Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.

səhifə70/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   88

216 
 
11. Özün haqqında deyə bilərsənmi ki, sən Ģən və coĢqun adamsan? 
12. Məktəbdə davranıĢ qaydalarını pozduğun olubmu? 
13. Doğrudurmu ki, sən tez-tez nədənsə əsəbiləĢirsən? 
14. Hər iĢi cəld etmək xoĢuna gəlirmi (yoxsa, əksinə, tələsməməyə daha çox 
meyillisənsə) – ―yox‖ cavabını ver)? 
15.  Hər  Ģey  yaxĢı  qurtarsa  da,  baĢ  verə  biləcək  dəhĢətli  hadisələrə  görə 
həyəcan keçirirsənmi? 
16. Sənə istənilən sirri etibar etmək olarmı? 
17. Xüsusi bir çətinlik çəkmədən yaĢıdlarının darixdırıcı məclisinə canlanma 
gətirə bilərsənmi? 
18. Olurmu ki, heç bir səbəb (fiziki gərginlik) olmadan sənin ürəyin Ģiddətlə 
döyünsün? 
19. Kimləsə dostlaĢmaq üçün adətən ilk addımı atırsanmı? 
20. Nə zamansa yalan danıĢmısanmı? 
21. Səni, yaxud gördüyün iĢi tənqid edəndə asanlıqlamı ruhdan düĢürsən? 
22. Öz dostlarınla tez-tezmi zarafat edib gülməli əhvalatlar danıĢırsan? 
23. Özünü tez-tezmi yorğun hiss edirsən? 
24.  Sən  həmiĢəmi  dəsrlərini  əvvəl  hazırlayıb  qalan  iĢləri  sonraya 
saxlayırsan? 
25. Sən adətən  Ģən və hər Ģeydən məmnunsanmı? 
26. Tez inciyənsənmi? 
27. BaĢqa uĢaqlarla ünsiyyətdə olmağı çoxmu xoĢlayırsan? 
28.  Ailə  üzvlərinin  ev  iĢlərində  onlara  kömək  etmək  barəsində  xahiĢlərini 
həmiĢəmi yerinə yetirirsən? 
29. BaĢgicəllənmələrin olurmu? 
30.Heç  elə  olurmu  ki,  sənin  hərəkətlərin  baĢqalarını  naqolay  vəziyyətə 
salsın? 
31. Özünü tez-tezmi nədənsə bezmiĢ kimi hiss edirsən? 
32. Hərdən lovğalanmağı xoĢlayırsanmı? 
33. TanıĢ olmadığın adamların məclisinə düĢəndə çox zaman sakitcə oturub 
susursan? 
34. Hərdən elə həyəcanlanırsanmı ki, bir yerdə qərar tuta bilmirsən? 
35. Adətən sən  qərarları tez qəbul edirsən? 
36. Sən hətta müəllim sinifdə olmayanda da heç vaxt səs salmırsan? 
37. Sən tez-tezmi qorxulu yuxular görürsən? 
38.  Dostlarının  əhatəsində  öz  duyğularına  tam  sərbəstlik  verib  ürəkdən 
əylənə bilirsənmi? 
39. Səni dilxor etmək asandırmı? 
40. Kiminsə pisliyinə danıĢdığın hallar olubmu? 
41.  Doğurdanmı  ki,  sən  adətən  çox  götür-qoy  etməyə  vaxt  itirmədən  cəld 
danıĢır və hərəkət edirsən? 


217 
 
42.  Axmaq  vəziyyətə  düĢdüyünə  görə  sonradan  buna  görə  çoxmu  fikir 
çəkirsən? 
43. Sənin səs-küylü və Ģən oyunlardan çoxmu xoĢun gəlir? 
44. HəmiĢəmi sənə nə versələr  yeyirsən? 
45. Səndən nə isə xahiĢ edəndə, ―yox‖ cavabı verməyə çətinlik çəkirsən? 
46. Tez-tez qonaq getməyi xoĢlayırsanmı? 
47. Elə məqamlar olurmu ki, yaĢamaq istəmirsən? 
48. Valideynlərinlə nə zamansa kobud davrandığın olubmu? 
49. UĢaqlar səni Ģən və coĢqun adam sayırlarmı? 
50. Dərs hazırlayarkən sənin fikrin tez-tezmi  yayınır? 
51. Ümumi Ģənlik zamanı  çox vaxt  sakit oturub tamaĢa edirsən,  yoxsa fəal 
iĢtirak edirsən? 
52. Sən adətən müxtəlif fikirlər üzündən çətin yuxuya gedirsən? 
53. Sən görəcəyin iĢin öhdəsindən gələcəyinə həmiĢə tam əmin olursanmı? 
54. Özünü tənha hiss etdiyin hallar olurmu? 
55. Tanımadığın adamlarla söhbətə birinci baĢlamağa utanırsanmı? 
56.  Tez-tezmi  nəyisə  düzəltməyin  artıq  gec  olduğu  fikirləĢəndə  birdən-birə 
ağlına çıxıĢ yolu gəlir? 
57. UĢaqlardan biri sənin üstünə qıĢqıranda cavabında sən də qıĢqırırsan? 
58. Hərdən heç bir səbəb olmadan  özünü qəmli, yaxud Ģən hiss edirsənmi? 
59.  Sən  hesab  edirsənmi  ki,  yaĢıdlarının  coĢqun  məclisindən  həqiqi  zövq 
almaq çətindir? 
60. Sən nəyisə düĢünmədən etdiyinə görə tez-tezmi həyəcanlanmalı olursan? 
 
Açar 
I.
 
Ekstraversiya (E): 
―Hə‖ – 1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 35, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 57 
―Yox‖ – 6, 33, 51, 55, 59 
II.
 
Neyrotizm (N): 
―Hə‖  - 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 45, 47, 50, 
52, 54, 56, 58, 60 
III. ―Yalan‖: 
―Hə‖ – 8, 16, 24, 28, 36, 44 
―Yox‖ – 4, 12, 20, 32, 40, 48 
 
12-17  yaĢlı  yeniyetmələr  üçün  normativlər:  ekstraversiya  (E):  11-14 
bal; ―yalan‖: 4-5 bal; neyrotizm (N): 10-15 bal. 


218 
 
Tiplər cədvəli 
S
ıra
 №
-si
 
Ayzenk testi üzrə məlumatlar 

ballar üzrə 

ballar üzrə 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30.3
1. 
32. 
0 – 4 
20 – 24 
20 – 24 
0 – 4 
0 – 4 
0 – 4 
0 – 4 
4 – 8 
8 – 16 
16 – 20 
20 – 24 
20 – 24 
20 – 24 
16 – 20 
8 – 16 
4 – 8 
16 – 20 
4 – 8 
4 – 8 
16 – 20 
12 – 16 
8 – 12 
16 – 20 
12 – 16 
8 – 12 
4 – 8 
4 – 8 
8 – 12 
12 – 16 
16 – 20 
8 – 12 
12 – 16 
0 – 4 
0 – 4 
20 – 24 
20 – 24 
4 – 8 
16 – 20 
8 – 16 
0 – 4 
0 – 4 
0 – 4 
4 – 8 
8 – 16 
16 – 20 
20 - 24 
20 - 24 
20 - 24 
4 – 8 
16 – 20 
4 – 8 
16 – 20 
8 – 12 
8 – 12 
8 – 12 
4 – 8 
4 – 8 
8 – 12 
12 – 16 
16 – 20 
16 – 20 
12 – 16 
12 – 16 
12 – 16 
 
 
 
 


219 
 
Xarakteroloji təzahürlər 
Ġslahedilmə yolları 
 
1-ci tip 
E: 0 – 4; N: 0 – 4 
Sakit,  təmkinli,  soyuqqanlıdır. 
Qrup  daxilində    təvazökardır. 
Dostluğa  çox  can  atmır,  lakin 
dostluq  təklif  olunanda  imtina 
etmir.  Haqlı  olduğunu  hiss  edəndə 
inadkarlığa  meyilli  olur.  Güləyən 
deyil.  Nitqi  sakitdir.  Səbirlidir. 
Soyuqqanlıdır. 
Tərbiyəçiləri  az  narahat  edir,  elə  bu 
səbəbdən  də  həmiĢə  pedaqoqların, 
məĢqçilərin,  rəislərin  ona  az  diqqət 
yetirmələrindən  əziyyət  çəkir.  Ona 
münasibətdə  əsas  məsələ  qrupun 
diqqətini  bu  fərdə  yönəltməklə  onun 
özünüqiymətləndirməsini 
yüksəltməkdir.  Fərdə  iĢ  tempini 
seçmək  imkanının  verilməsi  arzu 
olunur.  Təvazökarlıq,  soyuqqanlılıq 
kimi  keyfiyyətlərin  dəyərli  olması 
vurğulanmalıdır. 
 
2-ci tip 
E: 20 – 24; N: 0 – 4  
Fərəhli,  ünsiyyətcil,  söhbətcildir. 
Diqqət  mərkəzində  olmağı  xoĢlayır. 
Optimistdir, 
uğur 
qazanacağına 
inanır.  Səthidir,  xətrinə  dəyənləri 
asanlaqla 
bağıĢlayır, 
konfliktləri 
zarafata  çevirir.  Tez  təsirlənəndir, 
yeniliyi sevir. 
Hamının  sevgisini  qazanır.  Lakin 
münasibətlərində səthidir,qayğısızdır. 
ġıltaqdır.  Artistlik  qabiliyyəti  var. 
Nəticə  qazana  bilmir  (hər  Ģeyə  tez 
cəlb olunduğu kimi tez də soyuyur). 
ÇalıĢqanlığını 
qiymətləndirmək, 
təbii 
artistizmindən, 
yeniliyə 
meyilliliyindən 
faydalanmaq 
lazımdır.  Bu  Ģəxsi  yavaĢ-yavaĢ 
(məsələn, 
orijinal 
tapĢırıqlar 
verməklə) 
inadkarlığa,  intizama, 
mütəĢəkkilliyə  sövq  etmək  arzu 
olunur. 
Vaxtını  təĢkil  etməkdə  ona  kömək 
etmək məsləhət görülür (dərnəklərdə 
məĢğul  olmaq,  ekspedisiyalarda 
iĢtirak etmək). 
 
3-cü tip 
E: 20 – 24; N: 20 – 24  
Fəaldır,  yaxĢı  inkiĢaf  etmiĢ  döyüĢ 
keyfiyyətlərə  malikdir.  Güləyən 
deyil. 
Hamı 
ilə 
―bərabər‖ 
münasibətlər  qurmağa  can  atır. 
Böyüklərin 
mövqeyi 
ilə 
razılaĢmayanda fəal əks mövqe tutur. 
Özünə qarĢı biganəliyə dözmür. 
Bu  fərdə  münasibətdə  əsas  taktika 
nərəzəçarpan  ehtiramdır.  QarĢılıqlı 
münasibətləri  inam,  sakit,  xeyirxah 
ünsiyyət    üzərində  qurmaq  lazımdır. 
Affektiv 
rəftar 
zamanı 
ironik 
reaksiya 
mümkündür. 
Konflikt 
hallarında 
―münasibətləri 
aydınlaĢdırmaq‖  məsləhət  deyil. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə