Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.

səhifə68/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   88

210 
 
15.Riayət  olunmalı  bütün  qaydaları  və  tələbləri  ümumiyyətlə  qəbul 
edir.  
16.ġəxsi fikir və qaydalar sarıdan kasıbdır.  
17.Arzulamağı xoĢlayır, hətta bəzən günün günorta çağı. Xəyallardan 
gerçəkliyə çətinliklə qayıır. 
18.HəmiĢə müdafiəyə və hətta hücuma hazırdır: xətrinə dəyən Ģeyləri 
unutmur, intiqam üsullarını fikrində saf –çürük edir. 
19.Özünü  və  öz  hərəkətlərini  idarə  eyməyi,  özünü  məcbur  etməyi, 
özünə icazə verməyi bacarır; onun üçün özünənəzarət etmək problem deyil. 
20.Əhvali- ruhiyyəsi tez-tez korlanır: qəm dəryasına qərq olur, darıxır. 
21.BaĢqalarına  aid  olan  hər  Ģey  onu  narahat  etmir:  diqqəti  ancaq 
özündədir; ancaq özü ilə məĢğuldur. 
22.Ġnsanlar bir qayda olaraq onun xoĢuna gəlirlər. 
23.Öz hisslərindən utanmır, onları açıq –aĢkar ifadə edir. 
24.Böyük kütlə arasında özünü bir qədər tənha hiss edir. 
25.  Ġndi  özündə  deyilsən.  Hər  Ģeyi  atmaq,  haradasa  gizlənmək 
istəyirsən. 
26.Ətrafındakılarla adətən yola gedir. 
27.Ən çətini özünlə mübarizə aparmaqdır. 
28.Ətrafdakıların  yersiz xoĢ münasibəti adamı Ģübhələndirir. 
29.Qəlbən optimistdir -  yaxĢılığa  inanır. 
30.Adam yolagəlməzdir, tərsdir; belələrinə qəliz adam deyirlər. 
31.Adamlara  tənqidi  yanaĢır  və  onları  mühakimə  edir  (onları  buna 
layiq biləndə). 
32.Adətən  özünü  aparıcı  kimi  yox,  baĢbilən  kimi  aparır:  o,  heç  də 
həmiĢə müstəqil  düĢünməyi və fəaliyyət göstərməyi bacarmır. 
33.Onu  tanıyanların  çoxu    ona  yaxĢı  münasibət  bəsləyirlər,  onu 
sevirlər. 
34.Hərdən  ağla  elə  fikirlər  gəlir  ki,  onları  heç  kimlə  bölüĢmək 
istəmirsən. 
35.Xarici görünüĢü cazibədar olmayan adam.  
36.Adam özünü köməksiz hiss edir, yanında birinin olmasına ehtiyacı 
var. 
37.Qərarı qəbul etdikdən sonra əməl edir. 
38.Müstəqil qərarlar qəbul edir, amma baĢqalarının təsirindən azad ola  
bilmir. 
39.Özünü günahkar hiss edir, hətta bəzən əhəmiyyətsiz bir Ģeyə görə. 
40.Onu əhatə edənlərə qarĢı kin hiss edir.  
41.Hamıdan razıdır. 
42.Yolundan  çıxıb,  özünü  toplayıb  ələ  ala  bilmir,  təĢkil  etməyi 
bacarmır.  


211 
 
43.Özünü əzgin hiss edir; əvvəllər onu həyəcana gətirən hər Ģeyə qarĢı 
birdən laqeydlik yaranır. 
44.Müvazinətlidir, sakitdir. 
45.Hirslənəndə hərdən özündən çıxır. 
46.Çox vaxt özünü incidilmuĢ hesab edir. 
47.Adam  coĢqun,  hövsələsiz,  qaynar  təbiətlidir:  özünü  cilovlaya 
bilmir. 
48.Hərdən qeybət qırır. 
49.Öz hisslərinə etibar etmir: onlar bəzən onu aldadırlar. 
50.Adamın özünün olduğu kimi olmaq çox çətindir. 
51.Onun  üçün  birinci  olan  hisslər  yox,  ağıldır:  hər  hansı  bir  Ģeyi 
etməzdən əvvəl xeyli düĢünür. 
52.BaĢına  gələnləri  öz  tərzinə  uyğun  Ģəkildə  yozur,  gopçuluğa 
meyllidir. Bir sözlə, qəribə adamdır. 
53.Adam insanlara qarĢı səbirlidir və hər birini elə olduğu kimi qəbul 
edir.  
54.Öz problemləri haqqında düĢünməməyə çalıĢır.  
55.Özünü  bir  Ģəxsiyyət  kimi  cazibəli,  görkəmli,  maraqlı  insan  hesab 
edir. 
56.Utancaq insandır, özünü tez itirir. 
57.Onu  hökmən  hərəkətə  gətirmək,  yadina  salmaq  lazımdır  ki, 
gördüyü iĢi axıra çatdırsın.  
58.Qəlbində baĢqalarından üstün olduğunu hiss edir. 
59.Özünü ifadə etdiyi, öz ―Mənini‖, öz individuallığını göstərdiyi bir 
Ģey yoxdur. 
60.Onun haqqında baĢqalarının  nə fikirləĢəcəyindən qorxur. 
61.ġöhrətpərəsdir, müvəffəqiyyət qazanmaq, təriflənmək xoĢuna gəlir: 
onun üçün mühüm olan Ģeylərdə ən yaxĢılar sırasında olmaq istəyir. 
62.Bu adam hal-hazırda çox Ģeyə görə nifrətə layiqdir. 
63.Bu adam iĢgüzardır, enerjilidir, təsəbbüslərlə qaynayır.  
64.Çətinliklər  və  situasiyalar  qarĢısında,  hansıların  ki,  sonu  təhlükəli 
ola bilər, təslim olur. 
65.Özünü sadəcə olaraq kifayət qədər qiymətləndirmir. 
66.Rəhbər təbiətlidir və baĢqalarına təsir edə bilir. 
67.Özünə qarĢı yaxĢı münasibətdədir. 
68.Adam  israrlıdır,  ihadlıdir;  dediyinin  üstündə  durmaq  onun  üçün 
çox vacibdir. 
69.Biri  ilə  münasibətlərinin  korlanmasını  xoĢlamır  (xüsusən    bu 
ziddiyyətlərin aĢkar olmaq təhlükəsi varsa). 
70.Qərarı uzun müddət qəbul edə bilmir,  sonra isə onun doğruluğuna 
Ģübhə edir. 
71.Özünü itirib, hər Ģey dolaĢıb, hər Ģey qarıĢıb. 


212 
 
72.Özündən razıdır. 
73.Bəxti gətirmir. 
74.XoĢagəlimli, özünə qarĢı rəğbət yaradan insandır. 
75.Zahiri cəhətdən o qədər də yaraĢıqlı olmasa da, bir insan kimi, bir 
Ģəxsiyyət kimi xoĢa gələ bilər. 
76.Əks cinsin nümayəndələrinə nifrət edir və onlarla əlaqə yaratmır.  
77.Nə  isə  etmək  lazım  gələndə  onu  qorxu  bürüyür  (birdən  bacara 
bilmərəm, birdən alınmaz). 
78.Qəlbən sakitdir, onu güclü Ģəkildə narahat edə biləcək heç bir Ģey 
yoxdur. 
79.Ġnadla iĢləməyi bacarır. 
80.Böyüdüyünü,  yaĢlandığını  hiss  edir:  həm  özü,  həm  də  onu  əhatə 
edən dünyaya münasibəti dəyiĢir. 
81.Bəzən tamamilə baĢı çıxmadığı Ģeylərdən danıĢır.  
82.HəmiĢə  ancaq düz danıĢır. 
83.TəĢviĢə düĢüb, narahatdır, gərğindir. 
84.Onu  nəsə  eləməyə  məcbur  etmək  üçün  gərək  çox  israr  edəsən,  o 
zaman o, razılaĢar. 
85.Özünə əmin olmadığını hiss edir.  
86.ġərait  çox  vaxt  özünü  müdafiə  etməyə,  ös  hərəkətlərinə  bəraət 
qazandırmağa və əsaslandırmağa məcbur edir. 
87.Adam    baĢqalarına  qarĢı  münasibətdə    güzəĢtə  gedən,  üzüyola, 
mülayimdir.  
88.Adam ağıllı-baĢlıdır, düĢınməyi sevir.  
89.Arabir goplamağı xoĢlayır. 
90.Qəbul  etdiyi  qərarları  elə  həmin  an  dəyiĢdirir;  iradəsizliyinə  görə 
özünə nifrət edir, amma özü ilə bacara bilmir.  
91.Öz gücünə güvənməyə, kiminsə köməyinə ümid olmamağa çalıĢır. 
92.Heç vaxt gecikmir. 
93.Özünü əli-qolu bağlı, daxilən məhkum hiss edir. 
94.BaĢqalarının arasında seçilir. 
95.Çox da etibarlı yoldaĢ deyil, ona hər Ģeydə güvənmək olmaz.  
96.Özündə hər Ģey aydındır, özünü yaxĢı baĢa düĢür. 
97.Ünsiyyətli, açıq  adamdır; insanlarla asanlıqla dil tapmağı  bacarır. 
98.Gücü  və  bacarıqları  həll  etməli  olduğu  məsələlərə  kifayət  qədər 
uygundur;  hər Ģeyin öhdəsindən gələ bilər. 
99.Özünə    qiymət  qoymur:  heç  kəs  onu  ciddi  qəbul  etmir;  ən  yaxĢı 
halda ona təkəbbür göstərirlər, sadəcə  olaraq ona dözürlər. 
100.Fikri  çox  vaxt  əks  cinsin  nümayəndələrinin  yanında  qaldığına 
görə narahatdır. 
101.Özünün  bütün  vərdiĢlərini yaxĢı hesab edir.  
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə