Beynəlxalq ticarət sahəsində fəaliyyət göstərən tmk-larYüklə 21,17 Kb.
tarix04.04.2018
ölçüsü21,17 Kb.

Beynəlxalq ticarət sahəsində fəaliyyət göstərən TMK-lar (II kurs qrup 862)

 1. Qlobal iqtisadi sistemin formalaşması və hərəkətverici qüvvələri

 2. Dünya iqtisadiyyatının vahid iqtisadi sistem kimi formalaşması problemləri

 3. İnkisaf etmiş ölkələrin iqtisadi artım strategiyası və beynəlxalq ticarət siyasəti

 4. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin inkişafında TMK və investisiya amilinin rolu

 5. Daxili tələbin stimullaşdırılması siyasəti BVF tövsiyyəsi kimi

 6. Qlobal böhran şəraitində daxili tələbə yönəlık artım strategiyası

 7. Daxili investisiyaların stimullaşdırılması fomaları və amilləri

 8. Qlobal ticarətdə mövcud dəyişikliklərin göstəriciləri və meylləri

 9. Qlobal risklər və onların təsnifatı : ehtimalı və təsir dərəcəsi (Dünya İqtisadi Forumu 2013, WEF)

 10. Beynəlxalq ticarət münsibətləri və müasir liberallaşma prosesləri

 11. Dünya iqtisadiyyatında TMK fenomeni

 12. TMK davranışı kodeksi və müasir fəlıyyət problemləri

 13. TMK-lar və beynəlxalq əmək bölgüsü sistemində müasir meyllər

 14. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə TMK fəaliyyətinin tənzimlənməsi problemləri

 15. Transmilli və çoxmilli korporasiyalar: fərqlilik səviyyəsi

 16. Beynəlxalq biznes proseslərinin autsorsinqi (outsourcing)

 17. Beynəlxalq invesisiya proseslərində inkişaf etməkdə olan ölkə TMK-nın iştirakı və yeni meylləri

 18. Beynəlxalq ticarətin müasir vəziyyəti, dimakası və strukturu

 19. Beynəlxalq ticarətin konseptual əsaslarının inkişafı (klassik və müasir yanaşmalar)

 20. Beynəlxalq rəqabət üstünlükləri- konseptual yanaşmada dövlət və TMK-nın rolu

 21. Məhsulların həyat silsiləsi və TMK-ların iqtisadi strategiyasi

 22. TMK strategiyalarının əsas formaları və dünya bazarına təsiri

 23. TMK-in transfer qiymətləri və üstünlükləri

 24. TMK struktur təşkili formalarının müqayisəlı xarakteristikası (şaquli, üfiqi və saxəli)

 25. Transmilliləşmə indeksi: beynənmiləlləşməni qiymətləndirmə metodikası

 26. TMK fenomenin tarixi təkamül formaları və mərhələləri

 27. TMK-in investisiyalaşdırma modelləri

 28. TMK fəaliyyətində xarici bazara cıxış formaları və xarakteristikası

 29. Beynəlxalq ticarət praktikasında TMK-ların milli iqtisadiyyata neqativ təsir effektləri

 30. Strateji alyansların yaradılması zəruriliyi və rəqabət problemi

 31. Beynəlxalq ticarıtin müasir inkişafının və konyunkturunun təhlili metodikası

 32. «Ticarət şəraiti» anlayışı, mahiyyəti və qiymətləndirilməsi

 33. Dünya ticarətinin inkişafı, liberallaşma və dünya gəlırlərinin bölgüsü

 34. Müasir beynəlxalq ticarət sistemi və ÜTT cərcivəsində əməkdaşlıq problemləri

 35. TMK-lar və Dünya iqtisadiyyatında investisiya proseslərinin müasir inkişafı

 36. Birbaşa investisiyaların beynəlxalq hərəkətinin müasir miqyası və meylləri

 37. Dünya iqtisadiyyatında investisiya münasibətləri və investisiya iqliminin təkmilləşdirilməsi problemləri

 38. İnvestisiya rejimlərinin liberallaşdirilması prosesləri və TMK-ların bu prosesdə yeri

 39. Dövlət investisiyalarının daxili və beynəlxalq hərəkətinin səmərəlilik problemləri

 40. Azərbaycan iqtisadiyyatında TMK investisiyaları

 41. Azərbaycanın investisiya siyasəti və müasir strategiyası

 42. Transmilli korporasiyalar dünya iqtisadiyyatının qloballaşması amili kimi

 43. TMK-ların müasir dünya iqtisadiyyatında rolu

 44. Transmilli strukturlarin tatixi inkişaf təkamülü, müasir tipləri və formaları

 45. Müasir iqtisad elmində transmilliləşmə proseslərinin mühüm konsepsiyaları

 46. Beynəlxalq biznes fəaliyyətinin müasir motiv və stimulları

 47. Dünya iqtisadiyyatına TMK-ların təsir mexanizmləri

 48. Müasir mərhələdə TMK fəaliyyətinin xüsusiyyətləri

 49. Azərbaycanda TMK –ların fəalıyyəti

 50. Azərbaycanda iri biznes strukturları transmilliləşmə prosesində

 51. ARDNŞ fəaliyyətinin transmilliləşməsi göstəriciləri

 52. Azərbaycanda neft hasilatı sahəsində TMK-larla əməkdaşlıq modeli

 53. Azərbaycan beynəlxalq neft və qaz biznesində mövqeyi və üstünlükləri

 54. Dünya iqtisadiyyatında xammal və enerji daşıyıcıları bazarlarında TMK-ların rolu

 55. Dünya neft qiymətlərinin dinamikası və qlobal artıma təsiri

 56. Dünya neft ticarətinin regional inkişaf aspektləri və yeni meylləri

 57. Dünya iqtisadiyyatında neft qiymətlərinin dəyisməsinə təsir edən amillər kompleksi

 58. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq neft şirkətləri ilə əməkdaşlıq modeli

 59. Aİ ilə assosiativ əməkdaşlıq sazişləri və ticarət münasibətlərinin müasir problemləri

 60. Azərbaycan-ÜTT münasibətləri (əsas mərhələri)

 61. Azərbaycanın ixracının inkisafı və problemlərı

 62. Asiyanın inkişaf etməkdə olan ölkələrinin beynəlxalq ticarət mövqeyində TMK-investisiyalarının rolu

 63. ÜTT cərcivəsində ticarət mübahisələrinin həllı mexanizmləri

 64. Xarici ticarətin liberallaşmasında ÜTT prinsiplərinin rolu

 65. ÜTT və qlobal ticarətin müasir problemləri

 66. Azərbaycan –ÜTT münasibətləri (əməkdaşlıq problemləri)

 67. Azərbaycan-Aİ qarsılıqlı münasibətləri və ticarət əlaqələrinin vəziyyəti

 68. Xarici ticarət sferasında Azərbaycanda TMK fəaliyyətinin formaları və müasir vəziyyəti

 69. Azərbaycanın xarici investisiyaları ( göstəriciləri, forma və istiqamətləri)

 70. Azərbaycanda ixracın həvəsləndirilməsi siyasəti və tənzimlənməsi

 71. Inkişaf etmiş ölkələrin qarşılıqlı ticarətinin müasir formaları və TMK-nın rolu

 72. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi inkişafında TMK investisiyalarının rolu

 73. Dünyada beynəlxalq investisiyaları qəbul edən əsas ölkələr və transmilli lahiyələrin

 74. İnkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi sanksiya siyasətinin TMK və biznes fəaliyyətinə təsirləri

 75. Dünya neft qiymətlərinin enməsinin beynəlxalq neft və ticarət TMK-larının fəaliyyətinə təsiriDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə