B axiş Testlər /1805#01#Y15#01#500/Baxış t est : 1805#01#Y15#01#500Yüklə 317,56 Kb.

səhifə1/11
tarix26.09.2018
ölçüsü317,56 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


B

AXIŞ

Testlər

/1805#01#Y15#01#500/Baxış

T

EST

: 1805#01#Y15#01#500

Test


1805#01#Y15#01#500

Fənn


1805 - İqtisadi sistemlərin sintezi

Təsviri


[Təsviri]

Müəllif


Administrator P.V.

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

501

Keçid balı170,34 (34 %)

Suallardan

501

Bölmələr


12

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: 0101 

Ad

0101 Suallardan

58

Maksimal faiz58

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

5 %


Sual: Kibernetika sözünə ilk dəfə hansı qədim mütəfəkkirin əsərlərində rast gəlinir: (Çəki: 1)

Demokrit


Pifaqor

Platon


Sokrat

Aristotel

Sual: Müasir kibernetika elminin formalaşması hansı alimin adı ilə bağlıdır? (Çəki: 1)

Keyus


Marşall

A.Smit


N.Viner

Leontyev


Sual: İqtisadi kibernetika iqtisadi sistemlərdə iderəetmə proseslərinin öyrənilməsində hansı dərketmə instrumentarisindən istifadə edir? (Çəki: 1)

A) fiziki modelləşdirmə 

B) qrafiki modelləşdirmə

C) riyazi modelləşdirmə

D) məntiqi modelləşdirmə

E) struktur modelləşdirmə

Sual: Kibernetik yanaşmanın əsas fərqləndirici xüsusiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

Onun əsas dərketmə vasitəsinin məntiqi-riyazi modelləşdirmə olması;

Onun digər elmlərlə əlaqəli olması;

Onun digər elmlərlə əlaqəli olmaması;

Qərar qəbul edən subyektin mövcud olması;

Qərar qəbul edən subyektin mövcud olmaması;

Sual: Kibernetik yanaşma baxımından idarəetmənin substratını nə təşkil edir? (Çəki: 1)

real obyektlər

enerji

informasiyasubyektlər

modellər


Sual: İqtisadi sistemin riyazi modelinin parametrlərinin ekzogen və endogen parametrlərə bölgüsü hansı faktorlarla bağlıdır? (Çəki: 1)

Onların determinik və ya stoxastik olması ilə;

Onların statik və ya dinamik olması ilə;

Onların real iqtisadi sistemə nə dərəcədə adekvat olması ilə;

Onların qiymətlərinin məlum və ya məchul xarakterli olması ilə;

Onların sadə və ya mürəkkəb olması ilə;

Sual: Aşağıdakı əməliyyatlardan hansıları modelləşdirmə prosesinin mərhələlərinə aiddir? 1. İqtisadi sistemin idarə edilməsi məsələsinin qoyuluşu və idarəetmənin 

məqsədinin müəyyən edilməsi; 2. Qoyulmuş məsələnin riyazi modelinin qurulması; 3. Modelin həllinin tapılması; 4. Alınmış həllin yoxlanılması, dəqiqləşdirilməsi və 

optimal idarəetmə strategiyasının qurulması; (Çəki: 1)

1,2 və 3


2,3 və 4

1, 3 və 4
1 və 4

1,2,3 və 4

Sual: Hansı əlamətə görə iqtisadi sistemin riyazi modeli statik model və ya dinamik model hesab edilir? (Çəki: 1)

Zaman faktoruna görə;

Riyazi aparatın xarakterinə görə;

İqtisadi sistemin dekompozisiya səviyyəsinə görə;

Adekvatlıq dərəcəsinə görə;

Mürəkkəblik dərəcəsinə görə;

Sual: Hansı əlamətə görə iqtisadi sistemin riyazi modeli determinik və stoxastik modelə aid edilir? (Çəki: 1)

Zaman faktoruna görə;

Parametrlərin qiymətlərinin dəqiqlik səviyyəsinə görə;

Riyazi aparatın xarakterinə görə;

Mürəkkəblik dərəcəsinə görə;

Adekvatlıq dərəcəsinə görə;

Sual: Hansı halda iqtisadi-kibernetik sistemin iqtisadi-riyazi modeli tamamilə tam ədədli modellərə aid edilir? (Çəki: 1)

Modellərə daxil olan parametrlərin sayı tam ədəd olmalıdır;

Modellərə daxil olan ekzogen parametrlər hökmən tam ədədli qiymətlərə malik olmalıdır;

Modelə daxil olan endogen parametrlər hökmən tam ədədli qiymətlərə malik olmalıdır;

Modelə daxil olan ekzogen parametrlərdən heç olmasa biri tam ədədli qiymətə malik olmalıdır;

Modelə daxil olan endogen parametrlərdən heç olmasa biri tam ədədli qiymətə malik olmalıdır;

Sual: Hansı halda iqtisadi-kibernetik sistemin iqtisadi-riyazi modeli kəsr-xətti model hesab edilir? (Çəki: 1)

Modeldə iştirak edən məlum kəmiyyətlərdən heç olmasa biri kəsr ədəd olmalıdır;

Modelin məqsəd funksiyası hökmən kəsr-xətti funksiya olmalıdır;

Modelin məchul kəmiyyətlərinin hamısı kəsr qiymətlər almalıdır;

Modelin məlum kəmiyyətlərinin hamısı hökmən kəsr ədədlər olmalıdır;

Modeldə ekzogen parametrlərlə endogen parametrlərin fərqi 2-yə bərabər olmalıdır;

Sual: İqtisadi sistemin iqtisadi-riyazi modellərinin makro və mikro modellərə ayrılışı hansı əlamətə görə aparılır? (Çəki: 1)

Modellərin ekzogen parametrlərinin sayına görə;

Modellərin endogen parametrlərinin sayına görə;

Modellərin ölçülərinə görə;

Modellərin adekvatlıq dərəcəsinə görə;

Modellərin həll üsullarının sayına görə;

Sual: Elementlərin yığımı(çoxluğu) həmişə sistemdirmi? (Çəki: 1)

Bəli


Bəli, əgər bu elementlərin sayı kifayər qədər çoxdursa;

Bəli, əgər bu elementlər bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəlidirsə;

Bəli, əgər bu çoxluq qabarıq çoxluqdursa;

Bəli, əgər bu çoxluq vahid tam kimi nəzərdən keçirilirsə və həmin çoxluqda əvvəlcədən qeyd edilmiş münasibət ödənirsə;

Sual: Hansı sistemlərə böyük sistemlər deyilir? (Çəki: 1)

Əgər sistemin tərkibində daha sadə alt sistemlər ayrılmadan onu tədqiq etmək praktik cəhətdən mümkün deyilsə, onda belə sistem böyük sistem olur;

Əgər sistemə çoxsaylı elementlər daxildirsə, onda belə sistem böyük sistem olur;

Əgər sistemi öyrənmək üçün hökmən texniki vasitələrdən istifadə edilməlidirsə, onda belə sistem böyük sistem olur;

Əgər sistem ətraf mühitlə əlaqələrə malikdirsə, onda belə sistem böyük sistem olur;

Əgər sistem ətraf mühitlə əlaqələrə malik deyilsə, onda belə sistem böyük sistem olur;

Sual: Böyük sistemin nisbətən sadə alt sistemlərə parçalanması necə adlanır? (Çəki: 1)

deduksiya;

dekompozisiya;

destrukturizasiya;

deformasiya;

degenerasiya;

Sual: Aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğrudur? (Çəki: 1)

Sistem yalnız material təbiətli obyektlərdən təşkil edilməlidir;

Sistem yalnız ideal (abstrakt) təbiətli obyektlərdən təşkil edilməlidir;

Sistem həm material, həm də ideal (abstrakt) obyektlərdən təşkil edilə bilər;

Sistem yalnız material təbiətli obyektlərdən təşkil edilməlidir, lakin ona həm də müşahidəçi daxil olmalıdır;

Sistem yalnız ideal (abstrakt) təbiətli obyektlərdən təşkil edilməlidir, lakin ona həm də müşahidəçi daxil olmalıdır;

Sual: Dinamik sistemin əsas fərqləndirici cəhəti hansıdır? (Çəki: 1)

Onlar giriş və çıxışlara malik deyillər;

Onlar giriş və çıxışlara malik olmaq xassəsinə malikdirlər;

Onların girişləri var, çıxışları isə yoxdur;

Onların çıxışları var, girişləri isə yoxdur;

Onlar müşahidəçinin təsiri altında daima dəyişikliyə uğrayırlar;

Sual: Hansı sistemə qapalı sistem deyilir? (Çəki: 1)

Girişləri olan, çıxışlari isə olmayan sistemə;

Girişləri olmayan, çıxışlari isə olan sistemə;

Girişləri və çıxışlari olmayan sistemə; 

Bir giriş və bir çıxışi olan sistemə;

Müşahidəçinin iştirak etmədiyi sistemə;

Sual: İqtisadi-kibernetik sistemlərin emercentlik xassəsi dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə