
məsələsinə münasibətini aydınlaĢdırmağa  yönəldilmiĢ Ģkalalar bloku  böyük   
əhəmiyyət kəsb edir. 
Metodika    ailədaxili  münasibətlərin  spesifikasını,  ailə  həyatının 
təĢkilinin xüsusiyyətlərini qiymətləndirməyə imkan verir. 
 
SORĞU VƏRƏQƏSI 
Cavab 
Nömrə 
A  a 
b B 
 
A  a 
b B 
 
A  a 
b B 
 
A  a 
b B 
 
A  a 
b B 
1.
 
   
24 
 
47 
 
70 
 
93 
 
2.
 
   
25 
 
48 
 
71 
 
94 
 
3.
 
   
26 
 
49 
 
72 
 
95 
 
4.
 
   
27 
 
50 
 
73 
 
96 
 


202 
 
5.
 
   
28 
 
51 
 
74 
 
97 
 
6.
 
   
29 
 
52 
 
75 
 
98 
 
7.
 
   
30 
 
53 
 
76 
 
99 
 
8.
 
   
31 
 
54 
 
77 
 
100 
 
9.
 
   
32 
 
55 
 
78 
 
101 
 
10.
 
   
33 
 
56 
 
79 
 
102 
 
11.
 
   
34 
 
57 
 
80 
 
103 
 
12.
 
   
35 
 
58 
 
81 
 
104 
 
13.
 
   
36 
 
59 
 
82 
 
105 
 
14.
 
   
37 
 
60 
 
83 
 
106 
 
15.
 
   
38 
 
61 
 
84 
 
107 
 
16.
 
   
39 
 
62 
 
85 
 
108 
 
17.
 
   
40 
 
63 
 
86 
 
109 
 
18.
 
   
41 
 
64 
 
87 
 
110 
 
19.
 
   
42 
 
65 
 
88 
 
111 
 
20.
 
   
43 
 
66 
 
89 
 
112 
 
21.
 
   
44 
 
67 
 
90 
 
113 
 
22.
 
   
45 
 
68 
 
91 
 
114 
 
23.
 
   
46 
 
69 
 
92 
 
115 
 
  
Ailədə münasibətlərin ayrı -ayrı aspektlərini hissələrə ayırmaq olar: 
   - təsərrüfat –məiĢət, ailə həyatının təĢkili (metodikada bu 3, 13, 19, 
23 –cü Ģkalalardır); 
-    əxlaqla,  emosional  dəstəklə,  asudə  vaxtın  təĢkili  ilə,  özünün  və 
partnyorunun Ģəxsiyyətin inkiĢafı üçün mühitin yaradılması ilə bağlı olan ər 
–arvad  münasibətləri (metodikada bu 17-ci Ģkaladır); 
-      uĢaqların  tərbiyə  edilməsini  təmin  edən  ‖pedoqoji‖  münasibətlər  
(metodikada bu  5, 11-ci Ģkalalardır). 
-    rəqəmlə  göstərilmiĢ  məlumatlar  əsasında  ailənin  ―ilkin  portretini‖ 
yaratmaq  olar.  7-ci  Ģkala  (ailə  konfliktləri)  çox  vacibdir.  Bu  Ģkala  üzrə 
yüksək  göstəricilər    konfliktlilik,  ailə  konfliktinin  istehsal  münasibətlərinə 
keçirilməsi haqqında  xəbər verir. 
Psixoloji  yardım  ailə  konfliktlərinin  həll  olunmasına  və  istehsalat 
kollektivində münasibətlərin yaxĢılaĢdırılmasına yönəldilir.  
3-cü  Ģkala  üzrə  yüksək  qiymətlər  ailə  problemlərinin  istehsalat 
problemlərindən  üstünlüyünü,  ‖iĢ‖maraqlarının  ikinci  yerdə  olduğunu 


203 
 
göstərir,  13-cü  Ģkala  haqqında  bunların  əksini  demək  olar.  Bu  əlamət  üzrə 
yüksək  qiymətlər    alan  Ģəxslər  üçün  ailədən  asılılıq,  təsərrüfat 
funksiyalarının bölüĢdürülməsində zəif yekdillilik xarakterikdir.  17, 19, 32 –
ci Ģkalalar üzrə yüksək qiymətlər ailənin pis inteqrasiya olunmasından xəbər 
verir. 
Ailə  roluna  olan  münasibətlərin  analizi  psixoloqa  müayinə  olunan 
Ģəxsin  ailə  münasibətlərinin  spesifikasını  yaxĢı  anlamağa,  ona  psixoloji 
yardım etməyə kömək edəcək. 
Metodikada  analizin əsas predmeti valideyn-uĢaq münasibətləridir. 
Dərhal  çıxarılması  mümkün  olan  nəticə  -  valideyn  –uĢaq    kontaktını 
onun optimallığı nöqteyi- nəzərindən qiymətləndirməkdir. Bunun üçün ilk üç 
Ģkala qrupu (optimal kontakt, emosional distansiya, konsentrasiya) üzrə orta 
qiymətləri müqayisə edirlər. 
Ayrıca Ģkalalar üzrə analiz xüsusi maraq tələb edir, hansı ki, çox vaxt 
valideynlərlə uĢaqlar arasında baĢ tutmayan münasibətlərin xüsusiyyətlərini, 
bu münasibətlərin gərginlik zonalarını anlamaq üçün  açar rolunu oynayır. 
    Metodika  həm  də  psixodiaqnostik  söhbətin    hazırlanması  və 
aparılmasında  yardım  göstərə bilər. 
AÇAR 
Cavab 
Nömrə 
A  a 
b B 
 
A  a 
b B 
 
A  a 
b B 
 
A  a 
b B 
 
A  a 
b B 
əlamətin 
mənası 
1.
 
   
24   
47 
 
70   
93 
 
 
2.
 
   
25   
48 
 
71   
94 
 
 
3.
 
   
26   
49 
 
72   
95 
 
 
4.
 
   
27   
50 
 
73   
96 
 
 
5.
 
   
28   
51 
 
74   
97 
 
 
6.
 
   
29   
52 
 
75   
98 
 
 
7.
 
   
30   
53 
 
76   
99 
 
 
8.
 
   
31   
54 
 
77   
100   
 
9.
 
   
32   
55 
 
78   
101   
 
10.
 
   
33   
56 
 
79   
102   
 
11.
 
   
34   
57 
 
80   
103   
 
12.
 
   
35   
58 
 
81   
104   
 
13.
 
   
36   
59 
 
82   
105   
 
14.
 
   
37   
60 
 
83   
106   
 
15.
 
   
38   
61 
 
84   
107   
 
16.
 
   
39   
62 
 
85   
108   
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə