B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.

səhifə7/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

B
ÖLMƏ
: 0501
Ad
0501
Suallardan
5
Maksimal faiz
5
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Münaqişənin ilkin mərhələsində kənar şəxslərin müdaxilə etməsi üçün obyektiv 
maneələr hansılardır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Əxlaqi maneələr
Hüquqi xarakterli maneələr
Bu maneələr sosial-psixoloci xarakterə malikdir
Düzgün javab yoxdur
Sual: Münaqişəyə müdaxilə etmə hansı halda mümkündür? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Sosial jəhətdən təhlükəli olduğu zaman
Qrupdaxili çərçivəni aşdığı halda
Düzgün javab yoxdurvv
Münaqişənin şəxsi və qrupdaxili çərçivəni aşdığı halda
Sual: Münaqişənin qaşısının alınması hansı elementlərə təsirdən ibarətdir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Motivlərə təsirdən
Obyektlərə təsirdən
Qarşıdurmadan önjə istifadə olunan vasitələrə təsirdən
İştirakçılara təsirdən
Sual: Münaqişənin ilkin mərhələsində kənar şəxslərin müdaxilə etməsinə hüquqi 
xarakterli maneələrə nə daxil deyil? (Çəki: 1)
Sosial-psixoloci xarakterli maneələr
Şəxsiyyətin öz müqəddəratını təyin etmə hüquqlarının məhdudlaş¬dı¬rıl¬ması
Müəyyən bir davranış modelinin seçilməsinə məjburiyyət
Qanunverijiliyə ziddiyyət təşkil edən təsirlər
Qeyri-hüquqi əsaslarla təsirlər
Sual: Münaqişənin ilkin mərləhəsində kənar şəxsin müdaxilə etməsinə mane olan 
əxlaqi maneə hansıdır? (Çəki: 1)
Münaqişə tərəflərinin razılığa gəlməyə məjbur edilməsi
İştirakçılar
Motivlər
Стр. 25 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Motivlər Obyektlər 
Qeyri-hüquqi əsaslar
B
ÖLMƏ
: 0502
Ad
0502
Suallardan
5
Maksimal faiz
5
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Münaqişənin qarşısının alınması üzrə fəaliyyət növü nədən asılıdır? (Çəki: 1)
Yaranmış münaqişənin xarakterindən
Münaqişənin iştirakçılarından
Münaqişə obyektlərindən
Münaqişənin motivindən
Qarşıdurmadan önjə münasibətlərdən
Sual: Münaqişənin qarşısının alınmasının ən effektiv forması hansıdır? (Çəki: 1)
Münaqişənin səbəblərinin aradan qaldırılması
Əməkdaşlığın qorunması
Münasibətlərin institusionalizasiyası
Düzgün javab yoxdur
Bütün javablar doğrudur
Sual: Münaqişələrin səbəblərinin aradan qaldırılması fəaliyyəti özünü hansı 
səviyyələrdə göstərir? (Çəki: 1)
Ümumsosial və psixoloci səviyyədə 
Psixoloci səviyyədə
Ümumsosial səviyyədə
Düzgün javab yoxdur
Bütün javablar doğrudur
Sual: Münaqişənin qarşısının alınmasında əməkdaşlığın qorunmasının neçə metodu 
var? (Çəki: 1)
8 metodu
7 metodu
6 metodu
5 metodu
3 metodu
Sual: Razılıq metodu nədir (Çəki: 1)
Стр. 26 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Potensial rəqibi öz işinə jəlb etməkdən, ziddiyyət istisna edən, ümumi maraqlar 
yaradan şəraitin yaradılması 
Opponentə qarşı psixoloci “köklənmə”, özünü onun yerinə qoymaq, onun 
çətinliklərini anlamaq 
Həmkarın ad-sanının qorunması
Rəqib – düşmən demək deyildir
Kollektiv əmək şəraitində işin iştirakçılar arasında bölüşdürülməsi
B
ÖLMƏ
: 0503
Ad
0503
Suallardan
21
Maksimal faiz
21
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: ….. opponentə qarşı psixoloci “köklənmə”, özünü onun yerinə qoymaq, onun 
çətinliklərini anlamaq. Hansı əməkdaşlıq metoduna aiddir? (Çəki: 1)
Praktiki empatiya metodu 
Razılıq metodu
Psixoloci köklənmə metodu
Qarşılıqlı tamamlama metodu
Psixoloci sakitləşdirmə metodu
Sual: ….. rəqib – düşmən demək deyildir, rəqib hörmətə layiq ola bilər, rəqibin 
statusu şəxsi statusu kimi qeyd edilir. Hansı doğrudur? (Çəki: 1)
Həmkarın ad-sanının qorunması metodu 
Razılıq metodu
Qarşılıqlı tamamlama metodu
Praktiki empatiya metodu
Sosial diskriminasiya metodu
Sual: …… müştərək layihədə müəyyən xarakteristikalarını, həmkarın 
xüsusiyyətlərindən istifadə imkanlarının olduğu mühitin yaradılması. Doğru javab 
hansıdır? (Çəki: 1)
Qarşılıqlı tamamlama metodu
Psixoloci sakitləşdirmə metodu
Razılıq metodu
Praktiki empatiya metodu
Psixoloci köklənmə metodu
Sual: ……. partnyorlar arasında fərqlərin və ya birinin digəri üzərində üstünlüyünün 
qeyd edilməsinə yol vermək. Doğru javab hansıdır? (Çəki: 1)
Sosial diskriminasiyanın istisna edilməsi metodu
Стр. 27 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Qarşılıqlı tamamlama metodu
Həmkarın ad-sanının qorunması metodu
Razılıq metodu
Praktiki empatiya metodu
Sual: ….. kollektiv əmək şəraitində ümumi işi, xidmətləri iştirakçəlar arasında 
bölüşdürmək. Hansı doğrudur? (Çəki: 1)
Məziyyətlərin bölüşdürülməsi metodu
Psixoloci köklənmə metodu
Razılıq metodu
Praktiki empatiya metodu
Psixoloci sakitləşdirmə metodu
Sual: …… partnyora obrazlı və pozitiv təsirdən ibarətdir. Doğru javab hansıdır? (Çəki: 
1)
Psixoloci köklənmə metodu
Razılıq metodu
Praktiki empatiya metodu
Qarşılıqlı tamamlama metodu
Həmkarın ad-sanının qorunması metodu
Sual: …… yaxşı əhval-ruhiyyənin və müsbət emosiyaların qorunması üzərində 
fəaliyyət. Doğru javab hansıdır? (Çəki: 1)
Psixoloci sakitləşdirmə metodu
Psixoloci köklənmə metodu
Qarşılıqlı tamamlama metodu
Razılıq metodu
Praktiki empatiya metodu
Sual: Münaqişələrin qarşısının alınması, hansı normalar vasitəsilə tənzimləmələr 
normativ mexanizmlərdir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Əxlaqi tənzimləyən normativ mexanizmlər
Dini tənzimləyən normativ mexanizmlər
Siyasi tənzimləyən normativ mexanizmlər
Hüquqi tənzimləyən normativ mexanizmlər
Sual: Amerika Hakimlər Assosiasiyası münaqişələrin qarşısının alınması üçün nəyi 
tövsiyyə edir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Mübahisənin hələ yaranmağa başdalığı zaman köməkçi və məsləhətçilərin jəlb 
edilməsi
İstənilən barışıq jəhdlərinin istifadə edilməsi
Danışıqları aparan şəxslərin səviyyəsinin yüksək olması və çoxmərhələli 
danışıqlar təjrübəsindən istifadə etmək
Стр. 28 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə